توسعه تکنولوژی صنعتی

توسعه تکنولوژی صنعتی

توسعه تکنولوژی صنعتی سال 19 بهار 1400 شماره 43 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی و طبقه بندی مکانیزم های تعامل شرکت های بزرگ با استارتآپ های فناورانه از طریق فراترکیب فعالیت های سرمایه گذاری سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی فناوری های دیجیتالی بازاریابی دیجیتالی مهارت های کسب و کاری مهارت های تکنیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۴۶
هدف این پژوهش شناسایی و طبقه بندی انواع و حالات سرمایه گذاری سازمانی براساس تحلیل کیفی نتایج پژوهش های است که در زمینه مشارکت و تعامل شرکت های بزرگ با استارآپ ها انجام شده است. جهت گیری این پژوهش کاربردی-توسعه ای، به لحاظ استراتژی آمیخته از نوع اکتشافی متوالی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و توصیفی است که در دو مرحله انجام شده است. ابتدا به کمک روش فراترکیب، 352 مقاله بررسی و پس از ارزیابی، 42 مقاله تایید شدند. سپس با استفاده از COREQ 32-item در نهایت 34 مقاله برای اجرای تحلیل کیفی محتوای مقالات حداقل امتیاز لازم را کسب کردند. با بررسی مقالات، 89 روش تعامل استخراج گردید و پس از بررسی محتوی و طبقه بندی براساس ابعاد سرمایه گذاری سازمانی، تعریف مکانیزم و تعامل در نهایت 11 مکانیزم تعامل شناسایی شد. سپس اعتبار سنجی نتایج تحقیق، با مراجعه به 15 نفر از خبرگان این حوزه در دو مرحله دلفی فازی در نهایت 11 مکانیزم تایید شد. نتایج پژوهش نشان داد که روش هایی مانند مرکز رشد سازمانی، شتابدهنده های سازمانی، برنامه های استارتآپی و... در چند سال اخیر به عنوان روش های مدرن تعامل شرکت های بزرگ با استارتآپ ها مورد توجه بوده است.
۲.

تبیین شیوه ی تأثیرگذاری استاندارد بر تولید ناخالص داخلی از رهگذر انتشار دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت های بزرگ استارتآپ نوع شناسی سرمایه گذاری سازمانی سرمایه گذاری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۴
افزایش پوشش استاندارد و استانداردسازی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین مادر مورد تأکید قرارگرفته است لیکن همچنان به نظر می رسد نقش استاندارد در افزایش تولید ناخالص ملی در فضای دانشگاهی و اجرایی کشور ایران به درستی شناخته نشده است و نیازمند تأمل بیشتر است. هدف اصلی این تحقیق آن است تا به شیوه ای علمی، نقش استاندارد را در رشد اقتصادی تبیین نماید. روش این پژوهش تحلیل محتوای کیفی است که به طور کلی با واکاوی مفاهیم، اصطلاحات و ارتباطات بین این مفاهیم سعی در استنباط و آشکار کردن الگوهای نهان در مشاهدات و اسناد مکتوب دارد. روش شناسی ویژه این پژوهش، آن را از حالت یک تحقیق معمولی خارج کرده است زیرا در این پژوهش داده ها بطور مستقیم جمع آوری نشده بلکه تلاش شده است با جمع آوری و تحلیل نتایج سایر تحقیقاتِ معتبر انجام شده، به اظهارنظر پیرامون مسئله اصلی تحقیق پرداخته شود. پس از بررسی مشخص شد که در کشورهای مورد بررسی، تعداد استانداردها توانسته است بهره وری کل عوامل تولید را تحت تأثیر قرار دهد (حداقل با آن مقارن بوده است) و از این رهگذر به افزایش GDP منجر گردیده است. متغیرهایی همچون بهبود نوآوری های تدریجی، افزایش تسهیم و جذب دانش، افزایش تقارن اطلاعاتی و بهبود محیط کسب وکار، افزایش مانایی کالاهای سرمایه ای، ایجاد زبان مشترک با بازارهای جهانی و تقویت صادرات در این مسیر میانجیگری می کنند.
۳.

طراحی مدل جامع نظام مدیریت منابع انسانی پایدار در راستای توسعه صنعت خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استانداردسازی تولید ناخالص داخلی بهره وری کل عوامل تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۲
هدف از این تحقیق طراحی مدل جامع نظام مدیریت منابع انسانی پایدار در راستای توسعه صنعت خودرو، است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ ماهیت داده ها، کیفی و کمی است. جهت دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی گلوله برفی (ارجاع زنجیره ای)، از نظرات 15 نفر از خبرگان حوزه منابع انسانی و همچنین مدیران ارشد توسعه شرکت های ایران خودرو و سایپا، استفاده شد. تحقیق حاضر در دو مرحله انجام گرفته است، ابتدا با رویکرد تئوری داده بنیاد و با کمک نرم افزار NVivo Plus 2020 به شناسایی کد ها پرداخته و در طی کدگذاری باز 122 مورد به عنوان مفاهیم اولیه از متن مصاحبه های انجام شده به دست آمد که در قالب 19 شاخص و پنج بُعدِ شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گرانه، استراتژی ها و راهبرد ها و نتایج و پیامد ها، دسته بندی گردید. در ادامه به منظور اعتبارسنجی نتایج مصاحبه ها و غربالگری شاخص های مؤثر بر مدیریت منابع انسانی پایدار درزمینه پشتیبانی از توسعه صنعت خودرو، علاوه بر کنترل اعضا، از پرسشنامه و روش دلفی فازی، استفاده شد. نتایج این بخش از تحقیق حاکی ازین بود که تمامی 19 شاخص، مورد تأیید خبرگان تحقیق واقع شد و روایی و اعتبار آن ها نیز تأیید گردید. در پایان نیز، مدل جامع نظام مدیریت منابع انسانی پایدار با رویکرد توسعه صنعت خودرو در قالب الگوی پارادایمی طراحی گردید.
۴.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تولید محصول جدید در صنعت فولاد با استفاده از تکنیک تاپسیس(مورد مطالعه: ذوب آهن اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی پایداری توسعه صنعت خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۵
تولید محصول جدید و نوآوری در محصولات یکی از ارکان مهم و تاثیر گذار در جهت افزایش ارزش یک بنگاه اقتصادی می باشد با بررسی مطالعات پیشین عوامل مختلفی، موثر در تولید محصول جدید می باشند همانند توجه به نیاز مصرف کننده، ویژگی رقبا، توانمندی بخش تحقیق و توسعه ، توانمندی تامین کنندگان و توانمندی بخش تولید و ... از عواملی هستند که در تولید محصول جدید باید به آن ها توجه نمود ، این عوامل در هر صنعت و هر کشوری بنا بر ویژگی های اون صنعت و بازار از درجه اهمیت متفاوتی برخوردار می باشد. در این پژوهش برای دستیابی به عوامل تاثیرگذار در توسعه محصول جدید در صنعت فولاد ایران و رتبه بندی این عوامل کارخانه ذوب آهن اصفهان به عنوان قدیمی ترین تولید کننده فولاد در ایران مورد بررسی قرار گرفته است،برای انجام این تحقیق ابتدا با استفاده از روش سیستماتیک ( سایت های علمی معتبر با درجه علمی بالا) مقالاتی را که از سال 2000 تا به امروز در این زمینه منتشر شده بود را بررسی و از میان آنها 60 عامل تاثیرگذار در این زمینه استخراج شده است سپس با استفاده از پرسشنامه از 15 خبره صنعت فولاد میزان وزن هر عامل بدست آمد و در نهایت با پرسش نامه بسته از کارشناسان ذوب آهن اصفهان به بررسی میزان اهمیت هر عامل در صنعت فولاد ایران پرداخته شد و نتایج بدست آمده رتبه بندی شد. در نتیجه گیری کلی به این موضوع رسیده شده است که تولید محصول جدید دارای عوامل مختلفی می باشد که بحث نیروی انسانی و توانمندی نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تولید محصول جدید می باشد با توجه به شرایط کشور و کاهش میزان امید و توجه بیشتر نیروی انسانی به درآمدهای بازار سفته بازار و توجه کمتر به بحث خلاقیت و تربیت انسان های خلاق، توجه بیشتر به این موضوع و افزایش امید در جامعه کمک بسزایی در تولید محصول جدید می نماید.
۵.

مطالعه نقش فناوری های برنامه های کاربردی تلفن همراه در بهبود ارزش ویژه برند بانک رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محصول جدید ذوب آهن تعیین اولویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۰
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ارزش درک شده در استفاده از فناوری های برنامه های کاربردی تلفن همراه بر بهبود ارزش ویژه برند در بانک رفاه است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک رفاه در استان البرز بوده است که با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه، طبق جدول کرجسی-مورگان، 385 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند. گردآوری داد ه ها توسط پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزار Amos استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که نوآوری فردی، تناسب فردی، ریسک درک شده و تازگی خدمت جدید بر ارزش درک شده، تاثیر معناداری دارند. همچنین، ارزش درک شده با نقش میانجی رضایت مشتری و تعهد مشتری بر ارزش ویژه برند، تاثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، سن، تاثیر رضایت مشتری و تعهد مشتری را بر ارزش ویژه برند تعدیل می کند. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود از طریق فعالیت های ترفیعی، میزان توجه و تمایل عمومی مشتریان بانک رفاه نسبت به فناوری برنامه های مبتنی بر تلفن همراه افزایش داده شود و در این خصوص، بر مزایای فناوری های جدید خدمات مالی و تخصصی آن، بیش از پیش تاکید شود تا جایگاه برتر برنامه های کاربردی خدمات مالی بانک رفاه برای مشتریان و جامعه هدف، جهت انجام تعاملات سودمند، ملموس تر گردد.
۶.

تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط با نقش میانجی یادگیری سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزش درک شده ارزش ویژه برند رضایت مشتری تعهد مشتری فناوری برنامه کاربردی تلفن همراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۴۵
مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی به عنوان شیوه های مدیریتی شناخته شده اند که می توانند نوآوری سازمانی را ارتقاء ببخشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی در ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری سازمانی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی مبارکه تشکیل می دادند. روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده بوده است و برای تعیین حجم نمونه توسط نرم افزار Sample Power، 150 شرکت تعیین گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با بهره گیری از روایی محتوایی و روایی سازه تأیید شد و پایایی آن ها با روش آلفای بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SMART-PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری و یادگیری سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین یافته ها نشان داد که تأثیر یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی مثبت و معنادار می باشد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از آن است که مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سازمانی از طریق متغیر میانجی یادگیری سازمانی تأثیرگذار است. با توجه به نتایج بدست آمده، مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی می توانند در جهت ایجاد و بهبود نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط موثر واقع شوند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳