توسعه تکنولوژی صنعتی

توسعه تکنولوژی صنعتی

توسعه تکنولوژی صنعتی سال 20 بهار 1401 شماره 47 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مهندسی زیرساخت های فناوری مبتنی بر معماری سازمانی(مطالعه موردی: سازمان جهاددانشگاهی استان آذربایجان شرقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انرژی تجدیدپذیر خورشیدی صنایع سبز همپایی فناورانه تنوع فناورانه اصالت دانش کلاسهای فناورانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۷
معماری سازمانی ساختاری مفهومی برای سازمان دهی و طبقه بندی اطلاعات مرتبط در یک حوزه می باشد که چارچوب آن به عنوان یک مرجع مورد استفاده برای آماده سازی لایه های معماری سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. وجود عملکردهای متناقض، عدم همخوانی مناسب میان اجزا، نبود یکپارچگی مناسب و فرآیندهای زاید در سازمان ها؛ مهندسی زیرساخت ها و معماری فرآیندهای سازمانی امری ضروری و حیاتی است تا سازمان ها با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. از این رو در این مقاله از چارچوب زکمن برای تکمیل لایه های معماری سازمانی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی استفاده شده است. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی– تحلیلی است. جامعه آماری کلیه پرسنل سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی می باشد. نمونه آماری نمایندگان معرفی شده در واحدهای جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی است. جهت پیاده سازی چارچوب زکمن واحد اداره امور اداری و عمومی به دلیل وجود فرآیندهای اصلی سازمان انتخاب شده است. این مقاله در 4 فاز انجام شده است که در فاز 1 و 2 لایه های اول و دوم معماری سازمانی با شناسایی فرآیندها، مستندسازی و مدل سازی فرآیندها تکمیل گردیده است. در فاز 3، طی تهیه پرسشنامه ای بلوغ معماری سازمانی ارزیابی شده و مدل تاثیرپذیری لایه داده و اطلاعات، فناوری اطلاعات و کسب و کار از طریق نرم افزار Smart PLS ارائه شده است. در فاز نهایی مدل زکمن برای اداره امور اداری و عمومی در حوزه برنامه ریزی، مدل سازمانی و مدل سیستم ارائه شده است. نتایج مهندسی زیرساخت های فناوری سازمان، ارائه راهبردهای مطلوب در راستای بهبود وضعیت موجود می باشد. همچنین با بررسی تاثیر لایه داده و اطلاعات، فناوری اطلاعات و لایه کسب و کار بر وضعیت بلوغ معماری سازمان مشاهده شد، دسترسی به اطلاعات و دادهها با ضریب مسیر 399/0 بیشترین تاثیر را بر بلوغ سازمانی دارد.
۲.

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تاب آوری سازمانی (مورد مطالعه یک سازمان تحقیقاتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهندسی زیر ساخت فناوری معماری سازمانی مدل زکمن بلوغ سازمانی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۹
توانایی و قابلیت سازمان ها در مدیریت بحران ها و چالش ها، تأثیر قابل توجهی بر تاب آوری جامعه دارد. سازمان ها در زمان های بحران خدمات ضروری ارائه می کنند و نقش بسیار مهمی در سرعت بازگشت جامعه به شرایط عادی ایفا می کنند. از این رو تاب آوری سازمانی به معنای ظرفیت سازمان در پیش بینی بحران، واکنش مناسب به شرایط بحرانی، کاهش اثرات و مقاومت در برابر آسیب های آن و نهایتاً بازیابی از شرایط بحرانی، تبدیل به یک موضوع مهم در تحقیقات سازمانی شده است. در سازمان های تحقیقاتی، نوآوری های ویرانگر سازمان های رقیب، چالش بزرگ و بحرانی است که مواجه شدن با آن نیازمند تاب آوری سازمانی است. این تحقیق به بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و تاب آوری در یک سازمان تحقیقاتی پرداخته ایم. جامعه آماری تحقیق،تعداد 60 نفر پژوهشگران سازمان تحقیقاتی می باشد ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه توزیع شده بین اعضا جامعه آماری می باشد و پرسشنامه های تکمیل شده مبنای تحلیل این پژوهش قرار گرفته است. روایی و پایایی پرسشنامه مذکور به ترتیب با استفاده از نظر خبرگان و محاسبه آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته است. بعلاوه برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از از نرم افزارspss استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که که بین نوآوری در مدیریت دانش و انتقال دانش با تاب آوری سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد اما بین ابعاد حفظ دانش، کاربرد دانش، کسب دانش، مستند سازی نتایج مدیریت دانش و خلق دانش با تاب آوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد بنابراین سازمان باید فرایند های انتقال دانش و نوآوری در مدیریت دانش را مورد بازنگری قرار داده تا درجهت تاب آور سازی سازمان حرکت نمایند.
۳.

مقدمه ای بر تحلیل پوششی داده ها و کاربرد آن در صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش تاب آوری سازمانی ظرفیت انطباقی دانش ضمنی کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۳۶
تحلیل پوششی داده ها یکی از کاربردی ترین شاخه های تحقیق در عملیات است که با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده می پردازد. در این مقاله مفاهیم اولیه و مدل های پایه ای تحلیل پوششی داده ها را معرفی کرده و سپس با توجه به شرایط امکان تغییر در برخی مفروضات خاص و همچنین اصول موضوعه، به چند بحث مهم در خصوص تحلیل پوششی داده ها می پردازیم. در نهایت با ارائه ی یک مثال کاربردی با نحوه عملکرد مدل های معرفی شده بیشتر آشنا می شویم.
۴.

ارزیابی سطح فناوری در تولید محصولات راهبردی کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها مدل BCC مدل ccr کارایی رتبه بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۴۶
امروزه بهبود بهره وری در تولید کشاورزی باتوجه به محدودیت منابع تولید و افزایش جمعیت، تنها با به کارگیری فناوری امکان پذیر خواهد بود. بهمنظور بهبود سطح فناوری در تولید محصولات کشاورزی، در گام نخست نیاز به پایش وضعیت موجود فناوری های مورداستفاده است. برای دستیابی به این هدف، سطح فناوری به کار گرفته شده در تولید محصول های کشاورزی راهبردی در حوزه های زراعی، باغی، دام و طیور و آبزیان با استفاده از نظرات کارشناسان و پژوهشگران وزارت جهادکشاورزی تعیین و ارزیابی شد. براساس نتایج، سطح فناوری در تولید محصولات راهبردی زراعی 2 و 3 و سطح فناوری در تولید محصولات راهبردی باغی1 به دست آمد. همچنین، سطح فناوری در تولید محصولات راهبردی دامی، 2 و 3 بود. فناوری های سطح 3 مورداستفاده بیشتر وارداتی بودند. سطح فناوری در تولید آبزیان نیز 1 به دست آمد. با وجود پیشرفت های صورت گرفته در زمینه توسعه فناوری در کشاورزی، با این حال، هنوز سطح فناوری در تولید محصولات کشاورزی به ویژه در تولید آبزیان و محصولات باغی بسیار پایین است. همچنین، بیشتر فناوری های سطح3، از خارج از کشور تأمین می شود. بنابراین، برنامه ریزی برای بهبود فناوری های سطح 1 به سطح 2 و فناوری های سطح 2 به سطح 3 و همچنین فراهم آوردن زمینه تولید محصولات فناورانه سطح 3 در داخل کشور ضروری است.
۵.

تحلیل چالش های توسعه بازار فناوری های انرژی تجدیدپذیر در ایران با مدل سازی ساختاری - تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار فناوری کشاورزی پیشرفته مکانیزاسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۵۵
افزایش بی رویه مصرف انرژی های فسیلی در سا ل های اخیر پیامدهای زیست محیطی و تغییر اقلیم گسترده ای به همراه داشته است. فناوری های انرژی تجدیدپذیر و توسعه استفاده از منابع تجدیدپذیر، راه حلی پایدار و مورد توافق در سطح بین المللی است که برای تحقق آن، شکل گیری و توسعه بازار این فناوری ها مسئله ای کلیدی و از گلوگاه های توسعه و کاربرد گسترده انرژی های تجدیدپذیر محسوب می شود. در این راستا، مقاله حاضر به تحلیل چالش های توسعه بازار فناوری های انرژی تجدیدپذیر در ایران می پردازد. با بررسی پیشینه توسعه بازار فناوری های انرژی تجدیدپذیر و با نظر 11 خبره در پاییز 1400، 20 چالش محوری توسعه بازار این فناوری ها در ایران استخراج گردید. سپس با استفاده از مدل سازی ساختاری - تفسیری ارتباطات میان چالش ها، و نفوذ و وابستگی آن ها با تحلیل میک مک تشریح می شود. بر اساس یافته های تحقیق، چالش های توسعه بازار فناوری های انرژی تجدیدپذیر در 13 سطح دسته بندی و روابط میان آن ها ارائه می شود. تاثیرگذارترین چالش ها شامل اقتصاد مقیاس پایین و ریسک بالای توسعه این فناوری ها هستند. ضعف در زیرساخت های انتقال فناوری، فعالیت های محدود تبلیغانی، تعاملات ضعیف دولت با شرکت ها از دیگر چالش های کلیدی توسعه بازار فناوری انرژی های تجدیدپذیر می باشند. اصلی ترین دلالت سیاستی یافته های این پژوهش، لزوم توجه یکپارچه به چالش های توسعه بازار و لحاظ نمودن سطح هر چالش و تاثیر آن بر دیگر چالش ها است.
۶.

شناسایی الزامات و چالش های بکارگیری فناوری زنجیره بلوکی در بیمه حوادث طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه بازار توسعه فناوری انرژی تجدیدپذیر مدل سازی ساختاری – تفسیری فناوری های انرژی تجدیدپذیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۱
بیمه حوادث طبیعی، نقشی کلیدی در پیاده سازی استراتژی های کاهش ریسک دارد و با فراهم سازی امکان انتقال ریسک برای بیمه گذاران، از هزینه های مالی قابل توجه مرحله بازیابی، جلوگیری می کند. گسترش سریع زیرساخت های دیجیتالی، پتانسیل عظیمی برای بکارگیری فناوری های تحول آفرین در مدیریت ریسک حوادث طبیعی ایجاد کرده است. با این حال، استفاده از فناوری های نوین علاوه بر مزایا، چالش هایی را  برای بیمه گران به همراه دارد و نیازمند  الزامات و زیرساخت هایی است. لذا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی الزامات، زیرساخت ها و چالش های بکارگیری فناوری زنجیره بلوکی در بیمه حوادث طبیعی است. ابتدا فناوری زنجیره بلوکی و  ویژگی های آن معرفی شده است. سپس کاربرد این فناوری در بیمه حوادث طبیعی از جمله زلزله، طوفان، سیل، فوران آتشفشان و بیمه کشاورزی و مزایای آن شامل پرداخت فوری خسارت، کاهش احتمال تقلب و غیره مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت به منظور شناسایی بهتر چالش ها و الزامات بکارگیری فناوری زنجیره بلوکی در بیمه حوادث طبیعی، پرسشنامه ای میان 50 فعال صنعت بیمه توزیع شد.  نتایج به دست آمده نشان دادند که تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف صنعت بیمه می بایست با ایجاد زیرساخت های لازم، ارائه چارچوب های نظارتی و قانونی مناسب،  استفاده از نیروهای متخصص و غیره به تطبیق صنعت بیمه با فناوری های دیجیتالی نوظهور کمک کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳