فرآیند مدیریت و توسعه

فرآیند مدیریت و توسعه

فرآیند مدیریت و توسعه دوره 28 تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 92) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مروری بر پدیده رهبری زهرآگین و بررسی احتمال پیدایش آن در مراحل مختلف چرخه حیات سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی سبک رهبری رهبری زهرآگین چرخه حیات سازمان تحلیل تم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۱
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی احتمال پیدایش سبک رهبری زهرآگین در هر یک از مراحل پن جگانه چرخه حیات سازمان است. روش پژوهش از نوع کیفی بوده و از اسناد کتابخان های و مصاحبه برا ی گردآوری اطلاعات مورد نیاز، استفاده شد. مجموعه خبرگان آگاه پژوهش شامل استادان مدیریت )رشته رفتارسازمانی و منابع انسانی( دانشگا ههای سراسری منتخ ب شه ر تهران بوده و از این میان، تعداد 15 نفر با استفاد ه از رو ش گلوله برفی انتخاب شدند. همچنین به منظور تحلیل داد ههای مصاحبه، روش تحلیل تِم مورد استفاده قرارگرفت. یافت ههای پژوهش نشان م یدهد وجود عواملی چون ظهور رهبر سمی به عنوان ناجی و حلال بحران، تضعیف سازوکارهای قانونی و اعطای قدرت زیاد به فرد ناجی برای ایجاد تغ ییرات به منظور تضمین حیات سازمان در زمان بحران و در نهایت تسلط احساسات به جای منطق در زمان بروز مشکلات حاد باعثِ افزایش احتمال پیدایش رهبری زهرآگین در مرحله افول از چرخه حیات سازمان خواهد شد.
۲.

شناسایی عوامل موثر بر پیشگیری از تمایل بر وقوع تخلفات مالی در سازمان امور مالیاتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شفافیت فساد مالی عوامل موثر بر فساد مالی سازمان مالیاتی شایست هسالاری عامل توجه به دین ارز شها و قانون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
تعداد بازدید : ۹۹۵ تعداد دانلود : ۳۳۵۶
هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر تمایل به فساد مالی در سازمان مالیاتی شهر تهران است. روش پژوهش از نوع توصیفی، اکتشافی، کاربرد ی و میدانی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران است. حجم نمونه پژوهش 140 نفر، و روش نمون هگیری سهمیه ای است. ابزار جمع آوری داد هها در این پژوهش پرسشنام های با توجه به مبانی نظری با تعداد 88 پرسش تهیه شده است. آلفای کرونباخ برای متغیرها برابر با 93 / 0 است. نتایج ب هدست آمده از تحلیل عاملی منجر به کشف پنج عامل موثر بر تمایل به فساد مالی کارکنان سازمان شامل عواملی مانند عدم شایسته سالاری، عدم شفافیت، توجه به دین، ارز شها و قانون، سیستم تنبیه و مجازات و رابط همندی شد. نتایج ب هدست آمده از رگرسیون چندگانه نشان م یدهد به ترتیب عوامل شایست هسالاری، عدم شفافیت، سیستم تنبیه و مجازات، و رابطه مداری بیشترین تاثیر را روی تمایل به فساد مالی دارند.
۳.

طراحی و تبیین الگوی حاکمیت منابع انسانی برای انطباق سازمان با شرایط نامطمئن محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت عالی شراکت حاکمیت منابع انسانی حرف ها یهای منابع انسانی مدیران صف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۶ تعداد دانلود : ۸۷۷۴
پیش از این بر اساس اصول مدیریت کلاسیک، بین واحدهای گوناگون سازمان، تفک کی و تقسیم کار دقیقی صورت می گرفت؛ به طوریک ه هریک از واحدهای سازمان از جمله واحد منابع انسانی به صورت جزیره ای مشغول فعالیت بود. اکنون نه واحد منابع انسانی می تواند از توجه به راهبرد شرکت طفره رود و نه واحد های صفی می توانند از مسئولیت در قبال امور منابع انسانی شانه خالی کنند. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای شراکت واحدهای متنوع سازمان برای اقدامات منابع انسانی است. برای طراحی این مدل از روش نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شد. در فراگرد اجرای پژوهش، ابتدا از طریق مشاهده مشارکتی داده های موردنظر گردآوری شد و سپس این داده ها با ادبیات نوین مدیریت منابع انسانی تطبیق داده شد. دستاورد اصلی پژوهش، توسعه مدلی است که بر اساس آن، امور منابع انسانی باید با شراکت مدیران صف، مدیریت عالی، حرفه ای های منابع انسانی و خود کارکنان اداره شود که به این نحوه اداره کردن حاکمیت منابع انسانی اطلاق می شود. استفاده از چنین رویکردی جهت بقا و انطباق با شرایط نامطمئن برای سازمان هایی که در محیط پویا فعالیت می کنند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۴.

بررسی تاثیر فعالیتهای مدیریت دانش بر نوآوری با تعدیل گری عوامل سازمانی انسانی و فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات نوآوری مدیریت دانش فرهنگ سازمانی دانش محور رهبری دانش گرا مدیریت منابع انسانی دان شبنیان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT پیش بینی، اجرا و ارزیابی تکنولوژی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رفتار سازمانی
تعداد بازدید : ۱۰۳۴ تعداد دانلود : ۸۶۹
عوامل اثرگذار در تاثیر فعالی تهای مدیریت دانش بر نوآوری را می توان در دو دسته عام لهای سازمانی-انسانی شامل فرهنگ سازمانی دانش محور، رهبری دانشگرا و مدیریت منابع انسانی دانش بنیان و عامل فناوری اطلاعات دسته بندی کرد. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش تعدی لگری عوامل سازمانی انسانی و فناوری اطلاعات در تاثیر فعالی تهای مدیریت دانش بر نوآوری است. نوع این پژوهش، کاربردی و روش آن، پیمایشی است، که در آن از پرسشنامه برای جم عآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری آن، شرک تهای دانش بنیان شهر مشهد هستند که در پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد مستقر هستند. بر اساس طرح نمون هگیری تصادفی از میان 125 شرکت دانش بنیان فعال، تعداد 89 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضی هها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج ب هدست آمده نشان م یدهد، اگر چه فعالی تهای مدیریت دانش بر نوآوری تاثیر مثبت دارند، اما وقتی متغیرهای تعدی لگری مانند عام لهای سازمانی-انسانی برای غلبه بر موانع انسانی نوآوری و مدیریت دانش و عامل فناوری اطلاعات به عنوان توانمندساز مدیریت دانش و نوآوری حضور دارند، سازمان م یتواند به سطوح بالاتر نوآوری دست یابد.
۵.

اولویت بندی عوامل موثر بر هوشمندی استراتژیک یک سازمان دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش Fuzzy AHP هوشمندی استراتژیک سازما نهای دانش بنیان عوامل استراتژیک درون سازمانی عوامل استراتژیک برو ن سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۱۰
آنچه در دنیای امروز سازما نهای دان شبنیان را با دنیای چند دهه قبل آنها متمایز میک ند، محیط ناپایدار، رقابت جهانی و توسعه روزافزون ارتباطات و مبادلات سریع اطلاعات است. سازما نهای دان شبنیان برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی چار های جز کسب اطلاعات محیطی از طریق هوشمندی استراتژیک ندارند. هدف پژوهش حاضر اولوی تبندی عوامل موثر بر هوشمندی استراتژیک در سازما نهای دانش بنیان است که بر این اساس، عوامل موثر بر هوشمندی استراتژیک سازمان در دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی شناسایی و رتبه بندی می شوند. این پژوهش کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است. ابزار جم عآوری اطلاعات پرسشنامه است که دربرگیرنده مقایسات زوجی بین معیارهای اصلی و گزین هها است. پس از بدست آوردن اوزان با استفاده از اعداد فازی مثلثی هف تگانه و تبدیل اعداد فازی مثلثی به اعداد فازی قطعی وزن شاخ صها بدست م یآید و در آخر رتب هبندی نهایی با استفاده از تکنیک فازی صورت م یپذیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سازما نهای دان شبنیان هوشمندی منابع انسانی برای هوشمندی استراتژیک درون سازمانی و هوشمندی مشتریان برای هوشمندی استراتژیک برون سازمانی از بیشترین اهمیت برخوردار است. به علاوه تلاش و کوشش کارکنان برای هوشمندی منابع انسانی و شناسایی فرص تهای خلاقانه موجود در ارتباط با هوشمندی مشتریان، در سازما نهای دان شبنیان بیشترین اهمیت را داراست.
۶.

الگوی علیّ روابط بین هوش فرهنگی، رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی در میان دبیران متوسطه شهرستان نقده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد سازمانی رفتار شهروندی سازمانی هوش فرهنگی الگوی علی دبیران متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۸۴۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی علی روابط بین هوش فرهنگی، رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی در میان دبیران متوسطه شهرستان نقده انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری شامل تمامی دبیران متوسطه است که با استفاده از روش نمون هگیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر یک از طبق هها 202 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داد ههای پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی بر اساس مدل آنگ و همکاران، رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مدل پودساکف و همکاران و تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و میر استفاده شده است. داد ههای پژوهش پس از جم عآوری با استفاده از نرم افزارهای آماری LISREL 8.5, SPSS 18 تحلیل شدند. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان داد که اثر مستقیم هوش فرهنگی بر روی تعهد سازمانی ) 39 / 0( مثبت و معنادار است، اثر مستقیم رفتار شهروندی سازمانی روی تعهد سازمانی ) 34 / 0( مثبت و معنادار است. اثر مستقیم هوش فرهنگی بر روی رفتار شهروندی سازمانی ) 61 / 0( مثبت و معنادار است. اثر غیر مستقیم هوش فرهنگی بر روی تعهد سازمانی با میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی ) 43 / 0( مثبت و معنادار است و اثر کل هوش فرهنگی روی تعهد سازمانی ) 38 / 0( مثبت و معنادار است.
۷.

عوامل اثرگذار بر ارزش درک شده مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش مالی ارزش درک شده مشتری ارزش هیجانی ارزش کارکردی انتظارات و تمایلات مشتریان ویژگ یهای فروشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۵ تعداد دانلود : ۷۵۶
هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی متغیرهای اثرگذار بر ارزش در کشده مصرف کننده در فروشگا ههای زنجیر های بود. با توجه به هدف، این پژوهش از مطالعات درهم آمیخته است؛ مطالعه کیفی، جهت شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ارزش در کشده مصرف کننده انجام گرفت و مطالعه کمی، جهت بررسی ارتباط میان متغیرها صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش مشتریان شعب فروشگا ههای زنجیر های شهروند در شهر تهران بوده و نمونه در مطالعه کمی 360 نفر از مشتریان را در برمی گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داد هها از نرم افزارهای SPSS-18 و Amos-18 بهره گرفته شد. جهت تع یین عوامل اثرگذار بر ارزش در کشده مصرف کننده بر مبنای نظریه هدف وسیله، شناسایی انتظارات و تمایلات مشتریان در ارتباط با ویژگ یهای فروشگاه مورد توجه قرار گرفت؛ نتایج این مطالعه 10 عامل را به عنوان متغیرهای اثرگذار بر ارزش در کشده مصرف کننده شناسایی کرد: 1. تنوع، اطمینان و کیفیت بالا؛ 2. توجه به رفاه مشتریان؛ 3. مطلوبیت محیط فیزیکی؛ 4. برخورد مناسب کارکنان؛ 5. نظم محیط فروشگاه و دسترسی آسان؛ 6. راحتی و امنیت؛ 7. قیمت مناسب؛ 8. شفافیت در قیم تها؛ 9. گستردگی فیزیکی و زمانی و 10 . لذت بخش بودن موزیک. بررسی ارتباط میان متغیرها در مدل نهایی نشان داد میزان برآورد استاندارد تاثیر انتظارات و تمایلات مشتریان در ارتباط با ویژگ یهای فروشگاه بر ارزش درک شده مشتری 91 / 0 و بر ارزش هیجانی، کارکردی و مالی در کشده به ترتیب 72 / 0، 75 / 0 و 56 / 0 است. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، لازم است در راستای خلق ارزش برای مشتریان، شناسایی مستمر انتظارات و تمایلات مشتریان در ارتباط با ویژگی های فروشگاه همواره مورد توجه مدیران قرار گیرد.
۸.

روایی و پایایی فرم کوتاه شده مقیاس درگیری شغلی اوترخت ( UWES-9 )(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرزندگی فداکاری درگیری شغلی شیفتگی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۳ تعداد دانلود : ۸۳۷
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی روایی و پایایی نسخه 9 ماد های پرسشنامه درگیری شغلی اوترخت انجام گرفته است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داد هها به صورت توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان است که تعداد آنها 200 نفر است. نمون های به حجم 127 آزمودنی به شیوه نمون هگیری تصادفی ساده انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری داد هها شامل فرم کوتاه و بلند مقیاس درگیری شغلی اوترخت و مقیاس درگیری شغلی کاننگو ) 1982 ( بود که روایی ظاهری و پایایی آنها به ترتیب با استناد به نظر متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داد هها نیز با استفاده از آزمو نهایی همچون آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و مرتبه دوم، ضریب آلفای کرونباخ و آزمون t ت کنمون های صورت گرفت. نتایج نشان داد روایی محتوایی، روایی ملاکی و روایی سازه مقیاس 9 ماد های درگیری شغلی اوترخت و نیز پایایی این مقیاس مورد تایید بود و م یتوان از آن جهت انداز هگیری درگیری شغلی کارکنان استفاده کرد. نتایج همچنین نشان داد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، سطح درگیری شغلی بالاتر از حد متوسط را گزارش کرده بودند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲