توسعه تکنولوژی صنعتی

توسعه تکنولوژی صنعتی

توسعه تکنولوژی صنعتی سال 18 بهار 1399 شماره 39 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر مدیریت تکنولوژی بر عملکرد تجاری از طریق نقش میانجی قابلیت های رقابتی (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابزارها و تکنیک های مدیریت نوآوری نوآوری آزمون همبستگی شرکت های مشاور شرکت های صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۹
تغییرات و پیچیدگی های روزافزون به همراه رقابت شدید در محیط کسب و کارهای امروزی عمدتاً ناشی از رشد چشمگیر تکنولوژی است. شرکت های دانش بنیان و تکنولوژی محور ی که خود عامل ایجاد چنین شرایطی هستند خود نیز در معرض تهدیدهای ناشی از آن قرار دارند. به همین منظور این تحقیق بدنبال بررسی تاثیر مدیریت تکنولوژی بر عملکرد تجاری از طریق نقش میانجی قابلیت های رقابتی در شرکت های دانش بنیان می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران و معاونین شرکت های دانش بنیانی می باشند که مراحل رشد خود را به طور کامل طی نموده و در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر هستند.، که تعداد 86 شرکت به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و داده ها از طریق پرسشنامه الکترونیکی جمع آوری و تجزیه وتحلیل آن ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام گردید. نتایج تحقیق نشان دادند که مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین قابلیت های رقابتی بر عملکرد تجاری تاثیر مثبت و معنا داری داشته ولی تأثیر مدیریت تکنولوژی از طریق مسیر مستقیم بر عملکرد تجاری معنادار نمی باشد. سر انجام نتیحه مهمی که از این تحقیق حاصل گردید این است که مدیریت تکنولوژی می تواند از طریق متغیر میانجی قابلیت های رقابتی بر عملکرد تجاری تأثیر مثبت و معناداری داشته باشد. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت، در صورتی که مدیریت تکنولوژی در شرکت های دانش بنیان بطور اصولی انجام شود قابلیت های رقابتی آن ها و در پی آن جایگاه رقابتی شان ارتقاء یافته و از این طریق دستیابی به عملکرد تجاری مطلوب برای آن ها امکان پذیر خواهد بود.
۲.

نقش هوشمندی عاطفی راهبردی در قابلیت فناورانه، مدیریت دانش فناورانه و آموزش و رشد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت تکنولوژی قابلیت های رقابتی عملکرد تجاری شرکت های دانش بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۴۳
این تحقیق با استفاده از نظرات کارکنان بانک ملی استان مازندران به بررسی اثر هوشمندی عاطفی راهبردی در قابلیت فناورانه، مدیریت دانش فناورانه و آموزش و رشد سازمانی کارکنان بانک ملی استان مازندران پرداخته است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کارکنان بانک ملی استان مازندران بوده است که از این میان، با بهره گیری از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 314 پرسشنامه بین کارکنان بانک ملی استان مازندران توزیع گردید که اطلاعات بدست آمده با بکارگیری از نرم افزار SPSS و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تعیین روایی پژوهش، از روایی محتوایی استفاده شد که بر این اساس، پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید و خبرگان حوزه مدیریت بازرگانی و بانکداری قرار داده شد و مورد تأیید آنها قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب بدست آمده از پرسشنامه نشان دهنده پایایی قابل قبول برای پرسشنامه می باشد. نتیجه آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که هوشمندی عاطفی راهبردی اثر مثبت و معنی دار بر قابلیت فناورانه، مدیریت دانش فناورانه و آموزش و رشد سازمانی کارکنان بانک ملی استان مازندران دارد.
۳.

واکاوی مدیریت کیفیت نرم در مدل سه شاخگی با استفاده از روش پدیدارنگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوشمندی عاطفی راهبردی قابلیت فناورانه مدیریت دانش فناورانه آموزش رشد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۱
راهبران و مدیران شرکت ها برای نجات سازمان خود و کسب موفقیت برای آن، به طرح هایی نظیر مدیریت کیفیت نیاز دارند تا سازمان خود را در این مسیر دشوار و بی پایان راهبری کنند. پژوهش حاضر با تکیه بر روش پدیدارنگاری و استفاده از مدل سه شاخگی در پی مفهوم سازی مدیریت کیفیت نرم است تا قابلیت ها و کاربردهای این مفهوم بیش از پیش آشکار شود. شناخت بهتر و کشف دوباره پدیده های مرتبط با مدیریت کیفیت موجب کسب توفیقات بیشتر از پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت می شود. پژوهش حاضر را از حیث هدف، پژوهشی توسعه ای از حیث روش انجام آن، در گروه پژوهش های توصیفی طبقه بندی می شود. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و اتکا به طرح مصاحبه از پیش تعیین شده داده های مربوطه جمع آوری و آماده تجزیه و تحلیل شد. تحلیل مدیریت کیفیت نرم بر اساس مدل سه شاخگی می تواند خطوط راهنمایی جهت درک بهتر مدیریت کیفیت نرم و استخراج مؤلفه های جدید از این مفهوم را فراهم آورد و به بررسی دقیق تر وضعیت موجود و مطلوب این پدیده نوظهور سازمانی کمک کند. از آنجایی که پدیده های مرتبط با عامل انسانی پویا و درهم تنیده هستند لذا ارائه شالوده و تجویز آن به سازمان های گوناگون بدون بررسی صلاح نیست، بنابراین تحلیل از سه منظر محتوا، زمینه و ساختار سودمند است.
۴.

نقش و تأثیر عوامل سرمایه مشتری در تشخیص و توسعه فرصت های کارآفرینی در شرکت کرمان خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت کیفیت نرم مدل سه شاخگی مدیریت کیفیت فراگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۴۴
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش و تأثیر عوامل سرمایه مشتری در تشخیص و توسعه فرصت های کارآفرینی شرکت کرمان خودرو در سال 1397 بود. جامعه آماری پژوهش 130 نفر بود و با روش نمونه گیری تصادفی ساده 97 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، بررسی اطلاعات و آزمودن فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پلاس در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص پی ال اس بررسی گردید. در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند. درنهایت یافته های پژوهش تأثیر سرمایه مشتری و ابعاد آن شامل ارزش امتیازات تحت تملک شرکت، روابط با مردم و سازمان های مرتبط با مشتریان، سهم بازار، نرخ حفظ یا از دست دادن مشتریان، سودآوری خالص به ازای هر مشتری را در تشخیص و توسعه فرصت های کارآفرینی در جامعه موردمطالعه مورد تأیید قرارداد.
۵.

تاثیر سرمایه اجتماعی و روابط مشتری بر عملکرد استراتژیک با درنظر داشتن نقش عدم اطمینان تکنولوژیکی(مورد مطالعه:شرکت کاله)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی توسعه سرمایه مشتری سهم بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۹
سرمایه اجتماعی یک دارایی ارزشمند برای شرکتهایی است که از منابع قابل دسترسی که از طریق روابط خریدار و عرضه کننده بدست می آید، حاصل می شود. بسیاری از مطالعات، مقیاس های شناختی، ارتباطی و ساختاری سرمایه اجتماعی را بر برخی از شاخص های عملکرد بررسی کرده اند.اما کمتر مطالعه ای به بررسی تاثیر عدم اطمینان تکنولوژی به عنوان متغیر میانجی پرداخته است. این پژوهش، از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و از نظر نحوه گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی پیمایشی است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق شامل کارکنان شرکت کاله می باشد. پرسشنامه استاندارد در بین 375 نفر از کارکنان به صورت در دسترس توزیع شده است. داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار Smart-PLS مورد تحلیل قرار گرفتند و با کمک مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق بررسی شدند. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد، سرمایه شناختی، سرمایه رابطه ای، سرمایه ساختاری و روابط مشتری بر عملکرد استراتژیک شرکت کاله تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۶.

راهبردهای پاسخ به بحران درزمان بحران (کووید 19) در بخش تولید و صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی روابط مشتری عملکرد استراتژیک شرکت کاله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۸
وقوع بحران همهگیر نظیرکرونا ویروس، بقای شرکتهای تولیدی و به خصوص بخش صنعت را در مقیاس جهانی تهدید می کند که نتایج ویرانگر اجتماعی و اقتصادی را برای بخش تولید در پی خواهد داشت. در این مقاله راهکارها و استراتژی های پاسخ به بحران در زمان بحران کرونا در بخش تولید و صنعت را مورد بررسی قرار خواهیم داد و استراتژی هایی را برای بخش تولید در کشور ایران پیشنهاد خواهیم داد. با توجه به جدیدترین گزارش های داخلی و خارجی، استراتژیهای پاسخ به بحران کرونا ویروس در بخش صنعت و تولید، ازگزارشات (گروه مشاوران مکنزی ،کتاب اقتصاد در زمان کووید 19، گزارش دکتر دلاوری از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و...) استخراج شده است. لذا بدین منظور از تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیل محتوا برای تحقیق حاضر استفاده شده است . با توجه به تحلیل محتوا حدود ده گزارش مهم و کلیدی مورد بررسی واقع شد و هفت طبقهبندی مهم در بخش استراتژی های پاسخ به بحران در بخش صنعت و تولید ارائه گردید. این هفت طبقه بندی شامل بخش هایی مانند آسیب های بخش تولید و صنعت ، ضربات سه گانه به بخش تولید، ارائه یک چارچوب برنامه اقدامات استراتژیک در زمان بحران ،استراتژی های تاب آوری کسب وکارهای تولیدی و استراتژی های پاسخ به بحران خواهد بود. بر همین اساس چهار استراتژی در زمان بحران حائز اهمیت می باشد که عبارتند از : استراتژی (عقب نشینی ، پشتکار (استقامت) ، نوآوری و خروج. آگاهی از این استراتژی ها و پاسخ ها پیامدهایی را هم برای مدیران و هم برای محققان استراتژی در پی خواهد داشت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳