افسر جعفری

افسر جعفری

مدرک تحصیلی: دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

تبیین ویژگی های شخصیتی و ارزش ویژه برند پوشاک ورزشی

تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۲۳۶
روش پژوهش، از نوع تحقیقات ترکیبی (آمیخته) بود که در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی متخصصان، خبرگان و همچنین مدیران فروش و فروشندگان 5 برند پوشاک ورزشی داخلی (دایی، جامه پوش آرا، تابان، درفش ایران و مصطفی) و در بخش کمّی نیز مشتریان برندهای پوشاک ورزشی بودند که به دلیل نامشخص بودن تعداد دقیق مشتریان، نمونه آماری بر اساس جدول مورگان برای حجم جامعه نامشخص، 384 نفر و به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. نتایج نشان داد که ابعاد شخصیت برند از دیدگاه متخصصان، خبرگان و همچنین مدیران فروش و فروشندگان برندهای پوشاک ورزشی عبارتند از: جذابیت، اصالت، اعتماد، خلاقیت و نوآوری، صلاحیت و شایستگی و تخصص. همچنین کیفیت ادراک شده، آگاهی برند، تداعی برند و وفاداری به برند به عنوان ابعاد اصلی ارزش ویژه برند پوشاک ورزشی شناسایی شدند. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که تنها اصالت برند با ضریب رگرسیونی 258/0 و نسبت بحرانی 37/2 بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت معنی دار دارد. بنابراین میتوان گفت اصالت برند میتواند به عنوان یک دارایی ناملموس در ایجاد ارزش ویژه برند و یک ابزار راهبردی نقش موثری ایفا کند.
۲.

مدل رابطه بین منابع قدرت و سوء رفتار مربیان با انگیزش پیشرفت ورزشکاران زن نخبه

تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۱۳
هدف این تحقیق ارائه مدل رابطه بین منابع قدرت و سوء رفتار مربیان با انگیزش پیشرفت ورزشکاران زن نخبه بود. روش تحقیق از نوع تحلیل عاملی و به لحاظ اجرا میدانی است. جامعه آماری تحقیق را تمامی ورزشکاران زن نخبه 2 رشته تیمی و 2 رشته انفرادی شامل دوچرخه سواری و قایقرانی دعوت شده به اردوهای تیم های ملی در سال 1395 تشکیل دادند، که به روش تمام شمار 190 ورزشکار برای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های قدرت در ورزش ون و همکاران (2000)، پرسشنامه بررسی تجربه سوءرفتار بلوری زاده (1392)، پرسشنامه انگیزش پیشرفت لانگ و فریس (2006) و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به منظور پیش بینی تغییر و روش تحلیل عاملی و آزمون t در بررسی برازش مدل و تعیین تأثیر از طریق نرم افزار آماری SPSS، Excel و SMART-PLS استفاده شد. نتایج نشان داد بین منابع قدرت با انگیزش پیشرفت ورزشکاران زن نخبه رابطه چندگانه وجود دارد و منابع قدرت انگیزش پیشرفت را تبیین می کنند. همچنین بین مؤلفه های سوء رفتار با انگیزش پیشرفت ورزشکاران زن نخبه رابطه چندگانه وجود دارد. مؤلفه های سوء رفتار انگیزش پیشرفت را تبیین می کنند. شاخص های برازش نیکویی NFI؛ SRMR به همراه تفسیر آنها نشان می دهد که مدل برازش مناسبی ندارد و در PLS-SMART شاخص ها باید بااحتیاط تفسیر شوند.
۳.

بررسی ارتباط غیرکلامی فروشندگان کالاهای ورزشی و واکنش مشتریان در فروشگاه های ورزشی شهر تهران

تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۶۱
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارتباط غیرکلامی فروشندگان کالاهای ورزشی و واکنش مشتریان در فروشگاه های ورزشی شهر تهران است. روش پژوهش از نظر ماهیت توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. به همین سبب با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه ارتباط غیرکلامی و واکنش مشتریان با پایایی به ترتیب ضریب آلفای کرانباخ 77/0و 83/0 بررسی شدند. در تجزیه وتحلیل داده ها با توجه به نرمال داده ها از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (K-S)، به منظور تعین ارتباط بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و از رگرسیون برای شناسایی سهم تبیینی هر یک از مؤلفه های ارتباط غیرکلامی در پیش بینی واکنش مشتریان، استفاده شد. نتایج داده ها نشان داد که تمامی مؤلفه های ارتباط غیرکلامی (جز مؤلفه ظاهر فیزیکی) با واکنش مشتریان، همبس تگی مثب ت و معن ادار دارد (01/0P
۴.

مقایسه دیدگاه متخصصان،مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی

کلید واژه ها: توسعه ورزش قهرمانی پخش تلویزیونی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۴۳۵
هدف از مقاله حاضر، مقایسه دیدگاه متخصصان، مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی کشور بود. برای گردآوری اطلاعات از بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی استفاده شد. در نظرسنجی از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط 12 تن از صاحب نظران و استادان مدیریت ورزشی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (.850) تأیید شده بود. جامعه آماری این تحقیق شامل متخصصان(اعضای هیئت علمی دانشگاه با سایقه مدیریت عالی)(34نفر)،مدیران(مدیران ارشد فدراسیون ها)(24 نفر)و قهرمانان(اعضای تیم های ملی اعزامی به بازیهای گوانگژو)(362نفر) بودنمونه آماری ما در گروه متخصصان و مدیران از نوع تمام شمار بود و در گروه قهرمانان با توجه به فرمول کوکران 153 نفر انتخاب شدند..برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و از آزمون استنباطی اسمینو کالموگراف برای نرمال بودن یافته های پژوهش استفاده شد؛در نهایت با استفاده از آزمون کروسکال-والیس وتحلیل واریانس فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفت که به این نتیجه رسیدیم ، بین دیدگاه متخصصان،مدیران وقهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
۵.

طراحی سیستم ارزیابی عملکرد دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد ابعاد سیستم ارزیابی مؤلفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۴۶
نظام آموزش عالی هر کشور، نقش اصلی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور را به عهده دارد، از این رو عامه مردم و دولت حساسیت زیادی به عملکرد آن دارند. هدف از انجام این تحقیق طراحی سیستم جامع ارزیابی عملکرد دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران است. با توجه به بررسی پژوهش های انجام شده، 22 مؤلفه در قالب سه بعد ورودی، فرایند و خروجی و همچنین 999 شاخص به منظور بررسی مناسب بودن مؤلفه های ارزیابی عملکرد ارائه شد و پس از آن مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. در مرحله بعد، بر مبنای سیستم طراحی شده، پرسشنامه اولیه با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت طراحی و سپس بین خبرگان توزیع و جمع آوری شد و بر اساس نظر آنان پرسشنامه های شش گانه و چک لیست نهایی ارزیابی عملکرد با 202 شاخص در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت به شرح زیر تنظیم شد: هفت معیار ورودی با 46 شاخص، هشت معیار فرایندی با 65 شاخص، و هفت معیار خروجی با 91 شاخص. روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای و از جنبه نحوه گردآوری داده های مورد نیاز، توصیفی از نوع پیمایشی بود. روایی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) با اعلام نظر خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بیش از 87/0 تایید شد. علاوه بر این، از روش میانگین وزنی به منظور رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص ها استفاده شد.
۶.

بررسی میزان شیوع و علل صدمات ورزشی در دختران ژیمناست نخبه کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۶ تعداد دانلود : ۹۴۳
تعداد 50 نفراز ژیمناست هایدختر نخبه ی کشورکه در مابقات قهرمانی کشور سال 1378 در تهران شرکت داشتند ،به عنوان گروه نمونه برگزیده شدند تا میزان شیوع وعلل صدمات ورزشی بین آنان بررسی گردد. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه ای بسته شامل سه بخش بودکه بخش اول آن به خصوصیات فردی وعناوین وسوابق قهرمانی آزمودنی ها ،بخش دوم به صدمات ورزشی ژیمناست ها در انواع صدمات استخوانی ،پوستی،عضلانی ومفصلی وبخش سوم به علل احتمالی وقوع آسیب ها اختصاص داشت.پس از جمع آوری پرسش نامه ها ،اطلاعات به دست آمده از طریق آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت .یافته های تحقیق نشان داد که : دربین آسیب های کلی،آسیب های عضلانی، پوستی، مفصلی واستخوانی به ترتیب 2/59، 6/18، 8/17 و4/4 درصد آسیب ژیمناست ها را به خود اختصاص داده اند .از مجموع آسیب ها ،اندام سروصورت با 1/2 درصد پایین ترین میزان ابتلاواندام تحتانی با 58 درصد بالاترین میزان ابتلا به اسیب را داشته ومفصل زانو با 8/19 درصد به عنوان آسیب پذیرترین ناحیه ی بدن شناسایی شده است.آسیب کوفتگی با 6/36 درصد شایع ترین آسیب بین ژیمناست هاوشکستگی وترک خوردگی هرکدام با2/2 درصد کمترین آسیب ها می باشند.8/56 درصد آزمودنی ها حین اجرای حرکات زمینی و2/43 درصد حین اجرای حرکات درژیمناستیک دچار آسیب دیدگی شده اند .از بین علل مختلف در بروزآسیب ها ،به ترتیب نوع وسیله ‹حرکات زمینی›با 8/56 درصد وتکنیک غلط وعدم استفاده از وسایل کمک آموزشی با 4/36 درصدبیشترین علل درایجادآسیب ها بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان