رسانه

تنوع فرهنگی ایران و الزامات سیاستگذاری رسانه ای، (مطالعة موردی شبکه های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۰۴۶
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

در مقاله نخست رسانه با اشاره به تنوع فرهنگی بالای ایران، الزامات سیاستگذاری صحیح و متناسب با تنوع فرهنگی ایران درباره شبکه های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار گرفته است. بدین منظور بر مبنای سیاست رسانه ای و روندهای حمایت رسانه ای از تنوع فرهنگی، ضرورت ها و ظرفیت های شبکه های استانی در نظام رسانه ای ایران استخراج شده و در ادامه به ارزیابی سیاست های وضع شده درباره شبکه ها و نیز عملکرد آن ها پرداخته شده است.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۶