فرآیند مدیریت و توسعه

فرآیند مدیریت و توسعه

فرآیند مدیریت و توسعه دوره 31 تابستان 1397 شماره 2 (پیاپی 104) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

سازه پردازی استعداد در سازمان های دولتی ایران با استفاده از روش شبکه خزانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعداد شبکه خزانه سازه عنصر سازمان های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۵۳۲
یکی از مسائل اصلی سازمان های دولتی در ایران، فقدان درک روشنی از تعریف استعداد است. تعریف و شناسایی گونه های استعداد ، از نیازمندی های اصلی جهت طراحی سیستم مدیریت استعداد به شمار می رود. هدف اصلی پژوهش حاضر، فهم شناسی مفهوم استعداد از نگاه مدیران و کارشناسان خبره سازمان های دولتی ایران است که بتواند دامنه گسترده مشخصه های استعدادها را در طبقه های مجزا دسته بندی کند. در این پژوهش، با بکارگیری روش پژوهشی شبکه خزانه، از مزیت راهبردهای کیفی و کمّی همزمان استفاده شده و جامعه آماری پژوهش بر اساس 14 مصاحبه با مدیران و کارشناسان خبره دولتی صورت گرفته است. در این پژوهش، با استفاده از مصاحبه ساختاریافته، ادراک های مشارکت کنندگان نسبت به موضوع استعداد استخراج شده است و محتوای هر شبکه خزانه در قالب سازه های شخصی دوقطبی به وجود آمده است. این شبکه ها مبنای تحلیل محتوا قرار گرفته اند. پس از ترسیم شبکه خزانه جمعی و تحلیل های آماری، نتایج نشان می دهد که این مفهوم را در قالب یک منظومه در سه بُعد قابلیت ها، تجربه و قدرت مذاکره، انگیزش و 13 سازۀ هوش منطقی بالا، قدرت حل مسئله، دانش زیاد، یادگیری بالا، قدرت بالای تحلیل گری، مهارت بالا، تخصص قوی، شایستگی حرفه ای، ارتباط قوی، تجربه کاری، اشتیاق، استمرار موفقیت و انگیزه بالا نشان داده است.
۲.

تبیین توصیفی فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران: با استفاده از نظریه زمینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبیین توصیفی اشاعه فناوری فناوری نرم فناوری نرم تجاری نظریه زمینه ای صنعت نفت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۴۴۳
هدف این پژوهش، تبیین توصیفی فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران است. بدین منظور، از نظریه زمینه ای با نوزده نفر از خبرگان مسلط به فرایندهای اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران مصاحبه عمیق انجام شد. پس از تجزیه وتحلیل مصاحبه های انجام شده و با انجام کدگذاری های لازم شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی، در مجموع 785 کد نهایی، 184 مفهوم و 71 مقوله فرعی استخراج شدند. فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری صنعت نفت ایران (در قالب شرایط علّی: نیاز و الزام های صنعت، الزام های اقتصاد دانش بنیان و الزام های مدیریتی؛ مقوله محوری: فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری؛ شرایط زمینه ای: بسترهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، فناوری، نوآوری و زیست محیطی؛ شرایط مداخله گر: حمایت مدیریت ارشد، نیروی جوان و دانش آموخته، مدل ذهنی کارکنان صنعت و سبک مدیریتی؛ راهبردها: فرهنگ سازی، اقدام های آموزشی، برون سپاری و خدمات مشاوره؛ و در نهایت، نتایج و پیامدها: سرآمدی نیروی انسانی، بهبود بهره وری، بهبود وضعیت رقابتی صنعت و بهبود وضعیت کلان کشور) تبیین شدند.
۳.

الگوی زیرساختی بین المللی شدن شرکت ملّی نفت ایران: مطالعه ای اکتشافی و تطبیقی جهت ارائه مسیر تحول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی زیرساختی بین المللی شدن شرکت ملّی نفتی شرکت بین المللی نفتی تحول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۰۲
این پژوهش به ارائه الگویی مناسب برای حرکت شرکت ملّی نفت ایران در راستای بین المللی شدن می پردازد. بدین منظور، نمونه موردی شرکت استات اویل مورد مطالعه دقیق قرار گرفت و با تلفیق آن با نیازهای شرکت ملّی نفت ایران، الگویی تطبیقی برای این تحول به دست آمد. در این پژوهش کیفی از روش تجزیه و تحلیل تم برای تحلیل داده های مصاحبه های پژوهشی با خبرگان صنعت نفت و گاز ایران و نروژ استفاده شد. در پایان، الگوی بین المللی شدن شرکت ملّی نفت ایران در قالب 3 تم و 8 مقوله ارائه و همچنین جایگاه این شرکت در الگوی مذکور معین گردد. این الگو به گونه ای طراحی شده است که راهبردهای لازم را جهت اعمال هر یک از تغییرات نمایان ساخته و میزان تطابق هر کدام از راهبردها را با تم های تغییر اعلام شده توسط کارشناسان روشن می سازد. نتایج پژوهش نشان داد که در جهت رسیدن به یک تغییر درست، چه راهبردهایی باید مورد استفاده قرار گیرد و به چه میزان بر انجام آن ها پافشاری شود.
۴.

ارزیابی معیارهای رفع انتظارات مشتریان در سطح مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی های سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت کیفیت جامع انتظارات مشتریان مدل پویایی های سیستم شبیه سازی نمودار جریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۷۸۷
موفقیت مدیریت کیفیت جامع با توانایی یادگیری، جذب، تطابق و اجرای تغییر نگرش های سازمان و تلفیق آن ها در سازمان ارتباط دارد. هدف این پژوهش، بررسی و بهبود برخی رفتارهای نامطلوب در مشتری مداری کیفیت جامع با استفاده از رویکرد پویایی سیستم است. در این پژوهش، با مرور ادبیات نظری و نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان و پس از شناسایی اجزا و متغیرهای انتظارات مشتریان، شبیه سازی با ارائه فرضیه های دینامیکی شروع شده و حلقه های علّی، نمودارهای جریان، معادله های ریاضی تکمیل شد. بدین منظور، از مدل پویایی سیستم ها با استفاده از نرم افزار Vensim، روشی برای یافتن ارتباط بین عوامل مرتبط با رفع انتظارات مشتریان ارائه گردید. نتایج این پژوهش، برای صنایعی قابل استفاده است که قصد برنامه ریزی در رفع انتظارات مشتریان را در سطح مدیریت کیفیت جامع دارند.
۵.

تفکر سیستمی بستری برای ارتقای عملکرد رهبران و اثربخشی سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفکر سیستمی پویایی سیستم ها منطق سیستم ها تصمیم گیری اثربخش عملکرد رهبری اثربخشی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۶ تعداد دانلود : ۶۳۹۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تفکر سیستمی بر عملکرد رهبران و اثربخشی سازمان های دولتی در شهر تهران انجام شد. پژوهش بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی سازمان های دولتی در شهر تهران بود. بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 80 سازمان محاسبه شد. داده ها با استفاده از روش نمونه در دسترس از مدیران میانی و عملیاتی سازمان های مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد؛ تفکر سیستمی بر عملکرد رهبری و اثربخشی سازمانی تأثیر دارد. عملکرد رهبری بر اثربخشی سازمانی تأثیر دارد و عملکرد رهبری در ارتباط بین تفکر سیستمی و اثربخشی سازمانی نقش میانجی دارد این بدین معناست؛ تفکر سیستمی با کمک به بهبود عملکرد رهبری ازجمله عملکرد راهبردی، عملکرد شخصی و عملکرد تعاملی رهبری مانند؛ دنبال کردن برنامه ریزی راهبردی، اجرا و پیگیری چشم اندازها و مأموریت های سازمانی، همکاری و تشریک مساعی، تشکیل تیم های مؤثر، ایجاد جوّ سازمانی مناسب، تشویق به یادگیری در سازمان و... می تواند منجر به سطوح بالایی از اثربخشی سازمانی شود.
۶.

بررسی تاثیر تنوع تیم مدیریت ارشد (TMT) بر عملکرد شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنوع تیم مدیریت ارشد عملکرد مالی پیشینه های مدیریتی تجربه های مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۲۹۶
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تنوع ویژگی های تیم مدیریت ارشد (TMT) بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی می پردازد. در این پژوهش، تنوع تیم مدیریت ارشد به دو دسته متغیرهای پیشینه های مدیریتی (سن، جنسیت، سابقه، سطح تحصیلات، زمینه تحصیلات، زمینه وظیفه ای) و متغیرهای تجربه های مدیریتی (تجربه صنعتی و تجربه بین المللی) تقسیم شده است. همچنین شاخص های مالی عملکرد شامل ROA، ROI و ROS، رشد فروش، رشد دارایی ها، و سهم بازار است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت های فعال در شهر صنعتی ساوه در استان مرکزی است که تعداد 210 پرسشنامه در میان شرکت های تولیدی این شهر صنعتی توزیع شد. ولی به دلیل عدم تکمیل و یا ناقص بودن اطلاعات در نهایت تعداد 89 شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان دهنده تاثیر مثبت تنوع تیم مدیریت ارشد از نظر جنسیت، پیشینه وظیفه ای، پیشینه تحصیلات، تجربه بین المللی و سابقه کار بر عملکرد مالی این شرکت ها است. این پژوهش کاربردی دارای راه کارها و توصیه های علمی و مدیریتی است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲