مطالب مرتبط با کلید واژه " مدل AIDA "


۱.

ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمترین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران

تعداد بازدید : ۱۴۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۳۵
امروزه از یک سو سازمان ها، برای شناساندن و معرفی کالاها و خدمات خود و اعلام وجه تمایز آن با کالاهای مشابه، با به کارگیری رسانه های مختلف تبلیغاتی، می کوشند پیام های تاثیرگذاری را به منظور ترغیب مخاطبان به خرید ارسال کنند و از سوی دیگر، مردم با انواع تبلیغات از طریق رسانه های گوناگون در هر زمان و مکانی محاط شده اند؛ این در حالی است که آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان اثربخشی آن است. در این مطالعه، تلاش شده تا اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان در جذب مشتری در سطح شهر تهران بر اساس چگونگی طی مراحل مدل AIDA ارزیابی و مهمترین عوامل اثرگذار بر افزایش آن مشخص شود. یافته های این تحقیق که به روش مطالعه توصیفی پیمایشی و با اتکا بر ابزار پرسشنامه حاصل گردیده، حاکی از آن است که تبلیغات تلویزیونی و روزنامه ای بانک، علاوه بر طی موفقیت آمیز مراحل مدل AIDA، از اثربخشی نیز برخوردار بوده است. بررسی تطبیقی میزان اثربخشی تبلیغات رسانه ها بیانگر آن است که از نظر مشتریان، تلویزیون اثربخش ترین رسانه در جذب مشتری بوده، پس از آن، روزنامه قرار دارد. علاوه بر این، آنها مهمترین عامل اثرگذار بر افزایش اثربخشی تبلیغات بانک را صداقت موجود در پیام ها و واقعی بودن آنها می دانند. همچنین، موثرترین عامل در جذب مشتریان را برخورد خوب کارکنان و احترام به آنها عنوان کرده، به ترتیب از تلویزیون و سپس روزنامه به عنوان رسانه هایی که بیشترین میزان دسترسی به تبلیغات آن را دارند و بیشترین زمان خود را به آن اختصاص می دهند، یاد می کنند. آنها تلویزیون و سپس رادیو را به عنوان با کیفیت ترین رسانه ها عنوان نموده، برای ارائه تبلیغات بعدی بانک نیز به ترتیب رسانه های تلویزیون و روزنامه را پیشنهاد می کنند.
۲.

اولویت بندی رسانه های تبلیغاتی بر مبنای مدل AIDAبا روش AHP در بخش تولیدی صنعت ورزش

تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۷۷۷
به منظور انتخاب آمیخته تبلیغاتی مناسب بخش تولیدی صنعت ورزش، نظرات 30 مدیر بازاریابی شرکت های تولیدکننده محصولات ورزشی از طریق پاسخگویی به پرسشنامه محقق ساخته آمیخته تبلیغات بر مبنای مدل AIDA جمع آوری شد. روایی(صوری، محتوایی) پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی آن ها به دلیل نرخ ناسازگاری پرسشنامه ها که کمتر از 1/0 بود، تأیید شد. برای تحلیل داده ها از روش AHP و نرم افزارExpert Choic11)) استفاده شد. براساس یافته ها، در سطح چهارم، تلویزیون با وزن 522/0؛ در سطح سوم، تبلیغات 396/0؛ در سطح دوم، ایجاد آگاهی با وزن 437/0 بیشترین اهمیت را دارند. نتایج بر مبنای مدل AIDA نشان میدهد در سطح چهارم از نظر ایجاد آگاهی، علاقه و تمایل و سوق دادن مشتریان به خرید، تلویزیون به ترتیب با وزن نهایی510/0، 496/0و 499/0 بیشترین اهمیت را میان ابزارهای تبلیغاتی دارد. نتایج در سطح سوم بر مبنای مدل AIDA نشان می دهد از نظر ایجاد آگاهی، تبلیغات 391/0، از نظر ایجاد علاقه و تمایل، پیشبرد فروش 359/0، از نظر سوق دادن مشتریان به خرید، فروش شخصی با وزن440/0اهمیت بیشتری دارد.
۳.

اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفه ای فوتبال ایران بر اساس مدل AIDA

کلید واژه ها: تبلیغات از طریق ورزشاثربخشی تبلیغاتمدل AIDAتماشاگرلیگ برتر فوتبال

حوزه های تخصصی:
  1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
دیرزمانی است که تبلیغات از اجزای درآمدهای بالقوه رویدادهای ورزشی محسوب می شود. ارزیابی اثربخشی تبلیغات، سرمایه گذاران، حامیان مالی و سایر شرکت هایی که از طریق ورزش اقدام به تبلیغ کرده اند را در ارائه تبلیغاتی تأثیرگذارتر یاری کرده و بر افزایش سهم فروش آن ها مؤثر بوده است. دراین راستا، هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفه ای فوتبال ایران بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگرساخته اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بود که روایی محتوایی و سازه آن در پژوهشی جداگانه تأیید گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون دوجمله ای و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ برتر فوتبال دارای اثربخشی لازم نبوده است. در ارتباط با نگرش به تبلیغات نیز مشخص شد که نگرش مثبتی در مورد تبلیغات میان تماشاگران وجود دارد. براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که شرکت ایرانسل با تکیه بر نگرش مثبتی که در ارتباط با تبلیغات از طریق ورزش وجود دارد، نسبت به بهبود ویژگی ها و شیوه های اجرای تبلیغات اقدام به بازنگری نموده و از فضای فراهم شده در میادین ورزشی جهت پیشبرد اهداف بازاریابی خود، بهتر و مناسب تر بهره گیرد.