علی اکبر حسین نژاد

علی اکبر حسین نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روان شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

بیّنه بودن قرآن کریم برای انسان عصر مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انسان عصر مدرن اعجاز قرآن بینه انسان گرایی علم گرایی عقل گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۵
در گفتمان دینی، ارائه معجزات همواره به عنوان یکی از نشانه های پیامبری مطرح بوده است. با ختم نبوّت، این مسأله مطرح می شود که چگونه می توان برای انسانی که عصر پیامبران را درک نکرده است، الهی بودن دعوت آنان و بالاخص آخرین پیامبر را آشکار کرد تا در پِی آن، آدمیان را نسبت به تبعیّت از آموزه های ایشان متقاعد ساخت؟ برای پاسخ به این سؤال باید این نکته ی مهم را در نظر داشت که آنچه هیچگاه با گذشت سالها و قرنها، کهنه و مندرس نمی گردد و همواره جاذبه های نامحدودی برای انسانها به همراه دارد،"علم و معرفت" است. از مهمترین ویژگی های انسانی که در عصر مدرن زندگی می کند نیز توجّه تام و تمام او به ساحات مختلف علمی است. چنین است که خدای متعال برای تایید رسالت و حقانیّت دعوت، با عنصر علم و معرفت، انسانهای تمام اعصار پس از خاتم النبیین(صلّی الله علیه و آله) را در کتاب نازل شده خویش رهنمون ساخته است. قرآن کریم در ساحات مختلف علمی، بیّنات روشنی برای آدمیان ارائه کرده است که حاکی از این حقیقت است که وحی نازل بر رسول اکرم(ص) برای مردمان گذشته و زمانه ی محدودی نیست؛ بلکه چراغ راه تمامی انسانها در همه ی ادوار تا قیامت است. اشارات قرآن کریم به حقایق عالم تکوین که در شمار مکشوفات انسان در دوران مدرن است؛ نیز مطالب بنیادینی که در ساحات علوم انسانی مطرح ساخته است، دلایل کافی و روشنی برای اهل تحقیق و انصاف در دوران مدرن است که به الهی بودن این کتاب پِی برده و آموزه های آن را راهنمای سعادت خود قرار دهند.نظر به این اغراض مهم است که هیچگاه در قرآن کریم، از چنین دلایلی، تعبیر به معجزه نشده است؛ بلکه به جای آن، کلماتی همچون آیه، بیّنه، نور، برهان که همگی از سنخ دانایی و آگاهی است، به کار رفته است.
۲.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های انتخاب رؤسای فدراسیون های ورزشی ایران با ارائه مدل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اولویت بندی شاخص رئیس نایب رئیس فدراسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۶۴
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی شاخص های انتخاب رؤسای فدراسیون های ورزشی ایران با ارائه مدل بود. نوع پژوهش، کاربردی و به شیوه آمیخته (کیفی-کمی) بود. در مرحله کیفی، جامعه آماری شامل 20 نفر از رؤسا و نایب رؤسای فدراسیون های ورزشی، داوران، مربیان، بازیکنان و اساتید دانشگاه بود. در این پژوهش، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. در مرحله کمی، با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس سمپل پاور ، جامعه آماری به تعداد 250 نفر برآورد گردید. جمع آوری داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و درقالب پرسش نامه محقق ساخته بود. از تحلیل عاملی اکتشافی برای تأیید ساختار عاملی استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه، از نرم ا فزار ان.وی.وو. نسخه 10 بهره گرفته شد. همچنین، از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. نسخه 0/2 و از نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 23 برای تجزیه وتحلیل داده های کمی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که شش عامل و 21 سؤال برای انتخاب شاخص های رؤسای فدراسیون های ورزشی اعتبار لازم را دارند. همچنین، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که شاخص اجتماعی با میانگین 87/6، بیشترین میانگین را دارد و در رتبه اول است و همچنین، شاخص هماهنگی با میانگین 06/5، کمترین میانگین را دارد و در رتبه آخر است. در پایان، علاوه بر ارائه مدل پژوهش و تأیید برازش آن مشخص شد که بیشترین میزان سازنده بودن متعلق به عامل ارتباطات با بتای استاندارد 310/0 بود و کمترین آن نیز به شاخص شغلی با بتای استاندارد 035/0 تعلق داشت.
۳.

بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکار آمدی مربیگری و کمال گرایی مربیان مدارس فوتبال

کلید واژه ها: هوش هیجانی خودکارآمدی مربیگری کمال گرایی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۹۶
مقدمه : شناسایی مربیان کارآمد و توانا برای استعدادیابی نوآموزان و پرورش آنها از دغددهای اصلی باشگاه ها فوتبال بخصوص مدارس فوتبال می باشد. هدف: بررسی رابطه بین هوش هیجانی ورزشی با خودکارآمدی مربیگری و کمال گرایی ورزشی مربیان مدارس فوتبال استان کردستان بود. روش: روش پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه آماری مربیان مدارس فوتبال استان کردستان، که به صورت تمام شمار 75 نفر انتخاب و روش آماری شامل آزمون کولموگروف - اسمیرنوف، ضریب همبستگی و رگرسیون خطی چند گانه در سطح 05/0≥ p استفاده شد. یافته ها: هوش هیجانی در ورزش مربیان با خودکارآمدی مربیگری و مولفه کمال گرایی ورزشی در ارتباط اند. همچنین هوش هیجانی مربیان پیش بینی مناسبی برای خودکارآمدی و کمال گرایی مربیان محسوب می شود. نتیجه گیری: براساس یافته ها این پژوهش مربیانی که هوش هیجانی بالاتری دارند. از خودکارآمدی مربیگری و کمال گرایی بیشتری نیز برخوردارند؛ و می توان هوش هیجانی به عنوان متغییری اثر گذار در مربیگری مدارس فوتبال نام برد. [1] . Lane at al [2] . Flitez at al [3] . Dan at al
۴.

ارتباط بین هوش هیجانی و جهت گیری ورزشی مردان ورزشکار برتر رشته های برخوردی

کلید واژه ها: هوش هیجانی جهتگیری ورزشی ورزشکار برتر رشته های برخوردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۱۶
مقدمه: بی شک توانمندی ها و شایستگی های اجتماعی و هیجانی از عامل های تعیین کننده و تأثیرگذار بر کیفیت روابط اجتماعی و موفقیت در حوزه های گوناگون زندگی و حرفه ای به شمار می روند. هدف: هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و جهت گیری ورزشی مردان برتر رشته های برخوردی بود. روش: روش پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه ورزشکاران مرد برتر رشته های برخوردی (هندبال، کونگ فو، کاراته، فوتسال، و بسکتبال) استان کردستان تشکیل می دادند. که به صورت تمام شمار تعداد 100 نفر در این پژوهش شرکت کردند. روش های آماری شامل آزمون های فریدمن، همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری بود. یافته ها: یافته ها نشان داد که خود تنظیمی و تمایل به پیروزی به ترتیب انتخاب غالب ورزشکاران در بین مؤلفه های هوش هیجانی و جهت گیری ورزشی است. بین هوش هیجانی و جهت گیری ورزشی، رابطه مستقیم و معناداری وجود داشت، همچنین هوش هیجانی، قابلیت پیش بینی جهت گیری ورزشی را دارد. نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش، هوش هیجانی از جمله مهم-ترین عوامل تعیین کننده جهت گیری ورزشی به شمار می رود و نشان می دهد که افزایش قابلیت جهت گیری در محیط های ورزشی، تابع توان بالای ورزشکاران در داشتن هوش هیجانی است
۵.

ارتباط جهت گیری ورزشی با پرخاشگری ورزشکاران رشته های رزمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرخاشگری جهت گیری ورزشی ورزشکاران رشته های رزمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی روانشناسی تمرینات و مسابقات
تعداد بازدید : ۱۲۳۳ تعداد دانلود : ۶۶۹
هدف پژوهش حاضر، مطالعة ارتباط جهت گیری ورزشی با میزان پرخاشگری مردان ورزشکار رشته های رزمی بود. نمونة آماری شامل 167 نفر از ورزشکاران رشته های رزمی بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین دو متغیر جهت گیری ورزشی و پرخاشگری ورزشی ارتباط معناداری وجود دارد. هم چنین، مؤلفة بردگرایی با تمامی ابعاد پرخاشگری ورزشی ارتباط معناداری دارد. نتایج نشان داد که می توان بر اساس مؤلفه های جهت گیری ورزشی به صورت معناداری میزان پرخاشگری را پیش بینی کرد. یافته های این پژوهش اهمیت شناسایی جهت گیری ورزشی را در میزان پرخاشگری نشان می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان