فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹٬۸۲۸ مورد.
۱.

A interpretative-structural model of effective investments components in competitive advantage of industrial parks(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Investment Competitive advantage Economic Policies Industrial parks interpretive-structural modeling

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 654 تعداد دانلود : 753
Improving the competitiveness of businesses through investment in industrial parks is one of the challenges that managers face for economic development. This study has been done with the aim of identifying, determining relationships and providing a structural model of investment to competitive advantage in industrial parks. The data have been analyzed in two parts, qualitative and quantitative. In the qualitative part, the variables of the model were extracted using the method of content analysis and coding and confirmed by the fuzzy Delphi method, and in the quantitative part, the hierarchical structure model was presented. The statistical population of the research is 25 experts who were selected by non-probability purposeful and snowball sampling and answered the pairwise comparison questionnaire. The findings of the qualitative section showed that the model has eight variables including "infrastructure investment", "motivational investment", "economical investment", "institutional investment", "environmental investment", "support investment", "Political investment" and "competitiveness". The findings of the quantitative section showed that the structural model has six levels, that "political investment" and "infrastructure investment" have the most influence in the model and are in the first priority. We conclude that in order to competitive advantage, managers should pay more attention to technical and informational infrastructure, as well as appropriate policies and providing regulations.
۲.

Designing New Strategic Reference Points for Elucidating Lock-In Marketing Strategy Using Thematic Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Strategic reference points thematic analysis Delta model Lock-in marketing strategy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 503 تعداد دانلود : 462
Background: Market strategy design involves the analysis of market position, identification of market opportunities, and understanding the strengths and weaknesses of an organization. It aims to create favorable competitive conditions by defining different market segments. In recent years, researchers have made efforts to develop models that can effectively determine ideal marketing strategies and promote their alignment and synergy at the organizational level.Objective: This study aims to design a comprehensive marketing strategy development and alignment model, which has been relatively understudied in academic research.Method: The present research builds upon the Strategic Reference Points (SRP, S) theory and utilizes thematic analysis to formulate a new framework and strategic reference points for an industry-specific marketing strategy. It also addresses the coordination between marketing strategies at both the business and corporate levels, employing the Delta model.Findings: A thematic network analysis was conducted based on interviews with industry experts. The research findings identified key dimensions of strategic reference points and provided theoretical and operational definitions of the power industry concept. These dimensions, namely "customer engagement" and "switching costs," were incorporated into the final model design. Leveraging the Delta model, the study resulted in the formulation of the Lock-in marketing strategy model. The research findings and the proposed model offer valuable insights and practical strategies to overcome current industry challenges, enhance agility, and facilitate effective decision-making in the field.
۳.

Presenting the Model of Strategic Management of Human Resources in the Marketing Department based on the Grounded Theory(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Strategic Management Human Resource Marketing grounded theory

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 386 تعداد دانلود : 603
In this research, the influencing factors on the behavior of human resources in the marketing department and human resource management policies and their relationship with the strategies of this department have been examined in order to identify the factors that are related to the superior performance of this department. This research was carried out in the framework of a qualitative approach and using grounded theory. The data collection tool was semi-structured interviews, which were conducted using a combination of purposive (judgmental and quota) and theoretical sampling. The theoretical saturation criterion was used to determine the sample size and 36 interviews was conducted in 14 manufacturing companies in order to finally achieve theoretical adequacy along with document content analysis. Atlas. ti software was used to analyze the data obtained from the interviews and coding. Data analysis was done in three stages open coding, axial coding, and selective coding, and based on that, a qualitative research model was presented. The results of the research led to the extraction of 669 open codes, 160 concepts and 40 categories in the form of a paradigm model include the central category (strategic management of human resources in marketing, culture, improvement and correction, coherent and aligned systems), causal conditions (control of destructive effects) , strategic human resources and competition in the market, job type, priority dimensions, value addition and customer retention), strategies (job satisfaction, commitment, trust, perceived organizational support, motivation, justice, reward, employee participation, loyalty, empowerment, empowerment, green insight into human resources and marketing), the prevailing context (demographic characteristics, psychological characteristics, organizational structure, strategy, organizational culture and supply, technology in use) and finally outcomes (superior performance, organizational citizenship behavior, key work behaviors and production axis, the effects of human resource strategies, environmental thinking and green performance) were presented.
۴.

Meta-Analysis of Communication and Organizational Performance: Moderating Effects of Research object, Country and Year of Publication(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Communication organizational performance meta-analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 133
Communication plays a critical role in any sustainable plan or strategy. This meta-analysis was conducted to provide an overall perspective of the relationship between communication and organizational performance. A total of 999 articles in both English and Farsi were extracted from four databases. The random effects model was used to analyze the data. The analysis was done by CMA2 ) V2.2. 064 (. The results based on the random effects model illustrated that the degree of the relationship between communication and organizational performance is large, positive, and significant (R=0.745, CI=0.95 p=0.000%). Furthermore, "Research object", "publication year" and "country" were identified as moderator variables in this relationship. An important jump in the intensity of this relationship was detected from 2017. Moreover, a significant difference in the intensity of this relationship was observed in educational organizations with commercial and medical organizations, which can be useful for activists in these fields. The intensity of the relationship in the countries of China, Malaysia, USA, South Korea, and Iran have been evaluated as significantly different. Therefore, these results can open new horizons for future research and especially the localization of international research results.
۵.

A grounded theory approach to developing a partnership quality model in service outsourcing(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Service Outsourcing Partnership Quality Outsourcing Success grounded theory

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 170 تعداد دانلود : 370
Partnership quality has been known as one of the foremost critical determinants of outsourcing victory. Since the relationship is dynamic, it is important to understand both sides of the partner. The purpose of this study is design a model for the partnership quality in outsourcing services with focus on both sides. In order to achieve this goal, mixed method (qualitative-quantitative) and grounded theory approach have been used. In the qualitative section, in order to identify the categories of the contextual model of partnership quality, a semistructured interview has been used in the service provider and client section by theoretical sampling method. The statistical population in the qualitative section included all managers and heads and expert contractors in 90 contracts during the 3 years. The total number of statistical population in the qualitative section was 176 people. In the qualitative section, grounded theory and MAXQDA software are used for analysis. Then, through the coding process in three sections, open, central and selective data of qualitative section were organized. In the quantitative research section, the statistical population included district heads, deputies, officials, supervisors on the one hand, and all their contractors and representatives on the other. The total number of statistical population in the quantitative section was 623 people. In the quantitative research section, in order to test the obtained pattern, the required data were collected by a designed questionnaire. To analyses the data collected, the partial least squares (PLS) method was used. According to the results of this research, the most important operational strategies are, empowerment, standardization and technology improvement to achieve the partnership quality in outsourcing services.
۶.

Designing a New Behavioral Model of Blockchain Technology Acceptance in Public Banks(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Organizational behavior Blockchain technology Acceptance Content Analysis Public Banks

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 659 تعداد دانلود : 75
The purpose of the study is to design a new behavioral model of blockchain technology acceptance in public banks through content analysis. Therefore, based on the theoretical literature and behavioral theories of technology acceptance, the primary conceptual model was presented. Then, by interviewing experts selected by snowball method, the relevant model was finalized. Theoretical validity and interpretive validity methods were used to measure the validity of interviews. To check the reliability of interviews, the test-retest reliability method has been used. The validity of the factors was checked through the Delphi technique and with fuzzy calculations. According to the results, four main factors of the behavioral model are: people, environment, organization, and technology. Totally 10 sub-factors and 36 indicators were identified. This model can contribute to public banks to understand how these various factors interact with each other and how they can be improved to achieve higher acceptance of blockchain technology.
۷.

A counterfactual thinking approach to human resources' perception of unfavorable aspects of organizational life: A two-stage methodology based on a systematic review and AHP method(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Counterfactual Thoughts (CTs) Human resource (HR) Antecedents Consequences AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 615 تعداد دانلود : 995
Nowadays, researchers and managers believe that paying attention to employees' thoughts facilitates sustainable competitive advantage in organizations. After the introduction of cognitive science into organizations, the identification of what it is, how it is formed, and the formulation of Counterfactual Thoughts (CTs) have been investigated and analyzed in the field of Human Resources (HR). In this study, a systematic review of the literature in the field of CT has been done with the aim of identifying the antecedents and key consequences of this field and analyzing them. In this research, a two-stage methodology has been considered including (i) Extraction of antecedents and consequences, (ii) Weighting of antecedents. In the first stage, using the screening of articles based on the seven-step method of Sandelowski and Barroso, the antecedents and consequences of CTs, synthesis and interpretation have also been implemented through the coding method of qualitative interpretive meta-analysis. In the second stage, the consequences extracted in the field of counterfactuals are weighted using the matrix of paired comparisons based on the opinions of experts in the field of HR and AHP, which can be used to evaluate employees' thoughts and behavior. Based on the screening of the articles, the antecedents are categorized into 4 general concepts with 12 codes, and the consequences are classified into 2 and 8 codes. The results of the AHP analysis show that the normalization of the condition related to the behavioral outcome has the greatest impact on the evaluation of employees' thoughts and behavior, while the regulation of related emotions as a result of attitude has the least impact among the codes introduced in this evaluation.
۸.

Identifying and Prioritizing the Dimensions and Components of Cultural Participation Using Thematic Analysis and OPA Techniques: Islamic Azad Universities of Hormozgan Province(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Student Cultural Participation Islamic Azad University thematic analysis OPA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 894 تعداد دانلود : 550
The present study was conducted aimed to identify the dimensions and components of cultural participation in universities (case study: Islamic Azad Universities of Hormozgan province). This study is a mixed exploratory research that in the qualitative section using the Thematic analysis technique and based on semi-structured interviews with 20 experts to identify the dimensions and components of students' cultural participation; also, also, in order to prioritize the dimensions and components of cultural participation, the OPA (Lingo software) technique was used based on the opinions of 7 experts. In the thematic analysis part, 51 basic themes, 12 organizing themes and 4 comprehensive themes were identified. Based on the results of OPA technique, the indicators of "quality of cultural programs, proper planning, how to implement cultural programs, motivational behavior pattern, attention to students' opinions, institutional trust, spirit of participation, security, social health, social communication and new communication media" They were ranked 1 to 12, respectively. Findings of this research can provide deep insight to senior decision makers and cultural managers and provide the basis for more cultural participation of researchers and students.
۹.

Virtual reality (VR) alongside Social Media Marketing Activities (SMMAs) as a solution for Management Information Systems (MIS)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Virtual Reality (VR) Social Media Marketing Activities (SMMAs) Management Information System (MIS) Tourism

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 741 تعداد دانلود : 724
The impact of social media and cyberspace in promoting tourism destinations, especially when businesses are heavily affected by management Information system (MIS), is undeniable. The primary purpose of this study is to investigate the effect of Virtual reality (VR) alongside Social Media Marketing Activities (SMMAs) through the state flow, subjective well-being, and continued use in future visits. Data were collected from a total number of 384 visitors through a non-probability convenience sampling method. In this study, the use of SMMAs in the context of MIS has been investigated. The results showed that VR and MIS are essential digital marketing instruments. Also, VR under the action of MIS play an essential role in revisiting tourist destinations.
۱۰.

Taking the Future-Oriented Analyzing the Functions of Native Search Engine in the Process of Innovation and Commercialization(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Commercialization native Search Engine function analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 802 تعداد دانلود : 144
This article seeks to explain the functions of the development of the native Search Engine in the process of commercialization of services and the growth of businesses in the country by using the concept of innovation system and using a functional approach. To achieve this goal, a qualitative survey research method was used. The research community included academic and non-academic faculty members working on the native Search Engine project, and 17 of them were selected as a sample. The tool used in this research was a questionnaire, and comparative content analysis was used to analyze the data. To validate the obtained results, the focus group method was used, and for this purpose, 10 experts and specialists in the field of development of local producers were selected in the focus group. The findings of the research showed that the government has played a key role as the main driver in the formation of institutionalization and legalization functions, guiding and direction research and innovation, and providing and allocating resources in the first step of the road map of native search engine development. In the second step, the creation and dissemination of knowledge functions (supply side function), and in the third step, the functions of market formation and entrepreneurship have been activated in the direction of commercialization of native Search Engine (demand side function). The main problem of search engine development is the interaction among different functions.
۱۱.

Presenting the Native Model of Professionalism in Iran's Administrative System (Case study: Shiraz University of Medical Sciences)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Human Resource Management Professionalism citizen orientation and social accountability Shiraz University of Medical Sciences

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 958 تعداد دانلود : 25
Basically, the progressing society without the presence and existence of specialized work resources with strong tendencies towards ethics and professional principles in the work environment will not be able to achieve its lofty goals and experience development and growth in various economic, political and cultural sectors. Based on this, the current research aims to provide a model of professionalism in the system Iran administration was done. The current research is a qualitative research method. Research in terms of the result of the component It is developmental-applied research that the statistical population of this research is 25 elite people identified in the University of Medical Sciences They were from Shiraz, who were interviewed who had at least 10 years of experience and had a master's degree and a doctorate and the snowball sampling continued until the opinions of these experts reached the point of theoretical saturation and direction Conducting research after designing the general questions and formulating the interview process, conducting in-depth interviews with experts became. The data collected in this research were combined using thematic analysis technique. To review the validity of the research findings was presented to the participants and the text of the theory was studied by them and their points of view were applied at the end of this research, it was studied and reviewed by the professors, and some points were made to modify or change the final theory became. Reliability of data by showing the path of researchers' decisions and also placing all the raw data of the analysis done, the codes, categories, the process of studying the primary goals and questions were given to the academic professors and the desired corrections applied. In order to analyze the data, schematic analysis and data base theory were used. In the presented model, and social accountability as causal factors, organizational conditions as background factors, requirements and necessity environmental factors as intervening factors. In addition, with strategies such as creating open doors for dialogue Knowledge and convergence of actions with professionalism can lead to consequences such as social, financial and behavioral functional results Clients and employees found hands.
۱۲.

Designing a Performance Evaluation Model in Macro Government Organizations (Case Study: Jam Petrochemical Company)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Performance Evaluation Jam Petrochemical Company Infrastructure management Technology

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 947 تعداد دانلود : 159
Performance evaluation, as a tool to know the degree of success of organizations in achieving predetermined goals and a factor in managers' decisions, has been one of the constant needs of organizations. The purpose of this research is to identify performance evaluation indicators and explain the appropriate performance evaluation model in Macro government organizations such as Jam Petrochemical Company. This research is based on the purpose of applied research and also based on the research method with a mixed or combined approach with a sequential exploratory strategy. The required data were collected through qualitative research (interview) and quantitative research (questionnaire). In the quantitative part, the current research can be considered as a non-experimental (descriptive) type of research and a survey type. To analyze the data of the questionnaire, this research has been done in four phases, the first phase is to identify and rank the strengths and weaknesses of Jam Petrochemical Company, and the second phase is to use a Delphi test to identify indicators that are effective in evaluating the performance of Jam Petrochemical Company. The third phase is exploratory factor analysis and determining Dimensions of performance evaluation in Jam Petrochemical Company and finally the fourth phase of structural equations and path analysis. The results of the research showed that considering that the T-statistic for all variables is more significant than 1.96 and also considering the positiveness of the path coefficients, the variables (scientific observation, technology and technology, financial management, managers' responsibility, infrastructure management, management and leadership and human resources) are among the factors that make up the performance evaluation system in Jam Petrochemical Company.
۱۳.

Identifying the Dimensions and Components of the Organizational Health of Managers at Azad University Branches of Gilan: A Mixed Method Study(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Organizational Health Occupation conflict university managers Knowledge Management

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 629 تعداد دانلود : 330
Managers are the most valuable asset for every organization. Organizational health is the term given to a business's capacity to adapt in a constantly evolving world. It refers to “the ability of an organization to cope with change and continue to function with a high-performance workplace culture.” And these days, the organizational environment is always shifting. This study aimed to investigate the dimensions and components of managers’ organizational health at the Azad University Branches of Gilan. The results showed that organizational health has 2 dimensions included "structural and managerial". The structural dimension has 5 components including "organizational atmosphere, organization structure, scientific emphasis, monitoring and evaluation, and organizational justice". The managerial dimension has 5 components including "ethics, goal setting, resource support, effective leadership, and consideration". The effect of all dimensions and components on organizational health was confirmed, and the management dimension with a factor loading of (0.960) has the first rank and the structural dimension with a factor load of (0.947) has the last rank. The results of the Kolmogorov-Smirnov test showed that organizational health variables "structural and managerial" have a normal distribution (p> 0.05). The results of the KMO & Bartlett test indicate that these assumptions are confirmed (p> 0.05). The findings of the study also showed that the presented model has a good fit. Organizational health is a vital aspect of many jobs, including educational jobs, in which managers are required to comply with their employees and subordinates. On the other hand, organizational health will create a pleasant environment for the workplace and increase the spirit of creativity to achieve organizational goals.
۱۴.

The impact of a brand's country of origin and manufacturer on customers' perceptions of a country's institutional environment and their purchasing decisions taking into account the moderating role of beliefs arising from customer trust(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Country of brand origin country of manufacture customer perceptions purchase decisions

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 749 تعداد دانلود : 787
In today's competitive markets, brands are always trying to create a desirable image of their products and services to elicit more favorable tendencies in customers. Beyond the marketing efforts of brands, there is an important factor that can either strengthen or weaken these marketing efforts. This factor is related to the country of origin or manufacturer of a brand, which can have an impact on consumer behavior and perceptions of products and brands from that country. Therefore, the aim of this research is to investigate the effect of the country of origin and manufacturer on consumer perceptions of the institutional environment of countries and purchasing decisions, taking into account the moderating role of beliefs arising from customer trust. This research is an applied study and, in terms of data collection method, is descriptive-correlational. A library approach was used to extract studies, and a field approach was used to collect statistical data, with the data collection tool being a questionnaire. The study population consisted of customers who own and purchase iPhones from the Apple brand in districts 1, 2, and 3 of Tehran. Descriptive statistics and inferential analysis were used to analyze the data, and the software used to analyze the data was SPSS and smart PLS. The results indicate that the country of origin of a brand has an impact on perceptions of the legitimacy and regulatory environment of that country. Additionally, the results show that the country of manufacture of a brand also has an impact on perceptions of the normative environment and regulatory environment of that country. On the other hand, perceptions of the legitimacy of the country of manufacture of a brand have an impact on customer preferences for a brand and a willingness to pay a higher price for a brand. However, the impact of the country of origin on customer purchasing decisions with the moderating role of beliefs in brand benevolence, honesty, and capability has not been confirmed.
۱۵.

Designing the Evaluation Model of Proportionalization Policies Administrative System Formations in Iranian National Oil Company(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Policy Evaluation Proportionality Administrative system formations Iranian National Oil Company

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 76 تعداد دانلود : 625
The purpose of this research is to design a model for evaluating the policies of proportionalization of administrative system formations in Iranian National Oil Company. In this regard, the research method was a combination of qualitative and quantitative methods and tools with an applied orientation along with survey strategy and inductive approach. The qualitative part of the research included a review of the records and background of the research and conducting library studies based on the content analysis and meta-composition methods and the Delphi technique, and in the quantitative part, several techniques and tools were used, including interpretive structural modeling and structural equations, factor analysis, pairwise comparison matrix, and questionnaire tools. By carrying out the qualitative stage and refining and screening and verifying the achievements in the quantitative stage, finally 89 indicators in the form of 11 dimensions and 35 components, under the four main concepts of "policy evaluation", "proportionalization", "administrative system formations" and "macro environment" were counted and classified. In the next step, by identifying the relationship and mutual effect of the identified factors, the evaluation model of the design policy and finally the validity and reliability of the model was put into the test and approved. The issue of the optimal size of the government and the public policies related to it has been discussed and debated among political and economic experts for about three decades in the documents of the government and the ruling space of the country with different expressions such as "downsizing", "privatization" and "rationalization". Following the studies conducted in this research, with the premise that on one hand, the correct and scientific evaluation of public policies has an undeniable role in the successful implementation of policies, and on the other hand, in our country, the issue of evaluating public policies has always been like a missing link in the space that governs this territory and better management of resources in Iranian National Oil Company.
۱۶.

مدیریت پسماندها در شهرهای هوشمند با استفاده از شبکه اینترنت اشیاء (IOT )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اینترنت اشیاء بازیافت پسماند تفکیک شهر هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 123 تعداد دانلود : 959
در جهان امروز ، مدیریت پسماند شهری یکی از مهمترین وظایف مدیرت شهری است که هزینه و مشکلات اجرایی فراوانی دارد. عملیات جمع آوری ، دفع و بازیافت پسماندها به دلیل صرف هزینه های گزاف برای سرمایه گذاری در ایجاد ناوگان کامیون های حمل پسماند بسیار پر هزینه است. همچنین صرف هزینه های عملیاتی قابل توجه برای کارگران ، رانندگان ، سوخت و تعمیر و نگهداری ، مدیریت پسماند های شهری را به عملیاتی پر هزینه تبدیل کرده است . با توجه به هزینه های فراوان مدیریت پسماندهای شهری ، ایجاد بهبود های اندک در مدیریت پسماند های شهری ، منجر به صرفه جویی های بزرگ در هزینه های مدیریت پسماند ها خواهد شد . اینترنت اشیاء ( IOT ) یکی از ابزارهای کارآمد و مناسب برای کاهش هزینه های جمع آوری و مدیریت پسماندهای شهری است . در این مقاله ابتدا شاخص ها و الزامات زیر ساختی استقرار شهر هوشمند بیان شده اند . سپس پیش نیازهای استقرار اینترنت اشیاء برای مدیریت پسماندهای شهری در موارد تفکیک ، جمع آوری و بازیافت پسماند های شهری معرفی شده اند . پس از آن یک مدل 5 لایه استقرار اینترنت اشیاء برای مدیریت پسماندهای شهری پیشنهاد شده است . در پایان مقاله ، موانع استقرار اینترنت اشیاء در شهرها به اختصار بیان شده است .
۱۷.

بررسی تحلیلی مولفه های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری انقلاب صنعتی چهارم صنعت خودرو ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 195 تعداد دانلود : 722
با انقلاب های صنعتی، تغییرات اساسی در فناوری و الگوهای تولید به وجود آمده است. معرفی فرآیندهای اتوماسیون، الکترونیک و فناوری اطلاعات در دگرگونی های کار ماشینی و دستی به انقلاب صنعتی چهارم منجر شد. این توسعه که از آن به عنوان انقلاب صنعتی چهارم یاد می شود، منجر به ظهور مفاهیمی مانند اینترنت اشیاء، داده های بزرگ، هوش مصنوعی شده است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوى اثر فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو ایران مى باشد. پژوهش حاضر ازنظر بعد محیط، از نوع کتابخانه اى و میدانى است. براساس کاربردى بودن نتایج، پژوهش حاضر کاربردى است. همچنین با توجه به موضوع، ماهیت پژوهش حاضر توصیفى و از نوع همبستگى است. جامعه آمارى این پژوهش را، معاونان و مدیران صنعت خودرو تشکیل مى دهند. براى روایى پرسشنامه از روایى صورى و براى پایایى از ضریب پایایى اشتراکى و ترکیبى استفاده شد. براى تجزیه و تحلیل داده ها، با بکارگیرى نرم افزارهاى SPSS و Expert Choice ،از ضریب همبستگى، تحلیل سلسله مراتبی و آزمون تى تک نمونه اى استفاده شد. یافته هاى حاصل از آزمون روش تحلیل سلسله مراتبیAHP درخصوص میزان اهمیت مولفه های فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو نشان مى دهد، عوامل قانونی و حمایتی با وزن 190/0 رتبه اول، منابع با 0.169 در رتبه دوم، عوامل سازمانی با 0.157 در رتبه سوم، محیط نهادی با0.145 در رتبه چهارم، سیاست های دولت با 0.120 در رتبه پنجم، بازار با وزن 0.117 در رتبه ششم و در نهایت عوامل فرهنگی با 0.102 در رتبه هفتم قرار دارد. توجه به شاخص های اساسی در اهمیت فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو کمک خواهد کرد تا این صنعت بهتر از قبل در جهت اهداف از پیش تعیین شده حرکت نمایند.
۱۸.

ارزیابی مؤلفه های تاب آوری در سازمان های پایدار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تاب آوری ارزیابی سازمان پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 53 تعداد دانلود : 693
هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی مؤلفه های تاب آوری در سازمان های پایدار بود. روش این تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، معاونان، کارکنان و اعضای سازمان های دولتی مختلف کرمانشاه بودند؛ کسانی که با موضوع تاب آوری سازمانی آشنایی داشتند و دارای مدرک کارشناسی به بالاتر بودند. جهت انتخاب نمونه آماری تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. بر این اساس، تعداد 396 نفر که دارای معیار ورود می باشند، انتخاب شدند. مدیران، معاونان و کارکنان در هنگام مراجعه در صورت احراز شرایط ورود به مطالعه پرسشنامه های پژوهش بین آنها توزیع شد. جهت اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد کونور و دیویدسون (2003) و مک مانوس (2009) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از الگوی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تاب آوری در سطح قابل قبولی قادر به پیش بینی مؤلفه های ارزش ها (0/80)، برنامه ریزی (0/83)، سازمان دهی (0/71)، هماهنگی (0/77)، یادگیری (0/66)، چابکی (0/67) و کنترل هزینه (0/70) است. همچنین، ارزیابی مؤلفه های تاب آوری نشان داد که مقدار آماره تی مؤلفه برنامه ریزی نسبت به سایر متغیرها در سازمان های پایدار در سطح بالاتری قرار دارد و از وضعیت مطلوب تری برخوردار است. در سازمان های مورد بررسی، از بین مؤلفه های تاب آوری، مؤلفه چابکی و یادگیری از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند.
۱۹.

Computer Modeling of the Economy Dynamics of Ukraine, Taking into Account the Socio-Economic Clustering of Society(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: model Dynamics Equation Savings price Information technology Model Experimental Research

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 821 تعداد دانلود : 759
The object of the research is the economic dynamic of a depressed low-productive economy, as exemplified by the modern Ukrainian economy. With the purpose to analyze the main causes and consequences of such an economy, the characteristic tendencies of its functioning, activation of the processes of reformation and growth, there was developed the dynamic economic model with significant share of consumer import and export of raw materials, with the use of IT technology. The model also takes into account the socio-economic clustering of a society. It is formalized in the space of economic variables, which describes respectively the savings (liquid capital) of the main social groups involved in the economy, the prices of consumer products in the domestic and foreign markets, the price of exported raw materials for the exchange rate.The model is intended for qualitative analysis of the processes occurring in the economy described by it, and for conducting computational experiments on the basis of information technologies in simulation mode with its parameters, which allows to identify the most characteristic features of the object of the research. The results of experimental researches with the model allowed to establish the main periods of economic dynamics represented by the dynamic variables model, its specificity and social consequences for the society, which is characterized by a bimodal distribution of savings. There was investigation the dependence of the mode solution from it parameters which means in practice the dependence of economic dynamics from the change of individual conditions and factors of economic development.The obtained results are important for informational and analytical support of decision making processes in order to bring the being studied economy out of a low-productive state.
۲۰.

رابطه بین عملکرد مالی و ثبات مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد بخش بانکی استحکام مالی عوامل داخلی موثر بر عملکرد بانک ها ثبات بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 263 تعداد دانلود : 22
عوامل تعیین کننده سوددهی و عملکرد بانک ها در ادبیات موضوع به میزان زیاد و بطور تفصیلی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در حالی که در مورد بخش بانکی و در بازارهای نوظهورکمتر مطالعه ای انجام شده است. در این مقاله، برای تعیین عوامل داخلی موثر بر عملکرد بانک ها در ایران یک تجزیه و تحلیل با استفاده از داده های ترکیبی در طی سالهای 1390 الی 1395 صورت گرفته است. در این تحقیق رابطه عملکرد بانک و استحکام مالی در بانک در یازده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران با استفاده از رگرسیون پانل دیتا بررسی شده است.نتایج نشان می دهد که متغیر کفایت سرمایه تاثیر معنی داری بر روی شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام ندارد. در مورد متغیر نسبت وامهای معوق، مشاهده میشود که این متغیر دارای ارتباط منفی با نرخ بازده صاحبان سهام میباشد. همچنین سطح نقدینگی بانک و حاشیه بهره به درآمد ناخالص نیز دارای رابطه منفی می باشند. در نتیجه، به منظور افزایش سودآوری، بانک ها باید مراقب کیفیت وام هایی که آنها اعطا می کنند باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان