مطالب مرتبط با کلید واژه

مدارس فوتبال


۱.

تحلیل عوامل مؤثر بر جذب نوجوانان و نونهالان در مدارس فوتبال

کلید واژه ها: نوجوانان جذب مدارس فوتبال نونهالان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۲۹
هدف از این تحقیق تحلیل عوامل مؤثر بر جذب نوجوانان و نونهالان به مدارس فوتبال بود. روش تحقیق توصیفی-همبستگی می باشد. 252 نفر از اولیای هنرآموزان حاضر در مدارس فوتبال استان خراسان شمالی (روش خوشه ای) به عنوان نمونه ی این تحقیق انتخاب شدند (850 =N). پرسشنامه محقق ساخته (با ضریب آلفای کرونباخ 87/0r=) با 28 سؤال در طیف 5 ارزشی لیکرت عوامل مؤثر بر جذب نوجوانان و نونهالان در مدارس فوتبال را ارزیابی می کند. اطلاعات با استفاده از تحلیل عاملی (با چرخش واریماکس) با استفاده از نرم افزار spss18 در سطح معناداری 05/0p≤ تحلیل شدند. نتایج نشان داد که 72/73% از مجموع واریانس به وسیله عوامل مستخرج به شرح زیر تبیین شد: امکانات، تجهیزات و خدمات (شاخص سخت افزاری 20/15%) مربیان، کیفیت آموزش و محیط اجتماعی و اخلاقی (شاخص نرم افزاری 22/28)، تعاملات، دوستان و خانواده (شاخص اجتماعی، 27/10) ، توجه به اولیا (شاخص ارتباطی 18/9%) و تبلیغات (شاخص ترویج 18/9%).
۲.

تأثیر تبلیغات بر جذب نوجوانان به مدارس فوتبال شهر زنجان

تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۵۲
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تبلیغات بر اساس مدل AIDA (مؤلفه های جلب توجه، علاقه مند سازی، تحریک تمایل و عمل) بر جذب نوجوانان پسر به مدارس فوتبال شهر زنجان بود. جامعه آماری تحقیق (300N=) از ثبت نام کنندگان در مدارس فوتبال پسر شهر زنجان (محدوده سنی 12 تا 19 سال) در سال 93 بودند که 169 نفر براساس جدول مورگان به عنوان نمونه های آماری انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه 20 سؤالی لیکرتی محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن را ده نفر از کارشناسان و متخصصان مربوط و استادان دانشگاه تأیید کردند و پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 90 /0 محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (شاخص های گرایش مرکزی و شاخص های پراکندگی) و آمار استنباطی (آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، آزمون های t تک نمونه ای، u من ویتنی، کروسکال والیس و ویلکاکسون) و نرم افزار 16 SPSS وExcel  استفاده شد. نتایج نشان داد که تبلیغات براساس مدل آیدا بر جذب نوجوانان پسر به مدارس فوتبال شهر زنجان مؤثر بوده و از بین مؤلفه های چهار گانه مدل مذکور، مؤلفه های علاقه مندسازی و تحریک تمایل بیشتر از سایر مؤلفه ها در جذب نوجوانان تأثیرگذار بوده اند، بنابراین به مسئولان پیشنهاد می شود با تأکید بر مؤلفه های تأثیرگذار در تبلیغات آمار جذب خود را در مدارس فوتبال افزایش دهند
۳.

هنجاریابی ابزار ارزیابی عملکرد رفتار حمله ای بازیکنان مدارس فوتبال با رویکرد تدریس بازی محور

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف این پژوهش هنجارسازی ابزار ارزیابی عملکرد بازی (G-PET) در مدارس فوتبال بود.جامعه آماری شامل بازیکنان مدارس فوتبال شهر سنندج بود.48 بازیکن باتجربه و کم تجربه مدارس فوتبال در رده های سنی نونهالان،نوجوانان و جوانان (همه گروه ها شامل 8 نفر باتجربه و 8 نفر کم تجربه) یک بازی فوتبال 3×3 با یک دروازه بان در زمین کوچک با ابعاد 25×35 متر انجام دادند. بازی ها توسط یک دوربین دیجیتال و در ارتفاع 5 متری از زمین بازی فیلم برداری، سپس با کمک G-PET کدگذاری شدند. پس از مشورت با 6 متخصص و مربی تربیت بدنی جهت حذف و اصلاح برخی توصیفات رفتاری، نسبت روایی محتوایی (CVI) این ابزار در رفتارهای حمله ای بازیکنان با توپ و بدون توپ 0.99 شد.برای بررسی پایایی درون مشاهده گر، فیلم یکی از بازی های مذکور به صورت تصادفی انتخاب شدهو مشاهدات دو مشاهده گر از آن فیلم به فاصله زمانی 2 هفته ای، بررسی گردید.نتایج مربوط به رفتارهای مناسب تاکتیکی شامل حفظ مالکیت توپ، حمله به دروازه حریف و گل زدن با یکدیگر همبستگی مثبت داشتند. جهت ارزیابی پایایی بین مشاهده گر نیز کدگذاری های دو مشاهده گر تمرین کرده از فیلم مذکور، با یکدیگر مقایسه شدند. نتایجANOVA یک راههمشاهده گرهانشان داد که در هیچ یک از متغیرهای تاکتیکی و تکنیکی تفاوت معنا داری وجود ندارد. ابزار مشاهده ای G-PETبا توصیف دقیق رفتارهای حمله ای فوتبال، به مربیان و معلمین ورزش کمک می کند که عملکرد رفتار حمله ای فراگیرندگان فوتبال در شرایط با و بدون توپ را مطابق با وضعیت تاکتیکی در آن لحظه، ارزیابی نمایند.
۴.

آیا تجربه می تواند میانجی رابطه بین دانش تاکتیکی شفاهی با عملکرد تاکتیکی بازیکنان مدارس فوتبال باشد؟

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۶۷
پروتکل های سنجش شفاهی و غیرشفاهی دانش و رفتار تاکتیکی بازیکنان مدارس فوتبال و کارآمدی آن ها یکی از چالش هایی است که پژوهشگران به تازگی به آن توجه کرده اند. به منظور بررسی این چالش مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه دانش تاکتیکی شفاهی با رفتار تاکتیکی و مهارت های تکنیکی بازیکنان مدارس فوتبال انجام شد. سی وشش بازیکن فوتبال (18 بازیکن باتجربه 48/0 ± 3/15 ساله و 18 بازیکن کم تجربه 51/0 ± 5/15 ساله) آزمون مهارت های فوتبال را اجرا کردند. دانش تاکتیکی شفاهی آن ها با پرسشنامه مهارت های تاکتیکی برای ورزش ها (الفرینک-گمسر و همکاران، 2004) ارزیابی شد. رفتار تاکتیکی آن ها نیز طی فیلم برداری از مسابقه 3 × 3 با یک دروازه بان در زمینی به ابعاد 30 × 40 متر ثبت شد و تحلیل توسط ابزار ارزیابی عملکرد بازی انجام شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه باتجربه و کم تجربه در مهارت های حرکتی پاس و دریبل، در شاخص های رفتار تاکتیکی اجرای مهارت، حمایت و عملکرد بازی تفاوت معنادار مشاهده شد ( 0.000 = P )، اما تفاوت معناداری در دانش های تاکتیکی حمله ای و دفاعی آن ها به دست نیامد (به ترتیب 0.23 = P  و 0.56 = P ). در بررسی همه بازیکنان با هم، بین دانش تاکتیکی حمله ای و دفاعی با رفتار تاکتیکی و مهارت های تکنیکی همبستگی معناداری مشاهده نشد ( 0.05 > P )، اما هنگام بررسی جداگانه گروه ها، در بازیکنان باتجربه رابطه دانش تاکتیکی حمله ای با رفتار تاکتیکی حمایت از هم تیمی معنادار بود ( 0.01 = P ). این نتایج ناکارآمدی ابزارهای گزارش شفاهی را در ارزیابی دانش تاکتیکی بازیکنان مدارس فوتبال تأیید می کند و سطح تجربه را به عنوان یکی از عوامل مرتبط کننده دانش و رفتار تاکتیکی نشان می دهد.