مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی دوره اول زمستان 1399 شماره 4

مقالات

۱.

اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تجارب هیجانی هواداران ورزشی

کلید واژه ها: تجارب هیجانی هواداران ورزشی اعتبارسنجی تیم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 827 تعداد دانلود : 84
برای انجام هر تحقیق ابزاری معتبر نیاز است. در حوزه تماشاگران و هواداران ورزشی یکی از پرکاربردترین ابزارها پرسشنامه است. این پرسشنامه ها باید دارای اعتبار و پایایی لازم باشند تا بتوان به نتایج برخاسته از آن ها اعتماد کرد. هدف از پژوهش حاضر اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تجارب هیجانی هواداران ورزشی بود. روش شناسی پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی بوده و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی می باشد. برآورد حجم نمونه مبتنی بر توان با استفاده از نرم افزار SPSS Sample power انجام پذیرفت. به جهت ارزیابی روایی و پایایی ابزار مورد نظر از شاخص هایی همچون تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، حداکثر واریانس اشتراک گذاشته شده (جهت تشخیص اعتبار ممیز)؛ متوسط واریانس استخراج شده (جهت تشخیص اعتبار همگرا)؛ آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (جهت برآورد همسانی درونی و پایایی سازه) استفاده شد که نتایج تمامی شاخص ها حکایت از ارزیابی مطلوب ابزار مورد نظر در بستر ورزش داشت. به بیانی دیگر داده های تجربی از مدل نظری پژوهش حمایت کرد. همچین در بخشی دیگر از این تحقیق به آزمون مدل ساختاری برآمده از ابزار اعتباریابی شده مذکور پرداخته شد و نتایج این آزمون نیز مناسب برازش گردید. بنابراین پیشنهاد می شود محققان فعال در حوزه ی علوم ورزشی از نسخه فارسی پرسشنامه مذکور به عنوان ابزاری مناسب برای مطالعه و ارزیابی تجارب هیجانی هواداران ورزشی استفاده نمایند.
۲.

تحلیل محتوای کمی روند پژوهش های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران

کلید واژه ها: صنعت ورزش تحلیل محتوا برند روند پژوهش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 908 تعداد دانلود : 488
برای انجام این پژوهش نسخه الکترونیکی موجود در 15 نشریه علمی پژوهشی ورزشی طی سال های (1387) تا (1397) جمع آوری گردید و تعداد 115 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. روش به کار رفته در پژوهش، روش تحلیل محتوا بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (جداول و نمودارها) و توسط نرم افزار Excel استفاده شد. نتایج نشان داد؛ ارزش ویژه برند و زیر مجموعه های مرتبط به آن از جمله وفاداری و تداعیات برند، روی هم رفته 87/40 درصد از مقالات را به خود اختصاص داده است. از سویی هویت و یکی از زیر مجموعه های اصلی آن یعنی شخصیت برند با 17 درصد از دیگر پژوهش های پر طرفدار مرتبط با برند محسوب می شود. همچنین برند شخصی یا توجه به نوپا بودنش نسبت به دیگر حوزه های برند با 9 درصد از چاپ مقالات وضعیت نسبتا خوبی دارد. در نهایت روش غالب در پژوهش های حوزه برند در ورزش، روش کمی با سهم تقریبی 78 درصد می باشد. تعداد 115 مقاله در طی 10 سال، کمیت قابل قبولی را نشان نمی دهد، افزایش تعداد نشریات تخصصی در این زمینه و همین طور افزایش تعداد مقالات چاپی و پذیرشی در نشریات معتبر علمی پژوهشی به علت اهمیت و حساسیت این موضوع در صنعت ورزش، امری است که باید در دستور کار قرار گیرد.
۳.

تأثیر زمینه های فردی بر تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی

کلید واژه ها: تنفر از برند تجربه منفی گذشته ناسازگاری نمادین ناسازگاری ایدئولوژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 788 تعداد دانلود : 828
روش پژوهش توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی در شهر شیراز بودند که 360 نفر به عنوان نمونه درنظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه استاندارد شش سؤالی تنفر از برند، پرسشنامه چهار سؤالی تجربه منفی گذشته، پرسشنامه پنج سؤالی ناسازگاری نمادین و پرسشنامه چهار سؤالی ناسازگاری ایدئولوژیک بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تائید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید؛ همچنین مقدار پایایی، روایی واگرا و همگرا پرسشنامه ها مطلوب برآورد شد. تحلیل نتایج که با روش معادلات ساختاری با نرم افزار PLS و SPSS انجام شد، نشان داد مقدار ضریب تعیین برای سازه تنفر از برند 716/0 میباشد که مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تائید میکند. همچنین مقادیر ضرایب اثر داد نشان تجربه منفی گذشته، ناسازگاری نمادین و ناسازگاری ایدئولوژیک بر روی تنفر از برند تأثیر دارد. باتوجه به شکل گیری احساسات منفی و تنفر از برند به واسطه زمینه های فردی در استفاده کنندگان از برندهای ورزشی، به مدیران پیشنهاد می شود با اتخاذ رویکردهایی در مدیریت برند، راه هایی برای مقابله با بحران های این چنینی مدنظر قرار دهند.
۴.

بخش بندی سطوح مشارکت تماشاگران تیم های فوتبال بر اساس مدل پیوستار روانشناختی (PCM)

کلید واژه ها: بخش بندی تماشاگر فوتبال لیگ برتر مدل پیوستار روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 883 تعداد دانلود : 683
تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی است که به شکل میدانی اجرا شده است. 760 مرد ۱۸ تا ۶۵ سال تماشاگر مسابقات فوتبال تیم های پرسپولیس و استقلال در لیگ برتر به صورت تصادفی و داوطلبانه مقیاس اندازه گیری میزان مشارکت (Beaton, Funk, Alexandris, (2009 را تکمیل نمودند. یافته ها بر اساس ابعاد مشارکت (لذت، مرکزیت و نشان) و در قالب مدل پیوستار روانی، نشان داد که در تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس، کمترین و بیشترین سطوح مشارکت به ترتیب مربوط به سطوح وفاداری (۲/۱۷%) و جذابیت (۲/۳۲%) می باشد. همچنین یافته های تحلیل عاملی تاییدی نشان داد، مدل چند بعدی مشارکت، ابزاری سودمند برای بخش بندی تماشاگران در مراحل نظری مختلف است. بنابراین مدیران رویدادها می توانند با طراحی استراتژی های بازاریابی مناسب، نیازها و خواسته های هر بخش را ارضاء کنند و حرکت در امتداد زنجیره به سمت وفاداری را تسهیل نمایند. نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد، مدل پیوستار روانی می تواند به عنوان معیاری برای بخش بندی تماشاگران ورزشی جهت راهنمایی محققان و بازاریابان ورزشی برای طراحی استراتژی های بازاریابی هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.
۵.

مطالعه پیش بینانه توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی براساس ابعاد گردشگری

کلید واژه ها: ابعاد گردشگری پیش بینی صنعت گردشگری گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 879 تعداد دانلود : 20
تحقیق حاضر، از نوع توصیفی- همبستگی بود و به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آمارى پژوهش شامل کلیه گردشگران نوروزی بود که در سال 1398 به استان آذربایجان شرقی مسافرت نموده اند و 305 نفر از این جامعه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای تعداد جامعه نامشخص به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و هدفمند انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته پیش بینی توسعه گردشگری ورزشی می باشد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید اساتید متخصص مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن در مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از نمونه و با ضریب آلفای کرونباخ 82/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون تک متغیره با کمک نرم افزار SPSS و Vikor استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد عوامل فرهنگی-اجتماعی، زیست محیطی مرتبط با جاذبه های طبیعی، ورزشی و زیرساختی تأثیر معناداری بر پیش بینی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی دارد. هم چنین نتایج رتبه بندی Vikor نشان داد که از دیدگاه متخصصان عوامل فرهنگی-اجتماعی رتبه اول و عوامل ورزشی، زیست محیطی مرتبط با جاذبه های طبیعی و زیرساختی در رتبه های دوم تا چهام قرار گرفتند.
۶.

ارتباط بازاریابی رسانه های اجتماعی با رضایت مشتریان مراکز تفریحی ورزشی

کلید واژه ها: بازاریابی رسانه اجتماعی رضایت مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 332 تعداد دانلود : 465
مطالعه حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. برای جمع آوری داده های پژوهش حاضر از دو پرسش نامه محقق ساخته بازاریابی رسانه های اجتماعی با 15 سؤال که شامل 5 مؤلفه و رضایت مشتریان با 3 سؤال استفاده شد. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 393 پرسش نامه برای گردآوری داده ها، بین مشتریان مجموعه های تفریحی ورزشی شهر همدان به صورت آنلاین و فیزیکی توزیع گردید. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح آلفای 05/0 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های مطالعه حاضر بیانگر این است که تمامی مؤلفه های بازاریابی رسانه های اجتماعی، پیش بین معناداری برای رضایت مشتریان بودند. از بین مؤلفه های بازاریابی رسانه های اجتماعی، مؤلفه سرگرمی بیشترین (26/0) و تعامل اجتماعی (16/0) کمترین پیش بین را برای رضایت مشتریان تبیین نمودند. با توجه به یافته های این مطالعه، ضروری است که هنگام استفاده از رسانه های اجتماعی به عنوان بستری برای بازاریابی بر مؤلفه هایی که باعث جلب توجه مشتریان می شود بیشتر تأکید شود. در این میان با بهره بردن از مدل بازاریابی رسانه های اجتماعی می توان توجه مشتریان را بیشتر جلب کرد تا از بازاریابی انجام گرفته، رضایت داشته باشد.
۷.

کاربرد علائم بصری ورزش و فعالیت بدنی، به منزله ابزار ترویج ورزش در سریالهای تلویزیون ایران و ترکیه

کلید واژه ها: علائم بصری تلویزیون ورزش سریال ایران ترکیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 969 تعداد دانلود : 806
روش تحقیق مطالعه حاضر کاربردی و از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری پژوهش تمامی سریال های ایرانی و ترکیه ای بودند که در بازه زمانی سال 1391 تا بهار سال 1398 در حال پخش بودند و موردتوجه تحقیق قرار گرفتند. در این راستا، به منظور انتخاب جامعه نمونه، روش نمونه گیری چندمرحله ای استفاده گردید. به این ترتیب مجموعا 6 سریال ترک و 5 سریال ایرانی انتخاب شدند و در مجموع 91 قسمت با 1369 سکانس موردمشاهده و بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که سازندگان سریال ها و فیلم های خانوادگی در ترکیه، ورزش را در شکل های مختلف در تولیدات رسانه ای موردتوجه قرار می دهند. نمایش علائم بصری ورزش در فیلم های ترکیه بیش از فیلم های ایران موردتوجه است و این امر نشان دهنده توجه سیاست گذاران جامعه و رسانه های جمعی این کشور به مقوله ورزش و انتقال آن به جامعه می باشد و این درحالی ست که در ایران به مقوله علائم بصری ورزش در تولیدات تلویزیونی کمتر توجه می شود و حتی بسیاری از ورزشکاران در فیلم ها و سریال ها نقش های منفی و مخرب را برعهده می گیرند. لذا توجه به نمایش علائم بصری در سریال های محبوب تلویزیون ایران نقش مهمی در تغییر نگرش و احتمالا رفتار بینندگان و علاقمندی آنها به ورزش خواهد داشت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵