توسعه تکنولوژی صنعتی

توسعه تکنولوژی صنعتی

توسعه تکنولوژی صنعتی سال 13 پاییز و زمستان 1394 شماره 26 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک برعملکرد بازار شرکت ها: نقش میانجی گری نوآوری باز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکنولوژی ارزیابی تکنولوژی مدل ارزیابی پاندا و راماناسن رتبه بندی ANP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۳۲
در عصر حاضر، شرکت ها برای انطباق با شرایط متغیر در بازار و مقابله با رقبا به دنبال کسب مزایای رقابتی هستند تا بتوانند زمینه بقای خود را در محیط پرتلاطم فراهم کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دهند. انعطاف پذیری به عنوان یک قابلیت رقابتی برای شرکت در نظر گرفته می شود و موجبات پذیرش شرایط پیش بینی نشده و تغییرات سریع محیط را فراهم می کند. هدف این مقاله بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد بازار با نقش میانجی گری نوآوری باز می باشد. در این مقاله کسب تکنولوژی خارجی و بهره برداری از تکنولوژی خارجی به عنوان دو بعد نوآوری باز در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش80 شرکت تولیدی کوچک و متوسط واقع در شهر صنعتی رشت مورد بررسی قرار گرفت و تجزیه و تحلیل داده ها توسط مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شد. نتایج نشان داد که انعطاف پذیری استراتژیک بر نوآوری باز تاثیر مثبت و معنی دار دارد و همچنین نوآوری باز بر عملکرد بازار تاثیر مثبت و معنی دار دارد.
۲.

تحلیلی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در ایجاد، رشد و موفقیت شرکت های زایشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انعطاف پذیری استراتژیک نوآوری باز کسب تکنولوژی خارجی بهره برداری از تکنولوژی خارجی عملکرد بازار شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۳
دغدغه اصلی بسیاری از سازمان های تولیدی امروزی این است که نمی توانند در آن واحد که به یک فعالیت مشغول هستند و به آن عادت کرده اند (به طور مثال بهره برداری از منابع و قابلیت های موجود)، قابلیت انجام کار یا فعالیت دیگری (به طور مثال کشف فرصت های جدید) را در خود ایجاد کنند. دستیابی به چنین تحولی دشوار است و نیازمند توجه جدی به ایجاد ظرفیت دو جانبه گرایی یا دوسوتوانی سازمانی در سازمان می باشد. از سوی دیگر ایجاد، رشد و موفقیت شرکت های زایشی (به عنوان یکی از روش های تجاری سازی) تحت تاثیر قابلیت های دوسوتوانی سازمان می باشد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش دوسوتوانی در ایجاد، رشد و موفقیت شرکت های زایشی است. در این مقاله سعی شده که به شکل تئوریک نقش توانمندی های شرکت های زایشی در دو حوزه کشف فرصت های جدید و بهره برداری از فرصت های موجود بر موفقیت این نوع از شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. یافته های بدست آمده از پژوهش نشان می دهد که پنج دسته کارکردِ مبتنی بر دوسوتوانی سازمان های کوچک و متوسط بر موفقیت شرکت های زایشی نقش دارند که این کارکردها شامل انطباق با سبک رهبری دوسوتوان، برون سپاری یکی از دو کارکرد اکتشاف یا بهره برداری، جذب کارکنان با هر دو مهارت، جذب کارکنان با جذب مدیران با قابلیت های متوازن، سوق دادن منابع به کل پروژه ها می باشند.
۳.

عوامل فردی و نهادی موثر بر تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دوسوتوانی شرکت های زایشی شرکت مادر تجاری سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۴
هدف از این پژوهش، مطالعه تحلیل نیروهای نهادی عامل بر تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی و ارائه مدل سه سطحی تاثیر؛ سطح جامعه، دانشگاه (کوچک ترین واحد تحلیل در سطح سازمان دانشگاه، گروه علمی در دانشگاه است)، و سطح فردی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی محسوب می شود. هم چنین از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع پژوهش های کیفی و روش تحقیق، کتابخانه ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی حوزه عوامل موثر بر تجاری سازی دانشگاهی با استفاده از بانک های اطلاعاتی تهیه شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق در 3 مرحله رخ داد: بررسی کامل ادبیات تحقیق؛ خلاصه کلام این مقالات؛ و ترکیب و جمع بندی نهایی. مقاله نتیجه می گیرد تغییر نهادی اجتماعی (به صورت مستقیم) و از طریق تغییر هنجارهای دانشگاه (به طور غیرمستقیم) بر انتخاب نحوه انتشار دستاورد (دسترسی عمومی یا ایجاد مالکیت فکری به منظور صدور مجوز و تجاری سازی) تاثیر می گذارد.
۴.

پیش بینی و تحلیل جایگاه فناوری بر اساس منحنی اشتیاق فناوری (Hype Cycle) مورد مطالعه: فناوری های چاپگر سه بُعدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاه عوامل نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۶
شناخت به موقع جایگاه فناوری های آینده یک صنعت کمک شایانی به مدیران در سرمایه گذاری به موقع در حوزه های نوظهور فناوری می نماید. از فواید این پیش دستی ایجاد مزیت رقابتی پایدار و موقعیت برتر در بازار صنعت آینده برای بنگاه ها می باشد. در این میان، چرخه عمر فناوری به عنوان ابزار پیش بینی فناوری می تواند اطلاعات ارزشمندی از فناوری های مناسب آینده را به نمایش گذارد. که این اطلاعات با در نظر گرفتن تغییرات محیطی و محدودیت های طبیعی آینده روشنی برای جهت گیری های فناورانه بنگاه ها رقم خواهد زد. از آنجایی که استفاده از مدل چرخه عمر فناوری در پیش بینی جایگاه فناوری در آینده اغلب با دشواری هایی مواجه می باشد، نمی تواند به صورت دقیق و کمی شده وضعیت عمر فناوری را پیش بینی کند. از این رو، در این مقاله سعی گردیده تا با بهره گیری از منحنی اشتیاق به فناوری توسط موسسه تحقیقاتی گارتنر محدودیت های چرخه عمر فناوری برطرف گردیده و با تلفیق روش فوق الگویی به منظور شناسایی هر چه بهتر فناوری ارائه گردد. منحنی اشتیاق فناوری مراحل گذار فناوری های جدید را از پیدایش تا فراز و فرود و در نهایت یافتن جایگاه واقعی فناوری توصیف می نماید. در ادامه مقاله این منحنی بر اساس فناوری های مربوط به چاپگرهای سه بعدی تشریح خواهد شد.
۵.

طراحی الگویی جهت رتبه بندی فناوری با رویکرد تحلیل پتنت (رتبه بندی سه نوع فناوری سیستم ترمز در خودرو)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منحنی اشیاق فناوری چرخه عمر فناوری جایگاه فناوری منحنی هایپ چاپگر سه بعدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۴
تولید علم یکی از پایه های اساسی توسعه دانایی و زمینه ساز ایجاد فناوری و اشتغال و ثروت در جامعه می باشد. مقوله دیگری که در دنیای علم و فناوری مورد توجه بوده، نوآوری در فناوری یا اختراعات و ابتکارات است. امروزه اطلاعات گواهی ثبت اختراعات (پتنت) به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی فنی و فناورانه شناخته می شوند. تحلیل اسناد پتنت اطلاعات ارزشمندی را در ابعاد مختلف در اختیار محققان و مدیران قرار میدهد که در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﻮزهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸی مانند ﺳیﺎﺳت گذاری، ﭘﺸﺘیﺒﺎﻧی، زیﺮﺑﻨﺎیی و اﺟﺮای دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸی کﺎرﺑﺮد دارد. از آنجا که این تحلیل، اثر بسزایی در تصمیم گیری بهینه مدیران در انتقال و استفاده از یک تکنولوژی در سازمان دارد، در این مقاله با سه شاخص جایگاه تکنولوژی در چرخه حیاتش و به تبع آن قیمت با رویکرد تحلیل پتنت و بکارگیری نرم افزار Logletlab2و تابع رشد لجیستیک و همچنین، بازار هدف (صنعت خودروسازی ایران)، به منظور ارتقا قدرت تصمیم گیری سازمان ها و بدست آوردن مزیت رقابتی، سهم بازار و افزایش قدرت چانه زنی شرکت ها در مذاکرات انتقال تکنولوژی بدون صرف هزینه ای و در کمترین زمان ممکن، الگویی جهت رتبه بندی به روش AHP ، برای سه نوع تکنولوژی سیستم ترمز خودرو (ABS , EBA & EBD ) ارائه می شود. نتیجه رتبه بندی تحقیق یعنی رتبه اول ABS ، دوم EBD و سوم EBA نشان میدهد که تکنولوژی های نوظهور با توجه به ریسک بالای سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه از اقبال کمتر نزد خودروساز و بازار آن در ایران برخوردار است.
۶.

ارائه الگویی برای ارتقای عملکرد شرکت های تکنولوژی محور بر مبنای قابلیت یکپارچگی با تأمین کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکنولوژی گواهی ثبت اختراع چرخه عمر تکنولوژی عملکرد تکنولوژی و رتبه بندی تکنولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۲۷
در دهه های اخیر شدت و سرعت چشم گیر پیشرفت تکنولوژی، شکل دنیای ما را تغییر داده است. هرچه نقش تکنولوژی پررنگ تر می شود، مدیران بیشتر تحت فشار قرار می گیرند تا از تکنولوژی برای رسیدن به نتایج بهتر و قدرت رقابتی استفاده کنند. از این رو می توان گفت، یکی از عوامل پیشرفت در هر کشوری شکوفایی شرکت های تکنولوژی محور می باشد. به منظور توسعه ی شرکت های تکنولوژی محور همواره باید به دنبال عواملی بود که منجر به بهبود عملکرد آن ها شود. در این راستا شرکت های تکنولوژی محور به منظور تثبیت برتری در رقابت و بهبود عملکرد، به شدت نیازمند قابلیت های پویا هستند. زیرا محور اصلی شرکت های تکنولوژی محور، مبتنی برفناوری است که همواره از نرخ بالای تغییرات برخوردار می باشد. از سوی دیگر کسب عملکرد برتر، به توانایی شرکت در ادغام و یکپارچگی با شرکای خود در زنجیره تأمین نیز، وابسته است. بر این اساس در این مقاله تلاش شد تا به کمک مبانی نظری، نقش قابلیت یکپارچگی با تأمین کننده به عنوان یک قابلیت پویا که متشکل از سه قابلیت فرعی و مکمل درک، اجرا و ارتقای یکپارچگی با تأمین کننده است، بر عملکرد شرکت های تکنولوژی محور مورد بررسی قرار گیرد. بررسی های انجام شده نشان داد که شرکت های تکنولوژی محور می توانند با تمرکز و سرمایه گذاری بر سه قابلیت درک، اجرا و ارتقا یا استمرار یکپارچگی با تأمین کننده، به عملکرد برتر دست یابند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳