فرآیند مدیریت و توسعه

فرآیند مدیریت و توسعه

فرآیند مدیریت و توسعه دوره 29 زمستان 1395 شماره 4 (پیاپی 98) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پیش بینی توانمندسازی کارکنان بر مبنای مهارت سیاسی با نقش واسطه ای سکوت سازمانی و رفتار سکوت کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت سیاسی توانمندی کارکنان سکوت سازمانی رفتار سکوت جو سکوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۶۰۳
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر ساختاری مهارت سیاسی بر توانمندی کارکنان با نقش واسطه ای رفتار سکوت کارمندان و جو سکوت است. این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری، تمامی کارمندان ادارات آموزش وپرورش شهر مشهد در سال 92-93 است. نمونه ای به حجم 171 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. شرکت کنندگان پرسشنامه ی مهارت سیاسی، سکوت سازمانی و توانمندی کارکنان را تکمیل کردند. داده ها با مدل معادلات ساختاری و با نرم افزار LISREL تحلیل شده اند. یافته ها نشان داد که نشانگرهای سازه نهفته مهارت سیاسی به نحو مطلوبی پیش بینی کننده مهارت سیاسی هستند. افزون بر آن، نیرومندترین نشانگر سازه نهفته جو سکوت سازه فرصت ارتباط است. در مدل ساختاری تدوین شده، یافته ها نشان می دهد مهارت سیاسی بر جو سکوت، اثر ساختاری منفی دارد (43/0-= GA11)؛ مهارت سیاسی بر رفتار سکوت اثر ساختاری منفی دارد (33/0-= GA21) و مهارت سیاسی بر توانمندی کارکنان اثر ساختاری مثبت دارد (79/0= GA31). اثر غیرمستقیم مهارت سیاسی بر رفتار سکوت، معنی دار نبوده و اثر غیرمستقیم مهارت سیاسی بر توانمندی کارکنان معنی دار است (049/0). همچنین، جو سکوت سازمان بر رفتار سکوت کارمندان اثر ساختاری مستقیم (15/0= BE) دارد. در نتیجه، برای مقابله با رفتار سکوت سازمانی و بهره گیری از تجربیات کارکنان باید جو سکوت سازمانی را از میان برداشت. یک عامل بسیار مؤثر در این زمینه، افزایش مهارت سیاسی کارکنان است. استفاده از مهارت سیاسی، با کمرنگ شدن جو سکوت همراه است که به تبع آن می توان انتظار داشت رفتار سکوت سازمانی کاهش یابد و کارکنان توانمندتر شوند.
۲.

ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از تحلیل پوششی داده های پنجره ای و درخت تصمیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل پنجره ای تحلیل پوششی داده ها داده کاوی درخت تصمیم شرکت های دارویی کارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۲۸۱
کارایی از موضوع های مهمی است که علاوه بر مدیران شرکت ها و سازمان های مختلف، مشتریان استفاده کننده از خدمات این شرکت ها و سازمان ها نیز به آن علاقه مند هستند. هدف این پژوهش، بررسی کارایی شرکت های داروسازی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با استفاده از تحلیل پوششی داده های پنجره ای و سپس ارائه قواعدی با استفاده از درخت تصمیم است. روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای با امکان پذیر ساختن ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، تا حدودی مشکل ناکافی بودن مشاهدات را برطرف می کند. این روش بر اساس میانگین متحرک عمل می کند و برای یافتن روندهای عملکرد یک واحد در طول زمان مفید است. در این پژوهش، ارزیابی کارایی 23 شرکت داروسازی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با توجه به ورودی ها و خروجی ها به روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای در وضعیت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در طول سال های 1388-1393 صورت گرفته است و سپس نتایج حاصل از آن به عنوان برچسب دسته واحدهای تصمیم گیرنده که در واقع ورودی روش درخت تصمیم است، مورد استفاده قرار می گیرند. درنهایت، با استفاده از درخت تصمیم، قواعد مستتر در داده ها استخراج می شود.
۳.

ارائه مدل اجرای استراتژی درشرکت آب و فاضلاب استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجرای استراتژی هم سوسازی برنامه عملیاتی نظریه داده بنیاد عوامل زمینه ای عوامل فرایندی عوامل محتوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۵۱۰
اجرای موفقیت آمیز استراتژی برای سازمان مزیت رقابتی مهمی ایجاد می کند. تجارب عملی و پژوهش های دانشگاهی نشان می دهد که اجرای استراتژی بر عملکرد و اثربخشی سازمان تاثیر فراوانی دارد و عامل اساسی در موفقیت کسب وکار یا سازمان است؛ بنابراین، بدون رویکردی مدون و دقیق در مورد اجرا، اهداف استراتژیک محقق نخواهد شد. این پژوهش با شناسایی عوامل اجرای استراتژی در شرکت آب و فاضلاب استان تهران با استفاده از دیدگاه های خبرگان به توسعه الگویی برای اجرای استراتژی در شرکت پرداخته است؛ پژوهش بر اساس نتیجه، توسعه ای؛ بر اساس هدف، تبیینی- توصیفی؛ بر اساس نوع داده، کیفی و استراتژی این پژوهش، داده بنیاد است. تحلیل نتایج به دست آمده از مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی نشان داد که مقوله اصلی هم سوسازی عناصر سازمانی با 3 مقوله هم سوسازی عوامل ساختاری رفتاری (عوامل زمینه ای درون سازمانی)؛ مقوله هم سوسازی کارکردها (عوامل فرایندی) و مقوله تناسب با عوامل محیطی (عوامل زمینه ای برون سازمانی)؛ در کنار مقوله اصلی تدوین برنامه عملیاتی (عوامل محتوایی)، به عنوان عناصر اجرای استراتژی تبیین شدند که با توجه به نظر خبرگان درخصوص روابط حاکم بر آن ها، به عنوان مدل مناسب اجرای استراتژی شرکت آب و فاضلاب استان تهران تائید گردید.
۴.

شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق خط مشی حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خط مشی فرآیند خط مشی اجرای خط مشی نظریه های اجراء اجرای مؤثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۷۴۵
پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر در اجرای موفق خط مشی «حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات»، مصوب مجلس شورای اسلامی انجام شده است. از این رو، ضمن شناسایی عوامل مؤثر، میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن عوامل در اجرای موفق خط مشی مذکور مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی- اکتشافی با استفاده از فن دلفی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسش نامه ای مشتمل بر 84 متغیر بر اساس ادبیات نظری حوزه اجرای خط مشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان نظری و تجربی حوزه اجرای خط مشی هستند. با استفاده از فن آنتروپی شانون، آزمون تی و ماتریس اهمیت-عملکرد داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که بر این اساس، 20 متغیر نظیر: منابع کافی، زمان کافی بیان اهداف و... هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی برای استمرار قرار داشته و 18 متغیر نظیر: منطقی بودن قوانین، اعمال کنترل اداری کامل، تعیین مراحل دقیق اجراء و... از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته، و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند و مستلزم ارتقای وضعیت عملکردی آن ها، توسط خط مشی گذاران و مجریان مربوطه بوده اند.
۵.

مدل سازی مدیریت پایدار دفاتر ICT روستایی با استفاده از هوش تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دفاتر ICT روستایی خدمات ICT هوش تجاری پایداری خدمات مدیریت سازمان تصمیم گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۲۷۸
پایداری دفاتر ICT روستایی، به معنای توانایی حفظ مزیت رقابتی یا توسعه عملکرد در بلندمدت و تداوم رضایت روستائیان در طول زمان است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش که با رویکرد کیفی و روش میدانی انجام شده است، شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری و ارائه یک مدل هوش تجاری برای مدیریت پایدار دفاتر ICT روستایی است. منطقه مورد مطالعه در این پژوهش، استان اصفهان است و 388 دفتر ICT روستایی فعال در سطح استان وجود دارد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، 50 دفتر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای به دست آوردن اطلاعات موردنیاز، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا در دو مرحله استفاده شد و 7 شاخص عمده و 37 متغیر مختلف پایداری دفاتر ICT روستایی شناسایی شدند. شاخص های اصلی عبارتند از: 1. ویژگی های فردی کارگزاران دفاتر، 2. فاکتورهای اجتماعی، 3. فاکتورهای اقتصادی، 4. فاکتورهای تکنولوژیکی، 5. مکان دفاتر، 6. خدمات و 7. فاکتورهای سازمانی. بر اساس شاخص های استخراج شده، مدل هوش تجاری برای مدیریت پایدار دفاتر طراحی گردید. این مدل می تواند در کمک به دفاتر ICT روستایی برای اجرا و نظارت بر شیوه های پایدار، نقش حیاتی ایفا کند.
۶.

شناسایی و اولویت بندی عوامل ایجادکننده فلات زدگی شغلی در سازمان های دولتی با استفاده از روش دلفی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فلات زدگی شغلی ارتقا و پیشرفت کارکنان توسعه منابع انسانی فن دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۷ تعداد دانلود : ۶۵۳
هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل ایجادکننده فلات زدگی شغلی در سازمان های دولتی بوده است. این پژوهش از نظر روش ترکیبی و از نظر نوع پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی شهر خرم آباد هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 25 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردیده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از ترکیب روش کمی و کیفی، ابتدا با استفاده از داده های کیفی به دست آمده از مطالعات اکتشافی شامل بررسی متون اکتشافی و انجام مصاحبه های اکتشافی عوامل ایجادکننده فلات زدگی شغلی مشخص می شود؛ سپس با استخراج عوامل، آن ها از طریق پژوهش زمینه یابی مورد ارزیابی قرار داده می شوند. نتایج پژوهش مشتمل بر دو بخش است، که در بخش نخست، مجموعه ای از عوامل ایجادکننده فلات زدگی شغلی شناسایی و در بخش دوم، میزان اهمیت و اولویت این عوامل مشخص می شود. نتایج پژوهش نشان می دهند که نبود انگیزه کافی در میان کارکنان، عدم امکان بهبود شرایط محیط کار، فرصت های اندک برای ارتقا، چالشی نبودن شغل، ابهام در شغل و تغییر ساختار سازمانی مهم ترین عوامل ایجاد فلات زدگی شغلی هستند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲