فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۴۹٬۹۶۲ مورد.
۶۱.

بررسی مفاهیم تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی و نوآوری در سازمان

نویسنده:

کلید واژه ها: تکنولوژی مدیریت تکنولوژی نوآوری در سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 88
با افزایش روز افزون رقابت، تکنولوژی نقش بسیار مهمی را برای کسب مزیت رقابتی ایفا می کند؛ هدف این پژوهش بررسی مفاهیم تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی و نوآوری در سازمان بود. این تحقیق بصورت مطالعه ی کتابخانه ای، روش تحلیلی/ توصیفی صورت گرفت. در این مقاله محتوای مرتبط با موضوع خانواده در مقالات و کتابهای اسلامی به روش تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد استقرایی، بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی مقالات و متون علمی حاکی از این بود که در سال های اخیر تکنولوژی با سرعت زیادی توسعه پیدا کرده است و سازمان ها گرایش زیادی به کاربرد تکنولوژی های نوین یافته اند. با این حال چیزی که کمتر به آن توجه می شود مدیریت تکنولوژی می باشد.در این مقاله سعی داریم تا دو مقوله تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی را جدای از هم تعریف کنیم و در ادامه گام ها و عناصر اصلی مدیریت تکنولوژی را بیان خواهیم کرد.نهایتا یک چارچوب فرایندی برای مدیریت تکنولوژی سازمان ها ارایه شده است.
۶۲.

رتبه بندی شرکت های حمل ونقل بین المللی ریلی ایران با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره پویا و سیستم استنتاج فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری چندمعیاره پویا سیستم استنتاج فازی شرکت های حمل ونقل بین المللی ریلی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 678 تعداد دانلود : 250
هدف: حمل بار از طریق ریل با توجه به مزایایی همچون آلودگی کمتر در مقایسه با حمل جاده ای، صرف زمان کمتر در قیاس با حمل دریایی و هزینه کمتر نسبت به حمل هوایی، از جمله موضوعاتی است که در حوزه حمل ونقل اهمیت دارد. از همین رو شرکت های حمل ونقلی، بیش از پیش به فعالیت در زمینه حمل بار ریلی و به ویژه، حمل بار بین المللی ریلی تمایل نشان می دهند. از جمله چالش های شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در حوزه حمل ونقل بین المللی، رتبه بندی این شرکت هاست که در تصمیم های گوناگونی همچون اعطای تخفیفات و تسهیلات، واگذاری واگن های خارجی، اولویت دهی به تأمین خواسته ها و رسیدگی به شکایات و موضوعاتی از این دست تأثیرگذار است. به همین منظور، در این مقاله مدل تصمیم گیری چندمعیاره پویا، برای رتبه بندی شرکت های حمل ونقل بین المللی ریلی ایران پیاده سازی شده است. روش: با توجه به ماهیت پویای مسئله، مدل تصمیم گیری چندمعیاره پویا، بر اساس داده های واقعی حمل بار بین المللی، شامل صادرات، واردات و ترانزیت، توسط شرکت های حمل ونقل بین المللی ریلی، در پنج سال اجرا شد و به منظور برآورد داده های عملکردی شرکت ها در آینده، از سیستم استنتاج فازی بهره گرفته شد. یافته ها: با لحاظ کردن عدم قطعیت از دو جهت که یکی تأثیرپذیری فعالیت شرکت ها در قالب یک سیستم استنتاج فازی و دیگری، پویایی مدل تصمیم گیری چندمعیاره پویا بود، اولویت 15 شرکت حمل ونقل بین المللی ریلی، برای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مشخص شد. نتیجه گیری: نتایج کلی بیانگر آن است که مواجهه با موضوع رتبه بندی شرکت های حمل ونقل بین المللی ریلی به صورت پویا، خروجی مطلوب تری را ارائه می دهد. همچنین کاربردی بودن روش ارائه شده برای بهره مندی از سیستم استنتاج فازی در مدل تصمیم گیری چندمعیاره پویا، از دیگر نتایجی است که از این پژوهش حاصل شد.
۶۳.

تاثیر اقلام تعهدی و جریان نقد آزاد ب ر پایداری مالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقلام تعهدی اختیاری اقلام تعهدی اجباری جریان نقدآزاد پایداری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 560 تعداد دانلود : 794
یکی از بخش های مهم و موثر در سود، اقلام تعهدی است؛ بررسی این اقلام در کنار جریان نقدآزاد در برآورد پایداری مالی و بررسی عملکرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و موجب کاهش عدم اطمینان استفاده کنندگان و ذی نفعان از اطلاعات مالی می شود. هدف پژوهش پیش رو تعیین اثر تعدیل مدل جونز در خصوص اقلام تعهدی اختیاری، اجباری و همچنین جریان نقد آزاد بر پایداری مالی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های بیمه و دوره زمانی آن بین سال های 1394 تا 1400 بوده است. روش پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت و محتوا، توصیفی است. آزمون فرضیه ها با استفاده از همبستگی بین متغیرها و دو رویکرد رگرسیون و الگوریتم فراابتکاری ژنتیک انجام شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان داد متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و اجباری و جریان نقد آزاد تاثیر معنی داری بر پایداری مالی دارد. همچنین نتایج نشان داد برآورد پایداری مالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک دقیق تر از رگرسیون چند متغیره است.
۶۴.

ارزیابی بهره وری مراکز لجستیکی سازمان های نظامی با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن و پرامتی (مطالعه موردی: نیروی دریایی راهبردی ارتش)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری لجستیک کارت امتیازی متوازن پرامتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 579
پیچیدگی های محیط در عرصه های رقابتی در میان سازمان های نظامی و افزایش انتظارات کشورها و دولت ها، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمانهای نظامی و بهبود مستمر مؤلفه های کلیدی را بیش از پیش آشکار نموده است؛ از این رو یکی از دغدغه های اساسی این سازمان ها و به طور خاص نیروی دریایی راهبردی ارتش -که عملیات در کلاس جهانی را آغاز نموده است - ارتقای سطح بهره وری مراکز عمده لجستیکی می باشد. با توجه به اهمیت فرایندهای لجستیکی در نیروی دریایی راهبردی ارتش، هدف از انجام این تحقیق ارائه چارچوبی به منظور سنجش بهره وری این مراکز است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی است. در این تحقیق برای جمع اوری اطلاعات در دو فاز اقدام شده است: در گام نخست با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه با رویکرد دلفی فازی در دو مرحله مؤلفه های بهره وری لجستیکی نداجا شناسایی شده و در گام دوم با استفاده از پرسشنامه و تحلیل اطلاعات با روش آنتروپی شانون ، وزن معیارها مشخص گردیده است. در ادامه با استفاده از روش پرامتی، عملکرد چهار مرکز لجستیکی عمده نیروی دریایی در سه ماهه اول سال 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد: مرکز لجستیکی چهارم بهره ورترین مرکز در بازه زمانی ذکر شده بوده است.در نهایت جهت بررسی و همچنین ارتقای بهره وری مراکز عمده لجستیکی نیروی دریایی راهبردی ارتش چارچوبی ارائه گردیده است.
۶۵.

سطح بندی شاخص های رخدادهای حدی موثر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رخدادهای حدی ریسک رفتار سرمایه گذار تکنیک دلفی مدلسازی ساختاری - تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 35 تعداد دانلود : 782
هدف اصلی این پژوهش، سطح بندی شاخص های رخدادهای حدی موثر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری می باشد. این پژوهش بر اساس هدف،کاربردی و بر حسب گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش،15 نفراز اساتید و دانشجویان دکترای رشته حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد ومدیریت بازرگانی کشور می باشندکه به عنوان خبره و از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند واین خبرگان ازطریق پرسشنامه ساختاری تفسیری، 15 شاخص رخدادهای حدی راکه قبلاً طی پژوهشی دیگرتوسط نویسندگان این مقاله،ازطریق 3مرحله دلفی فازی و ازبین 72 شاخص، شناسایی شده بودند را در5 طبقه، سطح بندی و اولویت بندی نمودند.روایی پرسشنامه توسط اساتیدمحترم راهنما ومشاور و خبرگان حوزه مالی تایید گردید. همچنین برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدکه برای تمامی متغیرها بیش از0.7 بدست آمد، برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزارمیک مک استفاده گردید. یافته های حاصل از روش ساختاری-تفسیری دراین پژوهش نشان می دهد که شاخص های رخداد های حدی، در پنج سطح رتبه بندی شده اند، به طوری که شاخص های تورم و تحریم در سطح پنجم، دارای بیشترین میزان تاثیر و شاخص آلودگی هوا در سطح اول، دارای کمترین میزان تاثیر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه می باشند.
۶۶.

طراحی چارچوب مفهومی برای مؤلفه های نرم تحول دیجیتال با استفاده از تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحول دیجیتال مؤلفه های نرم تحول دیجیتال چارچوب مفهومی تحلیل مضمون شبکه مضامین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 705 تعداد دانلود : 511
زمینه و هدف: امروزه تحول دیجیتال، ماهیت کار، مرزهای سازمانی و مسئولیت های کارکنان سازمان ها را تغییر داده است. تحول دیجیتال، پاسخ مناسبی برای دنیای سراسر تغییر، ابهام و نامطمئن است، از این رو، برای سازمان ها ضروری است تا به منظور باقی ماندن در میدان رقابت، به تحول دیجیتال مجهز شوند. تحول دیجیتال فقط به فناوری های دیجیتال نوین مربوط نمی شود و بیشتر به انسان وابسته است که در اصطلاح به آن، بخش نرم تحول دیجیتال گفته می شود. مدیران باید با مؤلفه های نرم تحول دیجیتال که لازمه پیاده سازی تحول شگرف دیجیتال است، آشنا شوند و آن ها را در سازمان های خود به کار گیرند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های نرم تحول دیجیتال و طراحی چارچوب مفهومی برای تبیین آن هاست. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون، اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش را مقاله های پایگاه های داده و مجله های معتبر بین المللی در این حوزه تشکیل داده است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 43 نمونه مرتبط با موضوع پژوهش انتخاب شده است. یافته ها: طی فرایند تحلیل، تفسیر و ترکیب یافته ها، چارچوب مفهومی حاصل از مؤلفه های نرم تحول دیجیتال ترسیم شد که متشکل است از: مضمون فراگیر فرهنگ، مشتمل بر 12 مضمون سازمان دهنده و 50 مضمون پایه؛ مضمون فراگیر مهارت ها، مشتمل بر 4 مضمون سازمان دهنده و 31 مضمون پایه؛ مضمون فراگیر مدیر سازمان، مشتمل بر 3 مضمون سازمان دهنده و 24 مضمون پایه؛ مضمون فراگیر رهبری دیجیتال، مشتمل بر 2 مضمون سازمان دهنده و 12 مضمون پایه. نتیجه گیری: مؤلفه های نرم تحول دیجیتال شناسایی شده، نشان می دهد که سازمان برای موفقیت در تحول دیجیتال، بر مدیر سازمان، به عنوان کسی که کشتی سازمان را هدایت می کند، متکی است. همچنین رهبر دیجیتال است که اشتیاق تحول دیجیتال را در افراد ایجاد می کند و پیش گام و محرک این تحول در سازمان می شود و با ایجاد فرهنگ مناسب، مسیر را برای تحول دیجیتال هموار می کند. همه آنچه بیان شد، در کنار افراد و مهارت های آنان به ثمر می نشیند، بنابراین سازمانی که به همه این مؤلفه های نرم مجهز شود، می تواند مدعی موفقیت در عرصه تحول دیجیتال باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش را مقالات پایگاه های داده و مجلات معتبر بین المللی در این حوزه تشکیل داده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 43 نمونه مرتبط با موضوع مورد مطالعه انتخاب شده است. یافته ها: طی فرآیند تحلیل، تفسیر و ترکیب یافته ها، چهارچوب مفهومی حاصل از مولفه های نرم تحول دیجیتال شامل مضمون فراگیر فرهنگ دارای 12 مضمون سازمان دهنده و 50 مضمون پایه؛ مضمون فراگیر مهارت ها دارای 4 مضمون سازمان دهنده و 31 مضمون پایه؛ همچنین مضمون فراگیر مدیر سازمان دارای 3 مضمون سازمان دهنده و 24 مضمون پایه و در نهایت مضمون فراگیر رهبری دیجیتال دارای 2 مضمون سازمان دهنده و 12 مضمون پایه، ترسیم شد. نتیجه گیری: مولفه های نرم تحول دیجیتال شناسایی شده، بیانگر این هستند که سازمان برای موفقیت در تحول دیجیتال بر مدیرسازمان به عنوان کسی که کشتی سازمان را هدایت می کند، متکی است، همچنین رهبر دیجیتال است که اشتیاق تحول دیجیتال را در افراد ایجاد کرده و پیشگام و محرک این تحول در سازمان می گردد و با ایجاد فرهنگ مناسب، مسیر را برای تحول دیجیتال هموار می سازد. همه موارد مذکور در کنار افراد و مهارت های آن ها به ثمر می نشیند؛ بنابراین، سازمانی که به همه این مولفه های نرم مجهز باشد می تواند مدعی موفقیت در عرصه تحول دیجیتال باشد.
۶۷.

تحلیل تخصیص فعالیت های شرکت های هواپیمایی در راهبرد هم رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هم رقابتی استراتژی برد- برد سیستم های اطلاعات فناوری تخصیص فعالیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 216 تعداد دانلود : 942
هم رقابتی، راهبردی است که مورد توجه جدی دردنیا و ایران قرار گرفته است. بررسی پیشینه این حوزه در صنعت هوانوردی دو شکاف را آشکار می نماید، یکی در شرکت های هواپیمایی ایران پژوهشی در این مورد صورت نگرفته است و لازم است شرایط و راهبردها و پیامدهای هم رقابتی در این صنعت بررسی شود. دومین شکاف که در پیشینه داخلی و خارجی مشاهده شد این بود که در صورت قبول این استراتژی توسط سیاست گذاران صنعت، چگونه فعالیت ها در این صنعت را به رقابت و همکاری تخصیص دهیم؟ هدف این پژوهش به دنبال پاسخ گویی و پر کردن شکاف دوم پژوهش می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی می باشد   و با ابزار پرسشنامه، داده ها جمع آوری شده اند. در جهت پاسخ گویی به سوال اصلی پژوهش از روش دلفی فازی استفاده شد. در این پژوهش با روش نمونه گیری قضاوتی 16 خبره صنعت و دانشگاه انتخاب و در دو مرحله 36 فعالیت اصلی در شرکت های هواپیمایی به رقابت و همکاری تخصیص داده شد و اجماع خبرگان در مورد آن حاصل شد. با توجه به نتایج دلفی فازی بیشترین توافق خبرگان برای همکاری شرکت های هواپیمایی در فعالیت های هندلینگ، تحقیق و توسعه، تجهیز و نگهداری و انبار قطعات و بیشترین توافق برای رقابت بین شرکت های هواپیمایی در فعالیت های بازاریابی، برنامه مسافران کثیرالسفر، برنامه های تفریحی درون پرواز و کارکنان پروازی می باشد. راهبرد هم رقابتی راهبردی برد-برد برای شرکت های هواپیمایی می باشد. در مرحله اجرای این راهبرد باید مشخص کرد در چه فعالیت هایی باید همکاری و در چه فعالیت هایی باید رقابت بین شرکت های هواپیمایی صورت گیرد. 
۶۸.

فهم ذهنیت های کلیدی بازیگران عرصه خط مشی اقتصادی کشور در به کارگیری کلان داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ذهنیت ها بازیگران خط مشی اقتصاد کلان داده روش شناسی کیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 524 تعداد دانلود : 995
رشد انفجارگونه تولید داده در عصر اطلاعات و ارتباطات  باعث شکل گیری مفهومی جدید به نام کلان داده شده است. کلان داده ها فرصت هایی هیجان انگیز و بی بدیل در حوزه های مختلف ایجاد کرده اند، یکی از مهم ترین استفاده کنندگان کلان داده ها، کسب وکارها هستند اما همواره چالش ها و نابسامانی های تنظیمی مختلفی در بهره برداری از کلان داده ها توسط کسب وکارها در کشور وجود داشته است. یکی از مهم ترین دلایل این نابسامانی های تنظیمی، وجود اختلاف نظرها و تفسیرهای مختلف میان بازیگران خط مشی در مورد برخی مسائل کلیدی این حوزه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی کیو، پس از شناسایی مسائل مورد اختلاف و مصاحبه با 16 نفر از متخصصین این حوزه که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، به گونه شناسی و دسته بندی ذهنیت های موجود میان بازیگران خط مشی در این عرصه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 6 گونه ذهنیت در مواجهه با به کارگیری کلان داده ها در فضای اقتصادی کشور وجود دارد:«اقتدارگرایان»، «هواداران اقتصاد رقابتی قانون مدار»، «طرفداران اقتصاد باز خودتنظیم»، «تنظیم گران میانه گرا»، «متحیران» و «طرفداران تصمیم گیری متمرکز غیرامنیتی» که هر یک از نگاه خود مسائل موجود در این  حوزه را تفسیر می کنند. در نهایت  با بررسی و تحلیل «عبارات توافقی» و «عبارات متمایزکننده» توصیه هایی برای خط مشی گذاری مؤثر در این حوزه ارائه شده است.
۶۹.

ارزش مدیریت منابع انسانی در خلق عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان سمنان)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی عملکرد سازمانی روش پدیدارشناسی شرکت آب و فاضلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 744
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار و ابعاد مدیریت منابع انسانی در خلق عملکرد سازمانی از منظر پدیدارشناسی (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب) استان سمنان، در نیمه دوم سال 1401 است.روش شناسی: مطالعه ی حاضر مطالعه ای کیفی با طرح پدیدارشناسی است و جامعه آماری آن شامل خبرگان دانشگاهی استان سمنان بود که در این پژوهش محققان بعد از مصاحبه 19 به اشباع نظری رسیدند و در عمل، مفاهیم جدیدی به دست نیامد، اما برای اطمینان خاطر تعداد 35 مصاحبه انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته بود. همچنین بررسی منابع کتابخانه ای چاپی و الکترونیکی با استفاده از داده پایگاه های معتبر علمی و در دسترس از دیگر منابع پژوهش بودند. یافته ها: جهت تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی اثرات متغیرهای پژوهش، متن مصاحبه ها وارد نرم افزار MAXQDA شد. نتایج نشان داد که تیم رهبری قوی، مسئولیت پذیری، برنامه ریزی و تصمیم گیری کارآمد، استفاده از استراتژی های مناسب بر میزان خلق عملکرد سازمانی در این شرکت تأثیر مثبت و معنی داری دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، میتوان چنین نتیجه گیری کرد که مدیریت منابع انسانی میتواند نقش مهمی در خلق عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان سمنان ایفا نماید؛ لذا پیشنهاد می شود که مدیران این سازمان با انتخاب یک سیستم مدیریت منابع انسانی توانمند، خلق عملکرد کارکنان خود و بالتبع این سازمان را افزایش دهند.
۷۰.

Designing the Process Model of Content Marketing with the Approach of Strengthening the Customers' Purchase Intention in the Keshavarzi Bank Services(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Content Marketing Keshavarzi Bank Process Model purchase intention services

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 89 تعداد دانلود : 602
Purpose: This research aims to design and explain the process model of content marketing with the approach of strengthening the customers' purchase intention in the field of Keshavarzi bank services.Method: This research is applied in terms of purpose, exploratory in terms of approach, and mixed (qualitative-quantitative) in terms of data analysis. In the qualitative phase, a group of experts was considered as the statistical population including senior managers of the Keshavarzi Bank, university professors in the field of marketing, and marketing consultants familiar with the banking industry. In this phase, using a targeted non-probability sampling method, 11 experts were selected and interviewed in depth. In the quantitative phase, the customers of the Keshavarzi bank in Ahvaz were considered as the population, and out of them, 400 people were selected as a statistical sample based on the available random sampling method. The main tool of data collection in the qualitative phase was in-depth and unstructured interviews with experts. In the quantitative phase, a closed and researcher-made questionnaire consisting of 42 items was used as the main tool for data collection. In the qualitative phase, the data from the questionnaire was analyzed based on the grounded theory method (open, central, and selective coding). Content validity and reliability were obtained with Cronbach's alpha coefficient of 0.7. In the quantitative phase, SPSS and LISREL software were used to perform descriptive and inferential analyses.Findings: The findings showed that the content marketing process model included 14 categories  including causal factors (emphasis on ethics in the design of advertising message; emphasis of advertising message on competitive advantages; persuasive power of advertising message; the power of advertising message to create needs in the customer), contextual and environmental factors (adjustment of the message with the culture of the society; the general inclination of the society to use social media), the main category (attracting the customer's attention to the content of the promotional message and the services of the Keshavarzi bank), Intervening factors (use of specialized media to spread advertising messages; following the example of world-class banks in digital content production), strategic factors (stimulating customers to pass the promotional message by word of mouth; systematic and viral dissemination of the promotional message through digital social media), the consequences (increasing the intention to purchase the services of the Keshavarzi bank; strengthening the brand of the Keshavarzi bank; increasing loyalty to the Keshavarzi bank).Conclusion: The results of the research led to the design of a content marketing process model with the approach of strengthening the purchase intention of customers in the field of Keshavarzi bank services (based on the structure of the paradigm model). The hypothesized relationships of the model were tested and verified in a large community.
۷۱.

اثر اهرم مالی و رقابت در بازار بر ریسک ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اهرم مالی رقابت در بازار محصول ریسک ورشکستگی ریسک ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 657 تعداد دانلود : 610
اهرم مالی بالا باعث کاهش و به تدریج عدم توان پرداخت بهره و اصل دیون شرکت و بالا رفتن ریسک شرکت شده و وجود رقابت در بازار، به افزایش شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک ورشکستگی منجر شده، زیرا اطلاعات مشابه و قابل مقایسه را می توان از سایر رقبای فعال در بازار کسب کرد. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثر اهرم مالی و رقابت در بازار بر ریسک ورشکستگی شرکت ها بوده است. در این راستا سه فرضیه مطرح گردید و ارتباط بین متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش ریسک ورشکستگی بعنوان متغیر وابسته که از معیار آلتمن برای شناسایی شرکت هایی که ریسک ورشکستگی بالایی دارند، استفاده شد. همچنین متغیرهای اهرم مالی (نسبت ارزش دفتری بدهی به دارایی) و رقابت در بازار محصول (شاخص هرفیندال هیرشمن) بعنوان متغیر مستقل انتخاب و وارد مدل تحقیق شدند. برای آزمون فرضیات، اطلاعات لازم برای 157 شرکت در دوره زمانی 1400-1391 جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار آماری Eviews و داده های پانل و با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که اهرم مالی یک اثر خطی مثبت و غیر خطی U شکل با متغیر وابسته ریسک ورشکستگی دارد. طبق نتایج آزمون فرضیات، رقابت در بازار محصول نیز اثر غیرخطی U شکل با متغیر وابسته ریسک ورشکستگی دارد. در ادامه اثر تعاملی اهرم مالی و رقابت در بازار محصول بر ریسک ورشکستگی آزمون شد که نتایج نشان داد در شرایط رقابتی سطح بالاتری از اهرم مالی، ریسک ورشکستگی را تشدید می کند.
۷۲.

مدیریت پسماندها در شهرهای هوشمند با استفاده از شبکه اینترنت اشیاء (IOT )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اینترنت اشیاء بازیافت پسماند تفکیک شهر هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 925
در جهان امروز ، مدیریت پسماند شهری یکی از مهمترین وظایف مدیرت شهری است که هزینه و مشکلات اجرایی فراوانی دارد. عملیات جمع آوری ، دفع و بازیافت پسماندها به دلیل صرف هزینه های گزاف برای سرمایه گذاری در ایجاد ناوگان کامیون های حمل پسماند بسیار پر هزینه است. همچنین صرف هزینه های عملیاتی قابل توجه برای کارگران ، رانندگان ، سوخت و تعمیر و نگهداری ، مدیریت پسماند های شهری را به عملیاتی پر هزینه تبدیل کرده است . با توجه به هزینه های فراوان مدیریت پسماندهای شهری ، ایجاد بهبود های اندک در مدیریت پسماند های شهری ، منجر به صرفه جویی های بزرگ در هزینه های مدیریت پسماند ها خواهد شد . اینترنت اشیاء ( IOT ) یکی از ابزارهای کارآمد و مناسب برای کاهش هزینه های جمع آوری و مدیریت پسماندهای شهری است . در این مقاله ابتدا شاخص ها و الزامات زیر ساختی استقرار شهر هوشمند بیان شده اند . سپس پیش نیازهای استقرار اینترنت اشیاء برای مدیریت پسماندهای شهری در موارد تفکیک ، جمع آوری و بازیافت پسماند های شهری معرفی شده اند . پس از آن یک مدل 5 لایه استقرار اینترنت اشیاء برای مدیریت پسماندهای شهری پیشنهاد شده است . در پایان مقاله ، موانع استقرار اینترنت اشیاء در شهرها به اختصار بیان شده است .
۷۳.

توسعه و پیاده سازی روش تحلیل مؤلفه های اصلی جهت پایش وضعیت توربین گازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توربین گاز پایش وضعیت نیروگاه تحلیل مؤلفه های اصلی شبکه عصبی مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 557 تعداد دانلود : 918
توربین های گازی ماشین های پیچیده و گران قیمتی هستند که هزینه های تعمیر خرابی های پیش بینی نشده ی آن ها بالاست. حس گرهای سامانه ی کنترلی توربین های گازی به طور پیوسته داده های زیادی را گزارش می کنند که ثبت و جمع آوری مقادیر آن ها، تشکیل داده های حجیم را می دهند. با داده کاویِ داده هایِ حجیمِ توربین گازی، می توان عیب و خرابی توربین را قبل از رخداد پیش بینی نمود. مجموعه ی ماتریسِ داده های تحقیق حاضر، حاصل ثبت و تجمیع مقادیر برخی از حس گرهای نصب شده بر روی توربین گاز فریم 9 یکی از نیروگاه های کشور هست. در این پژوهش پس از نرمالیزه کردن داده های ماتریس، سطرهای ماتریس بر حسب سالم یا معیوب بودن برچسب گذاری شدند. سپس با بهره گیری از تکنیک مؤلفه های اصلی، ابعاد ماتریسِ داده، از هفت بُعد به چهار بُعد کاهش داده شد و ویژگی های اصلی آن استخراج گردید. پس از یادگیریِ ماشین که بر روی 80% داده ها انجام گرفت معیار دقت، میزان خطا و همگرایی مدل برای کاهش های ابعادی مدل از دو تا شش بُعد بر روی 20% داده ها مورد مطالعه قرار گرفت که در نهایت مشخص گردید علاوه بر اینکه مدل ساخته شده به خوبی از پس کاهش ابعاد ماتریس، استخراج ویژگی ها با کمک تکنیک «تحلیل مؤلفه های اصلی» برآمده همچنین توانسته با تکنیک «شبکه عصبی مصنوعی» وقوع عیب را شناسایی و همچنین کلاس عیب را تشخیص دهد. مدل ساخته شده با تلفیق تکنیک «تحلیل مؤلفه های اصلی» با تکنیک «شبکه مصنوعی عصبی» توانسته دقتی بیش از 90% و با دقت خوب و بیشترین میزان همگرایی ماتریس داده ها را نمایش دهد و کلاس عیب توربین را مشخص نماید.  
۷۴.

آسیب شناسی بوروکراسی اداری سازمان آموزش و پرورش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب شناسی بوروکراسی اداری سازمان آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 877
هدف از این پژوهش شناسایی آسیب های ناشی از بوروکراسی اداری سازمان آموزش وپرورش ایران بود که با رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل مسئولان آموزشی و مدیران بودند که طبق روش نمونه گیری هدفمند صاحب نظران کلیدی و بر اساس معیار اشباع نظری 15 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. به منظور شناسایی آسیب های بوروکراسی اداری سازمان آموزش وپرورش از روش کیفی تحلیل مضمون در سه سطح مضامین پایه، مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر استفاده شد. نتایج نشان داد آسیب های بوروکراسی اداری در سازمان آموزش وپرورش شامل 5 مضمون فراگیر تضعیف انسجام ساختار سازمانی (افزایش پیچیدگی سازمان، بروز فساد اداری، افزایش تمرکز سازمانی، افزایش حجم اطلاعات نامربوط و نامعتبر، ارزشیابی نامطلوب در سطوح صفی و ستادی)، آسیب و فشار به گروه های ذی نفع (مشکلات معلمان و مدیران، مشکلات کارکنان اداری، مشکلات دانش آموزان، مشکلات والدین)، افزایش بی عدالتی آموزشی (تبعیض و نابرابری جنسیتی، نابرابری و ناتوانی در اجرای آموزش عمومی اجباری، طبقاتی شدن آموزش)، تضعیف جایگاه علمی در سطح کشور (تجاری شدن نظام آموزشی، سیاست زدگی آموزش وپرورش)، کاهش اثربخشی نظام آموزش وپرورش (ناهمگونی قوانین و مقررات، افت کیفیت عملکرد آموزشی، افزایش مدرک گرایی) است.
۷۵.

طراحی مدل مدیریت اسلامی ایران پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت مدیریت اسلامی مدیریت اسلامی ایران پیشرفت تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 546 تعداد دانلود : 712
وجود الگویی جهت پاسخ گویی به نیازهای مادی و معنوی در جامعه، براساس تعالیم غنی و نجات بخش اسلام یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل مدیریت اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد. این پژوهش دارای رویکرد کیفی، از بعد هدف کاربردی، ماهیت آن اکتشافی و استراتژی یا روش تحقیق، تحلیل مضمون می باشد. روش گردآوری داده ها مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های باز و گلوله برفی از خبرگان می باشد که براساس اشباع نظری داده ها از 45 نفر از خبرگان مصاحبه بعمل آمد. ابزار پژوهش مصاحبه و نمونه آماری 45نفر می باشد. برای تحلیل داده ها از مقایسه مستمر طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. با تجزیه و تحلیل داده ها، الگوی مدیریت اسلامی ایرانی پیشرفت در پنج مقوله یا بعد، شامل بعد فرهنگی اسلامی ایرانی پیشرفت، بعد اقتصادی اسلامی ایرانی پیشرفت، بعد علمی اسلامی ایرانی پیشرفت، بعد حکومتی اسلامی پیشرفت و بعد تبلیغی اسلامی ایرانی پیشرفت بدست آمد و در نهایت مدل پژوهش توسط خبرگان تأیید شد.
۷۶.

سیستم های خدمت-محصول (PSS): تجزیه وتحلیل کتاب سنجی و ساختار شبکه تولیدات علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وسویوور بیبلیومتریکس سیستم های خدمت - محصول خدماتی شدن سرویس دهی تجزیه وتحلیل کتاب سنجی ساختار شبکه نقشه موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 39 تعداد دانلود : 323
بنگاه های مدرن تولیدی برای مزیت رقابتی پایدار و سودآوری، هدف از تولید محصولات را ارائه خدمات به مشتریان به جای فروش محصولات و یا ارائه بسته ای از خدمات و محصول می دانند. یکی از ابعاد خدماتی شدن سیستم های خدمت-محصول است. لذا، با توجه به افزایش استفاده در صنعت و انتشار روزافزون مقالات، مانند طراحی، پیاده سازی و مدل های کسب وکار، سیستم های خدمت-محصول دیجیتال، هوشمند، پایدار و همچنین پژوهش های اندک در این حوزه در کشور، فرصت مناسبی برای آشنایی و مرور مطالعات، شناسایی شکاف های ادبیات موجود می باشد؛ بنابراین، هدف مقاله تمرکز بر این موضوع است. برای دستیابی به اهداف، یک تحلیل کامل کتاب سنجی و ساختار شبکه بر روی ادبیات موجود در اسکوپوس تا 18/7/ 2022 انجام شده است. مطالعه حاضر از نرم افزارهای “VOSviewer" و منبع باز R بسته "”bibliometrix استفاده می کند. همچنین، تحلیل های هم استنادی، همکاری (هم نویسندگی)، هم رخدادی (هم واژگانی)، استناد، تحلیل نقشه برداری موضوعی و خوشه بندی موردبحث قرار می گیرد. نتایج نشان داد که غالب ترین کلمات کلیدی «سیستم های خدمت-محصول»، «پایداری» و «سیستم های خدمت-محصول» هستند. کلیدواژه های اصلی درخوشه اصلی سیستم های خدمت-محصول و خدماتی شدن می باشند. اغلب مطالعات و استنادها به اقتصادهای توسعه یافته ی چین، انگلستان و ایتالیا محدود می شود. منابع را می توان به چهار خوشه طبقه بندی کرد. «مفهوم سازی و واژگان شناسی»، «طراحی و پیاده سازی سیستم های خدمت-محصول»، «ادغام سیستم های خدمت-محصول و پایداری و ارتباط با زنجیره تأمین» و «سیستم های خدمت-محصول دیجیتال و هوشمند». این مقاله به مدیران فرصتی برای آشنایی با این حوزه و طراحی و پیاده سازی آن ارائه می دهد.  
۷۷.

شناسایی مولفه های نظام سرمایه انسانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه انسانی نظام سرمایه انسانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 714 تعداد دانلود : 532
العاده در فناوری اطلاعات چالش های تازه ای را در خصوص بهره برداری از سرمایه انسانی در سازمان های نظامی ایجاد کرده است. در جهت بهره مندی موثر از سرمایه انسانی در سازمان های نظامی در ابتدا بایستی مولفه های نظام سرمایه انسانی در این سازمان ها شناسایی شود، در این راستا تحقیق حاضر با هدف شناسایی مولفه های نظام سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش یک تحقیق اکتشافی بوده است. ابتدا با مطالعه کتابخانه ای و جستجوی عمیق ادبیات نظری، مولفه های نظام سرمایه انسانی استخراج و سپس با استفاده از پرسشامه دلفی فازی، مولفه ها در دو مرحله از طریق پنل دلفی اعتبارسنجی شده است. جامعه آماری این تحقیق، فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران و متخصصین آشنا به موضوع تحقیق در حوزه سرمایه انسانی بودند  که 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: براساس نتایج دلفی فازی، مولفه های نظام سرمایه انسانی نیروهای مسلح در ارتش جمهوری اسلامی ایران در 5 معیار اصلی «ویژگی های فردی»، «ویژگی های حرفه ای» ، «توانمندسازهای سازمانی»، «اقدامات توسعه سرمایه انسانی» و «نتایج توسعه سرمایه انسانی» شناسایی شد. نتیجه گیری: مدیران و سیاست گذاران منابع انسانی در سازمان های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می توانند با اتکا بر مولفه های شناسایی شده در پژوهش حاضر به توسعه سرمایه انسانی و متعاقبا تحقق اهداف کلان سازمان و نظام جمهوری اسلامی ایران دست یابند.
۷۸.

بهینه سازی خطوط تولید چند محصولی با رویکرد شبیه سازی و برنامه ریزی چند هدفه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خطوط تولید نامطمئن بهینه سازی چند هدفه شبیه سازی طراحی آزمایشات متدولوژی سطح پاسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 607
این مطالعه، به بررسی خطوط تولید چند محصولی نامطمئن با چیدمان ترکیبی (سری-موازی) با احتمال خرابی ماشین آلات در هر ایستگاه کاری می پردازد. هدف از این پژوهش، توسعه یک مدل ریاضی چند هدفه شامل بیشینه سازی نرخ تولید و کمینه سازی هزینه های ناشی از کاهش زمان پردازش ایستگاه های کاری و هم چنین حجم کل بافرها، با توجه به مقادیر بهینه میانگین زمان پردازش هر محصول در هر ایستگاه و حجم بافر میان ایستگاه های کاری می باشد. بدین منظور جهت پیکره بندی ساختار مدل ریاضی از تکنیک هایی نظیر شبیه سازی، طراحی آزمایشات و رویه سطح پاسخ و جهت حل آن از الگوریتم های فرا ابتکاری ژنتیک مرتب سازی نامغلوب(NSGA-II) و ژنتیک رتبه بندی نامغلوب(NRGA) استفاده شده است. اعتبار مدل ریاضی چند هدفه و کاربرد متدولوژی پیشنهادی حل مدل، در یک مطالعه موردی بررسی گردیده است. درنهایت، عملکرد الگوریتم های به کارگرفته شده در تحقیق حاضر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مدل ریاضی چند هدفه پیشنهادی جهت بهینه سازی خطوط تولید نامطمئن معتبر بوده و توانایی دستیابی به نقاط بهینه (نزدیک به بهینه) در سایر مسائل مشابه با ابعاد بزرگ تر و پیچیدگی بیشتر را دارا می باشد.
۷۹.

Policy Implications of Helicopter Emergency Medical Services in Isfahan Province(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: Challenges Emergency medical services (EMS) Helicopter emergency medical services (HEMS) Opportunities Medicopter Policy implications

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 909 تعداد دانلود : 22
INTRODUCTION: Helicopter Emergency Medical Services (HEMS) provide medical care to critically ill patients and the injured immediately and provide faster treatment, thereby reducing the length of hospitalization. This study aimed to identify the policy implications of HEMS in Isfahan province. METHODS: This qualitative study was conducted using the thematic analysis method. The study population included the managers, personnel, and flight crews of Isfahan HEMS. The participants were selected using the purposive sampling method, followed by the snowball method. Initially, 14 individuals from the HEMS personnel were interviewed using the interview guide form, and then, the opinions of 15 participants from the flight crews were collected through an open questionnaire. Maxqda10 software was used for data coding. FINDINGS: The research findings were classified into challenges, opportunities, and implications. In terms of challenges, 11 themes and 34 categories were identified in this study. HEMS opportunities were also divided into 8 themes and 11 categories. The policy implications provided by the participants were also categorized into 8 themes and 28 categories. CONCLUSION: Considering that one of the most important known challenges was the lack of specialized helicopters and medicopters, according to the results, it is suggested that the managers of Isfahan HEMS take measures to solve the existing challenges and develop plans to strengthen the capacities and utilize the opportunities.
۸۰.

Predicting the Top and Bottom Prices of Bitcoin Using Ensemble Machine Learning(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Algorithmic Trading top and bottom price prediction ensemble machine learning Xgboost LightGBM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 93
The purpose of the present study is to use the ensemble learning model to combine the predictions of Random Forest (RF), Long-Short Term Memory (LSTM), and Recurrent Neural Network (RNN) models for the Top and Bottom Prices of Bitcoin. To this aim, in the first stage, Bitcoin's top and bottom prices are predicted using three machine learning models. In the second stage, the outputs of the models are presented as feature variables to the Extreme Gradient Boosting (Xgboost) and Light Gradient Boosting Machine (LightGBM) models to predict the price tops and bottoms. Then, in the third stage, the outputs of the second stage are combined through the voting ensemble classifier pattern to predict the next top and bottom prices. The data of top and bottom Bitcoin prices in the 1-hour time frame from 1/1/2018 to the end of 6/30/2022 are used as target variables and 31 technical analysis indicators as feature variables for the three models in the first stage. 70% of the data is regarded as learning data, and the remaining 30% is considered for the second and third stages. In the second phase, 50% of the data is considered for learning the output of the previous stage and 50% for the test data. Finally, the prediction values are evaluated with real data for the three models and the proposed ensemble learning model. The results reveal the improvement of the performance, precision, and accuracy of the ensemble model compared to weak learning models.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان