آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱

چکیده

مقدمه: بکارگیری مدیریت دانش در سازمان های آموزشی نیز به عنوان یک راهبرد اساسی در توانمندسازی کارکنان درجهت پیشبرد اهداف بشمار می رود. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش و ابعاد توانمند سازی کارکنان در حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1396 می باشد. روش کار: مطالعه حاضر به روش توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن 110 نفر از کارکنان حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده که نمونه ای 86 نفری بصورت تصادفی ساده انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش شرون لاوسن (2003) با 24 سوال و نیز پرسش نامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا با 15 سوال استفاده شده است که دارای روایی مناسبی بوده و پایایی آن ها نیز به ترتیب برابر 79/0 و 83/0 بدست آمده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون همبستگی اسپیرمن می باشد . یافته ها : بین مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد(05/0> p ). همچنین بین مدیریت دانش و ابعاد شایستگی، خودمختاری، تاثیرگذاری، معنی دار بودن و اعتماد نیز از نظر آماری ارتباط معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: مدیریت دانش به عنوان یک نیاز راهبردی، برای سازمان های آموزشی مطرح بوده و تضمین کننده برتری های بلندمدت در آنهاست. سازمان های آموزشی برای تصرف دارایی های فکری کارکنان خود و نیز توانمندسازی آنها از آن بهره می برند. بررسی رابطه مدیریت دانش و توانمند سازی در دانشگاه نشان می دهد هر قدر مدیریت دانش در سازمان گسترش یابد کارکنان توانمندی و شایستگی بیشتری جهت پیشبرد اهداف بدست می آورند.

تبلیغات