محمد طالقانی

محمد طالقانی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دپارتمان تحصیلات تکمیلی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

Recognition of Dimensions of Sustainable Architecture (Case study; New Shoushtar Residential complex)

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۱
The main purpose in this research is recognition of dimensions of sustainable architecture. Today, one of the most necessary complicated and delicate specifications of architecture that architects face with is the issue of stability in various types of its comments and interpretations. The issue of sustainability is interpretable and general from many aspects. Therefore, it is necessary to recognize the qualified of this adjective (architecture and its related categories). In the record of bringing this discussion up, we face with titles such as Green architecture<sup>2</sup>, Sustainable development<sup>3</sup>, etc. But the purpose of this article is the study of the nature and recognizing the circumstances and essence of sustainability in all fields that architecture involves in. The innovation of this study is attentive to creating the recognition and feeling the fact of dimensions of sustainability that is studied in procedure of library research, a case sample, and proposal of common but insufficient ideas related to this discussion. This article is devoted to 3 point of views including main environmental, cultural (value), and technical, and it tries to take the proposed topics under the subjection of this 3 factors in an orderly way (presenting a modern pattern) and the minor factors are studied under the subjection of these 3  main factors.
۲.

بررسی نقش مدیریت راهبردی در کارآفرینی سازمانی

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۳
کارآفرینی سازمانی و مدیریت راهبردی مفاهیمی هستند که از بعد نظری عملی، در دنیای امروز، توجه پژوهشگران و مدیران زیادی را به خود جلب کرده اند. متغیرهای بسیاری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر می گذارند. اقدامات مربوط به مدیریت راهبردی از جمله اقدامات مدیریتی است که تسهیل کننده کارآفرینی سازمانی است. از این رو در این پژوهش به بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و پنج اقدام خاص مدیریت راهبردی شامل: میزان کاوش یا بررسی محیطی، انعطاف پذیری در برنامه ریزی، افق زمانی برنامه ریزی، مشارکت در برنامه ریزی، و ویژگی های کنترل در شرکت پارس خزر پرداخته می شود و به این سوال که ابعاد مدیریت راهبردی چه تأثیری می تواند بر کارآفرینی سازمانی داشته باشد؟، پاسخ دهد. با توجه به این که شرکت پارس خزر یک شرکت هلدینگ است، جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان خبره، مدیران، متخصصان و کارکنان کلیدی شرکت پارس خزر در استان گیلان می باشد که حدود 150 نفر است. به علت نبودن واریانس جامعه از روش نمونه گیری مورگان استفاده می شود که با استفاده از این روش تعداد نمونه 108 نفر می شود که برای اطمینان این تعداد تا 115 نفر ارتقا داده شده است. در ابتدا میزان و یا مقدار متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد؛ سپس، توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آنها را ایجاد کرده که می تواند در چگونگی استفاده از الگوهای آماری کمک کند. با تعیین الگوها آزمون فرضیه های پژوهش با کمک نرم افزار SPSS از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن برای تمام فرضیه ها انجام می شود.
۳.

زنجیره تامین چابک راهکاری کسب مزیت رقابتی در صنعت (مطالعه موردی: صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

کلید واژه ها: چابکی تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه صنایع کاشی و سرامیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۴۸۹
برای دست یابی به حاشیه ی رقابتی در محیط تجاری به سرعت درحال تغییر، شرکت ها باید طوری با تأمین کنندگان و مشتریان در عملیات خط جریان منطبق شوند که برای دست یابی به سطحی از چابکی ماورای انتظار نایل شوند. در نتیجه، زنجیره های تأمین چابک، ابزار برجسته ی رقابتی هستند که می توانند در این راه کمک شایانی کنند. پذیرفتن زنجیره ی تأمین چابک نیازمند پرسیدن برخی سؤالات مهم است از قبیل اینکه، چابکی دقیقاً چیست و چطور می توان آن را اندازه گیری کرد؟ به علاوه چطور می توان چابکی را به طور مؤثّر به دست آورد و آن را افزایش داد؟ صنعت کاشی و سرامیک استان یزد از دیرباز به عنوان یکی از صنایع محوری و اقتصادی به شمار می آمده است. بر این اساس و با توّجه به اهمیّت دو مقوله ی مورد بحث (ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان و چابکی) این ضرورت احساس شد تا مروری گسترده بر ادبیّات موجود در این دو حوزه انجام پذیرد. در این تحقیق که در بخش صنعت کاشی و سرامیک استان یزد انجام گرفته است، سعی شده تا با تأکید بر معیارهای چابکی به ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان پرداخته شود. سعی شده تا با تأکید بر معیارهای چابکی به ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان پرداخته شود. لذا این پژوهش می تواند گامی مؤثّر در پیشبرد و توسعه ی صنعت کاشی و سرامیک کشور باشد. در این تحقیق ابعاد مختلف چابکی معرّفی شده و چگونگی انتخاب بهترین تأمین کننده در صنعت کاشی و سرامیک با تکنیک تلفیقی AHP-TOPSIS ارائه شده است.
۴.

قابلیت محوری، ر اهبرد رقابتی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط ساختمانی

کلید واژه ها: عملکرد راهبرد رقابتی قابلیت محوری تناسب قابلیت محوری و راهبرد رقابتی شرکت های ساختمانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی مدیریت استراتژیک
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک
تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۴۱۴
دستیابی به عملکرد مطلوب از سوی شرکت ها در شرایط رقابتی امروز، به ویژه در صنایعی که دارای ماهیتی پویاست و محیط عملیاتی و فناوری های به کارگیری در ساخت وساز آن با سرعت فزاینده ای در حال تغییر است، دشوار بوده و مستلزم مجهز شدن شرکت ها به قابلیت های محوری و اتخاذ راهبرد رقابتی است؛ زیرا قابلیت های محوری مجموعه مهارت های متمایزکننده اند که مبنایی برای ظرفیت های رقابتی شرکت و عملکرد مطلوب در یک کسب وکار فراهم می کنند. همچنین راهبرد رقابتی به نحوه رقابت یک شرکت در یک کسب وکار خاص بر می گردد و به شرکت ها کمک می کند مزیت رقابتی را از طریق یک روش متمایز رقابتی به دست آورد. بنابراین در پژوهش حاضر، الگویی مفهومی مربوط به قابلیت محوری و راهبرد رقابتی که می توانند تاثیر معناداری بر عملکرد شرکت داشته باشند، ارائه و قرار شد هم تاثیرات قابلیت محوری و راهبرد رقابتی بر عملکرد و هم تناسب بین قابلیت محوری، راهبرد رقابتی و عملکرد مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردی و براساس نحوه جمع آوری داده ها توصیفی و پیمایشی است. الگوی پژوهش به وسیله نرم افزار SPSS و با داده های جمع آوری شده از 232 شرکت کوچک و متوسط ساختمانی استان تهران به روش نمونه گیری خوشه ای مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد برخورداری از قابلیت های محوری و اتخاذ راهبرد رقابتی بر عملکرد شرکت ها تاثیر بسزایی می گذارند. از دیگر یافته های پژوهش به واسطه تحلیل خوشه ای K میانگین این بود که میزان همبستگی بین ابعاد راهبرد رقابتی و عملکرد شرکت های ساختمانی کوچک و متوسط به طور معناداری در خوشه های مختلف قابلیت محوری، متفاوت است.
۵.

ارزیابی رابطه بازارگرایی با عملکرد: نقش رضایت کارمندان و مشتریان (مورد مطالعه: شعب یک بانک)

کلید واژه ها: عملکرد بازارگرایی رضایت مشتریان رضایت کارمندان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۲۴۱
هدف این پژوهش، ارزیابی رابطه بازارگرایی با عملکرد بانک ها و تأثیر نقش میانجی رضایت کارمندان و رضایت مشتریان در رابطه بین بازارگرایی و عملکرد می باشد. به این منظور، هشت فرضیه تدوین گردید. برای گردآوری اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه ای استاندارد حاوی 32 سؤال استفاده شد و بین 118 نفر از مدیران، 165 نفر از کارمندان و 384 نفر از مشتریان بانک ملت در سطح استان گیلان، به عنوان جامعه آماری تحقیق جهت پاسخگویی به بخش های مختلف پرسشنامه توزیع گردید. جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که بازارگرایی هم به طور مستقیم و هم به واسطه متغیرهای میانجی رضایت کارمندان و رضایت مشتریان نیز با عملکرد رابطه ای مثبت دارد.
۱۱.

اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران شهر رشت)

تعداد بازدید : ۱۱۳۷ تعداد دانلود : ۴۸۳
در بین انواع بیمه نامه ها، بیمه نامه های عمر و پس انداز، هم به جهت تأمین نیاز مالی افراد خانواده بعد از فوت سرپرست آن و هم به جهت پس اندازی، دارای موقعیتی ممتاز است. در این مقاله باتوجه به نقش انکارناپذیر بازاریابی در توسعه و گسترش این بیمه نامه ها، مدل مدیریت منسجم خدمات استفاده شد و تأثیر هریک از عناصر هشتگانه آن، از طریق آزمون tو دوجمله ای و از نگاه 72 نفر از بازاریابان به عنوان جامعه آماری تحقیق، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز سنجیده شد. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه ای حاوی 22 سؤال که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به اثبات رسیده (81/0) استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می دهد عناصر قیمت و محصول از بیشترین تأثیر در میان سایر عوامل برخوردار بوده اما عنصر شواهد فیزیکی مورد تأیید قرار نگرفت.
۱۴.

بازاریابی اجتماعی: تفکر بازاریابی سبز ( مفاهیم و کاربردها )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۰
پولونسکی (2001) بازاریابی سبزرا همه ی فعالیتهای طراحی شده برای ایجاد و تسهیل مبادله، به قصد ارضای نیاز ها و خواسته های انسانی تعریف کرده است که ارضای این نیاز ها و خواسته ها با حداقل خسارت و زیان به محیط زیست ملی اتفاق می افتد.
۱۵.

بازاریابی توسعه صادرات ( فرصتها - چالشها )

کلید واژه ها: بازاریابی توسعه اقتصادی صادرات غیر نفتی توسعه صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۹ تعداد دانلود : ۶۴۹
بیش از ده سال است که در کشور ما موضوع صادرات بویژه صادرات کالاهای غیر نفتی، مورد توجه خاص قرار دارد. از این نظر می گوییم خاص، چون به آن نیاز داشته ایم و مطرح بودن آن به طور جدی صرفا یک شعار نبوده است، زیرا با توجه به افزایش جمعیت و روند رو به رشد مصرف دیگر نمی توان به درآمد ...
۱۶.

نقش عوامل استراتژیک داخلی در کسب مزیت رقابتی

کلید واژه ها: مزیت رقابتی عوامل استراتژیک داخلی رویکرد منبع مدار رویکرد وظیفه ای رویکرد زنجیره ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۴ تعداد دانلود : ۹۷۱
در دنیای امروزی، مزیت رقابتی از جمله مولفه هایی است که ماندگاری سازمانی را تضمین می کند و باعث پیشی گرفتن سازمانها از یکدیگر می شود، اما کسب مزیت رقابتی به صورت تصادفی و بدون برنامه حاصل نمی شود بلکه بایستی سازمانها با تفکر و طراحی چهارچوبهای علمی در این راستا حرکت کنند...
۱۷.

مزیت رقابتی پایدار ( مفاهیم ، کاربردها ، روش ها )

کلید واژه ها: مزیت رقابتی پایدار ارتباطات محیط پویایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۳ تعداد دانلود : ۷۵۶
کسب و کارها زاییده نیاز بشری و خود محرکی برای کشف و آشکارسازی نیازهای جدید است. با نگاهی اجمالی به پیرامون خود، کالاها و خدمات متنوعی را می بینیم که هرکدام به نوعی بخشی از نیاز انسان امروز را تامین کند. هرچقدر در سیر تاریخی به گذشته بنگریم این تنوع و اشکال را محدودتر در می یابیم...
۲۰.

مدیریت انرژی در بخش حمل و نقل و تاثیرآن در توسعه اقتصادی

کلید واژه ها: اثربخشی استراتژی مدیریت آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۹۹۰
وابستگی اقتصاد ملی کشور به نفت و محدودیت منابع آن چند سالی است که در محافل کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است . در این میان بخش حمل و نقل از یک سو به دلیل مصرف فرآورده‌های میان تقطیر ارزشمندی نظیر بنزین و گازوئیل و از سوی دیگر به دلیل مشکلات فنی بسیار در جایگزینی انرژی‌های دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ، همچنین به نظر می‌رسد صرفه جویی در این بخش نیازمند سرمایه گذاری هنگفتی باشد . این در حالی است که صنعت حمل و نقل ریلی به دلیل ماهیت ذاتی آن ، مصرف سوخت کمتری نسبت به حمل و نقل جاده‌ای دارد ، ...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان