فرآیند مدیریت و توسعه

فرآیند مدیریت و توسعه

فرآیند مدیریت و توسعه دوره 31 پاییز 1397 شماره 3 (پیاپی 105) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تدوین مدل علّی بروز فساد اداری در مناطق شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خط مشی گذاری عمومی فساد اداری سلامت اداری شهرداری ها حکومت محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۵۹۰
هدف از این پژوهش، طراحی مدل علّی بروز فساد اداری در شهرداری ها به عنوان نظریه زیربنای خط مشی های ضد فساد در شهرداری است. برای اجرای این پژوهش، ابتدا بر اساس مرور ادبیات و پیشینه پژوهش متغیرهای اثرگذار بروز فساد اداری در شهرداری تهران به دست آمد. با بررسی 52 سازمان در سطح شهرداری تهران، عوامل اثرگذار (فردی و سازمانی) در بروز فساد اداری در شهرداری تهران شناسایی و با استفاده از مدل معادله های ساختاری به روش PLS روابط و میزان تاثیر هر یک از عوامل بر تمایل کارکنان به فساد اداری بررسی شدند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که در سطح فردی، عوامل فردی درونی شامل «عدم پایبندی به دین»، «عدم پایبندی به اخلاق» و «ریسک پذیری»، و عوامل فردی بیرونی (وابسته به شرایط) شامل «نیاز مادی»، «احساس بی عدالتی»، «جامعه پذیری نامناسب» و «میزان ارتباط با ارباب رجوع» در تمایل به فساد نقش دارند و در سطح سازمانی، عوامل پیشگیرانه شامل «اطلاع رسانی و فرهنگ ضدفساد»، «مناسب بودن سازوکارهای نظارتی و مقابله با فساد» و «شفافیت و پاسخ گویی» و عوامل افزایش اثربخشی شامل «درآمد ناپایدار»، «استفاده از فناوری اطلاعات»، «کیفیت تصمیم ها»، «کیفیت و نحوه اجرای قوانین و مقررات» و «شایسته سالاری» در بروز فساد در شهرداری ها نقش دارند.
۲.

علل رفتار زیراب زنی در سازمان های بخش دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زیراب زنی علل فردی علل سازمانی علل مدیریتی تئوری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۹ تعداد دانلود : ۳۹۶۹
رفتارهای پنهانی که عموماً به عنوان زیراب زنی شناخته می شوند، اقدام هایی هستند که در غیاب فرد مورد هدف انجام می گیرند و در جهت تخریب شهرت یا شغل فرد، یا ایجاد مشکلاتی برای وی صورت می گیرند. با توجه به پیامدهای نامطلوب این رفتار برای فرد، سازمان و جامعه، این پژوهش به دنبال شناسایی انواع علل رفتار زیراب زنی در سازمان های دولتی شهر مشهد است. فلسفه پژوهش، تفسیری است و رویکرد آن کیفی، و راهبرد مورد استفاده، داده بنیاد مبتنی بر رویکرد ظاهرشونده است. جامعه مورد مطالعه، مدیران سازمان های دولتی شهر مشهد هستند که نوزده نفر تا رسیدن به اشباع نظری به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. نتایج به دست آمده از تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری در دو مرحله کدگذاریِ حقیقی و نظری نشان می دهد که انواع علل رفتار زیراب زنی در سه دسته علل فردی، علل مدیریتی و علل سازمانی قرار می گیرند. شناخت این عوامل می تواند زمینه ای را فراهم آورد تا با شناخت دقیق این عوامل، مانع از توسعه و گسترش این رفتارها در سازمان ها گردید.
۳.

تأملی بر یادگیری محیط کار: مطالعه موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش منابع انسانی یادگیری محیط کار یادگیری غیررسمی روش های یادگیری نظریه زمینه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۹۳۴
هدف پژوهش حاضر، بررسی یادگیری محیط کار در شرکت ملّی صنایع پتروشیمی است. روش شناسی پژوهش، کیفی با رویکرد نظریه زمینه ای چارماز است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه، تحلیل اسناد، مشاهده و گروه متمرکز است. جامعه آماری این پژوهش شامل 350 نفر است که با روش نمونه گیری هدفمند و با مصاحبه از 16 نفر از کارکنان انجام گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با رویکرد نظریه زمینه ای (کدگذاری اولیه، متمرکز و نظری) با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 10 انجام شد. نتایج پژوهش 6 مقوله کلی، 17 مقوله فرعی و 42 خرده مقوله است. تحلیل یافته ها نشان می دهد که یادگیری سازنده گرایی، یادگیری ارتباط گرایی، یادگیری اجتماعی، آموزش رسمی، یادگیری از منابع اطلاعاتی و یادگیری خودراهبر بخشی از روش های یادگیری هستند که توسط کارکنان شرکت ملّی صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.
۴.

پیشایندهای مشارکت کارکنان در فعالیت های داوطلبانه با حمایت کارفرما: یک مرور نظام مند ادبیات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت های داوطلبانه فعالیت های داوطلبانه با حمایت کارفرما مسئولیت اجتماعی شرکت مشارکت کارکنان مرور نظام مند ادبیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۶۸۲
در سال های پیشین، فعالیت های داوطلبانه با مشارکت کارفرما روند رو به رشدی را در سطح جهانی داشته است. بدون در نظر گرفتن نوع برنامه داوطلبانه و یا نوع صنعت، مشارکت در فعالیت های داوطلبانه علاوه بر ایجاد مزیت برای جامعه، دارای مزایایی هم برای کارمندان و هم برای کارفرمایان است. هدف این پژوهش شناسایی پیشایندهای مشارکت کارکنان در فعالیت های داوطلبانه با مشارکت کارفرما است. بر اساس این، با جستجوی واژگان کلیدی مرتبط در دو پایگاه اطلاعاتی Scopus و Web of Science و با حذف مقاله های غیرمرتبط و خارج از پروتکل علمی مورد نظر (با استفاده از ابزار CASP)، 49 مقاله کمّی و کیفی انگلیسی زبان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش ما، مبتنی بر 19 کد نهایی به دست آمده از پیشایندهای بررسی شده، نشان می دهد که پیشایندهای فعالیت های داوطلبانه با مشارکت کارفرما را می توان در سه دسته فردی، سازمانی، و محیطی طبقه بندی کرد. در سطح فردی، پیشایندها عبارت اند از، عوامل جمعیت شناختی، انگیزاننده های خویش محور، ارزش ها، و عوامل شخصیتی. همچنین عوامل سازمانی شامل زمانِ کاری شغل کارکنان، نوع سازمان، اندازه سازمان، فرهنگ سازمانی، معنادار بودن پروژه داوطلبانه، نحوه برگزاری فعالیت داوطلبانه، نحوه حمایت کارفرما، و تحسین فعالیت های داوطلبانه توسط سازمان می شوند. در نهایت، فشار ذی نفعان و حمایت دولت از برنامه های داوطلبانه سازمان ها، از عوامل محیطی بررسی شده در مقاله های مرورشده به شمار می روند.
۵.

وفاداری مشتریان به خدمات بانکداری برخط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات آنلاین کیفیت رابطه آنلاین وفاداری آنلاین بانکداری آنلاین خدمات آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۴۲۴
با پیشرفت فناوری و توسعه اینترنت و همچنین، شکل گیری رسانه های اجتماعی آنلاین (برخط)، زیرساخت مناسبی برای ارتبا ط جمعی و انتقال تجربه ها ایجاد شده است. این تغییرهای محیطی، رابطه مشتریان با بنگاه ها را متحول و آن ها را مجبور به ارائه خدمات به مشتریان به صورت آنلاین کرده است. هدف این پژوهش، تدوین مدل جامع وفاداری مشتری به خدمات آنلاین در صنعت بانکداری است. تعداد 651 نفر از مشتریان صنعت بانکداری که از خدمات آنلاین بانک ها استفاده می کنند، به عنوان نمونه آماری با تکمیل پرسش نامه در این پژوهش مشارکت کردند. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد؛ و فرضیه های پژوهش با استفاده از تکنیک مدل سازی معادله های ساختاری و نرم افزار AMOS23 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که کیفیت خدمات آنلاین در قالب کیفیت فایده گرایانه و لذت گرایانه بر وفاداری آنلاین به طور مستقیم تاثیر مثبت دارد. همچنین، کیفیت خدمات آنلاین بر وفاداری آنلاین به طور غیرمستقیم از راه کیفیت رابطه آنلاین (اعتماد، تعهد و رضایت آنلاین) تاثیر مثبت دارد.
۶.

تدوین فرایند یکپارچه مستندسازی تجربه های سازمانی: رویکرد مدیریت تجربه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرایند مستندسازی تجربه مدیریت تجربه ساخت اجرا توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۶۹
هدف این پژوهش، تدوین فرایند یکپارچه مستندسازی تجربه برای اجرای مستندسازی تجربه در سازمان است. روش این پژوهش کیفی، و نوعی از فرامطالعه به نام فراترکیب است. در این پژوهش، پس از طراحی پرسش های پژوهش، جستجوی نظام مند پژوهش ها بر اساس کلیدواژه های مرتبط از شش پایگاه داده داخلی (از ابتدا تا پایان فروردین 1395) و یازده پایگاه داده خارجی (از ابتدا تا پایان آوریل 2017) صورت گرفت و به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 28 پژوهش انتخاب شدند. با بررسی پژوهش های اشاره شده، سه گام یعنی ساخت، اجرا، و توسعه شناسایی گردید که هر گام دارای مراحلی است. به این ترتیب که گام ساخت، شامل دو مرحله یعنی تشکیل تیم مستندسازی تجربه و آماده سازی و آموزش تیم است. گام اجرا شامل سه مرحله یعنی اکتساب تجربه، ویرایش تجربه، و نگهداری تجربه است، و گام توسعه شامل دو مرحله یعنی انتشار تجربه و تداوم مستندسازی در سازمان است. بر اساس گام ها و مراحل یادشده، فرایند یکپارچه مستندسازی تجربه تدوین شده، و پایایی و اعتبار آن تایید گردید. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی مدیران در اجرای مستندسازی تجربه در سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲