آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰

چکیده

مقدمه و هدف: وفاداری یک تعهد قوی برای خرید مجدد، محصول یا یک خدمت برتر، در آینده اطلاق می شود، به همین دلیل باشگاه ها به بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری می پردازند. هدف پژوهش حاضر، ارتباط هوش تجاری و مزیت رقابتی با وفاداری در مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران است. روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی _ همبستگی به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران که با توجه به فرمول کوکران 295 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. جهت گرده آوری داده ها از سه پرسشنامه، هوش تجاری، مزیت رقابتی و وفاداری مشتریان استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS:23 و در سطح معنی داری آزمون هاP<0/05 و روش اماری توصیفی و استنباطی (پیرسون-رگرسیون) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: یافته ها نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی دار بین هوش تجاری با مزیت رقابتی و وفاداری مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران بود. از سویی دیگر هوش تجاری و مزیت رقابتی، پیش بینی کننده های مناسب وفاداری هستند. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که مزیت رقابتی و هوش تجاری مهترین عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان هستند.

The Relationship of business intelligence and competitive advantage with loyalty in customers of private clubs in Tehran

Introduction and purpose: Loyalty is a strong commitment to re-purchasing, product, or a superior service in the future, which is why clubs are investigating factors that affect loyalty. the goal of this research was The Relationship of business intelligence and competitive advantage with loyalty in customers of private clubs in Tehran province. Methodology: The present research is descriptive-correlational in terms of its purpose. The statistical population of the research was the customers of private clubs in Tehran which according to the Cochran formula, 295 people were estimated. Sampling method was selected randomly. For data collection, three questionnaires (business intelligence, competitive advantage and customer loyalty) were used. Validity and reliability of the questionnaire were confirmed. Collected data was analyzed by SPSS-23 software and analyzed using Pearson-Regression descriptive and inferential statistics at the significance level of tests (P <0.05). Results: The findings indicated a positive and significant relationship between intelligence with the competitive advantage and loyalty of customers in private clubs in Tehran. On the other hand, business intelligence and competing advantage are promising loyalties. Conclusion: The results indicate that competitive advantage and business intelligence are the most important factors affecting customer loyalty.

تبلیغات