مطالب مرتبط با کلید واژه " محصولات سبز "


۱.

بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف کنندگان

کلید واژه ها: نگرشبازاریابی سبزتمایل به پرداختقصد خریدمحصولات سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۶۴۵
تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط آب و هوایی کره زمین و آلوده شدن بیش از پیش شهرها بویژه کلان شهرها، لزوم تحول و بازنگری در برنامه های تولید و مصرف را نمایان ساخته و در این میان، تولید و استفاده از محصولات سبز به جای محصولات رایج، یکی از راه های حفظ و بهبود محیط زیست برای نسل های آینده به شمار می رود. تحقیق حاضر با هدف ارائه پیشنهاداتی جهت ترغیب مصرف کنندگان به خرید و استفاده از محصولات سبز، اقدام به شناسایی و توسعه مدلی از عوامل موثر بر نگرش و قصدخرید سبز مصرف کنندگان نموده است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی است و جامعه آن را دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل می دهند که داده هایی از طریق پرسشنامه از 402 نفر جمع آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)، تحلیل عاملی تأییدی (CFA)، رگرسیون سلسله مراتبی، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون T با دو نمونه مستقل استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها حاکی از تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای «نگرش های زیست محیطی»، «توجه به سلامتی»، «دانش زیست محیطی»، «تمایل به جمع گرایی» بر«نگرش به محصولات سبز»بود؛ اما تاثیر «اثرات میان فردی» بر نگرش به محصولات سبز معنادار نبود. همچنین نتایج نشان داد نگرش به محصولات سبز بر «قصد خرید محصولات سبز»، تاثیر مثبت و معناداری دارد و متغیرهای «تمایل به پرداخت» و «ضرورت درک شده محصول» به ترتیب به عنوان متغیرهای میانجی و تعدیلگر این رابطه شناخته شدند. در پایان نیز بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی جهت تاثیرگذاری بر نگرش مصرف کنندگان و در نتیجه ترغیب آنان به خرید محصولات سبز ارائه شد.
۲.

بررسی اثرات تبلیغات تجاری بر نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان محصولات سبز

کلید واژه ها: تبلیغاتقصد خریدمحصولات سبزارزش های ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۴۳
اهمیت محصولات سبز درطول دو دهه ی اخیر به طور فزاینده ای مورد توجه قرارگرفته ا ست؛ به شیوه ای که ازمنظر حفاظت محیط زیست، منابع تجدید ناپذیر، بهبود کیفیت مواد غذایی، کاهش تولید فرآورده های مازاد و غیرضروری وجهت گیری بخش صنعتی وکشاورزی به سوی نیازهای بازار موثر است. با توجه به اهمیت محصولات سبز در کشور واستفاده این محصولات توسط مصرف کنندگان ،این پژوهش به بررسی اثرات تبلیغات تجاری برنگرش و قصد خرید مصرف کنندگان محصولات پرداخته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و پیمایشی است، جامعه آماری شامل کلیه مشتریان فروشگاه هایپرمارکت شهر اصفهان می باشد. نمونه آماری متشکل از360 نفرمی باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند.روش گردآوری دادهها میدانی و ابزاراندازه گیری پرسشنامه می باشد.روایی آن با روش محتوائی،سازه وصوری درحد قابل قبول تائید گردیده است و پایایی اندازه گیری،ازطریق فرمول آلفای کرونباخ(0.892)تائید شده است.برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد شده استفاده شده است ،برای تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا به بررسی قابل قبول بودن مدل نظری از طریق نرم افزار لیزرل پرداخته شده است وسپس به کمک ضریب مسیروآزمون تی تحلیل داده ها انجام شد، نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد خبرهای مربوطه درتبلیغات، تقویت برند، سرگرمی وهمدلی برارزشهای ادراک شده مصرف کنندگان تأثیر ندارند.آشنایی با تبلیغات بر ارزشهای ادراک شده مصرف کنندگان تأثیردارد.ارزشهای ادراک شده برنگرش مصرف کنندگان تأثیر دارد .ارزشهای ادراک شده بر قصد خرید محصولات سبز تأثیردارد.
۳.

فراتحلیل عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز (مورد مطالعه: پژوهش های انجام گرفته در ایران)

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۷
 تغییر و تحولات رخ داده در محیط زیست از جمله کاهش منابع و افزایش آلودگی های زیست محیطی، حفظ آن را مهم تر از هر زمان دیگری کرده است. در این راستا، تولید محصولات سبز یکی شروط لازم برای حفظ محیط زیست بوده اما شرط کافی نیست. شرط کافی زمانی تامین می شود که مصرف کنندگان به خرید این محصولات تمایل یابند. تاکنون مطالعات مختلفی پیرامون عواملی که می توانند منجر به قصد خرید سبز مصرف کنندگان شوند انجام شده است. با این وجود اطلاعاتی که از این پژوهش ها به دست آمده نشان از پراکندگی و تعدد عوامل موثر بر قصد خرید این محصولات دارند. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمّی نتایج پژوهش های انجام شده درباره عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز، 38 مطالعه انجام شده در ایران را با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار CAM2 مورد بررسی قرار داده است. نتیجه ی فراتحلیل نشان داد متغیرهای نگرش، مسئولیت اجتماعی و هنجار، به ترتیب با اندازه اثر های 489/0، 428/0 و 411/0 بیش ترین تاثیر؛ و متغیرهای دانش، ارزش و ترفیع، به ترتیب با اندازه اثرهای 404/0، 352/0 و 278/0، کم ترین تاثیر بر قصد خرید سبز مصرف کنندگان ایرانی را دارند.