فرآیند مدیریت و توسعه

فرآیند مدیریت و توسعه

مدیریت و توسعه تابستان و پاییز 1387 شماره 68 و 69

مقالات

۱.

روند جهانی در سنجش سرمایه اجتماعی: اثرپذیری از حوزه سیاست گذاری اجتماعی

۲.

بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی

۳.

نقش علوم انسانی در توسعه سرمایه اجتماعی

۴.

سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی: بررسی مقایسه ای استان های ایران

۵.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

۶.

واکاوی رابطه سرمایه اجتماعی خانواده با تحصیل فرزندان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲