فرآیند مدیریت و توسعه

فرآیند مدیریت و توسعه

فرآیند مدیریت و توسعه دوره 32 تابستان 1398 شماره 2 (پیاپی 108)

مقالات

۱.

تدوین مدل نظری فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران

تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۸
گسترش روزافزون ابرطرح های منطقه آزاد، دلیل پرداختن به موفقیت این ابرطرح هاست. موضوعی که در پژوهش های مدیریت پروژه توجه چندانی به آن نشده است. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل نظری فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران است. این پژوهش با رویکردی استقرایی و با بهره گیری از راهبرد نظریه زمینه ای، ابتدا به جمع آوری داده ها از راه مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 22 نفر از مدیران بخش دولتی و خصوصی مرتبط با مناطق آزاد ایران می پردازد. تحلیل داده ها با استفاده از فنون کدگذاری و مقوله های مرتبط با فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران از مصاحبه ها استخراج، و نسبت به برقراری ارتباط بین مقوله ها اقدام می شوند. در ادامه، فرایند کدگذاری شش قضیه استخراج و مدل نظری فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران تدوین می شوند. با بهره گیری از نتایج پژوهش حاضر، عوامل موثر بر تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد و همچنین معیارهای ارزیابی موفقیت فرایند تعریف ابرطرح منطقه آزاد ارائه می شوند.
۲.

مدل ساختاری التزام کارکنان در سازمان های دولتی ایران

تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۳۱۵
التزام کارکنان که گاهی با عنوان اشتیاق یا تعلق به کار خوانده می شود، زمانی به وجود می آید که افراد به شغل خود علاقه مند باشند، از آن لذت ببرند، و بخواهند برای انجام آن تلاش کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر در ارتقای التزام کارکنان در سطوح سه گانه فردی، گروهی، و سازمانی، و شناسایی و مدلسازی روابط بین متغیرهاست. این پژوهش با بررسی داده های گردآوری شده از 65 سازمان دولتی ایران با روش مدل معادله های ساختاری، به این نتیجه دست یافت که در سطح سازمانی، ساختار سازمانی، حمایت سازمانی، فرهنگ سازمانی، و جبران خدمت؛ در سطح گروهی، رهبری تاثیرگذار، محیط کاری خوب، مشارکت کارکنان، اعتماد سازمانی، بازخورد سازنده، وضوح نقش، و ارتباط با بالادستی؛ و در سطح فردی، امنیت شغلی، استقلال کاری، انگیزش درونی، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی ادراک شده، تعصب مذهبی، و برون گرایی (شخصیت) بر التزام کارکنان موثر هستند. این پژوهش دارای راهکارهای اجرایی و پژوهشی است.
۳.

تدوین مدل سنجش شایستگی های عام مدیران در بانک های دولتی ایران

تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۵۷
هدف اصلی این پژوهش، ارائه روشی نظام مند در تدوین و اعتباردهی یک مدل شایستگی و تهیه سنجه ای برای اندازه گیری شایستگی مدیرانی است که در بانک های دولتی ایران در سه سطح پایه، میانی، و ارشد فعالیت می کنند. برای رسیدن به این هدف، از رویکرد آمیخته استفاده شده است. با بررسی 100 نفر از مدیران بانک های دولتی ایران به وسیله پرسش نامه و مصاحبه های عمیق، نتایج ما نشان می دهند که برای سنجش شایستگی مدیران بانک های دولتی باید 111 شاخص شایستگی ضریب دار در قالب پنج بُعد، شامل فردی شخصیتی؛ فردی ذهنی (شناختی)؛ بین فردی (اجتماعی)؛ سازمانی؛ و مدیریتی، به همراه شانزده مولفه، شامل پایبندی به ارزش ها و اخلاقیات؛ اعتبار شخصیتی؛ عمل گرایی؛ توان تفکر و تحلیل؛ یادگیرندگی؛ فراشایستگی؛ ارتباطات موثر؛ قابلیت مذاکره؛ قابلیت کار جمعی؛ دانش و مهارت عمومی؛ دانش تخصصی؛ بازاریابی و مشتری مداری؛ هدایت گری راهبردی؛ اداره کردن واحد کاری؛ مدیریت افراد؛ و مهارت های بنیادی مدیریت است، مد نظر قرار گیرند. این پژوهش دارای راهکارها و توصیه های مدیریتی و پژوهشی است، به طوری که بتوان بر مبنای آن، فرایندهای مدیریت مبتنی بر شایستگی را در بانک های دولتی ایران مستقر نمود.
۴.

تاثیر حاکمیت نهادی بر پایداری زیست محیطی انرژی از راه پایداری اقتصادی و اجتماعی

تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۹
هدف این پژوهش، شناسایی مهم ترین مولفه های اثرگذار بر پایداری انرژی و بررسی ارتباطات میان جنبه های پایداری انرژی با توجه به دیدگاه نهادی است. پژوهش حاضر، با تلفیق مدل سلسله مراتبی نهادی ویلیامسون و ارتباطات علّی توسعه پایدار انرژی آژانس بین المللی انرژی اتمی به دنبال ارائه چارچوبی است که با انتخاب 110 کشور توسعه یافته و درحال توسعه (بر اساس بیش ترین داده های موجود)، با روش حداقل مربعات جزئی، به بررسی مهم ترین مولفه ها و روابط میان پایداری نهادی، اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی می پردازد. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که نهادهای غیررسمی (سرمایه اجتماعی) و رسمی (حاکمیت خوب، فضای نهادی، و نهاد بازار) به عنوان مولفه های موثر بر پایداری انرژی، تاثیر مثبت و معناداری بر پایداری اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی سیستم های انرژی دارند. همچنین، اثرهای پایداری اقتصادی بر پایداری اجتماعی و تاثیر هر دوی آن ها بر پایداری زیست محیطی مثبت و معنادار است. به عبارتی دیگر، ارتقای جنبه های نهادی، اقتصادی، و اجتماعی پایداری با درجه های متفاوت، تاثیر مثبتی در ارتقای پایداری زیست محیطی ملّی و بین المللی دارند.
۵.

تبیین تاثیر سبک های رهبری تحول آفرین و خدمتگزار بر الگوی رفتاری کارکنان در برابر تغییر

تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک های رهبری (تحول آفرین و خدمت گزار) بر الگوی رفتاری کارکنان (پذیرش، مقاومت، و بی تفاوتی) در برابر تغییر است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان سازمان های دولتی شهر اهواز است. برای نمونه گیری، از روش غیراحتمالی و از نمونه گیری در دسترس استفاده شده است که در نهایت، 307 پرسشنامه به دست آمد و مبنای تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت. روایی پرسشنامه با ارزیابی و اظهارنظر متخصصان و استادان، و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها و تجزیه وتحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری، نشان می دهد که سبک های رهبری تحول آفرین و خدمت گزار بر پذیرش کارکنان در برابر تغییر، تاثیر مثبت و معنادار، و بر مقاومت و بی تفاوتی در برابر تغییر تاثیر منفی و معنادار دارند.
۶.

خوشه بندی امکانی پروژه های فناورانه در مخابرات ایران

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
ارزیابی فناوری به فرایندی اطلاق می شود که در آن به شیوه ای نظام مند تاثیرهای به دست آمده از معرفی، توسعه، تغییر، و اصلاح یک فناوری را در یک بنگاه اقتصادی یا یک جامعه مورد بررسی و سنجش قرار می دهد. این پژوهش با هدف ارائه خوشه بندی امکانی پروژه های فناورانه، با در نظرگرفتن گذر از فناوری های نوین صنعتی به فناوری های اکولوژیک، به صورت مطالعه موردی در پروژه های فناورانه شرکت مخابرات انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحب نظران و خبرگانی هستند که دست کم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هستند و بیش از پنج سال تجربه کاری دارند، که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، 10 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. برای دستیابی به چارچوب نظری، شناسایی متغیرها، تهیه پیشینه پژوهش، و ابزارهای اندازه گیری مانند مصاحبه و پرسشنامه از روش کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از روش میدانی استفاده شده است. برای سنجش روایی ابزار از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. 15 شاخص نهایی با استفاده از روش خوشه بندی فازی در پنج طبقه جداگانه دسته بندی می شوند. طبقه تجزیه و تحلیل شامل اولویت بندی نیازها، انتخاب راه حل های فناورانه و تحلیل چالش ها، نیازها و فرصت ها؛ طبقه شناسایی شامل باور کردن قابلیت، تکمیل قابلیت، نوسازی قابلیت، و تعریف دقیق مشخصات؛ طبقه حاکمیت مالی پروژه شامل سطح سرمایه گذاری و ارزیابی مالی؛ طبقه طراحی و مهندسی شامل همگامی با بازار و آشنایی با فناوری؛ و طبقه توانمندسازی شامل شناسایی عوامل موفقیت، اکتساب فناوری، الگوبرداری، و ایجاد مزیت رقابتی است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲