فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸٬۶۳۶ مورد.
۲۱.

شناسایی احکام مدنی و کیفری معلمان و مربیان ورزشی استان کرمانشاه

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی کیفی معلمان مربیان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
هدف از پژوهش حاضر شناسایی احکام مدنی و کیفری معلمان و مربیان ورزشی در استان کرمانشاه بود. روش تحقیق کیفی (تحلیل محتوا) است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان دادگستری، قضات و مدیران مدارس استان کرمانشاه بود. از روش نمونه گیری گلوگه برفی استفاده شد. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 12 نفر به عمل آمد. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص، تأیید گردید. و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 0.87 بود. در راستای تجزیه و تحلیل داده ها از روش نظریه داده-بنیاد استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر مسئولیت مدنی و کیفری معلمان و مربیان در قالب 3 مقوله اصلی دسته بندی شدند. مقوله ها شامل: تجهیزات و محیط نامناسب، ویژگی ها و رفتارهای دانش آموزان و عامل مربیان و معلمان می باشند. که این 3 مورد خود شامل 6 مفهوم و 58 عامل یا کد باز هستند. بر اساس یافته های این پژوهش نتیجه می گیریم به منظور افزایش آگاهی حقوقی مربیان و معلمان استان کرمانشاه به عنوان نماینده مربیان ورزش کشور، می بایست زمینه ها و فرصت های متنوع یادگیری برای آن ها محیا گردد تا بتوانند از خطرات احتمالی مصون بمانند
۲۲.

بررسی عوامل مؤثر بر پایداری اقتصاد حاکم بر المپیادهای ورزشی دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ورزش رویداد های ورزشی المپیاد دانشجویی اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۳
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پایداری اقتصاد حاکم بر المپیادهای ورزشی دانشجویان انجام گردید.. تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی تحلیل می باشد که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خبرگان و اساتید دانشگاهی در رشته مدیریت ورزشی تشکیل دادند که در حوزه مسائل ورزش دانشگاهی تخصص کافی را دارا بودند. تعداد 14 نفر بر اساس انتخاب هدفمند به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در پژوهش حاضر، ب ه منظ ور طراح ی چ ارچوب مفه ومی تحقیق از نظریه سه شاخگی کمک گرفته شد. به منظور بررسی یافته های تحقیق از روش الکتره استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برون سپاری خدمات بازاریابی المپیادهای ورزشی دانشجویان با چیرگی 13 مهمترین عامل موثر بر پایداری اقتصاد حاکم بر المپیادهای ورزشی دانشجویان می باشد. نتایج این آزمون همچنین نشان داد که ایجاد یارانه های دولتی به دانشگاه های میزبان المپیاد با چیرگی صفر، کم اهمیت ترین عامل موثر بر پایداری اقتصاد حاکم بر المیپادهای ورزشی دانشجویان می باشد. نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که جهت اقتصاد حاکم بر المپیادهای ورزشی دانشجویان نیاز است تا برخی فعالیت های بازاریابی مربوط به این رویدادها به صورت برون سپاری به سازمان ها و شرکت های مطرح واگذار گردد.
۲۳.

طراحی الگوی جامع مدیریت جانشین پروری در اداره های ورزش و جوانان با رهیافت نظریه داده بنیاد و مدل ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت جانشین پروری سازمان های ورزشی نظریه داده بنیاد مدل ساختاری تفسیری جامع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۷
مقدمه: توسعه برنامه جانشین پروری هدف سازمان هاست و استقرار چنین توسعه ای همواره اولویت آنها بوده است. در نتیجه هدف این پژوهش طراحی الگوی جامع برنامه ریزی جانشین پروری در سازمان های ورزشی با رهیافت نظریه داده بنیاد و مدل ساختاری تفسیری بود. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ روش از نوع آمیخته است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان سازمان های ورزشی تشکیل می دادند. حجم نمونه بر مبنای اشباع نظری 15 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری از نوع نظری بود. در بخش کیفی تحقیق به منظور گردآوری اطلاعات از مصاحبه عمیق و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات بخش کیفی از سه فرایند هم پوش کدگذاری باز، محوری و گزینشی و برای تحلیل اطلاعات بخش کمی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری با کمک نرم افزار ISM software استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد الگوی برنامه ریزی جانشین پروری برای سازمان های ورزشی تابع 20 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی (عوامل علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، عوامل تعاملی و پیامدها) است. همچنین این مدل در 8 سطح احصا شد، در پایین ترین سطح ساختار سازمانی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، محیط پیرامونی، محیط بین المللی و در بالاترین سطح پیامدهای فردی و سازمانی قرار داشتند. نتیجه گیری: با اقتباس از یافته های تحقیق می توان گفت که پیامدهای فردی و سازمانی منتسب به برنامه ریزی جانشین پروری تابع عوامل علی، زمینه ساز، مداخله گر و تعاملی است.
۲۴.

تاثیر دارچین بر پاسخ های ایمنی به دنبال یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده ساز در پسران فعال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت ورزشی وامانده ساز دارچین لنفوسیت نوتروفیل مونوسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۹
عوامل مختلف محیطی وژنتیکی مانند التهاب ناشی از فعالیت ورزشی شدید بر پاسخ سیستم ایمنی ورزشکاران تاثیر می گذارد. یکی از راه های جلوگیری از فرایند التهاب و کمک به سیستم ایمنی مصرف داروهای ضد التهابی مانند دارچین است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مصرف یک هفته ای مکمل دارچین بر پاسخ های ایمنی پسران فعال به دنبال یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده ساز بود.تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی به روش یک سو کور بود. جامعه آماری تحقیق، پسران ورزشکار دانشگاه شیراز بودند، 12 آزمودنی سالم (سن: 93/1 ± 22 سال، قد: 56/6 ± 56/172 سانتیمتر، وزن: 54/11 ±56/66 کیلوگرم) به صورت داوطلبانه و روش متقاطع در این تحقیق شرکت کردند که 2 نفر به علت آسیب دیدگی از ادامه تحقیق انصراف دادند. شرکت کنندگان آزمون وامانده ساز بروس در دو وضعیت مصرف مکمل و دارونما را اجرا کردند. پانصد میلی گرم مکمل دارچین یا مشابه آن دارونما در روز به مدت یک هفته قبل از جلسات آزمون توسط شرکت کنندگان مصرف شد. نمونه های خونی قبل و 15 دقیقه بعد از آزمون گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t همبسته و سطح معناداری 0/05>pدر نظر گرفته شد.مصرف مکمل دارچین تاثیر معنا داری بر تعداد مونوسیت ها قبل و بعد از فعالیت ورزشی نداشت، اما مکمل دارچین تغییرات پاسخ سیستم ایمنی ناشی از فعالیت ورزشی وامانده ساز شامل( کاهش )نوتروفیل ها ، (کاهش) نسبت نوتروفیل هابه لنفوسیت ها ( افزایش) لنفوسیت ها را کمتر کرد(مقادیر p بترتیب 015/0، 012/0 و 02/0) می شود.
۲۵.

مرور شعف مشتری، استخراج مضامین تاثیرگذار: شعف مشتری در صنعت ورزش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شعف مشتری رفتار مصرف کننده وفاداری قصد خرید مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۳
مفهوم شعف مشتری حدودا از20 سال پیش به ادبیات دانشگاهی معرفی شد. از آن زمان تاکنون دانشگاهیان زیادی این ساختار را در بسترهای مختلفی مطالعه کرده اند. متاسفانه تا به امروز مرور سیستماتیکی از شعف صورت نگرفته است، لذا هدف این تحقیق مرور جامعی از این ساختار است. اهداف اصلی این مرور شامل تعیین مضامین عمومی ادبیات شعف فعلی، برجسته سازی نقاط قوت و ضعف ادبیات شعف تا به امروز و ایجاد برنامه تحقیقی است که راهنمایی را برای افزایش گستره و عمق تحقیقات شعف فراهم می کند. مرور سیستماتیکی از ادبیاتی صورت گرفته تا آن چه را که درباره شعف از بعد میان رشته ای مشهود است مانند رشته های مهمان پذیری، اقتصاد، مدیریت و بازاریابی را هم پوشش دهد. مطالعه حاضر از نوع ثانویه و مرور و بررسی منابع دست اول و مقالات در این حوزه بود. به منظور مطالعه دقیق، محقق از سال 1398 تا 1401 به بررسی منابع حوزه شعف مشتری در بخش ورزشی و عمومی پرداخت. این یک اقدام برجسته در ادبیات است چرا که ساختار شعف مشتری نتایج مهمی را برای هر دو گروه دست اندرکاران و محققان این عرصه دارد. به علاوه تغییراتی در نحوه درک، بررسی و به کارگیری ساختار شعف نیز ایجاد شده است. برای رسیدن به پیشرفت های بیشتر، درک روشنی از تحقیقات حوزه شعف مشتری لازم است.
۲۶.

تاثیر پیش شرطی سازی تمرین استقامتی بر سطوح TrkB و برخی عملکردهای رفتاری رت های نر به دنبال ایجاد سکته مغزی

کلید واژه ها: سکته مغزی تمرین استقامتی TrkB نروتروفین ها BDNF

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۱
زمینه و هدف: یک رویکرد با ارزش در افزایش سطح سالمت و کاهش آسیب های مغزی استفاده از ورزش و تمرین بدنی به عنوان پیش آماده سازی می باشد که منجر به ایجاد برخی تغییرات سلولی مولکولی و بهبود عملکردهای رفتاری می شود. مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی، حیوانات به صورت تصادفی در سه گروه مساوی 10 سری، شامل گروه های تمرین استقامتی، سکته مغزی و کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرینی در گروه استقامتی شامل شنا در آب برای مدت سه هفته وهر هفته پنج روز و هر روز به مدت 30 دقیقه در دمای آب2±32 درجه سانتی گراد بود. رت ها در گروه کنترل و گروه سکته بدون هیچ تمرین سه هفته را پشت سر گذاشتند. برای ایجاد مدل ایسکمی شریان کاروتید مشترک(CCA )و ب ا گیره های آنوریسم به مدت 30 دقیقه مسدود شد. 24 ساعت پس از ایسکمی سطح آنزیم TrkB با استفاده از روشPcr Time Real و عملکردهای رفتاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه گیری: تمرین هوازی می تواند از طریق تغییر در بیان ژن TrkB تاثیرات محافظتی عصبی مثبتی را در ارتباط با نوروژنز ایجاد کند که این سودمندی در عملکردهای رفتاری نیز قابل مشاهده است.
۲۷.

تأثیر 12 هفته حرکات اصلاحی بر ناهنجاری کف پای گود و چرخش داخلی پاشنه دانش آموزان مقطع ابتدایی

کلید واژه ها: قوس‌های طولی کف پای گود ایدیوپاتیک واروس پاشنه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۳
ناهنجاری کف پای گود در نتیجه افزایش قوسهای طولی پا رخ می‌دهد که سبب تغییر شکل طبیعی پا می‌شود. در این عارضه بخش میانی پا بطور غیر طبیعی هنگام تحمل وزن روی زمین قرار نمی‌گیرد. با توجه به کاهش سطح تماس پا با زمین به‌هنگام تحمل وزن مثلا در وضعیت ایستادن یا راه رفتن، نیروی وزن بیشتر توسط نواحی پاشنه و قسمت قدامی پا تحمل می‌شود که می‌تواند سبب بروز درد و ضخیم شدگی پوست در این نواحی شود. تحقیق حاضر در صدد است که تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی را بر ناهنجاری کف پای گود ایدیوپاتیک دانش آموزان پسر 10 تا 12 ساله بسنجد، از آنجایی که تمرینات اصلاحی پژوهش شامل تمرینات کششی و تمرینات قدرتی می‌باشد و انجام این تمرینات نیز مستلزم تحرک و فعالیت بدنی است، بنابراین به نظر می‌رسد می‌توان از آن به عنوان یکی از روش‌ها برای اصلاح و بهبود وضعیت کف پای گود استفاده نمود، هدف کلی تحقیق حاضر تاثیر 12 هفته تمرینات اصلاحی بر ناهنجاری کف پای گود و واروس پاشنه می‌باشد.
۲۸.

شناسایی الزامات و نقش سازمان ها در فرآیند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الزامات سیاست گذاری سازمان ورزشی ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۲
هدف از تحقیق حاضر شناسایی الزامات و نقش سازمان ها در فرآیند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی کشور بود. این تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. مشارکت کنندگان پژوهش را کلیه خبرگان در دو گروه علمی و اجرایی، آگاه با مسائل سیاست گذاری و مسائل مربوط به ورزش همگانی، تشکیل داده اند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 14 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. از تجزیه و تحلیل داده های کیفی در بخش الزامات سیاست گذاری تعداد 59 مقوله بدست آمد که در 9 مفهوم تعاملات داخلی، تعاملات بین الملل، ملاحضات اقتصادی، ملاحضات فرهنگی، ملاحضات ورزشی، پژوهش های بنیادی، اماکن و تجهیزات، نیروی انسانی و سایر الزامات جای گرفتند. همچنین در بخش نقش سازمان های ذی ربط در فرآیند سیاست گذاری، تعداد 68 مقوله بدست آمد که در 7 مفهوم آموزشی_تحقیقاتی، استراتژیک، ارتباطی، اجرایی، نظارت و کنترل، مالی و امکان سنجی قرار گرفت. با توجه به نتایج، پیشنهاد به ایجاد وحدت رویه بین دستگاه های اجرایی، با محوریت وزارت ورزش و جوانان می شود. همچنین به سیاست گذاران توصیه می شود که هنگام وضع سیاست های ورزش همگانی، به سهم و نقش سازمان ها توجه ویژه کنند.
۲۹.

عوامل موثر بر مشارکت در رویدادهای ورزشی آفلاین سومو، پتانک و او-اسپرت در پاندمی ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آفلاین او-اسپرت پتانک رویدادهای ورزشی سومو ویروس کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۵
در شرایط شیوع ویروس کرونا رویدادهای آفلاین توجهات عموم را از رویداد های حضوری و پخش زنده به سمت وب و فضای مجازی معطوف کرده است. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر مشارکت در رویدادهای ورزشی آفلاین در پاندمی ویروس کرونا می باشد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است و با روش معادلات ساختاری و رویکرد پی.ال.اس انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه شرکت کنندگان در مسابقات کشوری آفلاین سه رشته ورزشی سومو، پتانک و او-اسپرت سال 1399 بودند که 300 نفر از شرکت کنندگان پرسشنامه محقق ساخته تحقیق را داوطلبانه تکمیل کردند. یافته ها نشان داد که مدل تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار بوده و می توان از آن برای بررسی عوامل موثر بر مشارکت افرد استفاده کرد. اثر عوامل درگیری، رضایتمندی و نگرش افراد بر مشارکت آنها در رویدادهای ورزشی آفلاین معنی دار بود. یافته ها همچنین نشان داد عوامل ویژگی های رویداد، درگیری و رضایتمندی احتمال ایجاد نگرش مثبت نسبت به مشارکت در این رویدادها را افزایش می دهند. عوامل نگرش، رضایتمندی و درگیری در یک رویداد ورزشی آفلاین نیز می توانند واسطه ای بین ویژگی های رویداد و مشارکت در آن باشند. لذا با در نظر گرفتن این عوامل، تحقیق حاضر توسعه رویدادهای آفلاین را به عنوان یک استراتژی مهم در چنین موقعیت هایی پیشنهاد می کند.
۳۰.

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر سرسختی روانی و نشاط ذهنی در نوجوانان ورزشکار آسیب دیده ورزشی

کلید واژه ها: درمان اکت سرسختی روانی نشاط ذهنی نوجوانان ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۶۹
پژوهش حاضر با هدف تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرسختی روانی و نشاط ذهنی در نوجوانان ورزشکار آسیب دیده ورزشی انجام گرفت. طرح تحقیق نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، کلیه نوجوانان ورزشکار آسیب دیده ورزشی در تیم های ملی، لیگ و باشگاهی و مسابقات کشوری در سال 1400 در سطح شهر خرم آباد تشکیل دادند که از میان آن ها، 30 نفر به صورت دردسترس انتخاب شدند و در دو گروه ۱۵ نفری (گروه آزمایش و گروه گواه) با گمارش تصادفی جایگزین شدند. سپس در پیش آزمون، همه آزمودنی ها پرسش نامه های سرسختی روانی و نشاط ذهنی را تکمیل کردند. در مرحله بعد، گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای دوبار) مداخله دریافت کرد و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرم افزار Spss نسخه 22 تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاصل از پس آزمون از هر دوگروه نشان داد، نمرات سرسختی روانی و نشاط ذهنی گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون به طور معناداری بالاتر بود، بنابراین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر بهبود سرسختی روانی و نشاط ذهنی نوجوانان آسیب دیده ورزشکار مؤثر بوده است.
۳۱.

ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه کسب وکار توسعه پایدار کارآفرینی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نقش توسعه پایدار بر تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تأکید بر تجربه کسب وکار انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش استادان و نخبگان مدیریت ورزشی و کارآفرینان ورزشی در سطح کشور بودند که طبق فرمول حجم نمونه کوکران جوامع نامحدود 385 کارآفرین ورزشی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند که پس از توزیع، 361 پرسشنامه به صورت صحیح بازگردانده شد. شیوه نمونه گیری به صورت در دسترس انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با محوریت سه مؤلفه اهداف کارآفرینی ورزشی (هفت زیرمؤلفه)، توسعه پایدار (شش زیرمؤلفه) و تجربه کسب وکار (دو زیرمؤلفه) بود که روایی محتوایی آن توسط 12 نفر از استادان مدیریت ورزشی به تأیید رسید. داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شد. از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS نسخه 2 استفاده شد. یافته ها: نتایج مدل تحقیق نشان داد که مسیر توسعه پایدار به تجربه کسب وکار با ضریب اثر 626/0 بیشترین اثر را در بین متغیرها داشت. مسیر توسعه پایدار به تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی با ضریب اثر (515/0) در رده بعدی قرار داشت و مسیر تجربه کسب وکار به تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی با ضریب اثر 425/0 کمترین اثر را در بین سایر متغیرها داشت. نتیجه گیری: در نتیجه گیری کلی باید گفت توسعه امری است مستمر که جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و غیره را در برمی گیرد. پس جامع نگری از ویژگی های توسعه است. ازاین رو مشخص است کارآفرینی به وسیله توسعه پایدار عملیاتی می شود و می تواند نقش اصلی را به عهده بگیرد .
۳۲.

ارتباط هوش تجاری و مزیت رقابتی با وفاداری در مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران

کلید واژه ها: هوش تجاری مزیت رقابتی وفاداری مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۲
مقدمه و هدف: وفاداری یک تعهد قوی برای خرید مجدد، محصول یا یک خدمت برتر، در آینده اطلاق می شود، به همین دلیل باشگاه ها به بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری می پردازند. هدف پژوهش حاضر، ارتباط هوش تجاری و مزیت رقابتی با وفاداری در مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران است. روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی _ همبستگی به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران که با توجه به فرمول کوکران 295 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. جهت گرده آوری داده ها از سه پرسشنامه، هوش تجاری، مزیت رقابتی و وفاداری مشتریان استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS:23 و در سطح معنی داری آزمون هاP<0/05 و روش اماری توصیفی و استنباطی (پیرسون-رگرسیون) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: یافته ها نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی دار بین هوش تجاری با مزیت رقابتی و وفاداری مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران بود. از سویی دیگر هوش تجاری و مزیت رقابتی، پیش بینی کننده های مناسب وفاداری هستند. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که مزیت رقابتی و هوش تجاری مهترین عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان هستند.
۳۳.

مقایسه شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایثار گر و شاهد ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

کلید واژه ها: شادکامی پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایثارگر و شاهد ورزشکار و غیر ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۲
مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، مقایسه شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایثار گر و شاهد ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر می باشد. روش شناسی: نوع تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ استراتژی عل م ی - مقایسهای است واطالعات آن به روش میدانی جمعآوری شده است. حجم نمونه تحقیق شامل 2۰۰نفر )1۰۰ نفر دانشجوی ایثارگر و شاهد ورزشکار و 1۰۰ نفر غیر ورزشکار( است. روش نمونه گیری تحقیق حاضر تصادفی- طبقهای است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد ) 1989( با ضریب آلفای کرونباخ ۰.9۰ می باشد. جهت توصیف متغیرهای تحقیق از شاخص های آماری توصیفی ،جهت تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، تعیین تفاوت بین متغیرها در گروه های ورزشکار و غیر ورزشکار ازآزمون t مستقل استفاده شد. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان شادکامی، هیجان مثبت، رضایت از زندگی و فقدان عواطف منفی دانشجویان ایثار گر و شاهد ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر تفاوت معنی داری وجود دارد و میزان آن در دانشجویان ورزشکار بیشتر از غیر ورزشکار است اما بین پیشرفت تحصیلی دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد، ولی میزان آن در دانشجویان غیر ورزشکار بیشتر است. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که مسئولین آموزش و پرورش ناحیه 5 تهران به برنامه های فعالیت بدنی برای معلمان اهمیت بدهند و آن ها را به صورت برنامه های فوق برنامه یا جشنواره ها برگزار کنند. این کار می تواند عاملی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی، هوش معنوی و سلامت روان معلمان باشد.
۳۴.

دلایل بروز درد کمر در اثر افزایش لوردوز و ارائه حرکات اصلاحی

نویسنده:

کلید واژه ها: کمردرد مزمن بارداری لوردوز کمر تمرین درمانی درد کنترل حرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۹۶
پژوهش حاضر به بررسی علت بروز درد کمر در اثر افزایش لوردوز و ارائه حرکات اصلاحی پرداخته است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی بوده که به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش‌برداری است. گودی کمر یا لوردوز به معنی افزایش تقعر ستون مهره کمری است. مهره‌های سینه‌ای طوری قوس دارند که تحدب یا گوژی آنها به سمت عقب است و مهره‌های گردنی و کمری طوری قرار می‌گیرند که تحدب آنها به سمت جلو است. این قوس به جلوی مهره‌های گردنی و کمری را لوردوز می‌گویند. بعضی از مردم به لوردور کمر گودی کمر هم می‌گویند. این لوردوز یا گودی کمر تا حدی طبیعی است ولی در بعضی از افراد این گودی زیاد می‌شود و موجب بروز مشکلاتی مانند کمردرد و احساس خستگی در کمر می‌شود. لوردوز یا گودی و قوس زیاد کمر وضعیتی است که در آن ستون فقرات داخلی بدن دچار انحنا می‌شود. ستون فقرات به طور طبیعی دارای انحنا است که میزان آن بسیار جزئی است و به عملکرد صحیح ستون فقرات کمک می‌کند. این انحنای طبیعی به دلیل شکل قرار گیری مهره‌هایی که ستون فقرات را تشکیل می‌دهند، ایجاد شده است. چنانچه این انحنای ستون فقرات افزایش یابد، در این صورت فشار یا کشش زیادی بر روی سایر نواحی ستون فقرات اعمال می‌شود و در نتیجه ایجاد درد می‌کند. یافته‌ها نشان داد که به نظر می‌رسد تمرین می‌تواند سبب کاهش درد مرتبط با لوردوز افزایش یافته در افراد دارای کمردرد غیر اختصاصی مزمن شده، و همچنین سبب افزایش کنترل حرکت شود و در زنان باردار هم مداخلات تمرینی سبب کاهش درد بخصوص در ماه‌های انتهایی بارداری می‌شود.
۳۵.

تعامل ویتامین دی و کلسیم همراه با تمرین دایره ای خیلی شدید بر BDNF و درصد چربی سالمندان دارای اضافه وزن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرین دایره ای سالمندی کلسیم ویتامین BDNF D

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تعامل ویتامین دی و کلسیم همراه با تمرین دایره ای خیلی شدید بر BDNF و درصد چربی سالمندان دارای اضافه وزن بود. روش پژوهش: 32 زن سالمند سالم، تصادفی به چهار گروه 1. تمرین و مکمل، 2. تمرین و دارونما، 3. مکمل و 4. کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرینی سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته بود. گروه مکمل، روزانه 1000 میلی گرم قرص کلسیم جوشان و 50000 واحد بین المللی ویتامین D را در هفته مصرف کردند.  یافته ها: نتایج نشان داد درصد چربی در گروه تمرین+مکمل نسبت به مکمل (001/0P=) و کنترل (001/0P=) و تمرین+دارونما (045/0P=) کاهش معناداری داشته است. همچنین درصد چربی در گروه تمرین+دارونما نسبت به کنترل (001/0P=) کاهش معناداری داشت. با این حال، درصد چربی در گروه تمرین+دارونما نسبت به مکمل (127/0P=) تفاوت معناداری را نشان نداد. علاوه بر این، درصد چربی در گروه مکمل نسبت به کنترل (047/0P=) کاهش معناداری داشت. BDNF در گروه تمرین+مکمل نسبت به گروه مکمل (002/0P=) و کنترل (001/0P=) افزایش معناداری داشت، اما نسبت به گروه تمرین+دارونما (085/0P=) تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین BDNF در حدّ معناداری در گروه تمرین+دارونما نسبت به گروه کنترل (003/0P=) و مکمل (01/0P=) افزایش داشت. در مقابل، تفاوت معناداری بین گروه مکمل و کنترل (985/0P=) مشاهده نشد.  نتیجه گیری: در مجموع، تعامل تمرین و مکمل به کاهش معنادار درصد چربی و افزایش معنادار BDNFدر سالمندان دارای اضافه وزن منجر شد.
۳۶.

تاثیر شش هفته دویدن روی نوارگردان بر بیان ژن مسیر JAK1/STAT3 در عقده های قاعده ای موش های صحرایی دیابتی نوع 1(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیابت نوع 1 تمرین استقامتی مسیر JAK1/STAT3 عقده های قاعده ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۰
هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین دویدن استقامتی روی بیان ژن های مسیر JAK1/STAT3 در عقده های قاعده ای موش های صحرایی دیابتی بود. 40 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به چهار گروه سالم، ورزش، دیابت و دیابت+ورزش تقسیم شدند. دیابت با یک بار تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین به میزان 50 میلی گرم/ کیلوگرم وزن بدن القاء شد. برنامه تمرین دویدن روی نوارگردان ویژه موش به مدت 6 هفته و به صورت فزاینده اجرا شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین موش ها بیهوش شده و بافت مغز برای جداسازی عقده های قاعده ای از جمجمه خارج شد. بافت خارج شده برای اندازه گیری بیان ژن به روش qPCR مورد استفاده قرار گرفت. از آنوای یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD برای بررسی تفاوت بین گروهها استفاده شد سطح معنی داری کوچکتر از 05/0 در نظر گرفته شد. القای دیابت نوع 1 تغییری در بیان ژن های JAK1/STAT3 عقده های قاعده ای به وجود نیاورد (P≤0/05). اجرای برنامه ورزشی استقامتی موجب کاهش مقادیر بیان ژن های JAK1 و STAT3 شد (به ترتیب P=0/009، P=0/002 ). این کاهش از روند مشابه ای برای هر دو ژن برخوردار بود. در مطالعه حاضر 6 هفته دویدن استقامتی روی نوارگردان با شدت متوسط موجب کاهش بیان ژن های مسیر JAK1/STAT3 شد. لذا می توان این پروتکل ورزشی را به عنوان یک ابزار غیر دارویی و بدون عوارض جانبی برای مهار این مسیر در بیماری دیابت برای حفاظت از نورون های عقده های قاعده ای پیشنهاد کرد.
۳۷.

تفاوت تأثیر تبلیغات توسط زنان و مردان ورزشکاردر اشتیاق به خرید کالای ورزشی: نتایج یک آزمایش تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات تمایل به خرید جنسیت کالای ورزشی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۵
مقدمه: شناسایی تفاوت تأثیر شیوه های تبلیغاتی، در ادراک و واکنش های رفتاری خرید زنان و مردان، به موضوع مهمی در علم بازاریابی و صنعت تبلیغات تبدیل شده است. به این منظور هدف از این تحقیق، بررسی تفاوت تأثیر تبلیغات توسط زنان و مردان ورزشکار در میزان اشتیاق به خرید کالاهای ورزشی است. روش پژوهش: این تحقیق نیمه تجربی بوده و برای انجام آن از پرسشنامه استاندارد تجربه، اعتماد و جذابیت اشخاص نامدار اوهانیان (1990) و پرسشنامه  اشتیاق به برند و محصول، زیچکوسکی (1985) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ( 90/0=α ) و ( 93/0=α ) تأیید شد. نمونه آماری 60 نفر از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرمانشاه بودند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار  spss23و روش های آماری تی نمونه وابسته و آزمون d کوهن تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: استفاده از ورزشکاران مرد در تبلیغات ورزشی تأثیر مثبت بیشتری بر تمایل افراد به خرید دارد. همچنین زنان تحت تأثیر تبلیغات، نگرش ها و تمایلات بیشتر تمایل به خرید کالاهای ورزشی قرار دارند. نتیجه گیری: تأثیر تبلیغات بر زنان و مردان متفاوت است، اما این تأثیر در گروه زنان بیشتر است، زیرا زنان شنونده بهتری هستند و بیشتر در معرض تغییر دیدگاه ناشی از تأثیر تبلیغات قرار می گیرند.
۳۸.

ارائه مدل توسعه سرمایه اجتماعی به واسطه داوطلبی در ورزش دانش آموزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت روابط بین فردی مشارکت اجتماعی بهزیستی تحصیلی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۵۳
هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل توسعه سرمایه اجتماعی بواسطه داوطلبی در ورزش دانش آموزی بوده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. جامعه آماری کلیه اساتید، کارشناسان و متخصصان و اساتید خبره فعال در حوزه مدیریت ورزشی و فعال در حوزه ورزش دانش آموزی ایران بودند و از روش نمونه گیری هدفمند نظری (17 نفر) و بر اساس معیار اشباع نظری استفاد شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شدند و مدل نهایی استخراج گردید. بر اساس نتایج به دست آمده عوامل علی در مقوله های ارزش اجتماعی داوطلبی دانش آموز، اوقات فراغت و سرگرمی، کارکرد داوطلبی ورزشی و پیش گیری از انحرافات و مفاسد اجتماعی ؛ شرایط زمینه ای در بستر اقتصادی، بستر ساختاری-قانونی و بستر مدیریتی؛ عوامل مداخله گر در دو بعد موانع و تسهیل گرها؛ راهبردها در عواملی همچون مناسب سازی اماکن ورزشی، سیاست گذاری کلان، تخصیص اعتبارات و منابع مالی، مدیریت نیروهای داوطلب، ترویج و اشاعه فرهنگ داوطلبی، مشارکت فعال و مسمتر دانش آموزان در رویدادهای ورزشی و در نهایت پیامدها در پنج بعد فردی، اجتماعی، تحصیلی، فرهنگی و اقتصادی احصا شده اند. توجه و زمینه سازی برای شرکت فعال دانش آموزان در فعالیت های داوطلبی ورزشی منجر به رشد اخلاقی و تحصیلی، دانش اندوزی و هم چنین لذت بردن از زندگی در سایه ی ارتباط با دیگران می شود و رفتار فرد در روابط اجتماعی بهبود پیدا می کند.
۳۹.

تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا در ورزش تربیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان تحول گرا ورزش تربیتی تعالی سازمانی مدیریت سازماندهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۶
هدف از پژوهش حاضر آزمون مدل عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا در ورزش تربیتی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش تحلیل از نوع توصیفی- همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معاونین، کارشناسان مسئول و کارکنان حوزه تربیت بدنی و سلامت در وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل استان ها و شهرستان های کشور به تعداد 357 نفر بودند که نمونه آماری بر اساس جدول مورگان و کرجسی، تعداد 186 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 56 سوالی عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 21 و آموس، انجام شد. یافته ها نشان داد که مدل عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا در ورزش تربیتی کشور دارای برازش مطلوب و قوی بود. رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا نشان داد که بالاترین رتبه مربوط به بعد سازماندهی و پایین ترین رتبه مربوط به بعد ارزش ها بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با استفاده از مدل بدست آمده می تواند تبدیل به یک سازمان تحول گرا شود و در محیط در حال تغییر کنونی، بموقع به نیازهای محیطی پاسخ دهد و در جهت تعالی سازمان حرکت نماید.
۴۰.

تاثیر یک دوره بولدنون، تمرین مقاومتی و عصاره عناب بر آسیب های ساختاری بافت پانکراس رت های نر ویستار

کلید واژه ها: بولدنون تمرین مقاومتی پانکراس عصاره عناب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۲
زمینه و هدف: امروزه استفاده از داروهای نیرو زا در میان ورزشکاران بسیار رواج یافته است و در این بین هورمونهای استروئید به منظور بهبود عملکرد ورزشی مورد سوء مصرف قرار میگیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات جانبی استروئید آنابولیک بولدنون بر بافت پانکراس و همچنین اثر التیام بخش عصاره عناب بهمراه تمرین مقاومتی بر کاهش این عوارض می باشد. روش پژوهش : برای انجام این تحقیق، تعداد 42 سر موش نر ویستار با سن 8-12 هفته و وزن 180-220 گرم مورد مطالعه قرار گرفتند و بعد از دو هفته نگهداری و عادت دادن به پروتکل های تمرینی از هفته سوم تمرینات شروع شد که آزمودنی ها به طور تصادفی در6 گروه 7 تایی (گروه بولدنون و تمرین مقاومتی، بولدنون، بولدنون و عصاره عناب، تمرین مقاومتی بدون بولدنون، کنترل و شم) تقسیم و برای کسب نتایج مطلوب مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد در گروه تمرین هورمون تغییرات وزن نسبت به گروه کنترل معنی دار بوده است (P=0) اما در گروه های تمرین به تنهایی (1،000P=) و هورمون به تنهایی (0974P=) و هورمون عناب (0989P=) معنی دار نبوده است. مصرف استروئید با دوز بالا باعث تخریب آسینی های پانکراس، جزایر لانگرهانس و عروق خونی شده است. نتیجه گیری : همچنین نتایج نشان داد مصرف استروئید آنابولیک با دوز بالا موجب تخریب بافت پانکراس شده و تمرین و عصاره عناب می تواند در کاهش اثرات مخرب استروئید موثر باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان