فرآیند مدیریت و توسعه

فرآیند مدیریت و توسعه

فرآیند مدیریت و توسعه دوره 31 بهار 1397 شماره 1 (پیاپی 103) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی و تبیین مدل رهبری سطح پنج در سازمان های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری رهبری سطح پنج تواضع و فروتنی اراده حرفه ای سازمان های دانش بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۸۶
پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل رهبری سطح پنج در سازمان های دانش بنیان انجام پذیرفت. این پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته و به صورت کیفی و کمّی است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های دانش بنیان در استان لرستان هستند که 30 نفر از خبرگان آن ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی نیز پرسشنامه است. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و مولفه های رهبری سطح پنج شناسایی شدند. به علاوه در بخش کمّی پژوهش، با استفاده از نرم افزار Matlab و روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) مدل نهایی پژوهش تدوین و ارائه شده است. نتایج پژوهش دربرگیرنده شناسایی مولفه ها و ابعاد رهبری سطح پنج و ارائه مدل رهبری سطح پنج در سازمان های دانش بنیان است. بدین ترتیب یافته ها علاوه بر تدوین مدل رهبری سطح پنج، حاکی از شناسایی ابعاد اصلی رهبری سطح پنج، ویژگی های موقعیتی، نوع مبادله رهبر عضو، مهارت ها و ویژگی های شخصیتی و رفتاری رهبری سطح پنج است.
۲.

تعامل مدیریت منابع انسانی شرکت مادر تخصصی با شرکت های تابعه مبتنی بر دیدگاه بلوغ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مادر تخصصی نحوه تعامل راهبرد منابع انسانی مدیریت منابع انسانی مدل فیلیپس ابزار ارزیابی فرآیندها (PST)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۱۶۶۳
هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای نحوه تعامل شرکت مادر تخصصی و شرکت های تابعه در حوزه مدیریت منابع انسانی بر اساس سطح بلوغ فرآیندهای این حوزه در شرکت های تابعه است. مدل مورد استفاده مدل ارزیابی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی (فیلیپس)؛ از مدل های تدوین راهبرد منابع انسانی؛ است. نحوه انجام پژوهش مصاحبه حضوری با استادان و خبرگان و اجرای پرسشنامه محقق ساخته بوده است. مصاحبه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته؛ تعیین نحوه تعامل در حوزه منابع انسانی بین شرکت مادر و شرکت های تابعه بر اساس سطح بلوغ شرکت های تابعه؛ با 5 نفر از خبرگان انجام شد. پرسشنامه محقق ساخته دوم؛ نحوه تعامل مابین شرکت مادر و شرکت های تابعه در حوزه منابع انسانی در سازمان های مادر تخصصی که با تلفیقی از مدل فیلیپس و سبک های تعامل در شرکت های مادر تخصصی گولد و کمپبل؛ نیز با استفاده از نظرات 30 نفر از استادان دانشگاه، کارشناسان منابع انسانی مادر تخصصی ها و متخصصین و خبرگان تکمیل گردید. در نهایت نتیجه گیری آماری بر روی این تعداد پاسخ انجام و با نظر اولیه خبرگان مقایسه گردید. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS16 استفاده و آمار توصیفی و استنباطی برای هر فرآیند دهگانه ارائه شد. یافته های پژوهش نشان داد که سطح بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی شرکت های تابعه در نحوه تعامل مابین شرکت مادر تخصصی و شرکت های تابعه تأثیرگذار بوده و با بالارفتن سطح بلوغ فرآیند مدیریت منابع انسانی، میزان اختیاراتی که از سوی سازمان مادر در اختیار شرکت های تابعه قرار می گیرد، افزایش می یابد.
۳.

تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عملکرد شغلی فرد با در نظر گرفتن نقش میانجی گری تعهد سازمانی و رضایت شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق کار اخلاق کار اسلامی رضایت شغلی تعهد سازمانی عملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۷۷۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عملکرد شغلی فردی با درنظر گرفتن نقش واسطه گرایی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمان ثبت احوال استان همدان انجام شد. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش انجام کار، از ن وع پیمایشی و به طور خاص در زمره پژوهش های همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان سازمان ثبت احوال استان همدان است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 241 به دست آمد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه در بین این تعداد افراد توزیع و 235 پرسشنامه کامل جمع آوری و وارد فرآیند تحلیل گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادله های ساختاری با نرم افزار Amoss22 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد اخلاق کار اسلامی بر عملکرد شغلی و رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد. رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی فرد تأثیر دارد. رضایت شغلی بر تعهد سازمانی تأثیر دارد. همچنین اخلاق کار اسلامی به واسطه رضایت شغلی بر عملکرد شغلی فرد تأثیر دارد. این بدین معناست که نهادینه سازی اخلاق کار اسلامی در سازمان و همسوسازی مبانی اخلاقی با راهبردهای سازمانی می تواند به بهبود عملکرد شغلی کارکنان کمک کند. نتایج سایر فرضیه ها و سطوح برازش مدل پژوهش، به همراه نتیجه گیری های تفصیلی، محدودیت ها و پیشنهاد های اجرایی در پایان پژوهش آورده شده است.
۴.

طراحی الگوی عوامل موثر بر قصد خرید محصولات داخلی با رویکرد فراتحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محصولات داخلی قوم گرایی نگرش قصد خرید فراتحلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۴۳۷
اگرچه برخی نظریه های اقتصادی از جمله نظریه های مزیت نسبی و مطلق از آزادسازی تجارت بین کشورها حمایت می کنند اما وابستگی ها و خطرهای مختلف فرهنگی، سیاسی، امنیتی و... باعث شده است که کشورها بر استفاده از محصولات داخلی تاکید نموده و حتی به صادرات نیز روی آورند. در مرکز زنجیره ای که به خرید محصولات داخلی منجر می شود، مصرف کنندگان قرار دارند زیرا تا زمانی که مصرف کنندگان محصولات داخلی را خریداری ننمایند، افزایش در تولید محصولات داخلی نمی تواند راه حل مقابله با محصولات وارداتی باشد. در کشورهای مختلف پژوهش هایی پیرامون عواملی که می توانند مشتریان را به خرید محصولات داخلی سوق دهند انجام شده است اما عوامل بدست آمده متعدد و در برخی موارد نیز نتایج به دست آمده متناقض بوده است. پژوهش حاضر با بررسی جامع پژوهش های منتشر شده، در نهایت 35 مطالعه مختلف در قالب 25 مقاله را با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار CMA2 مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی است متغیرهای کیفیت و نگرش به ترتیب با اندازه اثرهای 493/0 و 297/0 بیشترین تاثیر و متغیرهای قوم گرایی و هنجار با اندازه اثرهای 294/0 و 226/0 کمترین تاثیر بر قصد خرید محصولات داخلی داشتند. اما متغیر قضاوت محصول تاثیر معناداری بر قصد خرید محصولات داخلی نداشت.
۵.

بدیهه سرایی سازمانی ابزاری برای انطباق همیشگی با محیط؛ مدلی بر اساس شعر و ادب فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بدیهه سرایی بدیهه سراییِ سازمانی انطباق با محیط مدل بومی شده پژوهش بین رشته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۵۴۸
مروری بر مفهوم بدیهه سرایی سازمانی که از موسیقی جاز وارد مطالعات سازمانی شده و پذیرفته شده است، نشان داد که ریشه های قوی و سابقه غنی ای از این مفهوم در شعر و ادب فارسی وجود دارد. استفاده از مفهوم بومی بدیهه سرایی علاوه بر تسهیل معرفی آن به مدیران ایرانی فرصتی برای توسعه چارچوب های مفهومی آن فراهم می کرد. این پژوهشِ کیفیِ بین رشته ای که با روش داده بنیان و استفاده از مصاحبه با استادان ادبیات فارسی و یک گروه کانونی از دانشجویان دکتری مدیریت برای تعمیم نتایج مصاحبه ها به محیط سازمانی انجام شده است، پیشنهاد می کند که برای تقویت بدیهه سرایی سازمانی، که به سازمان های پاسخگو، سریع و متعادل منجر می شود، باید بهبود منابع سازمانی چون دانش عمومی و تنوع مهارت ها؛ ابزارهای تفسیر سریع تر تغییرات محیطی؛ حافظه درون و برون سازمانی؛ زیرساخت های لازم برای تجزیه وتحلیل سریع گزینه های موجود؛ انسجام و اعتماد بین کارمندان؛ انعطاف پذیری سیستم های تأمین و عرضه؛ بهبود جریان اطلاعات سازمانی و بهبود مهارت پذیرش تغییرات در منابع انسانی را درنظر داشت. ما همچنین به این نتیجه رسیده ایم که ساختارهای سازمانی کوتاه، یک فرهنگ اکتشافی قوی و یک جامعه و بازاری که نوآوری ها را تمجید می کند، از الزامات محیطی شکل گیری سازمان های بدیهه سرا هستند.
۶.

ارزیابی کیفی توسعه حرفه ای منابع انسانی در آموزش عالی با راهبرد «فرصت مطالعاتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی کیفی توسعه حرفه ای فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی روایت پژوهشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۴۵۷
توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی به عنوان بخشی از توسعه منابع انسانی در دانشگاه جایگاه ویژه ای دارد. یکی از راهبردهای رایج توسعه حرفه ای برای آنان فرصت مطالعاتی است. پژوهش حاضر با روش روایت پژوهی با هدف ارزیابی تجربه های اعضای هیات علمی از دوره های فرصت مطالعاتی و با رویکرد تفسیری انجام شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه اپیزودیک استفاده شد. مشارکت کنندگان بالقوه پژوهش، اعضای هیات علمی دانشگاه ها بودند که حداقل یک بار تجربه فرصت مطالعاتی داشتند. نمونه گیری به صورت هدفمند و ملاکی انجام شد. پس از انجام مصاحبه با 25 نفر، داده ها به شکل استقرایی و بر اساس تحلیل مضمونی با استفاده از نرم افزار Nvivo10 دسته بندی و مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل ها نشان داد که فرصت های مطالعاتی ارزش های دانشگاهی و شخصی اعضای هیات علمی را در قالب توسعه حرفه ای و سبک زندگی شخصی تغییر داده است. مشارکت کنندگان چالش های فرصت مطالعاتی را در قالب چالش های درون سازمانی و برون سازمانی انعکاس دادند. روایت ها گویای آن بود که اعضای هیات علمی توانسته اند با بهره گیری از تجاربی که فرصت مطالعاتی برای آن ها فراهم کرده بود در وهله نخست تغییراتی در سبک زندگی شخصی خود و نگرش هایشان بدهند که داشتن برنامه بلندمدت برای خود و خانواده، احساس مسئولیت اجتماعی و تعاملات مثبت تر با همکاران از آن جمله اند. در حیطه کار حرفه ای آکادمیک و دانشگاه، گرایش به کارهای گروهی، حمایت از دانشجویان و همکاران با ایجاد پیوندهای علمی به عنوان یک رابط با دانشگاه های خارجی و اهمیت دادن به کیفیت به جای کمیّت از دستاوردهای فرصت مطالعاتی بودند. یافته ها توصیه می کند که با وجود تغییر پست های مدیریتی مقررات اداری ساده و ثابتی برای حمایت از اعضای هیات علمی داوطلب استفاده از فرصت های مطالعاتی درنظر گرفته شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲