نوآوری در مدیریت ورزشی

نوآوری در مدیریت ورزشی

نوآوری در مدیریت ورزشی دوره 1 تابستان 1401 شماره 2 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارزیابی میزان آشنایی با حقوق ورزشی در دبیران تربیت بدنی غرب استان فارس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دبیران تربیت بدنی حقوق ورزشی میزان آشنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 789
تحقیق حاضر باهدف میزان آشنایی با حقوق ورزشی در بین دبیران تربیت بدنی غرب استان فارس طراحی و اجرا گردید. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع مطالعات تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات آن به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل تمامی نخبگان آگاه به موضوع پژوهش بودند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری، تعداد 14 نفر به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شدند؛ و در بخش کمی جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی دبیران تربیت بدنی غرب استان فارس می باشد که تعداد آنان مطابق با آمارهای کسب شده، 320 نفر می باشد که بر اساس جدول حجم نمونه ی مورگان و انتخاب تصادفی تعداد 175 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص شد. ابزار گردآوری تحقیق حاضر، پرسشنامه محقق ساخته است. از روش های آماری آلفای کرونباخ جهت محاسبه ضرایب پایایی و کلوموگروف اسمیرونف برای عادی بودن داده ها، تحلیل عامل اکتشافی، ضریب همبستگی و آزمون t تک گروهی جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. عملیات آماری با استفاده از نرم افزار spss نسخه 26 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که از بین 39 مؤلفه شناسایی شده چهار عامل: استانداردهای تجهیزات و اماکن (0.689)، مسئولیت های مدیر و کارشناسی اداره (0.701)، قوانین و مقررات (0.598) و آموزش (0.756) با مؤلفه های آشنایی با حقوق ورزشی در بین دبیران تربیت بدنی رابطه معنی داری وجود دارد. درنتیجه می توان گفت، درصورتی که معلمان و مربیان وظایف خود را به طور متعارف انجام دهند هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث نخواهند داشت.
۲.

ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با مشارکت ورزشی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی سرمایه فکری مشارکت ورزشی دانشآموزان دختر شهرستان ممسنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 398 تعداد دانلود : 877
سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری، یکی از عوامل محیطی تعیین کننده سطح سازگاری و سلامت جامعه محسوب می شوند. ورزش به عنوان یکی از مفاهیم اجتماعی و با توجه به کارکردهای خاص آن در زمینه های مختلف، مورد توجه بسیاری از دانشمندان و محققان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (متوسطه اول و متوسطه دوم) شهرستان ممسنی در سال تحصیلی 1402-1401 بود. ماهیت این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد و جمع آوری داده ها براساس مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است و ابزار جمع آوری داده ها شامل، پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)، پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتس(2002) و پرسشنامه استاندارد مشارکت ورزشی پارسامهر و همکاران (1392) بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (متوسطه اول و متوسطه دوم) شهرستان ممسنی به تعداد 3491 نفر بوده است و از این میان به شکل تصادفی خوشه ای تعداد 341 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج حاکی از آن بود که بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ممسنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۳.

تحلیل مدیریت برند و مسئولیت پذیری اجتماعی از منظر کارکنان فروشگاه های برند پوشاک خارجی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت برند مسئولیتپذیری اجتماعی کارکنان فروشگاههای برند پوشاک خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 583 تعداد دانلود : 332
هدف از این پژوهش تحلیل مدیریت برند و مسئولیت پذیری اجتماعی از منظر کارکنان فروشگاه های برند پوشاک خارجی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان فروشگاه های برند پوشاک خارجی بود که تعداد آنها 200 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان بر همین مبنا حجم نمونه تعداد 125 نفر برآورد گردید و از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده گردید. شایان ذکر است که این پژوهش، توصیفی بوده و از نوع مطالعات همبستگی می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مدیریت برند کلمن و همکاران (2011) و مسئولیت پذیری اجتماعی کارول (1999) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به تایید10 نفر از صاحب نظران مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت برند 85/0 و برای پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی 91/0 گزارش شد. لازم به ذکر است در این پژوهش کلیه تحلیل های آماری در سطح خطای 05/0 و با کمک نرم افزارهای SPSS نسخه25 و Smart PLS نسخه3.2.6 انجام گردید. نتایج نشان داد که بین مدیریت برند و خرده مقیاس های آن (ارتباطات پایدار، ابتکارات منابع انسانی، تمرکزی کارکنان به مشتری، هویت بصری برند و شخصیت برند) با مسئولیت پذیری اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج شاخص های برازش مدل اندازه گیری نشان داد که اثر مدیریت برند بر مسئولیت پذیری اجتماعی از شرایط مطلوبی برخوردار می باشد. با توجه به این یافته ها به مدیران فروشگاه های برند پوشاک خارجی پیشنهاد می شود جنبه های اجتماعی برندها را بیشتر تقویت کرده و برای آن استراتژی های بازاریابی در نظر بگیرند و تلاش شود این استراتژی ها مغایر با اهداف فروشگاه های برند پوشاک خارجی نباشد.
۴.

موانع جذب نیروهای داوطلب در ورزش آموزش و پرورش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نیروهای داوطلب آموزش و پرورش شهرستان کرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 201
هدف از انجام این پژوهش شناسایی واولویت بندی موانع جذب نیروهای داوطلب در ورزش آموزش و پرورش (نمونه مورد مطالعه شهرستان کرج) می باشد.روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت،توصیفی- تحلیلی است.جامعه آماری پژوهش؛تمامی کارکنان برگزار کننده مسابقات آموزشگاهی آموزش و پرورش شهرستان کرج بودند.روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای بود.برحسب نواحی چهارگانه و بر طبق حجم نمونه مورگان 234 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود.روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان در این زمینه تایید شد.پایایی کلی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (888. ) بدست آمد.برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.براساس تحلیل عاملی 32 متغیر در شش گروه با عناوین روانی، ارتباطی- اطلاعاتی، فردی، قانونی، ساختاری و اداری- سازمانی قرار گرفتند. با استفاده از مقیاس پنج ارزشی لیکرت میزان اهمیت متغیرها بررسی شد که بر این اساس، عامل ارتباطی- اطلاعاتی با واریانس 27.009، عامل فردی با واریانس 16.89 و عامل قانونی با واریانس 11.33با اهمیت ترین موانع بودند.
۵.

بررسی مدیریت ایمنی اماکن ورزشی در رویدادهای ورزشی در مدارس استان زنجان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت ایمنی اماکن ورزشی رویدادهای ورزشی مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 462 تعداد دانلود : 182
هدف مقاله حاضر بررسی مدیریت ایمنی اماکن ورزشی در رویدادهای ورزشی در مدارس استان زنجان در سال ۱۴۰۱ می باشد این مقاله از نظر هدف جز پژوهش های کاربردی و بر حسب روش های پردازش داده ها توصیفی - همبستگی به شمار می رود که گردآوری داده های آن به روش کتابخانه ای بررسی اسناد مدارک و روش میدانی استفاده از پرسشنامه می باشد. که جامعه آماری هنرستان های تربیت بدنی آموزش و پرورش استان زنجان؛ که تعداد آنها ۷۵۰ دانش آموز دختر و پسر است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش دختران هستند که تعداد آنها ۳۴۰ نفر می باشد. جهت تعیین نمونه بر اساس نمونه گیری طبقه بندی ساده و با استفاده از جدول مورگان ۱۸۱ نفر به عنوان نمونه (دختر) انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون رتبه ای فریدمن و ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار spss نسخه ۱۸ استفاده شد. یافته ها: پایایی داده ها بر اساس آلفای کرونباخ ۰۹۱۲ گزارش شد. نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگروف اسمیرنوف تایید گردید. آزمون فریدمن در سطح ۰/۰۱ معنادار شد (۰/۰۱>P). بعد مدیریت بیشترین رتبه ۱، بهداشت با رتبه ۲ الزامات حقوقی و اخلاقی با رتبه ۳ طراحی با رتبه ۴ به ترتیب دارای بیشترین میانگین رتبه ای اثر گذار در ایمنی اماکن ورزشی را نشان داد. نتیجه گیری برای اینکه بتوانیم قهرمانان بزرگی داشته باشیم باید در این امر به طراحی، بهداشت، الزامات اخلاقی و حقوقی و مدیریت صحیح توجه ویژه نماییم. با ایجاد موقعیت میزبانی در بالا بردن فرهنگ سالم رقابت و مهمان پذیری و امکانات و محتوای اتفاقات بعدی آن قدم مثبتی ایجاد کرد.
۶.

بررسی تأثیر توجه به فضای دیجیتال بر تصمیم گیری مصرف کننده با نقش میانجی علاقه به برند و تمایل به خرید(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فضای دیجیتال تصمیمگیری مصرفکننده عالقه به برند تمایل به خرید محصوالت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 662 تعداد دانلود : 404
هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر توجه به فضای دیجیتال بر تصمیم گیری مصرف کننده با نقش میانجی علاقه به برند و تمایل به خرید (مطالعه موردی محصولات ورزشی آراز) صورت پذیرفته است. روش: این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی و از نظر زمان مقطعی است و از آن جایی که محقق تأثیر متغیر مستقل بر وابسته را بررسی می کند، لذا این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات علّی-توصیفی است. روش جمع آوری داده ها نیز میدانی می باشد. جامعه این تحقیق شامل مصرف کنندگان محصولات ورزشی برند آراز در شهر آبادان می-باشد که به دلیل نامحدود بودن جامعه از فرمول کوکران برای محاسبه تعداد اعضای نمونه کمک گرفتیم. بر این اساس تعداد نمونه مورد بررسی 384 نفر (پرسشنامه) تعیین شد و برای گردآوری داده ها از توزیع آنلاین پرسشنامه کیم (2020) بهره جستیم. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای روایی آن از روش تأیید عاملی تحلیلی بهره جستیم. نتایج آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفته است.یافته ها: نتایج نشان داد که توجه به فضای دیجیتال بر تصمیم گیری مصرف کننده با نقش میانجی علاقه به برند و تمایل به خرید تأثیر دارد. همچنین، برندهای ورزشی از جمله برندهای ایرانی نیاز به نصب دستگاه های دیجیتال در فروشگاه ها برای ایجاد فضای دیجیتال برای سرعت بخشیدن به فرآیند تصمیم گیری مصرف کنندگان دارند.
۷.

نقش استراتژی های مدیریت تعارض با میانجی گری مهارتهای روانی مربیان برعملکرد ورزشی تیم های لیگ های بسکتبال بانوان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت تعارض مهارتهای روانی مربیان عملکرد بسکتبال بانوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 20 تعداد دانلود : 401
هدف از مطالعه حاضر پرداختن به این موضوع از طریق بررسی و شناسایی ترجیحات استراتژیک مدیریت تعارض نسبت به و نتایج تیم بر اثربخشی تیم (برد و باخت، پلی آف، رتبه بندی، و ماندگاری تیم) بود. شرکت کنندگان شامل مربیان زن از 41 تیم در بسکتبال زنان بودند که ترجیحات آنها در سه سطح مسابقات لیگ جمع شده بود. داده ها از طریق پرسشنامه چندبخشی برای ارزیابی متغیرهای مطالعات جمع آوری شد. و در مطالعه جمعیت شناسی از طریق تکمیل فرم در خواستی از مربیان کسب گردید و در بخش مطالعه اثربخشی اطلاعات آماری از سایت رسمی فدراسیوان بسکتبال ایران داده ها بدست آمد . از آمار استنباطی و مدل های آمار پارامتریک رگرسیون چندمتغیری جهت پیش بینی فرضیه ، استراتژی های مدیریت تعارض مربیان بر اثربخشی تیم های بسکتبال بانوان موثر است استفاده شد . «اثربخشی» از طریق مولفه های «استراتژی مدیریت تعارض» در مربیان تیم های بسکتبال بانوان با تأکید بر میزان F بدست آمده ، می توان مطرح نمود که ارتباط معنی داری بین مؤلفه های «استراتژی های مدیریت تعارض» با «اثربخشی» در سطح 01/0=α مشاهده می شود. به عبارتی دیگر توان پیش بینی «اثربخشی» از طریق مؤلفه های «استراتژی های مدیریت تعارض» وجود دارد. یافته های تحقیق موارد مفیدی را برای مطالعات آینده ارائه نموده است