محمدرحیم نجف زاده

محمدرحیم نجف زاده

مدرک تحصیلی: گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

بررسی روابط ساختاری خودکارآمدی، تصویر بدن و ذهن آگاهی با تنظیم رفتاری در دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکارآمدی تصویر بدن ذهن آگاهی انگیزش تنظیم رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۸۸
مقدمه: شناخت عوامل مؤثر بر فرایندهای انگیزشی مشارکت کودکان در فعالیت جسمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری خودکارآمدی، تصویر بدن و ذهن آگاهی با تنظیم رفتاری دانش آموزان در زمینه فعالیت جسمانی بود. روش: روش انجام پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی به روش معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بود. نمونه آماری شامل ۳۸۴ دانش آموز بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودکارآمدی (پندر و همکاران، ۲۰۰۲)، تصویر بدن (کش و همکاران، ۲۰۰۴)، ذهن آگاهی (آهرن و همکاران، ۲۰۱۱) و تنظیم رفتاری (رایان و همکاران، ۲۰۱۹) استفاده شد. از آزمون همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه ۲۶ و لیزرل نسخه ۸ برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین خودکارآمدی با تصویر بدن، ذهن آگاهی و تنظیم رفتاری ارتباط مستقیم و معنادار (۰/۰۰۱>P)، تصویر بدن با ذهن آگاهی و تنظیم رفتاری ارتباط مستقیم و معنادار (۰/۰۰۱>P) و ذهن آگاهی با تنظیم رفتاری ارتباط مستقیم و معناداری داشت (۰/۰۰۱>P). درنهایت، مدل نظری پژوهش از برازش مناسبی برخوردار بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد خودکارآمدی، تصویر بدن و ذهن آگاهی باعث بهبود تنظیم رفتاری دانش آموزان برای مشارکت آن ها در فعالیت جسمانی شد؛ بنابراین، ضروری است که استراتژی ها و مداخلات مناسبی به خصوص از طرف معلمین تربیت بدنی برای ارائه تکنیک های افزایش خودکارآمدی، تصویر بدن و ذهن آگاهی در کودکان اتخاذ شود.
۲.

ارائه الگوی پارادایمی هویت ورزشی در تکواندوکاران استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی پارادایمی هویت ورزشی تکواندوکاران آذربایجان غربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۸
برای ورزشکاران و افرادی که فعالانه در ورزش فعالیت می کنند، هویت ورزشی بخش ارزشمندی از وجود آنهاست که می توانند با شرکت در ورزش نیاز هویت ورزشی خود را برآورده کنند. هویت ورزشی با سطح درگیری در ورزش افزایش می یابد، و هویت ورزشی قوی با دستاوردهای ورزشی و همچنین با انگیزه و رقابت بالاتر ارتباط مثبت دارد. هدف کلی پژوهش ارائه الگوی پارادایمی هویت ورزشی در تکواندوکاران استان آذربایجان غربی است. از نظر روش یک پژوهش کیفی، از نوع نظریه مبنایی است. جامعه مورد مطالعه شامل اعضای هیأت تکواندو استان آذربایجان غربی ،کمیته های آموزش و مربیان دارای درجه ملی استان آذربایجان غربی می شود. نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. پس از پیاده سازی متون مصاحبه، کدگذاری انتخابی، محوری و کدهای باز استخراج و با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. در نهایت الگور پارادایمی ارائه شد. بر اساس یافته ها الگوی پارادایمی هویت ورزشی در تکواندوکاران استان آذربایجان غربی کشور از 4 مقوله (هویت یابی با تیم ورزشی، هویت فنی ورزشی، هویت اجتماعی ورزشی و هویت اخلاقی ورزشی)، 8 مفهوم ثانویه و 39 مفهوم اولیه تشکیل شد و پاردایم کیفی تحقیق ارائه شد.
۳.

مطالعه توسعه رشد اجتماعی در بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اجتماعی مهارت اجتماعی تغییرات فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۶
هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعه توسعه رشد اجتماعی در بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران بود. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل بازیکنان لیگ برتر فوتبال کشور بود که براساس برآوردها تعداد این افراد شامل 400 نفر بود. برحسب انتخاب دردسترس و جدول مورگان تعداد 196 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه های پژوهش، تعداد 165 پرسش نامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری پژوهش حاضر شامل پرسش نامه استاندارد عسکرنیا و همکاران (2020) بود. روش آماری مورد استفاده شامل روش معادلات ساختاری بود. مطابق با نتایج الگوی پژوهش مشخص شد تمامی عوامل تاثیر معناداری بر توسعه رشد اجتماعی دارند. با توجه به اینکه میزان تی مشخص شده در تمامی عوامل بالاتر از 96/1 می باشد، لذا این عوامل تاثیر معناداری در رشد اجتماعی نمونه های پژوهش داشتند.
۴.

بررسی عوامل مؤثر بر کنترل رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران نسبت به داوران در فوتبال حرفه ای ایران با تاکید بر رفتارهای اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرخاشگری کنترل داوری تنش رفتار اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۹۹
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر کنترل رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران نسبت به داوران در فوتبال حرفه ای ایران با تاکید بر رفتارهای اخلاقی بود. پژوهش حاضر از نوع، پژوهش های توصیفی-همبستگی می باشد که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بازیکنان لیگ برتر حرفه ای ایران بودند. تعداد 165 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند که از بین آن ها تعداد 131 پرسشنامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه بود. پژوهش حاضر نشان داد که 5 عامل انضباطی، داوری، باشگاهی، فردی و محیطی نقش معناداری بر کنترل رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران نسبت به داوران در فوتبال حرفه ای ایران دارند که در این بین عوامل داوری مهم ترین نقش را دارا می باشد. از این رو بهبود وضعیت عملکردی داوران و ایجاد بستر جهت بهبود عملکرد آنان نقش مهمی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران دارد. بنابراین می بایستی از تکنولوژی جدید جهت ارتقا عملکرد داوران در فوتبال حرفه ای ایران استفاده نمود.
۵.

تدوین الگوی تصمیم گیری اخلاقی دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی با تکیه بر ارزش های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری اخلاقی ارزش های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۷
هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی تصمیم گیری اخلاقی دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی با تکیه بر ارزش های اجتماعی بود. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی-تحلیلی به صورت پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران تخصصی تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی بودند. نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان 384 نفر بود که به روش خوشه ای-تصادفی انتخاب شدند. بر اساس اهداف از پرسش نامه تصمیم گیری اخلاقی و پرسش نامه ارزش های اجتماعی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان داد ارزش های اجتماعی و مؤلفه های آن بر تصمیم گیری اخلاقی دبیران تربیت بدنی تأثیر مثبت و معناداری دارد. علی رغم عوامل متعددی که بر تصمیم گیری اخلاقی تأثیر می گذارند، متغیرهای مسئولیت پذیری، عدالت و انصاف و همدردی با دیگران از مسیر اخلاق حرفه ای می گذرند و هر چه دبیران تربیت بدنی حساسیت بیشتر به اخلاق حرفه ای داشته باشند، بهتر می توانند تصمیم های اخلاقی بگیرند
۶.

رسانه ها و توسعه برند شخصی: پژوهشی در مورد ورزشکاران حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات و صحه گذاری رسانه تصویرسازی برند تعاملات و ارتباطات شخصی سازی برند ورزشکاران حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۲
هدف پژوهش حاضر تبیین کارکرد رسانه ها در توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای بود. این پژوهش از نوع آمیخته متوالی اکتشافی بود که در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت. در بخش کیفی برای انجام مصاحبه های عمیق، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. 24 مصاحبه ی نیمه ساختاریافته عمیق با متخصصان حوزه رسانه و بازاریابی ورزشی، ورزشکاران حرفه ای و هواداران ورزشی انجام شد. کدگذاری داده ها براساس تحلیل تماتیک انجام شد. اعتبار کدگذاری ها با بازبینی و کنترل صحت کدهای استخراج شده و کدگذاری مجدد توسط دو نفر متخصص مورد تأیید قرار گرفت. در بخش کمّی، 384 نفر متخصص حوزه رسانه و بازاریابی ورزشی، ورزشکاران حرفه ای و هواداران ورزشی به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به وسیله متخصصان(10 نفر)، روایی همگرا با استفاده از میانگین واریانس استخراج شده(بالاتر از 5/0)، روایی واگرا با استفاده از فورنل-لارکر، ضریب آلفای کرونباخ(بیشتر از 7/0) و پایایی ترکیبی(بیشتر از 7/0) تأیید شد. آزمون فرضیه ها با کمک نرم افزار اسمارت پی.ال.اس نسخه3 انجام شد. بر اساس نتایج بخش کیفی سه تم اصلی تصویرسازی و ایجاد پایگاه اجتماعی، تبلیغات و صحه گذاری و تعامل و ارتباطات همراه با نُه مقوله متناظر با آن ها در زمینه کارکرد رسانه ها در توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای استخراج و تبیین شد. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده برازش مناسبی دارد و در تحلیل مسیر روابط بین عوامل اصلی، کارکرد رسانه(807/0) به طور مستقیم اثر مثبت و معنی داری بر توسعه برند شخصی ورزشکاران دارد و 8/0 درصد از تغییرات آن را تبیین می کند. بنابراین به نظر می رسد رسانه با کارکردهای مختلفش، بتواند نقش اثرگذاری در توسعه برند شخصی ورزشکاران و وفادارای هواداران آنها فراهم نماید.
۷.

شناسایی مؤلفه های نقش آفرین در توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند سازی شخصی تصویر برند توسعه برند ورزشی ورزشکاران حرفه ای مدیریت برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
شکل دهی و توسعه برندهای ورزشی فقط به کالا، تیم و لیگ ورزشی محدود نمی شود، بلکه در بین ورزشکاران حرفه ای نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های نقش آفرین در توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای انجام شد. این پژوهش از نوع اکتشافی و روش آن کیفی از نوع تحلیل محتوای عرفی بود. 24 مصاحبه ی نیمه ساختار یافته عمیق با متخصصان حوزه مدیریت و بازاریابی ورزشی، ورزشکاران مشهور و هواداران ورزشی که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز و محوری تجزیه و تحلیل شدند. اعتبار کدگذاری ها نیز با بازبینی و کنترل صحت کدهای استخراج شده و کدگذاری مجدد مصاحبه ها توسط دو نفر متخصص همکار مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج مؤلفه های نقش آفرین در توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای در هفت تم اصلی شامل نقش رسانه ها، نقش دولت و فدراسیون ها، ارتباطات و تعاملات، جایگاه اجتماعی، تیم و رشته ورزشی، شایستگی های فردی و صلاحیت-های حرفه ای و 25 مقوله متناظر با آن ها استخراج و تبیین شد. در ساخت و توسعه برند شخصی ورزشکاران مؤلفه های زیادی اثرگذارند که توجه به آن ها می تواند نقش بسزایی در درآمدزایی برای ورزشکاران، تیم های ورزشی و وفاداری هواداران داشته باشد. ورزشکاران حرفه ای می توانند با بهبود صلاحیت های فردی و حرفه ای، توجه به تعاملات درون سازمانی و برون سازمانی به مزیت رقابتی دست یابند که موجب تمایز برند آن ها در مقابل رقبا شود.
۸.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه رشد اجتماعی بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اجتماعی مهارت اجتماعی تغییرات فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر توسعه رشد اجتماعی بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران بود. روش پژوهش از نوع آمیخته بود. در بخش کیفی تعداد 14 نفر از خبرگان آگاه به موضوع پژوهش به عنوان نمونه مشخص گردیدند. این افراد با توجه به معیارهایی شامل تحصیلات عالی و مرتبط به حوزه پژوهش، تجربه عملی در حوزه پژوهش و همچنین سوابق پژوهشی و علمی انتخاب شدند. در بخش کمی تعداد 196 نفر از بازیکنان لیگ برتر فوتبال به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. پس از پخش و جمع آوری پرسش نامه های پژوهش، تعداد 165 پرسش نامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد تعداد 25 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه رشد اجتماعی بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران شناسایی شد. این عوامل در 5 دسته شامل عوامل فردی، خانوادگی، ورزشی، فنی و فرهنگی دسته بندی شدند.
۹.

مطالعه عوامل مؤثر بر بهبود اخلاق ورزشکاران فوتبال حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق ارزش هنجار ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۸
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بهبود اخلاق ورزشکاران فوتبال حرفه ای ایران بود. پژوهش حاضر از نوع، پژوهش های آمیخته است و به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بازیکنان لیگ برتر حرفه ای ایران بودند. تعداد 165 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسش نامه بود. نتایج پژوهش نشان داد 5 عامل فردی، ورزشی، زیستی، ذهنی و محیطی سبب بهبود اخلاق ورزشکاران فوتبال حرفه ای ایران می گردد. در این بین عوامل محیطی مهم ترین عامل مشخص گردید. بنابراین توجه به مسائل محیطی در جهت توسعه اخلاق ورزشکاران فوتبال حرفه ای ایران مهم است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می گردد تا با بررسی و نظارت محیط ورزشی ورزشکاران و تأکید بر ارزش های ورزشی و جامعه در این محیط، به ارتقا اخلاق ورزشکاران اقدام نمود.
۱۰.

مطالعه عوامل مؤثر در بروز فشارهای منفی ذی نفعان باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ذی نفعان فشارهای منفی مهارت های ارتباطی مشکلات مالی باشگاه های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۱۸
پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر در بروز فشارهای منفی ذی نفعان باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران طراحی و اجرا شده است. پژوهش حاضر ازنوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعة آماری تمامی اعضای مجمع فدراسیون فوتبال بودند که براساس انتخاب تمام شمار، تمامی آنان به عنوان نمونة پژوهش مشخص شدند. برای بررسی و تحلیل روش مدل سازی ساختاری-تفسیری از نرم افزار میک مک استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل ابهام در قدرت ذی نفعان در باشگاه ها، حاشیه سازی برخی رسانه های جمعی، ناتوانی باشگاه ها در پایدارکردن منابع اقتصادی خود، مهارت های ارتباطی پایین مدیران، نبود ضرورت و دغدغه در پاسخ گویی به ذی نفعان در باشگاه ها و مشکلات مالی در باشگاه های ورزشی جزو متغیرهای مستقل کلیدی بودند. با این توجه مدیریت فشارهای شناسایی شده و کنترل این فشارها می تواند ضمن کاهش تنش ها در باشگاه ها، سبب رفع حواشی موجود گردد.
۱۱.

تحلیل فشارهای وارد بر مدیران باشگاه های فوتبال کشور درجهت عدم راست کرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق صداقت رفتاری فشارهای مالی فشارهای باشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۰
پژوهش حاضر با هدف تحلیل فشارهای وارد بر مدیران باشگاه های فوتبال کشور درجهت راست کردارنبودن انجام شد. این مطالعه ازنوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری تمامی اعضای مجمع فدراسیون فوتبال به تعداد 72 نفر بودند. برای بررسی وضعیت راست کرداری مدیران از پرسش نامه کیسر و هوگان (2010) استفاده شد. همچنین، برای شناسایی و ساختاردهی فشارهای وارد بر مدیران باشگاه های فوتبال از دو پرسش نامه پژوهشگرساخته استفاده شد. روایی صوری این پرسش نامه ها با استفاده از نظرهای اساتید دانشگاهی بررسی و تأیید شد. پایایی پرسش نامه «تعیین وضعیت راست کرداری مدیران» و پرسش نامه «فشارهای وارد بر مدیران باشگاه های فوتبال» با محاسبه آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 88/0 و 81/0 تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی اکتشافی و روش مدل سازی ساختاری تفسیری، با نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. و میک مک استفاده شد. نتایج نشان داد که درمجموع، شش فشار (فشارهای مالی، فشارهای باشگاهی، فشارهای سیاسی، فشارهای فرهنگی، فشارهای مدیریتی- زیرساختی و فشار بین المللی) 012/83 درصد از واریانس کل سؤال ها را در برمی گیرند. همچنین، فشار مالی و فشار باشگاهی جزو فشارهای مستقل کلیدی هستند که بر سایر فشارها تأثیر می گذارند. با توجه به اهمیت راست کرداری در باشگاه های فوتبال، مشخص شد که برخی مسائل مالی و باشگاهی به علت نفوذ بر اذهان عمومی سبب کاهش میزان علاقه مدیران به راست کرداری می شوند. بهبود نظارت سازمان های متولی فوتبال بر باشگاه ها و همچنین، مدیریت منابع ازجمله منابع مالی توسط باشگاه های فوتبال، می توانند به کاهش فشارها درجهت راست کرداری مدیران باشگاه های فوتبال کشور منجر شوند.
۱۲.

رابطه بین تیپ های شخصیتی A وB با نگرش به تغییر در مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تیپ های شخصیتی A وB نگرش به تغییر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی تحول سازمانی
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۶۰۸
بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی A وB با نگرش به تغییر در مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور هدف اصلی تحقیق را تشکیل می دهد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیّه مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور است (210N=). نمونه آماری این تحقیق بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. از میان پرسشنامه های ارسالی 136 پرسشنامه عودت داده شد. برای سنجش تیپ شخصیتی از پرسشنامه اسپنسرا راتوس(1998) و برای سنجش نگرش به تغییر از پرسشنامه دونهام(1989)، استفاده شد. برای تعیین روایی، پرسشنامه های مذکور در اختیار تعدادی از استادان بخش تربیت بدنی و مدیریت و تعدادی از افراد صاحب نظر و متخصص قرار گرفت و نظرات آنان درباره تک تک سؤالات اعمال گردید. پایایی درونی پرسشنامه ها در یک گروه نمونه، از طریق روش آماری آلفای کرونباخ(تیپ های شخصیتی76/0و پرسشنامه نگرش به تغییر 79/0) و پایایی زمانی از طریق آزمون مجدد(تیپ های شخصیتی86/0و پرسشنامه نگرش به تغییر 81/0) به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که از حداکثر میانگین نمره 5 برای نگرش به تغییر، میانگین کل آزمودنی ها، 66/3 با انحراف استاندارد 59/0 بود. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین تیپ های شخصیتی و نگرش به تغییر ارتباط معنی داری وجود دارد(08/5t= و 001/0P<).
۱۳.

ارزیابی درونی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی درونی گروه آموزشی کیفیت آموزش عالی تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۳۲۶
هدف این پژوهش ارزیابی درونی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بود که کوشش شد با رویکرد سیستمی، نقاط قوت و ضعف گروه شناسایی شود و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود و ارتقاء کیفیت گروه ارائه شود. در این مطالعه از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 4 نفر مدیرگروه، 12 نفر هیئت علمی، 315 نفر دانشجو و254 نفر دانش آموخته بود. نمونه آماری این تحقیق شامل 4 نفر مدیر گروه و 12 نفر اعضاء هیئت علمی بود که هر دو از روش نمونه گیری سرشماری کامل بدست آمده بود. برای انتخاب نمونه آماری از بین دانشجویان و دانش آموختگان از روش نمونه گیری مورگان استفاده شد که شامل 157 نفر دانشجو و 105 نفر فارغ التحصیل بود. در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه و چک لیست استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شد. میزان کیفیت هر یک از عوامل در طیف سه سطحی ""مطلوب""، ""نسبتاًمطلوب"" و ""نامطلوب"" مشخص شد. در این پژوهش 7 عامل، 31 ملاک و 100 نشانگر برای ارزیابی وضعیت موجود گروه مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد که اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیلات و دانشجویان در وضعیت مطلوب قرار داشت. اعضاء هیئت علمی،راهبردهای یاددهی–یادگیری، دوره های آموزشی و برنامه های درسی و امکانات و تجهیزات آموزشی–پژوهشی در وضعیت نسبتاً مطلوب و دانش آموختگان در وضعیت نامطلوب ارزیابی شدند. در مجموع گروه در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی شد که حکایت از ضرورت و تلاش و فعالیت بیشتر اعضای گروه و مسئولان ذیربط در جهت بهبود و ارتقاء وضعیت این گروه آموزشی دارد.
۱۴.

بررسی وضعیت آموزشی، پژوهشی و امکانات گروه های تربیت بدنی و علوم ورزشی مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی کشور از دیدگاه مدیران و اساتید گروه ها

کلید واژه ها: گروه آموزشی تربیت بدنی اماکن وضعیت آموزشی پژوهشی مدیران گروه اساتید گروه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۹ تعداد دانلود : ۶۶۷
هدف از اجرای این تحقیق بررسی و مقایسه وضعیت آموزشی، پژوهشی و امکانات گروه های تربیت بدنی و علوم ورزشی مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی کشور از دیدگاه مدیران و اساتید گروه ها بود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل 62 نفراز مدیران و 249 نفر از اساتید بود و بدلیل محدود بودن جامعه آماری تمام افراد به عنوان نمونه اماری انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته جهت گرداوری اطلاعات استفاده شد و برای تحلیل داده ها ازمون های T -testو ANOVA و امار توصیفی بکار گرفته شدند. یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه گروه های مورد مطالعه وضعیت تاسیسات و تجهیزات ورزشی در حد مطلوب، وضعیت برنامه ها در حد متوسط و نهایتا فعالیت های پژوهشی و وضعیت وسایل و تجهیزات اموزشی در حد پایین ارزیابی شد. همچنین در رابطه با مقایسه دیدگاه مدیران و اساتید بر روی متغیرهای مورد مطالعه فقط در مورد میزان تحقق برنامه ها و استراتژیها در گروه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود داشت (P=0.025) در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت گروه های آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در سطوح متفاوتی قرار داشت.
۱۵.

توصیف وضعیت گروههای آموزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه آزاداسلامی کشور از دیدگاه مدیران و اساتید گروهها

کلید واژه ها: گروه آموزشی تربیت بدنی مدیران گروه اساتید گروه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت استراتژیک کلیات
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۳۱۰
هدف ازتحقیق حاضر توصیف وضعیت گروههای آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاداسلامی کشور از دیدگاه مدیران و اساتید گروهها بود. روش این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شکل میدانی اجرا شده است. به علت محدود بودن جامعه آماری تعداد 62 نفراز مدیران و 249 نفراز اساتید تمام وقت و نیمه وقت به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب شدند.اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه های مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی تربیت بدنی گرد آوری شدند.پرسشنامه ها قبل ازتوزیع اعتباریابی و پایایی آنها نیز محاسبه گردید (84/0=r). داده های حاصل با استفاده ازروشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی F, Tو ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه گروه های مورد مطالعه وضعیت برنامه ها در حد متوسط ، فعالیتهای پژوهشی درحد پایین، وضعیت وسایل وتجهیزات آموزشی درحد پایین و نهایتا وضعیت تاسیسات وتجهیزات ورزشی درحد مطلوب ارزیابی شد. همچنین دررابطه با مقایسه دیدگاه مدیران و اساتید برروی متغیرهای مورد مطالعه فقط درمورد میزان تحقق برنامه ها و استراتژیها درگروه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود داشت ( 025/0 = p ). در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت گروه های آموزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سطوح متفاوتی قرارداشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان