عبدالله نعامی

عبدالله نعامی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پست الکترونیکی: naami122@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
۱.

شناسایی ابعاد و مؤلفه های پذیرش سیستم های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری، توسط کاربران حرفه ای با استفاده از تکنولوژی وب 2،0(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری کاربران حرفه ای تکنولوژی وب 2.0

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 307 تعداد دانلود : 981
هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه های پذیرش سیستم های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری، توسط کاربران حرفه ای با استفاده از تکنولوژی وب 2،0 می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی و از حیث شیوه اجرا کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری این تحقیق، 15 نفر از اساتید دانشگاه در رشته های مدیریت، کسب وکار و IT و مدیران شرکت های کسب وکارهای دیجیتال و به روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. معیارهای انتخاب افراد داشتن مدرک تحصیلی دکترا یا سابقه بالای 10 سال تجربه در کسب وکارهای دیجیتال، داشتن زمان، علاقه و توانایی انجام مصاحبه و پرسشنامه می باشد و مصاحبه نیمه ساختارمند با آن ها انجام شد. همچنین در تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای MAXQDA 2020، انجام گرفت. عوامل شناسایی شده در قالب 40 شاخص و 8 مؤلفه و 3 بعد استخراج شد. مؤلفه ها و شاخص های ابعاد و مؤلفه های پذیرش سیستم های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری، شامل سه بعد سازمانی، مشتری، فناورانه که بعد سازمانی دارای سه مؤلفه (نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی)، بعد مشتری شامل سه مؤلفه (ارزش آفرینی، انتظار عملکرد، رضایت مشتری) و فناورانه دارای دو مؤلفه (شبکه های اجتماعی، تولید محتوا) شناسایی گردیده است.
۲.

Constructing the Impact of Social Commerce on Customers' Electronic Loyalty with an Emphasis on the Ethical Values of the Organization(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 368 تعداد دانلود : 632
Introduction : Considering that it is necessary to pay attention to ethical values ​​in marketing and also limited research has been done in this field in our country. The present research aims to study the impact of social commerce on the electronic loyalty of customers with an emphasis on ethical values ​​among customers of Shahre Ketab in Iran. Material and Methods : This research includes two qualitative and quantitative phases. In the qualitative phase, the community included all managers of Shahre Ketab Institute and the statistical sample included 12 managers of Shahre Ketab. The method used in the qualitative phase was the meta-synthesis. In the quantitative phase of the research, the statistical population included experts selected in the qualitative phase. The techniques used included fuzzy Delphi and interpretive structural modeling. Excel and MATLAB software were used to analyze the data of this section. Results : The findings of the qualitative section indicated the extraction of 196 primary codes and 23 components for the variable of social commerce and 64 primary codes and 15 components for the electronic customer loyalty variable. Based on the findings of the quantitative phase, among the 23 components of social commerce, 6 components were approved, and among the 15 components of electronic ethical loyalty of customers, 5 components were approved. Based on the results of interpretative structural modeling, the components of social business were placed in three levels. Conclusion : Considering the importance of the role of moral values ​​of customers in creating electronic loyalty in the context of social commerce, it is necessary to pay attention to the role of ethical values ​​and the effects of this variable on creating electronic loyalty of customers.
۳.

ارائه مدل بازاریابی دیجیتال جهت توسعه صنعت هتلداری ( مورد مطالعه جزیره کیش)

کلید واژه ها: بازاریابی دیجیتال گردشگری صنعت هتلداری جزیزه کیش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 228 تعداد دانلود : 941
از مهم ترین عواملی که می تواند صنعت گردشگری کشور، به ویژه بخش هتل داری را توسعه و بهبود بخشد، به کارگیری ابزارها و پارامترهای بازاریابی، به خصوص بازاریابی دیجیتال است. ه دف اصل ی پژوهش ارائه مدل بازاریابی دیجیتال جهت توسعه صنعت هتلداری است. در این پژوهش از روش آمیخته (کیفی و کمی) اکتشافی استفاده شد. روش استفاده شده در بخش کیفی پژوهش، نظریه داده بنیاد است. به منظور جمع آوری داده ها در بخش کیفی از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه (محقق ساخته) استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کارشناسان و خبرگان صنعت گردشگری و در بخش کمی شامل مدیران هتل های 5 و 4 ستاره جزیره کیش (مدیران عامل، روز و شب) است که از میان گروه اول تعداد نمونه به روش گلوله برفی هدف مند تا اشباع نظری تعداد 12 نفر و از میان گروه دوم به صورت تمام شمار تعداد 66 نفر، انتخاب شد. به منظور تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته از روش کدگذاری در نرم افزار MAXQDA استفاده شد. یافته های مبتنی بر نظریه داده بنیاد در بخش کیفی نشان داد عناصر بازاریابی دیجیتال از طریق 7 مؤلفه ویژگی های فنی ابزار دیجیتال، مزیت نسبی (ارزش)، هزینه (قیمت)، مدیریت فرایندها، ترویج، کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات، بر قصد گردشگری تأثیر می گذارد. تجزیه وتحلیل در بخش کمی جهت آزمون مدل مفهومی، پرسش نامه ای متشکل از 6 بُعد، 25 مؤلفه و 59 گویه، طراحی و در بین جامعه آماری توزیع شد. نتایج به دست آمده از یافته های کمی حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری تأییدکننده یافته های کیفی هستند. همچنین تحلیل داده های بخش کمی پژوهش به روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت.
۴.

Analysis the Position of Cognitive Components of Media Literacy in the Optimal use of Social Media (Case study: adolescents in Tehran)

کلید واژه ها: media literacy social media adolescents Cognitive Components Tehran

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 853 تعداد دانلود : 592
The aim of this study was to investigate the status of cognitive components of media literacy in the optimal use of social media in adolescents in Tehran. The study method is a survey and the statistical sample is 425 adolescents in Tehran in the eleventh and twelfth grades. Our statistical sample was selected as a cluster and randomly from schools in five areas of Tehran (north, south, west, east, and center), and the data using they were designed from a questionnaire and analyzed using SPSS and AMOS software. Findings showed that according to the level of significance and statistical value of t, media cognition on technological cognition and epistemological cognition, content production has a positive and significant effect on cognitive and technological cognition and media cognition, as well as epistemological cognition on technological cognition. Friedman found that technological knowledge has the highest and media knowledge has the lowest in terms of the desired situation.
۵.

شناسایی عوامل مؤثر در تجربه خرید آنلاین در بستر موبایل اپلیکیشن های فروشگاهی با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه مشتری مدل سازی ساختاری تفسیری موبایل اپلیکیشن فروشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 14 تعداد دانلود : 444
هدف از این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر تجربه مشتری در خرید آنلاین از طریق موبایل اپلیکیشن های فروشگاهی و مدل سازی ارتباطات درونی آن ها است. در این راستا ابتدا بر مبنای شاخص های شناسایی شده در مدل نظری تجربه مشتری در موبایل اپلیکیشن های فروشگاهی تلاش شد تا با بهره گیری از روش دلفی با مشارکت خبرگان، غربالگری و نهایی سازی شاخص های شناسایی شده صورت پذیرد. بهره گیری از روش دلفی در سه مرحله منجر به حذف 21 شاخص گردید. در ادامه با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری ، مدل استخراجی ارزیابی و عوامل سطح بندی شدند. درنهایت با بهره گیری از تحلیل میک مک قدرت نفوذ و میزان وابستگی عوامل تحلیل گردید. بر اساس خروجی این پژوهش، تأثیرگذارترین شاخص در ایجاد تجربه مشتری در خرید از طریق موبایل اپلیکیشن های فروشگاهی، قابلیت های دستگاه تلفن همراه است. این شاخص که خود را در سایز صفحه گوشی، نوع سیستم عامل تلفن همراه و بهره گیری از قابلیت هایی همچون سیستم موقعیت جغرافیایی منعکس می کند در شرایطی بیشترین تأثیر را بر تجربه خرید آنلاین می گذارد که تصمیم گیری در خصوص آن خارج از کنترل طراحان موبایل اپلیکیشن ها و مالکین خرده فروشی ها است. همچنین مشخص شد که ابعاد اصلی مؤثر بر تجربه مشتری در 6 سطح تعریف می شوند که بر یکدیگر اثرگذارند. این پژوهش توانست درباره عوامل مؤثر بر تجربه مشتری در صنعت خرده فروشی و علی الخصوص فروش در بستر موبایل اپلیکیشن های فروشگاهی، دید جامع تری ایجاد کند.
۶.

طراحی الگوی بازاریابی محتوایی برای افزایش قصد خرید در بازاریابی دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی دیجیتال بازاریابی محتوایی رفتار مصرف کننده قصد خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 402 تعداد دانلود : 61
هدف: این پژوهش با هدف طراحی الگوی بازاریابی محتوایی، به منظور افزایش قصد خرید در بازاریابی دیجیتال اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از منظر فلسفی، پژوهشی تجربه گرایانه محسوب می شود که با رویکرد قیاسی استقرایی اجرا شده است و از لحاظ روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، پیمایشی مقطعی با رویکرد آمیخته است. جامعه آماری این پژوهش در مرحله تحلیل محتوای کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری، مدیران و خبرگان باتجربه بازاریابی است که به روش نمونه گیری هدفمند از دیدگاه 10 نفر بهره برده شده است. در این مقاله برای شناسایی مقوله های زیربنایی بازاریابی محتوایی، از روش تحلیل محتوای کیفی و برای شناسایی روابط علّی میان شاخص های شناسایی شده از روش ISM استفاده شده است. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار مکس کیودا و تحلیل داده های کمّی با نرم افزار میک مک انجام شده است. یافته ها: یافته های بخش کیفی به شناسایی شاخص های اصلی و فرعی الگوی بازاریابی محتوایی به منظور افزایش قصد خرید در بازاریابی دیجیتال انجامید و پس از تأیید روایی و پایایی آن، در بخش کمّی الگوی پژوهش ارائه شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که راهبردهای بازاریابی دیجیتال، عامل زیربنایی مدل محسوب می شود که بر راهبرد بازاریابی محتوا تأثیر می گذارد. همچنین راهبرد بازاریابی محتوا خود بر مدیریت دانش مصرف کنندگان و کیفیت ارائه و توسعه خدمات تأثیر دارد و در نهایت به درگیری مصرف کنندگان منجر می شود. در نهایت از طریق ایجاد ارزش برند و افزایش رقابت پذیری آن می توان قصد خرید مصرف کنندگان را افزایش داد.
۷.

الگوی ارزیابی عملکرد در توسعه سرمایه گذاری مشترک بین المللی جمهوری اسلامی ایران با راهبرد فاکتورهای بازارگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی بازارگرایی تحلیل شبکه ای الگوی توسعه صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 31 تعداد دانلود : 854
ما در این پژوهش به ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری مشترک در حوزه بین المللی با رویکردی بر بازارگرایی پرداختیم. پژوهش حاضر از نظر هدف- کاربردی، از لحاظ روش انجام توصیفی-پیمایشی و از نظر زمان- انجام مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق، کارشناسان و مدیران ارشد شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا بودند که سابقه ی بیش از 5 سال فعالیت در سرمایه گذاری مشترک بین المللی را داشتند. داده ها با کمک پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزارSPSS نسخه 11 و فرآیند تحلیل شبکه ایANP و تاپسیس فازی تحلیل شدند. محاسبه وزن نسبی شاخص های مشتری محوری نشان داد ؛ مولفه های میزان موفقیت در تعیین هدف ها جهت دستیابی به رضایت مشتریان، میزان موفقیت در تعهد به مشتری و میزان موفقیت در خلق ارزش برای مشتری به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تاثیر بودند. محاسبه وزن نسبی شاخص های رقیب محوری نشان داد؛ مولفه های میزان عملکرد در به اشتراک گذاری اطلاعات رقیبان در بازار، میزان کیفیت ارائه خدمات پس از فروش، میزان توجه مدیران عالی به استراتژی های رقبا به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تاثیر بودند و محاسبه وزن نسبی شاخص های هماهنگی بین وظیفه ای نشان داد؛ مولفه های میزان مربوط بودن تمامی وظیفه ها به ارزش های مشتریان، میزان عملکرد یکپارچگی وظیفه ای در استراتژی و راهبردهای شرکت، میزان موفقیت در تقویت فرهنگ حمایت از بازارگرایی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تاثیر بودند.
۸.

تأثیر القیاده الرشیقه علی إداره التواصل مع العملاء بالاعتماد علی الدور الوسیط للقیاده الریادیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 366 تعداد دانلود : 598
إنّ تنمیه المهارات القیادیه باتت ضروره من أجل تکوین استراتیجیه ریادیه لتحقیق التنافس فی البیئات المعقده وضمان النجاح فی الأعمال الاقتصادیه والتجاریه. ویعزز القاده الناجحون قدرات أتباعهم فی سبیل تحقیق أهداف المجموعه التی یدیرونها. من جانب آخر وبعد تطویر وتغییر المفاهیم المتعلقه بالتسویق، تغیرت تبعاً لذلک رؤی المؤسسات إزاء العملاء والمستهلکین من أجل خلق علاقات مستدامه، وأصبحت الأسواق التنافسیه الحالیه تتطلب صناعات وخدمات بإمکانها التغلب علی التحدیات التی تواجهها هذه المؤسسات وأن تقدم خدماتها ومنتجاتها دون تکالیف باهضه. بعد مراجعه الدراسات السابقه وخلفیه البحث تبین وجود شح فی الدراسات حول هذا الموضوع لاسیما عندما یکون الدور الوسیط فی الدراسات هو موضوع القیاده الریادیه. إنّ الدراسه الحالیه من حیث الهدف والغایه هی دراسه توظیفیه ومن حیث الطبیعه والمنهج هی دراسه وصفیه- ترابطیه. فی تحلیل بیانات اختبار کولموغوروف-سمیرنوف، أظهرت النتائج بأنّ توزیع البیانات لم یکن طبیعیاً، وعلی هذا الأساس، تم استخدام تقنیه Smart Pls [1] لتحلیل البیانات ودراستها. وقد لجأنا إلی أسلوب بی ال اس ( PLS ) للتوفیق وتقییم صدق نماذج المعادلات الهیکلیه التی تغطی ثلاثه أقسام وهی: ملائمه نماذج القیاس، وملائمه نموذج الهیکل وملائمه النموذج الکلی. دلت النتائج علی أنّ النموذج المفهومی یتمتع بنسبه مناسبه من الملائمه الإحصائیه. کما ومن أجل دراسه فرضیات البحث استخدمنا معامل الحرکه ومقدار إحصاء T ، وقد تم التأکد من صحتها جمیعاً. وأظهرت النتائج أن ّاستخدام القیاده الرشیقه تتطلب تواصلاً مع العملاء والمستهلکین، ومن جانب آخر فإنّ وجود قیاده بمعنویات ریادیه من شأنها التأثیر فی النظام الحدیث للمؤسسه، وفی النهایه خلق تواصل بنّاء مع المستهلکین.
۹.

ارائه الگوی کیفی توسعه کسب و کارهای نوین با رویکرد محله محور در کلان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات کسب و کار ارتباط با مشتری محله محوری کارآفرینی شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 544 تعداد دانلود : 133
توسعه محله ای در قالب فرایندی مشارکتی، دموکراتیک و محله محور از چندین دهه ی گذشته در کشورهای توسعه یافته بعنوان محور برنامه ای توسعه ی پایدار شهری و مناطق کلان شهری، مورد تأکید قرار گرفته است. از طرفی برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش رشد و توسعه اقتصادی باید شرایط مورد نیاز برای این موضوع تحقق یابد. لذا مفاهیمی چون مشارکت جمعی، دلبستگی به محیط محله، ایجاد فرصت های برابر همراه با کارآیی بیشتر، تنهادر سایه مفهوم توسعه ی محله وبرنامه ریزی محلات شهری عینیت می یابند. هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی کیفی توسعه کسب و کارهای نوین با رویکرد محله محور در کلان شهر تهران است. سوال اصلی مقاله این است که ابعاد، مولفه ها و شاخص های مهم درتوسعه کسب وکارها بارویکرد محله ای در شهر تهران کدامند؟ روش تحقیق این پژوهش تحلیل محتوا با نظام مقوله ای قیاسی، نوع آن کاربردی است. با استفاده از تحلیل محتوای قیاسی؛ با شناسایی 615 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آ ن ها در سه مرحله نهایتا 189 شاخص اصلی؛ در پنج بعد و 22 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 32 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا مدل توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کلان شهر تهران در پنج بعد گسترش فناوری اطلاعات، بهبود فضای کسب و کار، مدیریت ارتباط با مشتری، رویکرد محله محوری و رهبری کارآفرینانه ارائه شد.
۱۰.

Evaluation and Prediction of International Marketing Management Factors for Wind Renewable Energy Equipment(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Marketing International Marketing Management Wind turbine Fuzzy Inference Renewable Energy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 504 تعداد دانلود : 507
Countries have made significant investments in the last decade to reach the international market of renewable energy. Studies potentially have indicated a beneficial renewable energy market. Accordingly, firms must alter their business model to enter the global market. This research aims to discover strategic factors in international marketing management for new renewable energy products. The community of this research includes experienced managers and experts in the field of renewable wind energy. The analysis is applied in terms of purpose and is of the qualitative-quantitative method. In this study, structural equation modeling and Smart PLS software have been utilized for data analysis. The results indicate that 11 strategic factors could influence the international marketing management for new wind renewable energy products, and their effect is at a significant level. Finally, the research model was analyzed using fuzzy inference system (FIS) and Matlab software.
۱۱.

Proposing a Customer Experience Management Model Based on the Grounded Theory Approach in Aviation Industry (Case study: Taban Airline)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Customer Experience Management Grounded theory approach TABAN Airlines

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 976
The aim of present study is to achieve a comprehensive framework in the area of customer experience management in Taban Airline to improve business results. The statistical population was the managers and senior experts of Taban Airline. A sample of 16 people was selected by using a purposeful snowball sampling method and in-depth and a semi-structured interview was performed with them. Data analysis was performed using a 3-step coding method in Nvivo software. Finally, a comprehensive model of customer experience management was presented. A total number of 601 open codes were extracted. After methodological modifications, they turned to 182 open codes or concepts, and in the next step, namely ladder of abstraction, they turned to 38 sub-categories and in the final step, they turned to 14 main categories. Finally present the paradigmatic categories and components form the comprehensive Customer Experience Management (CXM) model.
۱۲.

دراسه تأثیر ابتکار المنظمه علی ولاء العلامه التجاریه مع الدور الوسیط للتفکیر الریادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 734
لا یعدّ التفکیر أمراً ذاتیاً أو وراثیاً بل هو فی الغالب ینشأ عبر التعلیم واکتساب التجارب. ومن خلال مراجعه البحوث والدراسات ذات الصله تبین أنّ موضوع التفکیر الریادی لم تتم دراسته وفق أبعاد متعدده، وعلی هذا الأساس، کان هذا الجانب محل اهتمامنا؛ حیث اتفق ذلک مع مجالات الإبداع فی المنظمه. ویمکن دراسه هذین المتغیرین فی علاقتهما بمدی إخلاص ووفاء الزبائن للعلامه التجاریه. بعد دراسه سابقیه البحث، اتّضح حجم شح الدراسات والبحوث فی هذا المجال لاسیما من زاویه أن یؤدی التفکیر الریادی دوراً وسیطاً. إنّ البحث الحالی من حیث الهدف و الطبیعه والمنهج یعد بحثاً توصیفیاً وترابطیاً. فی قسم تحلیل ودراسه بیانات اختبار کولموغوروف-سمیرنوف أظهرت النتائج بأنّ توزیع البیانات لم یکن طبیعیاً، وعلی هذا الأساس، تم استخدام تقنیه Smart Pls لتحلیل البیانات ودراستها . وقد لجأنا إلی أسلوب بی ال اس للتوفیق وتقییم صدق نماذج المعادلات الهیکلیه التی تغطی ثلاثه أقسام وهی: ملائمه نماذج القیاس، وملائمه نموذج الهیکل وملائمه النموذج الکلی. دلت النتائج علی أنّ النموذج المفهومی یتمتع بنسبه مناسبه من الملائمه الإحصائیه. کما ومن أجل دراسه فرضیات البحث استخدمنا معامل الحرکه ومقدار إحصاء T ، وقد تم التأکد من صحتها جمیعاً. وأظهرت النتائج کذلک بأنّ الطبیعه الإبداعیه للمنظمه تؤثر علی نسبه وفاء الزبائن والتفکیر الریادی، ویستطیع التفکیر الریادی أن یؤدی دور الوسیط فی هذه العلاقه.
۱۳.

ارایه الگوی وابستگی به برند بر مبنای تجربه برند نزد مشتریان مراکز خرید و مال ها "پژوهش آمیخته"(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داده بنیاد. تجربه برند وابستگی به برند. رویکرد ترکیبی مراکز خرید و مال ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 730 تعداد دانلود : 385
امروزه مفهوم «وابستگی به برند» در ادبیات بازاریابی، برای پیش بینی تغییرات مطلوب در رفتارهای پس از مصرف مشتریان معرفی شده است که به شدت بر رفتار و قصد خرید مجدد از برند تاثر می گذارد. از سوی دیگر تجربه برند نوعی بازاریابی تجربی است که دربرگیرنده مجموعه ای از شرایطی است که یک شرکت به منظور تأثیرگذاری بر احساسات مشتری نسبت به یک محصول خاص یا نام شرکت ایجاد می کند. تجربه برند پایه و اساس پیش بینی رفتار مصرف کننده است که اثری مثبت بر رضایت و وفاداری مصرف کننده دارد. با توجه به اینکه مراکز خرید ومال ها امروزه تقریبا در شهرهای بزرگ رشد روز افزونی پیداکرده این موضوع برای ایجاد تجربه خوشایند از برند و ایجاد وابستگی به برند در این مراکز اهمیت زیادی پیدا کرده است. پژوهش حاضر با رویکردی بنیادی و به دنبال ارائه مدلی مفهومی برای تبیین مفهوم مدیریت تجربه مشتریان از وابستگی به برند بوده و پژوهشگر از رویکرد آمیخته استفاده کرده است. به این ترتیب که در بخش کیفی از استراتژی نظریه داده بنیاد و مشتمل بر کدگذاری باز، محوری، انتخابی به منظور دستیابی به مدل الگوی پژوهش بهره برده و در بخش کمی از روش توصیفی پیمایشی و برای آزمون مدل پیشنهادی خود از نرم افزار پی ال اس استفاده کرده است که نتایج پژوهش در قالب یک مدل تایید و برازش یافته، شامل 6 بعد اصلی و 32 بعد فرعی ارائه شده است
۱۴.

طراحی مدل سلسله مراتبی بهبود کسب و کارهای صنایع دستی ایران در بستر تجارت الکترونیک با محوریت ارتقاء اعتماد مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری اعتماد مشتری صنایع دستی تجارت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 840
بهبود کسب و کارهای صنایع دستی ایران در تجارت الکترونیک یکی از عوامل کلیدی و از عناصر اصلی موفقیت در توسعه گردشگری کشور است تا آنجا که بسیاری از صاحب نظران کلید موفقیت در توسعه گردشگری را استقرار فراگرد مطمئن تجارت الکترونیک و مورد اعتماد برای خریداران می دانند. این پژوهش با هدف طراحی مدل سلسله مراتبی بهبود کسب و کارهای صنایع دستی ایران در بستر تجارت الکترونیک با محوریت ارتقاء اعتماد مشتریان و با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شد. استخراج 16 معیار الگو موردنظر در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه با 19 خبره و تعیین ارتباط بین متغیرها برای دستیابی به مدل در بخش کمی با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری انجام شد. در نتیجه مدلی هفت سطحی بدست آمد که تاثیرگذارترین معیار این الگو معرفی دقیق و کامل محصولات و بازرسی مداوم و گزارشگیری از عملکرد وب سایت و تاثیرپذیرترین معیار آن در سطح هفتم ایجاد آرامش و امنیت در خرید است. بنابراین، 13 معیار دیگر نیز نقش عوامل رابط در این الگو را بازی می کنند.
۱۵.

فرایند برندسازی شخصی در صنایع فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی شخصی قابلیت های بازاریابی اصالت برند جایگاه یابی برند فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 350 تعداد دانلود : 512
در این پژوهش به بررسی فرایند برندسازی شخصی در صنایع فناوری اطلاعات پرداخته شد. روش پژوهش از نوع کاربردی، با رویکرد اکتشافی - تبیینی و شیوه انجام کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و کارشناسان حوزه برندسازی شخصی در صنایع فناوری اطلاعات، است که به روش گلوله برفی هدفمند تعداد 12 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا مبتنی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، بر اساس نظریه داده بنیاد استفاده شد. نتایج نشان داد، شایستگی های فردی از طریق ویژگی های فردی و تخصص (مهارت) و قابلیت های بازاریابی از طریق عناصر محصول، قیمت، کانال های توزیع، ترویج، کارکنان و فرایندها موجب شکل گیری اصالت برند در صنایع فناوری اطلاعات، می گردد؛ اصالت برند نیز موجب جایگاه یابی برند می شود. همچنین، زیرساخت ها از قبیل زیرساخت های فنی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی به عنوان شرایط زمینه و تجزیه وتحلیل بازار هدف (مطالعه رقبا و مشتریان) به عنوان عوامل مداخله گر بر جایگاه یابی برند تأثیر گذاشته و درنهایت موجب برندسازی شخصی در صنایع فناوری اطلاعات می گردد؛ بنابراین می توان گفت، برندسازی شخصی گسترده تر از برندسازی شرکتی است که تحت تأثیر عوامل و شرایط پیچیده ای بوده و صرفاً یک فرآیند بازاریابی حرفه ای محسوب نمی شود
۱۶.

Mapping of Soft Drinks Preferences from the Air Travel Customers’ Viewpoint

کلید واژه ها: planning Marketing tourism industry start-ups and innovators economic cycle

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 591 تعداد دانلود : 613
The purpose of this study is to design and develop a marketing planning model for the development of tourism industry in start-ups and innovative Iranian companies. This industry, which is one of the most dynamic economic activities of the present era, plays an important role in sustainable local development. The research method in this research is applied. It is also a type of field analysis because the data collection tool is a questionnaire and the researcher has collected information through the respondents. The statistical population of this study is all the officials of the executive bodies in relation to the tourism industry and employees and private companies in this regard. Due to the infinity of the statistical population and its large size, cluster sampling is available and the sample size is 14 people. The results of the study were analyzed through version 10 of Maxqda software. In the results, causal variables include environmental attitude, economic and environmental conditions, competition, tourism planning and social capital
۱۷.

شیوه های اخلاقی در کارآفرینی و جهت گیری یادگیری صادرات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد صادرات جهت گیری یادگیری صادرات شدت رقابت عملکرد صادرات فاصله بازار کارافرینی صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 73
یکی از عوامل اساسی دستیابی به رشد اقتصاد پایدار و پر رونق، صادرات می باشد که مهم ترین هدف در سیاستگذاری در بخش تجارت خارجی تلقی می شود. در این بین افزایش صادرات مواد غذایی و کشاورزی بعنوان ی ک ی از اق لام ص ادرات غیرنفتی به منظور لزوم خروج از اقتصاد نفت محور، ورود به بازار اقتصاد جهانی و ایجاد تنوع در اقلام صادراتی، یکی از ض روری ات توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود. بنابراین، بررسی متغیرهای موثر در صادرات از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در مورد اهمیت سعی و تلاش و کارآفرینی با توجه به آموزه های دینی می توان بیان نمود با بررسی آیه 39 سوره نجم، آیه15 سوره طه،آیه 22 سوره انسان به خوبی روشن می شود که محاسبه ابدی درباره شخصیت آدمی روی کار و کوششی است که به خود او مربوط است. به بیان دیگر، ملاک شایستگی و ناشایستگی شخصیت در عالم بقا، کاری است که انسان در دنیا انجام داده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر متغیر جهت گیری یادگیری صادرات و کارافرینی به همراه عوامل موثر بر آن بر عملکرد صادرات و یافتن نقش پارادوکسی متفیر فاصله بازار و نقش تعدیل گرایانه آن در رابطه بین دو متغیر جهت گیری یادگیری و عملکرد صادرات می باشد. برای آزمایش نمودن فرضیات تحقیق، از نمونه ای با تعداد 296 نفر فرد شاغل در شرکتهای حاضر در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی در سال 98 به دست آمده است. با استفاده از پرسشنامه استاندارد و روش توزیع احتمالی تصادفی، داده ها را گردآوری نموده و اطلاعات را توسط نرم افزار spss و smartpls تجزیه وتحلیل نموده ایم. یافته های این تحقیق نشان می دهد: تعهد صادرات، منابع و شدت رقابت بر کارافرینی صادرات اثری مثبت دارند اما تاثیر فاصله بازار بر کارافرینی صادرات رد شده است. هم چنین نتایج نشان از تاثیر مثبت جهت گیری یادگیری و کارافرینی صادرات بر عملکرد صادراتی شرکت های نمونه تحقیق دارد، در عین حال افزایش متغیر فاصله بازار، رابطه بین جهت گیری یادگیری صادرات و عملکرد صادرات را تضعیف کرده است.
۱۸.

Mapping Customers’ Mind Value to Avoid Pseudo Needs in Consuming Drinks during Flight based on Ethical Marketing Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 649 تعداد دانلود : 473
Background: One of the important aspects of ethical marketing is avoiding making or reinforcing pseudo need in customers. Therefore, marketing studies may use methods which identify customers’ fundamental mind values in consuming commodity and services to provide products without stimulating, harmful and extra effects which satisfy customers. Therefore, the current study aims at investigating and drawing the mind value map of Iran Airlines customers in relation to consuming drinks during flight to achieve a basis to conceptually design a product without alcohol but fulfilling the maximum satisfaction of customers. Method: The present study is qualitative which uses Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET) projection method. The statistical population includes customers with 20 year old and higher age range of Iran Airlines that 15 participants involved in this matter selected based on saturation point logic through judgmental sampling. Then, data collected from questionnaires and interviews with semi-structured approach which was done on each sample and the content of data analyzed based on one of the customized models of means-end chain. Thus, key elements and the structures with the most repetition were extracted. Using Atlas T software, a consensus map of customerschr(chr('39')39chr('39')) minds was drawn. Results: 4 elements at characteristics level, 13 elements at criteria level, and 14 elements at advantages and finally 3 elements at values level have been identified and they were prioritized for the target population. Conclusion: This map helps achieving major variables in consuming target commodity in customers to clarify their consideration and decision making mental process. The results of this study are able to improve the expansion of products according to cultural ethical norms which satisfy customers and also future plans in serving air transportation market.
۱۹.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سودآوری اقتصادی کاربر نهایی با رویکرد ترفیع محوری (موردمطالعه: صنعت نرم افزار ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سودآوری اقتصادی کاربر نهایی عوامل ارتقای فروش ارزش محصول عوامل رضایتمندی کاربر وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 271 تعداد دانلود : 554
هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سودآوری اقتصادی کاربر نهایی با رویکرد ترفیع محوری در صنعت نرم افزار ایران با به کارگیری ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی است. این پژوهش در دو بعد کیفی و کمی انجام می شود. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه عمیق ساختاریافته و تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه با بهره گیری از روش دلفی فازی، عوامل و معیارهای یک کاربر سودآور و تأثیرگذاری عوامل ترفیع در میزان سودآوری توسط خبرگان شناسایی شد. سپس به کمک روش های کمّی و با استفاده از روش دیمتل فازی و تحلیل شبکه ای، به وزن دهی و اولویت بندی این عوامل و معیارها پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد شاغل در این صنعت؛ اعم از تحلیل گر، برنامه نویس، کاربران حرفه ای، مدیران و بازاریابان می باشند که تعداد نمونه آن ها برابر با ۱۳۲ نفر ارزیابی شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته که مشتمل بر ۴۷ گویه بود استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید ۲۰ نفر از متخصصان رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با ۳۰ آزمودنی برای تمامی متغیرهای بررسی شد. سپس در ادامه، به منظور رسیدن به اشباع نظری بین خبرگان نظرسنجی در مراحل دوم و سوم ادامه یافت تا این که اختلاف به کمتر از حد آستانه که ۲/۰ می باشد رسید؛ لذا نظرسنجی در این مرحله متوقف شد. یافته ها نشان داد که عوامل ارزش عملکردی محصول، عوامل ارتقای فروش، ارزش اقتصادی محصول، ارزش اجتماعی محصول تأثیرگذار هستند و عوامل ارزش احساسی محصول، عوامل رضایتمندی کاربر و وفاداری، تأثیرپذیر می باشند. در مجموع، میزان اهمیت شاخص ها با توجه به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به ترتیب عوامل ارتقای فروش، ارزش عملکردی محصول، وفاداری، ارزش اقتصادی محصول، عوامل رضایتمندی کاربر، ارزش اجتماعی محصول، ارزش احساسی محصول است.
۲۰.

ارائه الگوی توسعه بازارهای بین المللی (نمونه کاوی: محصولات پتروشیمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صادرات توسعه بازارهای بین المللی استراتژی رهبری هزینه عوامل قیمتی مشکلات صادرات عوامل کلان اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 748 تعداد دانلود : 446
هدف: صادرات همواره به عنوان یکی از استراتژی های ورود به بازارهای جهانی مطرح بوده است. صنایع پتروشیمی ایران، در این حوزه از مزیت رقابتی ویژه ای برخوردار است. از این رو، هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه بازارهای بین الملل است. روش: برای تحقق این هدف، عوامل با بهره گیری از رویکرد ترکیبی کیفی شناسایی شدند. روش پژوهش کیفی استفاده شده در این پژوهش، نظریه داده بنیاد بوده است. بدین منظور با 20 نفر از خبرگان صنعت پتروشیمی مصاحبه شد. یافته ها: بر اساس مدل پژوهش تعداد 106 مفهوم شناسایی شدند که در 21 مقوله و 6 بُعد جای گرفتند. عوامل قیمتی، گروه های اثرگذار، توانمندی مدیر صادرات، عوامل جغرافیایی، شرایط کشور میزبان، شرایط رقابتی، عوامل تولید، شرایط محصول و در نهایت، استراتژی و وضعیت شرکت به عنوان عوامل علّی شناسایی شدند. علاوه بر این، پنج عامل کلان اقتصادی، سیاست های دولتی، قوانین صادراتی، عوامل مربوط به صنعت و مشکلات کلان صادرات شرایط زمینه ای بودند. سه راهبرد رهبری تکنولوژی، رهبری بازار و رهبری هزینه نیز در دسته راهبردها قرار گرفتند. نتیجه گیری: پیامدها و نتایج حاصل از توسعه بازارهای بین الملل، در دو مقوله تصویر برند و عملکرد مالی تعریف شدند. همچنین، متغیر طول عمر شرکت و فرهنگ سازمانی، به عنوان عوامل مداخله گر در نقش تعدیلگر شناخته شدند و بدین ترتیب مدل توسعه بازارهای بین الملل ارائه شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان