فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴۹٬۷۹۳ مورد.
۱۲۱.

ارائه و ارزیابی مدل هوش مصنوعی در حوزه خدمات شهری

کلید واژه ها: هوش مصنوعی خدمات شهری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 59 تعداد دانلود : 486
پژوهش حاضر با هدف ارائه و ارزیابی مدل هوش مصنوعی در حوزه خدمات شهری اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 10 نفر از خبرگان و مدیران با سابقه حوزه خدمات شهری و با ارائه کفایت نظری صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ارائه مدل ارائه مدل هوش مصنوعی در حوزه خدمات شهری منجر شد. در این تحقیق برای حصول مدلی که بتواند علاوه بر جنبه توصیفی تا حدودی جنبه تجویزی نیز داشته باشد، سعی شده است با انتخاب خبرگانی که در جامعه اتفاق نظر مثبت بر آن ها در حوزه هوش مصنوعی وجود دارد به سمتی حرکت شود تا وضعیت مطلوب مدل شود. با این حال، مدیران با در نظر گرفتن مدل پیشنهادی تحقیق می توانند در جهت ارتقا هوش مصنوعی در سازمانهای خدمات شهری مانند شهرداری ها گام بردارند.
۱۲۲.

بررسی تاثیر دارایی های فکری بر عملکرد سازمانی از طریق نقش مدیریت دانش سازمانی

کلید واژه ها: دارایی های فکری مدیریت دانش سازمانی عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 711
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دارایی های فکری بر عملکرد سازمانی سازمانی از طریق نقش مدیریت دانش در سازمان آموزش وپرورش شهر تهران می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل، کلیه کارکنان، مدیران و کارشناسان مربوطه در پاسارگاد شهر تهران می باشند. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 250 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی تحقیق 0.883 تایید شد. داده ها نیز با بهره مندی از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار Smartpls تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که ابعاد دارایی های فکری (دارایی های انسانی، دارایی های ساختاری و دارایی های مشتری) بر عملکرد سازمانی سازمانی معناداری دارند. این در حالی است که تاثیر دارایی های ساختاری بر عملکرد سازمانی سازمانی نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است. همچنین نتیجه فرضیه میانجی نشان میدهد متغیر مدیریت دانش سازمانی با ضریب تاثیر 0.445 رابطه ی بین متغیر دارایی های فکری و عملکرد سازمانی سازمانی را به طور معنی داری تعدیل (افزایشی) میکند. در نتیجه فرضیه مورد نظر تایید می شود.
۱۲۳.

مروری بر کاربردهای کلان داده در صنعت بانکداری

نویسنده:

کلید واژه ها: کلان داده داده های بزرگ بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 484
کلان داده یکی از مفاهیم مهم در حوزه فناوری اطلاعات است که به معنای مجموعه ای از داده های بزرگ، پیچیده و با تنوع بالا است که با استفاده از روش های مختلف فراهم می شود. بانکداری به عنوان یکی از صنایع حساس و پویا، از داده های بزرگ برای تصمیم گیری های استراتژیک و بهبود فرایندهای کسب و کار استفاده می کند. در این مقاله مروری، به بررسی کاربردهای کلان داده در صنعت بانکداری پرداخته شده است. از جمله موضوعاتی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته شامل: تحلیل رفتار مشتریان، پیش بینی خطرات امنیتی، بهبود تجربه مشتری، بهبود فرایندهای داخلی، بهینه سازی مدیریت ریسک و تصمیم گیری های استراتژیک است. این مقاله نشان می دهد که استفاده از کلان داده در صنعت بانکداری می تواند بهبود قابل توجهی در انجام فعالیت های بانکداری و همچنین افزایش سودآوری برای بانک ها به دنبال داشته باشد.
۱۲۴.

شناسایی و رتبه بندی خط مشی های تأثیرگذار در توسعه گردشگری روستایی در ایران

کلید واژه ها: خط مشی گذاری توسعه گردشگری روستایی صنعت گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 328 تعداد دانلود : 887
خط مشی گذاری در گردشگری در سه مرحله ی تدوین، اجرا و ارزیابی قابل اجرا است. در این نوع خط مشی گذاری بعد از مطرح شدن یک مسئله عمومی در دستور کار، طرح انتخاب های مختلف برای حل آن و گزینش یک تصمیم توسط دولت، آنچه باقی می ماند، اجرای آن تصمیم است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی خط مشی های تأثیرگذار در توسعه گردشگری روستایی در ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع اجرا پیمایشی است. با مرور متون مربوط به خط مشی گذاری و گردشگری و پرسشنامه خبره محور نسبت به انتخاب معیارهای موثر اقدام شده است. به منظور مقایسه معیارهای ارزیابی جهت اولویت بندی و همچنین رتبه بندی خط مشی ها از نظر خبرگان و به کارگیری روش تصمیم گیری TOPSIS بهره برده شد. با توجه به نتایج حاصل از روش تصمیم گیری TOPSIS، دوازده معیار شناسایی و به ترتیب اهمیت اولیت بندی شده که مقوله «حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد مناطق نمونه گردشگری» معیار رتبه اول را نسبت به بقیه معیارها کسب نمود.
۱۲۵.

ارزیابی تجربی مولفه های حکمرانی خوب در بخش عمومی دولتی ایران (مطالعه موردی: آموزش و پرورش شهر ارومیه)

کلید واژه ها: حکمرانی خوب بخش عمومی آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 950
برای بهبود اعتماد شهروندان و ارائه خدمات، به کارگیری اصول حکمرانی خوب در بخش دولتی بسیار حیاتی است. علیرغم تلاش ها برای بهبود ارائه خدمات، انتقادات و شکایات نسبت به خدمات عمومی همچنان مشهود است. هدف این مطالعه ارزیابی تجربی مولفه های های حکمرانی خوب در بخش دولتی (مطالعه موردی آموزش و پروش شهر ارومیه) است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و کارکنان آموزش و پرورش شهر ارومیه به تعداد 500 نفر می باشند. در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان تعداد 217 بعنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه بین آن ها توزیع و جمع آوری گردید. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش، ضمن مرور کامل مبانی نظری و انتخاب اعضای نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی، فرضیه های پژوهش با روش مدل یابی معادلات ساختاری، سنجش شده اند. یافته ها نشان میدهد عوامل نه گانه شامل اتحاد استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت ریسک، حسابرسی، کنترل تقلب، عملکرد با کیفیت، منابع مالی، مدیریت منابع انسانی و زیرساخت ها و امکانات، بر حکمرانی خوب در بخش دولتی (اداره آموزش و پرورش شهر ارومیه) تاثیر معناداری دارد.
۱۲۶.

تاثیر شایستگی منابع انسانی، سیستم کنترل داخلی، مشارکت در تهیه بودجه و کنترل حسابداری بر پاسخگویی عملکرد (موررد مطالعه کارکنان شهرداری)

کلید واژه ها: شایستگی منابع انسانی سیستم کنترل داخلی پاسخگویی عملکرد مشارکت در تهیه بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 310 تعداد دانلود : 238
هدف کلی این پژوهش بررسی تاثیر شایستگی منابع انسانی، سیستم کنترل داخلی، مشارکت در تهیه بودجه و کنترل حسابداری بر پاسخگویی عملکرد کارکنان شهرداری ساوه می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان شهرداری ساوه هستند که تعداد آنها 150 نفر می باشد ولیکن به دلیل کم بودن تعداد جامعه ی کارکنان شهرداری ساوه، همه ی 150 نفر با روش تمام شماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی -پیمایشی می باشد. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته پاسخگویی عملکرد (24 گویه)، شایستگی منابع انسانی (26 گویه)، سیستم کنترل داخلی (54 گویه)، مشارکت در تهیه بودجه (6 گویه) و کنترل حسابداری (40 گویه) می باشد. نتایج تجزیه و تحلیل داده های آماری نشان داد شایستگی منابع انسانی بر پاسخگویی عمکرد تاثیر مثبت و معنی داری دارد؛ سیستم کنترل داخلی بر پاسخگویی عملکرد تاثیر مثبت و معنی داری دارد؛ مشارکت در تهیه بودجه بر پاسخگویی عملکرد تاثیر منفی دارد و این فرضیه رد می شود؛ کنترل حسابداری بر پاسخگویی عملکرد تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
۱۲۷.

ارزیابی استحکام صورت عملیات گسسته رخداد در سیستم بلاکچین ارزهای دیجیتال

کلید واژه ها: ارزهای دیجیتال گسسته رخداد ارزیابی استحکام سیستم های توزیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 444
ویژگی اصلی پول دیجیتالی ناشناسی فرآیند نقل و انتقال آن است عده ای این را مزیت پول دیجیتالی می د انند و معتقدند از این طریق، می توانند حریم خصوصی خود را از دید مراکز امنیتی و نیز جمع آوری اطلاعات شخصی از سوی موسسه های مالی و پرداختهای الکترونیک مانند ویزا حفظ کنند؛ اما در عوض برخی دولت ها با دست گذاشتن روی همین نکته استفاده از آن را در کشورشان ممنوع یا محدود کرده اند زیرا اعتقاد دارند از طریق این سیستم، پولهای کثیف رد و بدل میشود و امنیت اجتماعی و ملی کشورها به خطر می افتد. از این رو راه برای برخی از مهاجمان و سواستفاده کنندان در این سیستم هموار شده که نیاز اساسی برای حفظ امنیت برای جلوگیری از حملات کرد، به دلیل اینکه ماهیت آن به ارز کشور خاصی بستگی ندارد تا مادامی که دو طرف با پول دیجیتالی مبادله می کنند نیاز به تبدیل آن به ارزهای دیگر برای پرداخت و انتقال نیست این ایده در خود نوعی ابداع یک پول جهانی را دارد که به مرز خاصی محدود باشدکه نیاز اساسی ارزهای دیجیتال در یک زنجیره بلوکی سیستم توضیع شده می طلبد، دراین پژوهش با دو الگوریتم (Nitti et.al) و (Rayet.al-Ing) که در زنجیره بلوکی سیستم های توضیع در ارزهای دیجیتال استفاده می شود در برابر حوادث و حملات احتمالی ارزیابی و مقایسه می شوند و نتایج آن با استناد از نتایج بدست آمده از دیگر پژوهش ها تایید می شود، سپس با نتیجه بدست آمده سیستم اجماعی توصیه می شود که جامع تر بوده و عیوب کمتری نسبت به دیگر الگوریتم ها دارد.
۱۲۸.

تحلیل محتوای مقالات نشریه "حسابداری و منافع اجتماعی" از آغاز انتشار تا پایان سال 1401

کلید واژه ها: تحلیل محتوا نشریه علمی مقاله حسابداری منافع اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 946 تعداد دانلود : 539
هدف: هدف از این مطالعه شناخت ویژگی های محتوایی مقالات موجود در نشریه حسابداری و منافع اجتماعی است. روش: این پژوهش توصیفی است و در آن به تحلیل محتوای 365 مقاله منتشرشده در 47 شماره از نشریه مذکور بین سالهای 1390 تا 1401 پرداخته شده است. یافته ها: ارزیابی نویسندگان از حیث جنسیت بیانگر این بود که سهم آقایان حدود 67 درصد و سهم بانوان حدود 33 درصد می باشد. بررسی نگارندگان مقالات از لحاظ رتبه علمی نشان داد که استادیاران با سهم حدود 22 درصد در جایگاه نخست تولیدات قرار دارند. بررسی وضعیت وابستگی سازمانی نویسندگان مقالات نشان داد که دانشگاه الزهرا بیشترین تولیدات مقاله را در این مجله برعهده داشته است. تحلیل موضوعی مقالات موجود در این مجله حاکی از آن است که حدود 42 درصد از تولیدات در حوزه حسابداری مالی بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که آقایان نقشی حدوداً دوبرابری نسبت به بانوان در تولید مقالات این نشریه برعهده داشته اند و استادیاران بیشترین تولیدات را نسبت به سایر سطوح علمی داشته اند که احتمالاً به علت مسائل مرتبط با ترفیع ایشان می باشد. وضعیت وابستگی سازمانی نویسندگان بیانگر این بود که اکثر نویسندگان این مجله به مراکز و موسسات علمی و معتبر کشور وابسته بوده اند. ارزیابی نحوه مشارکت علمی تولیدکنندگان مقالات نشان دهنده آن است که مقالات گروهی سهمی در حدود 90 درصد و مقالات انفرادی سهمی در حدود 10 درصد داشته اند. دانش افزایی: بررسی محتوایی این مجله تصویری عینی از شرایط موجود آن را ارائه داده و نیز نمایان گر گرایشات موضوعی و نقص های احتمالی موجود در مقالات این نشریه می باشد.
۱۲۹.

تئوری های مدیریت استراتژیک و ارزش گذاری شرکت های دانش بنیان

نویسنده:

کلید واژه ها: تئوری مبتنی بر منابع تئوری اثرات ساختار صنعت تئوری دیدگاه شبکه ارتباطی ارزش گذاری شرکت های دانش بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 869 تعداد دانلود : 675
ارزش گذاری یک شرکت دانش بنیان اغلب به عنوان نقطه مبارزه ای برای مذاکره بین شرکت های سرمایه گذار خطرپذیر و کارآفرینان در نظر گرفته می شود. برای پر کردن این شکاف، هدف مطالعه حاضر استفاده از تئوری های مدیریت استراتژیک برای ارزش گذاری شرکت های دانش بنیان است. این مطالعه به پرسش های پژوهشی می پردازد، مانند اینکه آیا تئوری های استراتژیک (تئوری مبتنی بر منابع، تئوری اثرات ساختار صنعت و تئوری دیدگاه شبکه ارتباطی) ارزش گذاری یک شرکت دانش بنیان را امکان پذیر می کنند و چگونه سرمایه گذاران خطرپذیر اهمیت این تئوری ها را برای ارزیابی اقتصادی اولویت بندی می کنند و تغییر می دهند. طبق تئوری مبتنی بر منابع، منابع داخلی (ویژگی های کارآفرینان و ویژگی های تیم کارآفرین) به پیش بینی ارزش گذاری شرکت های دانش بنیان کمک می کند. با ریشه یابی در دیدگاه ساختار صنعتی، می توان بیان کرد که یک سرمایه گذاری جسورانه در شرکت های دانش بنیان احتمالاً دارای ارزش بالاتری است و بسته به ویژگی های خاص صنعت قابل پیش بینی است. در بررسی پژوهش های صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق، محققان از دو معیار تمایز محصول و نرخ رشد صنعت به عنوان متغیرهای ساختاری صنعت استفاده کرده اند. این متغیرها می توانند با ارزش گذاری پیش از سرمایه گذاری یک شرکت سرمایه گذار خطر پذیر در شرکت های دانش بنیان مرتبط باشند. تمایز محصول نشان دهنده پتانسیل رشد و نوآوری در بازار است که یک پارامتر اصلی برای هر شرکت دانش بنیان است. علاوه بر این، از آنجایی که یک سرمایه گذاری جسورانه در شرکت های دانش بنیان در خارج از صنایع اجرا نمی شود، نرخ رشد صنعت نیز بر ارزش گذاری پیش از سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان تأثیر می گذارد.
۱۳۰.

تعیین ریسک های غیرشکننده بر توانگری مالی در صنعت بیمه: رویکردی جدید با مدل های میانگین گیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیمه توانگری مالی ریسک های غیرشکننده مدل های بیزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 797 تعداد دانلود : 695
پیشین ه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف مدل سازی ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک و ژئوپلیتیک بر توانگری مالی در صنعت بیمه و رویکردی جدید به مد ل های میانگین گیری در ایران انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای– کاربردی و از نظر روش توصیفی– پیمایشی است. بازه زمانی تحقیق داده های فصلی 1390 تا 1400 در یک بازه 11 ساله بوده است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند. برای این منظور، اطلاعات شاخص های 33 ریسک مؤثر بر توانگری مالی شرکت های بیمه با استفاده از مدل های BMA، TVP-DMA و TVP-DMS و BVAR بررسی شد. یافته ها: براساس میزان خطا، مدل BMA از بالاترین دقت برخوردار بود. پس از برآورد مدل، 11 متغیر اصلی شناسایی شد که عبارت اند از: رشد اقتصادی، نااطمینانی تورم، نرخ ارز، تحریم، شاخص KOF، بازده سرمایه در گردش، نسبت کفایت نقد، نسبت کل بدهی به ارزش ویژه، ضریب خسارت، شاخص هرفیندال– هیرشمن و ریسک ژئوپلیتیک. کاملاً از نتایج مشهود است که ریسک های متعددی بر توانگری مالی در صنعت بیمه اثرگذارند و این امر پیش بینی این وضعیت را با مشکلات متعددی روبه رو می سازد. در نتیجه برای طراحی مدل های پیش هشداردهنده این متغیر لازم است از یک مدل جامع و سیستمی که ابعاد مختلف این شاخص را بررسی می کند، بهره گرفته شود. نتیجه گیری: در این مطالعه از طریق بررسی ارتباطات تجربی نشان دادیم که با توجه به احتمالات مختلف محاسبه شده بین مدل های جایگزین، اعتماد به یک مدل مفهومی منفرد در فرایند مدل سازی توانگری مالی به ایجاد پیش بینی های غیرصحیح منجر شده، در نهایت تصمیمات مدیریتی در رابطه با آن مدل با خطر شکست در پیش بینی مواجه خواهد شد. براساس نتایج تعدد عوامل مؤثر بر توانگری مالی، در مدیریت شرکت بیمه لازم است از یک دیدگاه سیستمی بهره برد و صرفاً در نظر گرفتن یک مدل مشخص یا یک سلسله متغیر مشخص نمی تواند دیدگاه جامعی در راستای تعیین مدل بهینه توانگری مالی در این صنعت ارائه کند.
۱۳۱.

شناسایی عوامل موثر بر بازآفرینی شغلی کارکنان بازاریابی در بخش صادرات شرکت زر ماکارون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازآفرینی شغلی کارکنان بازاریابی صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 814 تعداد دانلود : 996
هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر بازآفرینی شغلی کارکنان بازاریابی در بخش صادرات می باشد. تاثیر بازآفرینی شغلی می تواند بسیار زیاد باشد و تاثیراتی همچون پایداریT انعطاف پذیری، مشارکت و عملکرد در کسب و کار. در واقع کنترل بیشتر بر وظایف و بهره گیری از نقاط قوت و تجربیات منحصر به فرد کارکنان به آنها کمک خواهد کرد تا در کارهایشان پیشرفت کنند و احساس رضایت، اعتماد به نفس و شادی داشته باشند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها پژوهشی توصیفی است. برای تجزیه وتحلیل از روش تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان بازاریابی در بخش صادرات در شرکت زر ماکارون به تعداد 210 هستند. بنابراین، روش نمونه گیری در دسترس است که باتوجه به معلوم بودن جامعه آماری، حجم نمونه با سطح اطمینان 95/0، بر اساس فرمول کوکران تعداد 132 نفر مشخص شده است. با توجه به پیمایشی بودن پژوهش برای جمع آوری داده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه در مرحله اول از طریق روایی محتوی، سپس از طریق روایی همگرا و واگرا مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. ابتدا بر اساس مبانی نظری مدل مفهومی طراحی شد که طبق چارچوب نظری سه متغیر شخصیت فعال، ابتکار شخصی و معناداری کار بر بازآفرینی شغلی موثر قلمداد شدند. سپس نتایج بخش تحلیلی نشان داد شخصیت فعال بر بازآفرینی شغلی تأثیر معنادار دارد. ابتکار شخصی بر بازآفرینی شغلی تأثیر معنادار دارد. معناداری کاری بر بازآفرینی شغلی تأثیر معنادار دارد. بدون شک می توان گفت بازآفرینی شغلی کارکنان به یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات در بین شرکت ها به خصوص در بخش صادرات تبدیل شده است. با این وجود بهتر است که بازآفرینی شغلی برای شرکت ها و سازمان ها به طور کامل بررسی شود.
۱۳۲.

تأثیر ویژگی های شخصیتی حسابرسان داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی حسابرسی داخلی کیفیت گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 322 تعداد دانلود : 349
ویژگی های شخصیتی حسابرسان داخلی به سبب نقش آن در تعهدات، وظیفه شناسی و پایبندی به وظایف می تواند در کنار سایر ویژگی ها مانند عینیت، مهارت و مراقبت حرفه ای حسابرس داخلی، کیفیت گزارشگری مالی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی حسابرسان داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و از حیث روش، توصیفی-همبستگی قلمداد می شود. جامعه آماری پژوهش، شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1393-1400 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی بر قابلیت اتکا، مربوط بودن و به موقع بودن گزارشگری مالی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین ویژگی شخصیتی توافق پذیری بر قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی اثر مثبت و معناداری دارد؛ اما تأثیر آن بر مربوط بودن کیفیت گزارشگری مالی معنی دار نیست.
۱۳۳.

ارتقای کیفیت گزارشگری یکپارچه بر اساس شناسایی عوامل مؤثر شرکت ها از طریق رویکرد فراترکیب و تحلیل های کمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گزارشگری یکپارچه ویژگی های شرکتی رویکرد فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 81 تعداد دانلود : 570
بحران های جهانی در چند سال اخیر سبب گردیده گزارشگری در بخش عمومی امروزه در دیگر جنبه های مدیریت عمومی همچون عملکرد، پایداری، گزارشگری محیطی و اجتماعی گسترده شود و گزارشگری یکپارچه به عنوان رویکرد غالب موردتوجه قرار گیرد. ازاین رو شناسایی ویژگی های شرکتی مؤثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه حائز اهمیت هست. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و کمی به بررسی ویژگی های شرکتی مؤثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه پرداخته شده است. در بخش کیفی با استفاده از رویکرد فراترکیب عوامل شناسایی و با استفاده ازنظر خبرگان بر اساس پرسشنامه دلفی دومرحله ای عوامل مؤثر شناسایی گردیدند. سپس در بخش کمی برای بررسی میزان تأثیرگذاری این شاخص ها بر کیفیت گزارشگری یکپارچه، از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس تهران برای دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1390 الی 1396 برای 120 شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص های اندازه شرکت و فرصت رشد رابطه مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری یکپارچه دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان از رابطه منفی و معنادار بین مالکیت نهادی و کیفیت گزارشگری یکپارچه دارد؛ و در پایان رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و گزارشگری یکپارچه یافت نگردید.
۱۳۴.

الگوی برنامه منتورینگ همتا برای اساتید دانشگاه فرهنگیان: رویکرد نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه منتورینگ همتا اساتید دانشگاه فرهنگیان نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 606 تعداد دانلود : 316
منتورینگ همتا به عنوان یکی از رویکردهای نوین در توسعه حرفه ای اساتید در نظر گرفته می شود. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برنامه منتورینگ همتا برای اساتید دانشگاه فرهنگیان است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد انجام گرفت. جامعه ی آماری شامل اساتید دانشگاه فرهنگیان هستند که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با پانزده نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان استان البرز و تهران است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده ی سی و پنج مفهوم محوری و یازده مقوله منتخب است که در قالب مدل پارادیمی شامل برنامه ریزی و تدوین استراتژی کلان، نیازسنجی، نگرش، بازطراحی ساختارسازمانی، بازنگری و پالایش قوانین و طراحی نظام نوین ارزیابی عملکرد به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (عوامل فردی و سازمانی)، عوامل زمینه ای (عوامل محیطی و سازمانی)، شرایط مداخله ای تسهیل گر(سواد اطلاعاتی و رسانه ای، اخلاق حرفه ای، حمایت و پشتیبانی، ارتباط منتورینگ و گردش شغلی، واقع گرایی و بازنگری در سیاست جذب)، شرایط مداخله گر محدودکننده(سیاست زدگی، کمیت گرایی، ضعف مدیریت منابع انسانی، دیدگاه سنتی به نیروی انسانی، ضعف ساختاری، صوری سازی و نگاه مقطعی) و پیامد (رشد و توسعه حرفه ای اساتید دانشگاه فرهنگیان) سازمان یافت.
۱۳۵.

بررسی مراحل پیاده سازی سیستم ABC در حوزه سلامت و کاربرد آن در افزایش رضایت مندی منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هزینه یابی مبتنی بر فعالیت حوزه درمان تکنیک فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 618 تعداد دانلود : 213
موضوع و هدف: هدف اصلی این پژوهش تبیین و بررسی عوامل موثر بر هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در بخش درمان با تاکید بر نقش نیروی انسانی پرداخته شده است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع اجرا پیمایشی است. در این تحقیق از دو روش اسنادی، دلفی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی خبرگان و کارشناسان مدیریت مالی است که به شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد 18 نفر آنها انتخاب شدند. ابتدا با مرور متون مربوط به هزینه یابی مبتنی بر فعالیت و پرسشنامه خبره محور نسبت به انتخاب معیارهای موثر اقدام شده است. به منظور مقایسه معیارهای ارزیابی جهت اولویت بندی و رتبه بندی مولفه ها از نظر خبرگان استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تصمیم گیری تاپسیس و دلفی فازی بهره برده شد. مقایسات زوجی به دست آمده حاصل از پرسشنامه در نرم افزار اکسپرت چویس وارد و با استفاده از محاسباتی که درروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام می گردد، وزن آن ها محاسبه شد. این پژوهش در بازه زمانی 1399-1400 انجام شده است. یافته های پژوهش: با توجه به نتایج حاصل از روش فازی، دوازده معیار شناسایی و به ترتیب اهمیت اولویت بندی شده که مقوله «نیروی انسانی» رتبه اول، «ساختار هزینه» رتبه دوم و«زنجیره ارزش» رتبه سوم در بین عوامل موثر را نسبت به بقیه معیارها کسب نمودند.
۱۳۶.

The effect of managerial stock ownership on the relationship between internal control weaknesses with auditor changes and audit quality

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی تغییر حسابرس ضعف کنترل داخلی مالکیت مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 308 تعداد دانلود : 420
Given the significance of auditor quality and its impact on the quality and reliability of financial statements, studies on auditor quality are essential. One factor that affects audit quality apart from auditor selection and changes is the internal control system. This study examines the relationship between managerial stock ownership, internal control weaknesses, auditor rotation, and audit quality in the context of Iranian listed companies. A sample of 810 observations was selected using a screening method. The study covers the period from 2016 to 2021. Multiple regression analysis was employed as the statistical method for hypothesis testing. The findings reveal that when managers posses a relatively low (high) level of managerial stock ownership, an increase in internal control weaknesses leads to the selection of lower (higher) quality auditors. Furthermore, the results demonstrate that under conditions where managers hold a relatively low (high) proportion of company shares, an increase in internal control weaknesses results in a decrease (increase) in auditor rotation. These findings shed light on the importance of managerial stock ownership between internal control weaknesses, auditor rotation, and audit quality. The study contributes to the existing literature on corporate governance, internal control systems, and audit practices, providing valuable insights for regulators, auditors, and managers in an emerging business environment.
۱۳۷.

Policy Implications of Helicopter Emergency Medical Services in Isfahan Province(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: Challenges Emergency medical services (EMS) Helicopter emergency medical services (HEMS) Opportunities Medicopter Policy implications

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 446 تعداد دانلود : 191
INTRODUCTION: Helicopter Emergency Medical Services (HEMS) provide medical care to critically ill patients and the injured immediately and provide faster treatment, thereby reducing the length of hospitalization. This study aimed to identify the policy implications of HEMS in Isfahan province. METHODS: This qualitative study was conducted using the thematic analysis method. The study population included the managers, personnel, and flight crews of Isfahan HEMS. The participants were selected using the purposive sampling method, followed by the snowball method. Initially, 14 individuals from the HEMS personnel were interviewed using the interview guide form, and then, the opinions of 15 participants from the flight crews were collected through an open questionnaire. Maxqda10 software was used for data coding. FINDINGS: The research findings were classified into challenges, opportunities, and implications. In terms of challenges, 11 themes and 34 categories were identified in this study. HEMS opportunities were also divided into 8 themes and 11 categories. The policy implications provided by the participants were also categorized into 8 themes and 28 categories. CONCLUSION: Considering that one of the most important known challenges was the lack of specialized helicopters and medicopters, according to the results, it is suggested that the managers of Isfahan HEMS take measures to solve the existing challenges and develop plans to strengthen the capacities and utilize the opportunities.
۱۳۸.

واکاوی ابعاد مشارکت اجتماعی شهروندان در تحقق حکمرانی خوب

کلید واژه ها: شهروندان مشارکت اجتماعی حکمرانی حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 972 تعداد دانلود : 983
امروزه حکومت ها بدون حضور پرشور مردم یک سرزمین نمی توانند استقرار یابند. بنابراین بدون مشارکت و همراهی آنها نیز استمرار چندانی نخواهد داشت. لذا یک نظام دموکراتیک تنها زمینه ساز اصلی مشارکت واقعی و اصلی شهروندان است. از طرفی حکمرانی خوب به رواج پاسخگویی دولت، شفافیت در تصمیم گیری، اجرای حاکمیت قانون و مقررات، پاسخگویی زودهنگام به تقاضای شهروندان، برابری و فراگیری در میان گروه های ذینفع، اثربخشی و کارایی در استفاده از منابع در ارائه خدمات اشاره دارد. رویکرد حکمرانی خوب در حقیقت یک شیوه مدیریت پیچیده است که شهروندان از طریق آن و گروه های ذینفع کشور مطالبات خود را بیان و اعمال می کنند. لذا  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی شهروندان بر تحقق حکمرانی خوب است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به تعداد ۱۶۸۰۷و حجم نمونه آماری به تعداد ۳۷۶ نفر مشخص شده و از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. این پژوهش از جنبه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی از نوع مقطعی است. به منظور تجزیه و  تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری از نرم افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که چهار بعد حقوقی، اخلاقی، فنی و فرهنگی مشارکت بر حکمرانی خوب اثر مثبت و معناداری دارد.
۱۳۹.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود رفتار دانش آموزان در مدارس ابتدایی کرمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مطالعات رفتاری دانش آموز دبستان مدیریت مدارس پرسشنامه SDQ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 330 تعداد دانلود : 216
بهبود سلامت روان و توجه به تأثیر رنگ در محیط های کلاس های درس، به عنوان فضایی که دانش آموزان ساعات زیادی را در آن سپری می کنند، یکی از مثبت ترین قدمها در جهت تطبیق جنبه هایی از محیط فیزیکی با رفتارهای استفاده کنندگان از فضا میباشد. ازاین رو ارزیابی تأثیر رنگ بر سلامت روان دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور که باید از سطح سلامت روان بسیار بالایی برخوردار باشند، هدف اصلی پژوهش حاضر بوده است. رویکرد حاکم بر این پژوهش «کاربردی» و پژوهش از نوع مداخله ای است. جهت سنجش نقاط قوت و ضعف کودک، پرسشنامه (SDQ) که دارای پنج خرده مقیاس نشانه های هیجانی، مشکلات سلوک، بیش فعالی-کمبود توجه، مشکلات ارتباطی با همسالان و رفتارهای جامعه پسند است، استفاده شده است. یافتهها نشان دادند ازآنجایی که سطح معنی داری برای پسران کمتر از سطح معنی داری 05/0 است، با 95% اطمینان می توان گفت میانگین نشانه های بیش فعالی دانش آموزان پسر قبل و بعد از رنگ آمیزی با هم متفاوت است؛ اما سطح معنی داری برای دختران بزرگ تر از سطح معنی داری 05/0 است، بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت میانگین نشانه های بیش فعالی دانش آموزان دختر قبل و بعد از رنگ آمیزی با هم متفاوت نیست. در نهایت می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که رنگ آمیزی کلاس ها بر نشانه های بیش فعالی پسران دانش آموز، اثرگذار بوده ولی بر نشانه های بیش فعالی دختران دانش آموز، اثرگذار نبوده است.
۱۴۰.

ارائه الگوی نوسازی استراتژیک کارآفرینانه با تاکید بر ارزش گذاری برند سبز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نوسازی استراتژیک کارآفرینانه ارزش گذاری برند سبز معاونت حمل ونقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 686 تعداد دانلود : 776
نوسازی استراتژیک کارآفرینانه، باعث ایجاد تغییرات گسترده در سازمان و انطباق پذیری سازمان با نیازهای گوناگون ذی نفعان می شود، بنابراین هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی نوسازی استراتژیک کارآفرینانه با تاکید بر ارزش گذاری برند سبز در معاونت حمل ونقل شهرداری تهران بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- همبستگی می باشد. در گام اول عوامل مؤثر بر نوسازی استراتژیک کارآفرینانه با تاکید بر ارزش گذاری برند سبز بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی به روش دلفی در سه دور، شناسایی شدند. خروجی این مرحله 36 مؤلفه در قالب 9 بعد (نوآوری و خلاقیت، منابع و قابلیتهای سازمان، یادگیری و تغییر مدلهای ذهنی مدیران، توانمندسازی و آزادی عمل، پویایی خدمات، استراتژی، بازتعریف راهبردهای آمیزه بازاریابی، عوامل برون سازمانی و عوامل درون سازمانی) بود. سپس در گام دوم برای ارائه الگو از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج نشان دادند بعد یادگیری و تغییر مدلهای ذهنی مدیران در سطح اول و ابعاد (نوآوری و خدمات، بازتعریف راهبردهای آمیزه، منابع و قابلیتهای سازمان، عوامل برون سازمانی و استراتژی) در سطح دوم و ابعاد (توانمندسازی و آزادی عمل، پویایی خدمات و عوامل درون سازمانی) در سطح سوم قرار دارند و ابعاد (نوآوری و خلاقیت، منابع و قابلیتهای سازمان، استراتژی، بازتعریف راهبردهای آمیزه بازاریابی و عوامل برون سازمانی) در خوشه پیوندی و ابعاد (توانمندسازی و آزادی عمل، پویایی خدمات و عوامل درون سازمانی) در خوشه مستقل و بعد یادگیری و تغییر مدلهای ذهنی مدیران در خوشه وابسته قرار گرفتند. در نهایت می توان گفت: ...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان