فرآیند مدیریت و توسعه

فرآیند مدیریت و توسعه

فرآیند مدیریت و توسعه دوره 33 زمستان 1399 شماره 4 (پیاپی 114) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدل مسئولیت اجتماعی برای سازمان های دولتی ایران با رویکرد اخلاقی و راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی رویکرد اخلاقی راهبرد سازمان های دولتی سیستم استنتاج فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۳۳۳
مسئولیت اجتماعی سازمانی به عنوان سازوکاری توصیف می شود که به موجب آن سازمان ها را به استفاده از منابع تحت اختیار خود در راستای حفظ منافع جامعه و بهبود رفاه عمومی ملزم می نماید. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل سه وجهی مسئولیت اجتماعی برای سازمان های دولتی ایران است. در مرحله اول، بر اساس نظر خبرگان و با استفاده از روش دلفی به شناسایی یک سری ابعاد (شامل پاسخگویی، اقتصادی، حفظ حرمت های فرهنگی اجتماعی، رعایت حقوق عامه، محیط زیست محوری، پاسداشت معنویت و ارزش های اسلامی، انصاف و عدالت محوری)، با در نظرگرفتن ویژگی های سازمان های دولتی و شرایط بومی کشور ایران پرداخته می شود. سپس در مرحله دوم، تلاش می شود با ایجاد تناسب بین سطوح اخلاقی سازمان و راهبرد سازمان در قبال مسائل عمومی، درجه اجرای اثرگذار هر یک از ابعاد مسئولیت اجتماعی تعیین گردد. نتایج با استفاده از سیستم استنتاج فازی نشان می دهد که اثرگذاری رویکرد اخلاقی و راهبردهای مسئولیت اجتماعی سازمانی از طیف پایین به سمت بالا دارای اثرگذاری مثبتی بر تمامی ابعاد مسئولیت اجتماعی هستند.
۲.

تدوین چارچوب مطلوب راهبری شرکتی برای بین المللی شدن: مطالعه موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبری شرکتی چارچوب راهبری شرکتی بین المللی شدن سازوکارهای راهبری شرکتی خط مشی عمومی صنعت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۸
تحلیل محیط جهانی صنعت نفت و تحولات آن نشان می دهد که صنعت نفت یک بخش ضروری از انرژی و اقتصاد جهان باقی می ماند، ولی در یک محیط متفاوت و با ویژگی هایی تغییریافته؛ صنعتی با فناوری ها، چالش ها، الزام ها، فرصت ها و بازیگرانی متفاوت که در نتیجه نیازمند بازآفرینی در مدل راهبری شرکتی بازیگران در راستای تطابق با تغییرهای محیطی است. در این راستا، یکی از اصلاحات بنیادین مورد نیاز شرکت ملّی نفت ایران به منظور تطابق با محیط جدید، بین المللی شدن است. یکی از اولین اقدام ها در جهت بین المللی شدن، تغییر چارچوب راهبری شرکتی با شرایط بازار و دنیای صنعت نفت است. اهمیت این پژوهش در تبیین مدل مطلوب راهبری شرکتی برای افزایش بهره وری شرکت ملّی نفت ایران، و به طور کلی اقتصاد ایران تعیین می شود. هدف این پژوهش تدوین مدل مطلوب راهبری شرکتی برای شرکت ملّی نفت در راستای بین المللی شدن مبتنی بر روش کیفی داده بنیاد است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدل مطلوب راهبری شرکتی شامل تغییرهای اساسی در جهت گیری کلان راهبری شرکتی در راستای ایجاد توازن میان اهداف تجاری و غیرتجاری به منظور ایجاد بهترین عملکرد در طولانی مدت است. به این منظور، باید سازوکارهای داخلی و خارجی راهبری شرکتی در شرکت ملّی نفت ایران تغییر یابد. چارچوب مطلوب راهبری شرکتی زمینه ساز پیامد هایی مانند جذب سرمایه گذاری های خارجی، دسترسی به شبکه توانمندی های بین المللی و انتقال فناوری، قدرت تاثیرگذاری در مناسبات سیاسی اقتصادی بین المللی، و توسعه توانمندی های مختلف حاصل از فعالیت های بین المللی می شود.
۳.

طراحی مدل شایستگی مدیران ارشد پالایشگاه های گاز در مجتمع گاز پارس جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی مدل شایستگی مدیران ارشد تحلیل تم صنعت گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۸
این پژوهش با هدف طراحی مدل شایستگی مدیران ارشد پالایشگاه های گاز پارس جنوبی انجام می شود. با توجه به رویکرد کیفی پژوهش، پژوهش گران با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد پالایشگاه های مجتمع گاز به جمع آوری اطلاعات می پردازند و با استفاده از شیوه تحلیل تم (مضمون) و کدگذاری سه مرحله ای، داده های کیفی را تحلیل می کنند. بر اساس یافته های پژوهش، مدل شایستگی مدیران ارشد پالایشگاه با 4 مضمون فراگیر و 11 مضمون اصلی شکل می گیرد که مضامین فراگیر شامل شایستگی های فردی (اخلاقی، نگرشی ، و رفتاری)، بین فردی (ارتباطی، تیمی، و رهبری)، سازمانی (منابع انسانی، حرفه ای، و مدیریتی)، و راهبردی (تفکر و عمل راهبردی و مدیریت بحران) است. پیاده سازی این مدل موجب ارتقا و توسعه مدیران ارشد پالایشگاه ها می شود.
۴.

چرا باید مالیات بدهم؟ مطالعه تاثیر ارزش درک شده بر تعهد به پرداخت در پرتو امکان فرار مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ادراکی رضایت مندی بازاریابی بخش عمومی تعهد به پرداخت مالیات امکان فرار مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۵
دریافت داوطلبانه مالیات، آرزوی همیشگی دولت و سازمان های مالیاتی است. بازاریابی بخش عمومی به عنوان یک رویکرد مدرن سعی دارد با کاربست مفهوم دموکراسی بازار به این سازمان ها در جذب و اقناع مخاطبان یاری رساند. در این مسیر، مدیریت اذهان جامعه می تواند دریافت مالیات را آسان و رضایت مند کند. پژوهش حاضر، تاثیر ارزش ادراک شده و رضایت دریافت شده بر تعهد به پرداخت مودیان را با ملاحظه متغیر ادراک از فرار مالیاتی مطالعه می کند. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر مودیان مالیاتی است و داده های مورد نیاز به روش پیمایش به دست می آیند. بر اساس یافته های مدل معادله های ساختاری می توان گفت که ارزش ادراکی اثر مثبتی بر تعهد به پرداخت مالیات و رضایت مندی مودی دارد. یافته قابل تامل پژوهش حاضر این است که در جامعه مورد مطالعه، ارزش درک شده از پرداخت مالیات به نسبت بالاست، اما ذهنیت مودیان از عواقب نه چندان جدیِ گریز از مالیات، رفتار آن ها را در عمل تغییر می دهد. یافته های این پژوهش می تواند نگاه سیاست گذار به پذیرش مالیات را با لنز بازاریابی بخش عمومی متحول کند.
۵.

تاثیر معنویت کاری و حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار کاری نوآورانه: با تبیین نقش میانجی تناسب فرد- سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معنویت کاری حمایت سازمانی ادراک شده رفتار کاری نوآورانه تناسب فرد سازمان ثبت احوال استان گلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۴۷۸
امروزه نوآوری عامل اساس توسعه و ماندگاری سیستم های اجتماعی است و دستیابی به آن، نیازمند رفتار کاری نوآورانه است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر معنویت کاری و حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار کاری نوآورانه با تبیین نقش میانجی تناسب فرد سازمان می پردازد. با دریافت 123 پرسشنامه از کارمندان اداره های ثبت احوال استان گلستان، نتایج مدل معادله های ساختاری نشان می دهد که معنویت کاری و حمایت سازمانی ادراک شده بر تناسب فرد سازمان اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین، تناسب فرد سازمان، معنویت کاری، و حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار کاری نوآورانه اثر مثبت و معناداری دارند. یافته ها نقش میانجی تناسب فرد سازمان را در رابطه بین معنویت کاری و حمایت سازمانی ادارک شده با رفتار کاری نوآورانه تایید می کنند. در پایان پژوهش پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی بیان می شود.
۶.

نقش قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی و سنجش ابعاد آن در توسعه مقصد گردشگری با رویکردی بر تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه مقصد گردشگری دموکراتیک کردن رسانه های اجتماعی فناوری های قدرت داستان سرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۳۴۹
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی و سنجش ابعاد آن در توسعه مقصد گردشگری شهر توریستی رامسر است. این پژوهش دارای رویکرد آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی، تمامی داستان های مقصد رامسر در رسانه های اجتماعی است که تعداد 62 داستان به روش نمونه گیری قضاوتی برگزیده می شوند. روش گردآوری داده ها، داستان های مکتوب آنلاین (برخط) هستند که از راه تحلیل روایت و با کمک تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل می شوند. ابعاد قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی شناسایی و در قالب شبکه مضامین و سپس مدل مفهومی این مقصد ارائه می شوند. جامعه آماری در بخش کمّی شامل تمامی گردشگرانی است که داستان های گردشگری این مقصد را در رسانه های اجتماعی مطالعه می کنند. نمونه گیری به روش غیراحتمالیِ در دسترس است و با دریافت 450 پرسشنامه (الکترونیکی) از گردشگران، نتایج مدلسازی معادله های ساختاری نشان می دهد که تمامی ابعاد قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی برخط شهر رامسر شامل جنبه های دانش ادبی، جذابیت و پویایی، شناختی، عاطفی، اعتماد و اعتبار، گردشگری، و اخلاقی بر توسعه این مقصد اثر معناداری می گذارند.
۷.

تدوین و اعتباریابی مدل غنی سازی شغلی اعضای هیئت علمی: یافته های یک مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غنی سازی شغلی نشانگان ابعاد هیئت علمی مدل مطالعه کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۰۵
موسسه های آموزش عالی با نیازها و انتظارهای نوپدید جامعه رو به رو هستند. اعضای هیئت علمی باعث کیفیت آموزش عالی می شوند و نقش مهمی در امر توسعه هر کشور ایفا می کنند. هدف پژوهش کیفی حاضر تدوین و اعتباریابی مدل نشانگان و ابعاد غنی سازی شغلی اعضای هیئت علمی است. یافته ها نشان می دهد که غنی سازی شغلی اعضای هیئت علمی می تواند در ابعادی پنجگانه طبقه بندی شود و نشانگانی بدین شرح داشته باشد: بُعد آموزشی (تسلط به کاربرد روش های نوین و خلاقانه تدریس، مهارت پویایی گری استاد، اندیشه سازی در جریان آموزش، توان تدوین راهبردهای آموزشی و ارزشیابی در جریان تدریس، توانایی ارائه بازخورد و داشتن تفکر انعکاسی، برانگیزاننده بودن اهداف برتر یادگیری در مخاطبان)؛ بُعد پژوهشی (حساسیت به جمع آوری داده های صحیح، مهارت تیم سازی و شبکه سازی (ملّی و بین المللی)، قدرت مدیریت پروژه، تسلط بر روش شناسی پژوهش و تعریف پایان نامه ها مبتنی بر حل مسائل جامعه)؛ بُعد خدمات تخصصی (مهارت کارآفرینی و خلق ثروت، توانایی حل مسائل کاربردی جامعه، ارتباط با اجتماع و صنعت، و قدرت گفتمان سازی)؛ بُعد فردی (حساسیت مسئولیتی، داشتن تفکر سیستمی، داشتن تفکر شهودی، مدیریت زمان، و خودتنظیمی)؛ و بُعد سازمانی (مهارت تشکیل اجتماع یادگیرنده، توان ارتباط علمی با دانشگاه های معتبر خارج کشور، تعامل با اجتماع علمی و مربی گری همتا). در پایان برای دستیابی به غنی سازی شغلی اعضای هیئت علمی، پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی ارائه شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲