توسعه تکنولوژی صنعتی

توسعه تکنولوژی صنعتی

توسعه تکنولوژی صنعتی سال 11 پاییز و زمستان 1392 شماره 22

مقالات

۱.

سنجش توانمندی های فناورانه صنایع تجهیزات سنگین (تحقیق موردی: شرکت هپکو)

کلید واژه ها: نیروگاه فتوولتائیک استاندارد سلول خورشیدی اینورتر معیارهای انتخاب مؤسسات تدوین استاندارد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۱۹
اهمیت بالای توسعه فناوری باعث شده مدیران ارشد شرکت هپکو اقدام به شناسایی و ارزیابی توانمندی های فناورانه سازمان خود نمایند و به موازات آن نسبت به شناسایی تحولات فناورانه دردنیا و پایش تلاش رقبا برای دستیابی به فناوری های جدید، در جهت ارتقای توانمندی فناوری شرکت گام بردارند. از طرف دیگر، این ارزیابی یکی از ابزارهای کلیدی در فضای مدیریت فناوری است که با بهره گیری از این ابزار نسبت به شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود با هدف اندازه گیری شکاف فناورانه اقدام می نمایند. این مقاله سعی دارد با استفاده از مدل توسعه یافته پاندا و راماناسن نسبت به ارزیابی توانمندی های فناورانه و شکاف موجود در شرکت هپکو اقدام نماید. این مدل از ابع اد مختلف سطح توانمن دی شرکت را م ورد ارزیابی قرار داده و در هریک از این ابع اد وضعیت شرکت را مشخص می نماید. این اقدام می تواند مبنایی برای تدوین پروژه های بهبود فناورانه باشد.
۲.

بررسی و ارزیابی اجزای فناوری با کمک مدل اطلس فناوری ( مطالعه موردی: شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا)

کلید واژه ها: ارزیابی فناوری توانمندی های فناوری مدل ارزیابی پاندا و راماناسن هپکو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۳۷
آگاهی از وضعیت موجود هر سیستم و فرایندهای آن، اولین گام برای تصمیم گیری و سیاست گذاری در راستای مدیریت بهینه آن سیستم است. هر گونه تصمیم گیری و سرمایه گزاری دریک سازمان که درواقع سرمایه گذاری روی تجهیزات،نیروی انسانی و دانش مجموعه است نیزاز این اصل مستثنی نیست. ترکیب عوامل مذکور سازمان که به عنوان تکنولوژی شناخته می شود، همواره نیازمند مدیریت صحیح وبرنامه ریزی شده است. این مدیریت ،بدون ارزیابی،دانش وشناخت کافی از وضعیت وعملکرد تکنولوژی دردست امکانپذیر نمی باشد ودر نهایت، به مدیریتی با بازده پایین منتهی می شود. مدل های ارزیابی تکنولوژی ابزاری در دست مدیریت تکنولوژی است تا باکمک آن، سازمان به مدیریتی مناسب بر اجزاء تکنولوژی خود ودر نهایت بازده سازمانی مناسب نائل آید. این مقاله درابتدا به معرفی مفهوم تکنولوژی ،اجزای تکنولوژی وارزیابی آن می پردازد ودرادامه،به کمک مدل ارزیابی تکنولوژی اطلس تکنولوژی، به بررسی وتحلیل تکنولوژی واجزای آن در شرکت طراحی ومهندسی سایپا تبریز پرداخته است نتیجه این بررسی ونتایج حاصله با استفاده از نرم افزار QSB به این صورت بوده است : امتیازفن افزارشرکت 55%،انسان افزار 64%،اطلاعات افزار 40%،سازمان افزار 41%،درمقایسه با صنعت کل کشورکه هر کدام از اجزاء به ترتیب،58%،36%،31.2 %،31.2%،وTCC=%52بدست آمدند. ودرنهایت، نتایج حاصله وپیشنهادات مورد نظر ارائه می شود.
۳.

دوسوتوانی همزمان، الگوی مناسب سازماند هی فعالیت های اکتشاف و بهره برداری در سازمان های پژوهش و فناوری

نویسنده:

کلید واژه ها: فناوری اجزای فناوری ارزیابی فناوری مدل اطلس فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۲
دانش به عنوان منبع مزیت رقابتی دارای اهمیت راهبردی در کسب و کارهای خدماتی دانش بنیان است و در یک محیط رقابتی، عملکرد برتر فقط از طریق نوآوری مستمر می تواند پایدار گردد. نوآوری مستمر نیازمند یادگیری بوده و مهمترین عنصر مربوط به یادگیری سازمانی موضوع «اکتشاف» و «بهره برداری» است. براین اساس سازمان های کارآفرین باید بصورت متوازن در رابطه با اکتشاف و بهره برداری اقدام نمایند و داشتن توازن مناسب در توانمندی های اکتشاف و بهره برداری از فرصت ها، ضرورت اصلی در فضای کسب و کار متغیر با تغییرات سریع فناورانه است. براین اساس در این مقاله مبانی نظری سازماندهی فعالیت های اکتشاف و بهره برداری در درون سازمان های کارآفرین مورد بحث قرار می گیرد. سپس به ساختارهای مختلف مورد استفاده در سازمان های پژوهش و فناوری در خصوص سازماندهی فعالیت های اکتشاف و بهره برداری پرداخته و دلایل مطلوبیت مفهوم «ذو وجهیت همزمان» به عنوان راه حل سازمانی برتر در سازمان های پژوهش و فناوری تشریح می شود. در ادامه وظایف هر یک از بخش های اکتشاف و بهره برداری در سازمان های پژوهش و فناوری تبیین شده و چگونگی ایجاد توازن در این فعالیت ها و هماهنگ نمودن آنها تشریح می شود. در پایان نیز به جمع بندی مطالب پرداخته می شود.
۴.

تحلیل راهبردی الگوی ساختاری و جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور

نویسنده:

کلید واژه ها: سازمان های پژوهش و فناوری اکتشاف و بهره برداری ذووجهی شدن سازمان ذووجهی ذووجهیت متوالی و همزمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۹
مدیریت منابع انسانی (HRM)در سازمان های پروژه محور یک موضوع نسبتا جدید است که به دلیل تاثیر در چگونگی جذب و به کارگیری نیروی انسانی نقش محوری در فرایندهای سازمانی دارد. از طرفی نحوه سازماندهی در قالب پروژه محوری، ساختاری را در سازمان اعمال می کند که مناسب برای دانش افزایی و یکپارچگی دانش برای حل مسائل پیچیده است. از این رو پژوهشگران سازمانی نه فقط بر جنبه های مثبت سازمان پروژه محور تاکید دارند بلکه به نوع خاص مدیریت منابع انسانی که از آن طریق برای سازمان مفروض است توجه خاص دارند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله سعی می شود تا ساختار و جایگاه منابع انسانی در سازمان های پروژه محور با رویکردی جدید و با تبیین ادبیات موضوع در حوزه های پروژه و سازمان های پروژه محور، مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور، نقش های کلیدی بازیگران در چهاروجهی منابع انسانی، ساختار و تشکیلات منابع انسانی در اینگونه سازمان ها به صورت علمی تحلیل شود. همچنین نکات راهبردی و پیشنهادهای پژوهشی برای استقرار مدیریت منابع انسانی در سازمان های مشابه در کشور ارائه می شود.
۵.

شناسایی و تحلیل عوامل موثر در موفقیت انتقال فناوری در بنگاههای کوچک و متوسط(مطالعه موردی: بنگاههای دام و فرآورده های گوشتی ایران و استرالیا)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی سازمان های پروژه محور مدیران صف مدیران پروژه کارکنان پروژه کارشناسان و واحدهای منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۴۹
انتقال فناوری مقوله ای مهم و اساسی در ارتقای سطح فناوری یک کشور و فرایند پیچیده و دشواری است و بدون مطالعه لازم نه تنها مفید نیست بلکه ممکن است علاوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف فناوریملی هم بیانجامد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت انتقال فناوری در بنگاه های کوچک و متوسط می باشد. روش تحقیق ، از نوع تحلیلی است و از نظر نوع هدف، تحقیق کاربردی محسوب می شود. این تحقیق دارای ماهیت میدانی بوده و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی سوالات پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید تعیین شده و جهت سنجش پایایی سوالات از آلفای کرونباخ استفاده شده که برابر با 89/0 می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران عالی، میانی، عملیاتی و کارشناسان و تکنسین های شرکتهای می باشد. از آمار توصیفی و آزمونهای کولومگروف–اسمیرنوف ،تی تست و فریدمن به بررسی قبول/ رد فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد 5 عامل در موفقیت انتقال فناوری در بنگاههای کوچک و متوسط تاثیرگذار است که عبارتند از:عوامل فرهنگی، فنی فناوری، توانمندی های انسانی، توانمندی تحقیق و توسعه و مالی.
۶.

شناخت فناوری و چگونگی مواجهه با تهدیدات آن

کلید واژه ها: عوامل بنگاههای کوچک و متوسط انتقال فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۹
پرسش از ویژگی های هر موجودی منطقا مؤخر از پرسش از چیستی آن بوده و بدیهی است دانستن هویت هر موجودی حدود و ثغور چگونگی مواجهه با آن را مشخص می سازد. تصور رایج از فناوری نگاه ابزاری است. گرچه تکنیک برآمده از علم است اما هم اینک موجودیتی کاملا فرهنگی دارد و اساسا تجسم فرهنگ مدرن است. ملاحظه پیامدهای تکنولوژی دو فایده دارد: اول آن که ضرورت شناخت آن را آشکار می سازد و دوم خطرات آن را هویدا ساخته و به شناسایی راهکارهای مقابله کمک می رساند. این مقاله ضمن ارائه مطالبی در خصوص شناخت فناوری از منظر فلسفی، به تهدیداتی که برای انسان به لحاظ وجودی ایجاد می کند ، می پردازد و در نهایت با توسل به دو دسته راهکار: عاجل یا کوتاه مدت و آجل یا درازمدت خطر عمده ی آن را می کاهد. هنر به خاطر باروری خلاقانه ی خود و حیات معقول به عنوان حیاتی هدفدار که تلاش می کند تا حد امکان همه ی استعدادهای بشر را شناسایی کرده و به فعلیت برساند، از مهم ترین راهکارهایی هستند که از تهدیدات فناوری می کاهند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳