عباس فدایی

عباس فدایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

مدل سازی ریاضی استوار انتخاب سبد پروژه و حل آن با کمک NSGA???????? الگوریتم

کلید واژه ها: انتخاب سبد پروژه بهینه سازی استوار بهینه سازی چندهدفه الگوریتم ژنتیک با NSGAΙΙ مرتب سازی غیرمغلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۵۵
با عنایت به اینکه شرکت هایی که در بخش نفت، گاز، پتروشیمی و سایر انرژی هایی فعال هستند، پروژه محور هستند و با افزایش متقاضیان استفاده از گاز طبیعی با توجه به سیاست جایگزینی گاز به جای سایر سوخت های فسیلی، شرایط خاصی بر سازمان ها و مدیران پروژه در شرکت گاز تحمیل میشود. یکی از مسائل مهم در مبحث مدیریت پروژه، انتخاب سبد پروژه است، که یکی از فعالیتهای مهم در بسیاری از سازمانها، به ویژه شرکت گاز میباشد. در این تحقیق در ابتدا شاخصهای تأثیرگذار بر روی پروژهها با استفاده از پیشینه تحقیق و مصاحبه از خبرگان صنعت گاز استخراج گردید سپس با لحاظ عدمقطعیت و عدم اطمینان به برخی از پارامترهای مدل، مدل ریاضی استوار چند هدفه تحقیق ارائه گردید که این مدل به ازای 44 حالت درجه C ( ریسکپذیری تصمیمگیرنده t , B t با استفاده از الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی غیر مغلوب ) حل گردید. در پایان به منظور ارائه یک جواب معین در جبهه پارتو جهت کمک به تصمیم- )NSGAΙΙ( گیری از تکنیک تاپسیس استفاده گردید. کلیدواژگان
۳.

مدل ریاضی استوار فازی انتخاب سبد پروژه و حل آن بااستفاده از الگوریتم تکاملی تفاضلی چندهدفه

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۳۶
هدف از انتخاب سبد پروژه های گازرسانی، انتخاب یک مجموعه پروژه از میان پروژه های کاندید است؛ به طوری که معیارهای مهم مدنظر سازمان با لحاظ محدودیت ها تا حد امکان مطلوب شود. در این پژوهش چنین انتخابی با یک مشکل اساسی روبه رو است. با توجه به ابهام موجود در تعیین برخی پارامترهای پژوهش، آن ها در قالب اعداد فازی لحاظ و به منظور افزایش استواری جواب ها، از روش استوار فازی استفاده می شود. جواب حاصل از روش استوار فازی به نحوی است که در تمام حالت های سطح برش آلفای لحاظ شده صدق کرده و استوار است. در این پژوهش یک مدل چند هدفه و چنددوره ای صفر- یک استوار فازی برای انتخاب سبد پروژه های گازرسانی در شرکت گاز استان کرمان ارائه و برای حل مدل از رویکرد استوار فازی استفاده شد. در ابتدا به منظور نمایش چگونگی عملکرد رویکرد استوار فازی، مدل در حالت تک هدفه و برای مسئله ای با ابعاد کوچک به کمک نرم افزار لینگو حل شد؛ سپس به دلیل NP-Hard بودن مدل مسئله بااستفاده از الگوریتم های تکاملی تفاضلی چندهدفه حل شد و سپس برای بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم جست وجوی ممنوعه چندهدفه مقایسه شد. در پایان به منظور کمک در تصمیم گیری در رابطه با انتخاب سبد پروژه گازرسانی روستایی از روش تاپسیس برای الویت بندی نقاط پارتو استفاده شد.
۷.

ارزیابی اقتصادی طرح توسعه شبکه حمل و نقل ریلی کشور با در نظر گرفتن منافع ناشی از صرفه جویی انرژی

کلید واژه ها: صرفه جویی در انرژی هزینه - فایده دو خطه کردن ناوگان ریلی ارزیابی مالی و اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۵ تعداد دانلود : ۸۴۹
در این مقاله، ضمن بررسی ترافیک بار در کشور و تعیین زوج مسیرهای مهم از نظر جابه جایی بار و مصرف سوخت، توجیه پذیری سرمایه گذاری در مسیر تهران - بندر عباس به صورت دوخطه شدن مسیر ریلی در طول 1152 کیلومتر به روش هزینه - فایده، از لحاظ مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.در این مقاله، ضمن بررسی ترافیک بار در کشور و تعیین زوج مسیرهای مهم از نظر جابه جایی بار و مصرف سوخت، توجیه پذیری سرمایه گذاری در مسیر تهران - بندر عباس به صورت دوخطه شدن مسیر ریلی در طول 1152 کیلومتر به روش هزینه - فایده، از لحاظ مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.هزینه های طرح در طول 26 سال دوران احداث و بهره برداری شامل هزینه سرمایه گذاری اولیه و هزینه تامین ناوگان و هزینه های دوران بهره برداری و درآمدها شامل درآمد ناشی از حمل بار و منافع ملی، هم چون کاهش مصرف انرژی، افزایش ایمنی، کاهش استهلاک ناوگان و کاهش آلودگی های زیست محیطی به ازای میزان ترافیک منتقل شده از جاده به راه آهن است. ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی به عنوان شاخص های اصلی اقتصادی طرح اند و نرخ تنزیل مورد نظر 11% در نظر گرفته شده است. بر اساس میزان ترافیک پیش بینی شده و هزینه ها و درآمدهای طرح در طول دوران احداث و بهره برداری، سرمایه گذاری در احداث محور از لحاظ مالی توجیه پذیر نیست، اما از نظر اقتصادی توجیه پذیر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان