همیلا تکلی

همیلا تکلی

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کنندگان ورزشی

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۲
هدف از تحقیق حاضر،بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کنندگان ورزشی بود.این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی بود.جامعه آماری،کلیه دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران بودند.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 344 نفر به دست آمد.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه وو و همکاران (2008) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید 12 نفر از متخصصان و اساتید مدیریت و بازاریابی ورزشی رسید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 86/0 تا 91/0 محاسبه گردید.با استفاده از نرم افزار SPSS 23 علاوه بر بکارگیری آزمون کلموگروف-اسمیرنف برای نرمال بودن داده ها و آلفای کرونباخ جهت پایایی،از همبستگی پیرسون و استفاده شد و به کمک نرم افزار لیزرل به تعیین و تأیید مدل معادلات ساختاری اقدام شد.نتایج نشان داد که عوامل درگیری با محصول،نگرش به تبلیغات اینترنتی،محتوای تبلیغات و توجه و ارتباط با تبلیغات به ترتیب دارای بیشترین تأثیر در رفتار مصرف کنندگان ورزشی بودند.درگیری با تبلیغات اینترنتی و نقش آن در خرید محصولات در درجه نخست بر اساس نیاز و کاربرد و اهمیت محصول برای افراد است و بعد از آن باایجاد نگرش و تهیه محتوای خوب و چشم گیر می توان فروش محصولات را افزایش داد.
۲.

بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در قصد خرید مصرف کنندگان ورزشی

کلید واژه ها: بازاریابی ورزشی تبلیغات اینترنتی قصد خرید محصول ورزشی مصرف کننده ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۱۰
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در قصد خرید مصرف کنندگان ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی و همچنین به صورت توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 344 نفر به دست آمد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه وو و همکاران (2008) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید 12 نفر از متخصصان و اساتید مدیریت و بازاریابی ورزشی رسید و همچنین از تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش روایی سازه استفاده شد و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف آن بین 86/0 تا 91/0 محاسبه گردید. در بخش توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و در بخش استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه با تکنیک گام به گام مورد استفاده قرار گرفت که تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23 انجام شد. نتایج نشان می دهد که عوامل درگیری با محصول، نگرش به تبلیغات اینترنتی و محتوای تبلیغات اینترنتی می توانند قصد خرید را پیش بینی کنند. هم چنین توجه به تبلیغات اینترنتی نتوانست در معادله رگرسیونی سهمی داشته باشد. درگیری با تبلیغات اینترنتی و نقش آن در خرید محصولات در درجه نخست بر اساس نیاز و کاربرد و اهمیت محصول برای افراد است و بعد از آن با ایجاد نگرش و تهیه محتوای خوب و چشم گیر می توان فروش محصولات را افزایش داد.
۳.

بررسی ارزش ویژه برند تیم والیبال کاله مازندران

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند تیم والیبال کاله مازندران تیم والیبال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارزش ویژه برند تیم والیبال کاله مازندران بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع هم بستگی بوده و شیوه گردآوری داده های آن میدانی می باشد. جهت انجام پژوهش، 338 نفر از تماشاگران مسابقه تیم والیبال کاله مازندران در ورزشگاه 2000 نفری پیامبر اعظم شهرستان آمل به روش طبقه ای متناسب انتخاب شدند و پرسش نامه ای با 49 سؤال را تکمیل نمودند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه " راس، راسل و بنگ " (2008) استفاده شد و روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید این حوزه مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، به منظور تعیین پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ (86/0) بهره گرفته شد و برای آزمون مدل فرضی پژوهش، تحلیل عاملی تأییدی مورداستفاده قرار گرفت که درنهایت، 13 عامل پیشنهادی راس در مورد تیم کاله تأیید گردید. نتایج نشان دهنده تأثیر 11 عامل نشان برند ، رقابت ، مزیت، تعامل اجتماعی، تعهد، تاریخچه تیم، ویژگی سازمانی، موفقیت تیم، بازی تیم، افراد غیر بازیکن و ورزشگاه در بعد تداعیات ارزش برند و دو عامل همانند سازی و درونی کردن در بعد آگاهی از ارزش برند می باشد. همچنین، مشاهده می شود که هر 13 عامل مؤثر در ارزش برند تیم (معرفی شده ازسوی راس) در باره تیم والیبال کاله نیز موردتأیید قرار می گیرند؛ به عبارت دیگر، چنانچه مدیران تیم ها و باشگاه ها در صدد ایجاد و یا افزایش ارزش برای برند تیم خود هستند، باید متغیرهای مذکور را مورد توجه قرار دهند.
۴.

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید کفش ورزشی تقلبی

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۳
تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی است که به بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید کفش ورزشی تقلبی می پردازد. 282 نفر از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران که کفش ورزشی از ملزومات فعالیت های ورزشی، درسی و کاریشان است، پرسشنامه ای حاوی 22 سؤال را تکمیل کردند. علاوه بر به کارگیری آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای نرمالیته داده ها و آلفای کرونباخ برای پایایی، از رگرسیون خطی چندمتغیره با تکنیک گام به گام به منظور تعیین میزان پیش بینی متغیرهای مستقل برای متغیرهای ملاک استفاده شد. نتایج نشان داد عواملی مانند نگرش به خرید محصول تقلبی، موقعیت اجتماعی، قیمت و تجربه گذشته می توانند قصد خرید را پیش بینی کنند. همچنین تجربه گذشته، قیمت، موقعیت اجتماعی، آگاهی از ارزش محصول و دسترسی آسان، عوامل مؤثر بر نگرش به خرید شناخته شدند. نتایج تحقیق نشان داد که متغیر نگرش میانجی بین قصد خرید و عوامل مذکور است
۵.

عوامل مؤثر بر ارزش برند سازمان ورزشی (کمیته ملی المپیک ج.ا.ا)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارتباطات برند موقعیت یابی تحلیل عاملی اکتشافی سازمان ورزشی کمیته ملی المپیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۱۵۸
برند سازمانی از جمله موضوعاتی است که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. در مطالعه حاضر برند یک سازمان ورزشی (کمیته ملی المپیک ایران) بررسی می شود. پرسشنامه محقق ساخته، حاوی 45 سؤال، توسط250 نفر از بازیکنان، مربیان، سرپرستان، رؤسای فدراسیون ها، خبرنگاران اعزامی به بازی های آسیایی که از خدمات کمیته ملی المپیک به عنوان یک سازمان ورزشی استفاده کرده بودند و کارکنان این سازمان، تکمیل شد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل مؤثر در برند سازمانی شامل خدمت اصلی، مدیریت ارتباطات، مدیریت مالی و قانونی، مدیریت جایگاه (موقعیت یابی) و توسعه ساختاری شناسایی شدند. به منظور کشف روابط بین عوامل، مدل پیشنهادی آزمون شد. نتایج حاصل از آزمون مدل پیشنهادی نشان داد عامل خدمت اصلی به طور مستقیم بر ارتباطات سازمان و توسعه ساختاری و مدیریت مالی به طور غیرمستقیم بر مدیریت جایگاه تأثیر داشته است. همچنین عامل ارتباطات با ضریب اثر زیادی تأثیر خود را بر عامل جایگاه نشان داده است. براساس نتایج این تحقیق خدمت اصلی، یعنی همان وظیفه و مأموریت اصلی سازمان که برای سازمان تعریف شده است، با اثرگذاری بر سایر عوامل، می تواند موجب ارتقای برند سازمانی شود.
۶.

مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران

کلید واژه ها: عزت نفس آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۴ تعداد دانلود : ۷۵۴
هدف از این تحقیق، مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر واحد 1 تربیت بدنی دانشگاه تهران بود. به این منظور، 109 دانشجوی دختر و 225 دانشجوی پسر انتخاب و با استفاده از پرسشنامه کوپر اسمیت (حاوی 58 سؤال که روایی و پایایی آن در داخل کشور تعیین شده) و نمره های آزمون پایان دوره واحد 1 تربیت بدنی، بررسی شدند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح 05 /0 استفاده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و نمره های واحد 1 تربیت بدنی، تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ارتباطی بین دو متغیر مذکور وجود ندارد (05 /0>P) . همچنین با استفاده از آزمون در گروه های t مستقل اختلاف معناداری میان دختران و پسران مشاهده شد.
۷.

تاثیر و ارتباط تمرینات اینتروال بر تعداد ضربان قلب زمان فعالیت و استراحت پسران دانشجو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۴۳۶
به منظور تاثیر و ارتباط تمرینات اینتروال بر تعداد ضربان قلب زمان فعالیت و استراحت دانشجویان کلاس تربیت بدنی که در حال گذراندن واحد یک تربیت بدنی عمومی بوده اند به مدت شش هفته به اجرای یک برنامه تمرینی تناوبی که بر درگیری دستگاه بی هوازی تاکید داشت و از برنامه تمرینات تناوبی بی هوازی فاکس اقتباس شده بود پرداختند آزمودنی ها قبل و بعد از تمرینات 6 دقیقه بر روی چرخ کار سنج رکاب زدند بااندازه گیری ضربان قلب و با استفاده از نوموگرام استراند میزان VO 2max هر آزمودنی تعیین شد نتایج کاهش معنی دار تعداد ضربان قلب زمان فعالیت و استراحت و افزایش VO 2max آزمودنی ها را نشان داد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان