فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۸٬۳۲۵ مورد.
۱۴۱.

تاثیر تمرینات ایروبیک با شدت متوسط بر سطوح آدیپونکتین، TNF-α و نسبت آدیپونکتین به TNF-α سرم مردان با سندرم متابولیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرینات ایروبیک آدیپونکتین عامل نکروز دهنده تومور آلفا سندرم متابولیک مقاومت به انسولین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 784
زمینه و هدف: با توجه به نقش فعالیت بدنی بر عوامل موثر بر بیماری های متابولیک، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات ایروبیک با شدت متوسط بر سطوح سرمی آدیپونکتین، عامل نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α) و نسبت آدیپونکتین به TNF-α در مردان دارای سندرم متابولیک بود. روش تحقیق: در پژوهش نیمه تجربی حاضر که با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل به اجرا درآمد، 24 مرد مبتلا به سندرم متابولیک در محدوده سنی 50-40 سال با میانگین شاخص توده بدن 22/2 ± 90/32 کیلوگرم بر متر مربع با توجه به معیارهای ورود و خروج انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. مداخله تمرینی شامل شش هفته تمرینات ایروبیک با شدت 65-60 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره و تکرار سه جلسه در هفته بود. سطوح سرمی آدیپونکتین و  TNF-αبه روش الایزا و گلوکز ناشتا، تری گلیسیرید و لیپوپروتئین کلسترول پر چگال به روش آنزیمی و کالریمتریک سنجیده شدند. تحلیل آماری با نرم افزار SPSS نسخه 24 و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در سطح معنی داری 05/0≥p صورت گرفت. یافته ها: شش هفته تمرین هوازی با شدت متوسط سبب افزایش معنی دار سطوح سرمی آدیپونکتین (008/=p) و نسبت آدیپونکتین به TNF-α (001/0=p) و همچنین کاهش معنی دار TNF-α (01/0=p) نسبت به قبل از تمرین در مردان دارای سندرم متابولیک شد. همچنین سطوح سرمی شاخص های متابولیک اعم از گلوکز ناشتا (001/0=p)، تری گلیسیرید (003/0=p)، لیپوپروتئین پرچگال (03/0=p) و همچنین شاخص توده بدن (04/0=p ) در گروه تمرین بهبود معنی دار نسبت به قبل از مداخله پیدا کرد. بیشترین تغییر در نسبت آدیپونکتین به TNF-α و کمترین تغییر در لیپوپروتئین پرچگال مشاهده شد. نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرینات ایروبیک با شدت متوسط با تعدیل در شاخص های مرتبط با بیماری سندرم متابولیک و همچنین کاهش التهاب، می تواند سبب بهبود این بیماری گردد. 
۱۴۲.

مروری بر استراتژی برندینگ کسب و کار سبز در بازی های المپیک (مورد کاوی: ونکوور، 2020)

کلید واژه ها: کسب و کار سبز برندینگ بازی های المپیک ونکوور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 762 تعداد دانلود : 608
امروزه مبحث به پایداری زیست محیطی به عنوان یک الزام برای شهرهای داوطلب برگزاری بازیهای المپیک مطرح است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی و موردکاوی یکی از استراتژی های موفق مورد استفاده در میزبانی بازیهای المپیک بوده است. بدین منظور شهر ونکوور در کانادا به عنوان پایلوت انتخاب گردید. این تحقیق از نوع مروری است که به طریق مطالعه عمیق انجام شده است. داده های مورد نیاز غربالگری و دسته بندی شدند و متناسب با اهداف تحقیق مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج در بخش های جداگانه ارایه و تفسیر می گردد. یافته ها بیانگر آن بوده است که کمیته برگزاری بازی ها در چند بخش اصلی به نتایج درخشانی دست یافته است که عبارت بودند از: استانداردهای زیست محیطی زیرساختها، مدیریت حمل و نقل، پشتیبانی های مالی و ایجاد مشاغل جدید. همچنین مشخص گردید که در طول هفت سال (2017-2010)، استراتژی توسعه اقتصادی پایدار بکار گرفته در ونکوور بسیار موفق بود و بخش های هدفمند سبز صنعتی رشد خوبی داشتند.
۱۴۳.

راهکارهای مقابله با بحران های اجتماعی-اقتصادی در باشگاه های فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آشفتگی پیشگیری مدیریت بحران مرور نظام مند موقعیت های سخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 553 تعداد دانلود : 865
مقدمه: وجود بحران در هر سازمان ورزشی، از جمله باشگاه های فوتبال، شرایط نامطلوب و استرس زایی را به همراه خواهد داشت. ازاین رو لازم است نهادها و سازمان های ورزشی، بر اساس درک شرایط و ابعاد فاجعه، ظرفیت مقاومت در برابر بحران ها را در خود ایجاد کنند. روش پژوهش: هدف از این پژوهش، مطالعه ابزارهای مقابله با بحران های اجتماعی-اقتصادی در باشگاه های فوتبال بود که برای انجام آن از روش کیفی و نوع مرور نظام مند با رویکرد داده بنیاد استفاده شد. یافته ها: از 38 سند شناسایی شده ۱۳۴ کد باز و ۴ مفهوم شناسایی شدند. بر اساس یافته های پژوهش، ابزارهای شناسایی شده برای مواجهه با بحران های اجتماعی- اقتصادی در چهار مقوله «تاب آوری و سازگاری»، «توسعه زیرساخت ها»، «اقدامات مالی» و «مدیریت بحران» شناسایی شدند. همچنین یافته ها نشان داد مدیریت بحران از مهم ترین راهکارها در جهت پیشگیری و مواجهه با بحران های اجتماعی- اقتصادی است. افزون بر این برنامه ریزی برای مدیریت بحران نقش مهمی در کوچک ماندن دامنه بحران و کنترل سریع آن است. نتیجه گیری: آگاهی و شناخت مدیران سازمان های فوتبالی در زمینه مدیریت بحران و اهمیت برنامه ریزی برای بحران های اجتماعی اقتصادی، گامی مؤثر در فرایند پیش بینی، پیشگیری از وقوع، مواجهه و مداخله در بحران و سالم سازی فضای سازمان بعد از وقوع آن است.
۱۴۴.

آسیب شناسی فرآیند آموزش اعضای هیئت علمی تربیت بدنی در دانشگاه های آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آسیب شناسی استادان تربیت بدنی وضعیت مطلوب وضعیت موجود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 11 تعداد دانلود : 523
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی فرایند آموزش اعضای هیأت علمی تربیت بدنی در دانشگاه های آزاد اسلامی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، خبرگان و استادان مدیریت آموزشی و متخصص در زمینه آموزش اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بودند که این افراد، به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند (18 مصاحبه با 18 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش دوم (کمی) پرسشنامه هشت گویه ای مقایسه وضعیت موجود و مطلوب، در بین نمونه آماری توزیع شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هریک از شاخص های نیازسنجی آموزشی، هدف گذاری آموزش اعضای هیأت علمی، تعیین محتوای آموزش اعضای هیأت علمی، روش ها و فنون آموزش اعضای هیأت علمی، مدرس دوره های آموزش اعضای هیأت علمی، فضای آموزش اعضای هیأت علمی، اجرای دوره های آموزش اعضای هیأت علمی و نظارت بر آموزش اعضای هیأت علمی از مؤلفه های فرایند آموزش اعضای هیأت علمی تربیت بدنی در دانشگاه های آزاد اسلامی است. نتیجه گیری : در هریک از مؤلفه های فرایند آموزش شکاف بین وضع موجود و مطلوب مشخص شد. روش ها و فنون آموزش دارای بیشترین شکاف (53 درصد) و نظارت بر آموزش عالی دارای کمترین شکاف (34 درصد) بود و میانگین شکاف کل فرایند آموزش 39 درصد بود
۱۴۵.

شناسایی و تبیین راهبردهای نگهداری خیرین ورزش یار در ساخت اماکن ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توسعه ورزش خیر ورزشی راهبرد مكان ورزشی نگهداری خیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 838 تعداد دانلود : 971
هدف پژوهش شناسایی راهبردهای نگهداری خیرین ورزشیار با تأکید بر ساخت اماکن ورزشی بود. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی و بر اساس رویکرد تحقیق، آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل صاحب نظران حوزه جذب و نگهداری خیرین در ورزش بود که نمونه گیری به صورت هدفمند و تعداد 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت و در بخش کمّی پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان ادرات ورزش و جوانان کشور بود که از این بین تعداد 220 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل عرفی و در فاز کمّی تحقیق از روش الگوسازی معادلات ساختاری استفاده شد. براساس یافته های بخش کیفی در مجموع 52 کد اولیه ایجاد شدکه با استفاده از این کدها پرسش نامه راهبردهای نگهداری خیرین ورزش یار مشتمل بر 25 گویه طراحی و در بخش کمّی مورد آزمون قرار گرفت. پس از تحلیل عاملی اکتشافی و شناسایی مؤلفه های تشکیل دهنده راهبردهای نگهداری خیرین ورزش یار در ساخت اماکن ورزشی، جهت تعیین اثرات گویه ها و عامل های شناسایی شده بر نگهداری خیرین ورزش یار، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید؛ نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد به ترتیب عوامل آموزش و پژوهش ، عوامل حمایتی ،تشویق و انگیزش ،تبلیغات و رسانه و سازمان دهی امور خیریه میتواند به عنوان راهبرد بر نگهداری خیّرین ورزش یار تأثیر داشته باشد.
۱۴۶.

الگوی اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش عالی اشتغال پایدار دانش آموختگان صنعت ورزش علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 181 تعداد دانلود : 971
مقدمه: اشتغال پایدار، به معنی ثبات و استمرار فرصت های شغلی و حمایت از افراد به منظور ماندن و پیشرفت در یک شغل تعریف شده است. پژوهش حاضر نیز با هدف طراحی الگوی اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی ایران انجام گرفت. روش پژوهش: روش تحقیق با استفاده از نظریه داده بنیاد و در چارچوب رویکرد کیفی انجام گرفت. جامعه آماری، خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند. روش نمونه گیری نظری بود. برای جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام گرفت. داده ها پس از 16 مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای سنجش اعتبار، انتقال و تأییدپذیری، یافته های پژوهش به مشارکت کنندگان ارائه و دیدگاه های آنها اعمال شد. از روش توافق درون موضوعی برای قابلیت اعتماد استفاده شد که 82/0 گزارش شد. یافته ها: نتایج داده ها حاکی از تأثیر عوامل متعددی بر اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی ایران است که می توان به عوامل علی (مهارت های اشتغال، برنامه درسی، نیازسنجی، توسعه صنعت ورزش، انگیزشی و حمایتی)، زمینه ای (سیاستگذاری و برنامه ریزی، اقتصادی، ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، صلاحیت حرفه ای در ورزش)، مداخله گر (فناوری، فرهنگی- اجتماعی، سیاسی، بازسازی جایگاه علوم ورزشی، ارتباطات و شبکه سازی)، راهبردها (جست وجوی شغلی، بازطراحی کارآموزی، خصوصی سازی و کارآفرینی در صنعت ورزش، رفع موانع قانونی، مسئولیت پذیری آموزش عالی، توجه به بسترهای جدید و تأسیس سازمان نظام تخصصی ورزش) و پیامدها (توسعه فردی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و توسعه انسانی پایدار) اشاره کرد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق، الگوی ارائه شده می تواند به عنوان مبنایی برای اقدامات لازم در ایجاد اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی مورد استفاده سیاستگذاران و تصمیم گیران حوزه اشتغال در ورزش قرار گیرد.
۱۴۷.

تاثیر تمرینات ریتمیک روی ریباندر بر تبحر حرکتی و انگیزش کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش حرکتی تبحر حرکتی جامپینگ فیتنس کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 444 تعداد دانلود : 326
مقدمه: رشد فرآیندی مستمر، دائمی و پیوسته بوده و ابعاد مختلفی دربر دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات ریتمیک روی ریباندر بر تبحرحرکتی و انگیزش کودکان با دوره یادداری 6 ماهه بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش وپس آزمون بود. جامعه ی آماری کودکان 10-9 سال شهرتبریز بود که با روش نمونه گیری دردسترس سی نفر انتخاب و تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. پیش آزمون شامل آزمون تبحرحرکتی برونینکس-اوزورتسکی و پرسشنامه انگیزش حرکتی کودکان بود. گروه تجربی تمرینات روی ریباندر را هشت هفته انجام دادند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. سپس، پس آزمون مشابه با پیش آزمون انجام شد. بعد از شش ماه دوره یادداری از نمونه های هر دو گروه گرفته شد. تحلیل آماری با استفاده از تحلیل واریانس مرکب درسطح معناداری 05/0 و نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد تمرینات ریتمیک ریباندر بر تبحر حرکتی و انگیزش کودکان 9-10 سال تاثیر معناداری داشته، بطوریکه احتمالا 95درصد از تغییرات مهارت حرکتی درشت و 98درصد از تغییرات انگیزش حرکتی کودکان تحت تاثیر تمرینات ریباندر بود. نتیجه گیری: پرش فعالیتی اساسی در رشدحرکتی کودکان است و انگیزش نیروی درونی را برای حرکت فراهم می کند. طبق یافته های پژوهش، چون فعالیت های ریتمیک می توانند انگیزش حرکتی ایجاد کنند و فعالیت های ورزشی موجب رشد مهارتهای حرکتی می گردد، لازم است تجهیزات و تدابیر لازم برای استفاده کودکان ازاین تمرینات ایجاد شود. 
۱۴۸.

تأثیر یک دوره آب درمانی بر میزان قدرت عضلات پای بازیکنان فوتبال مبتلا به بی ثباتی مچ پا

کلید واژه ها: بی ثباتی مچ پا عضلات اینورتور عضلات اورتور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 818 تعداد دانلود : 630
هدف از انجام تحقیق حاضر، تأثیر یک دوره آب درمانی بر میزان قدرت عضلات پای بازیکنان فوتبال مبتلا به بی ثباتی مچ پا می باشد. آزمودنی های این تحقیق نیمه تجربی شامل 24 بازیکن فوتبال مبتلا به سندرم بی ثباتی مزمن مچ پا (با میانگین سن 2.71 ± 24.17؛ میانگین قد 8.34 ± 172.64 و میانگین وزن 3.39 ± 76.14) بوده که به طور تصادفی در دو گروه 12 نفره همسان تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته (سه جلسه 1 ساعته در هفته) به تمرینات آب درمانی پرداختند. 24 ساعت قبل از شروع پروتکل تمرینی و 24 ساعت پس از پایان آخرین جلسه، قدرت عضلات اینورتور و اورتور و نسبت قدرت عضلات اینورتور به اورتور مچ پای آزمودنی های دو گروه با استفاده از دینامومتر ایزوکینتیک بایودکس سیستم3 (شایرلی، نیویورک) ارزیابی شد. جهت تحلیل فرضیات تحقیق از آزمون های t وابسته و مستقل استفاده شد. تحلیل فرضیه اول نشان داد که یک دوره تمرینات آب درمانی بر قدرت عضلات اینورتور، قدرت عضلات اورتور و نسبت میزان قدرت عضلات اینورتور به اورتور مچ پای بازیکنان فوتبال مبتلا به بی ثباتی مچ پا تأثیر معنی داری دارد.
۱۴۹.

بررسی تاثیر تمرینات پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی بر توان، چابکی و سرعت ورزشکاران؛ یک مطالعه کیفی

کلید واژه ها: توان پا چابکی و سرعت تمرینات قدرتی تمرینات پلایومتریک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 200 تعداد دانلود : 586
عملکرد ورزشی نیازمند شرایط بهینه از متغیرهای مختلفی است که یک ورزشکار در تمام طول دوران ورزشی خود در حال فراگیری آنهاست. از جمله متغیرهای بسیار مهم در ارتباط با عملکرد ورزشی می توان به توان، چابکی و سرعت اشاره کرد که عمدتا در رشته های بی هوازی نقشی تعیین کننده دارند و تقویت و بهبود آنها در نتیجه گیری ورزشکار بسیار حائز اهمیت است. یافته ها حاکی از تاثیرات متفاوت انواع تمرینات بر روی متغیرهای بی هوازی از جمله توان و سرعت می باشد. به طوری که اثرات این تمرینات به شدت، مدت و نوع تمرین بستگی دارد. هدف از مطالعه حاضر، مروری بر تاثیر تمرینات پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی بر توان پا، چابکی و سرعت ورزشکاران بر اساس مطالعات انجام شده در این زمینه می باشد.
۱۵۰.

شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه های فوتبال حامیان مالی راهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 587 تعداد دانلود : 97
مقدمه: هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال است.   روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بود و جامعه آماری پژوهش خبرگان و نخبگان حوزه فوتبال بودند که به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. برای بومی سازی ذی نفعان شناسایی شده از روش دلفی ساعتی و برای اولویت بندی ذی نفعان کلیدی از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که به ترتیب سازمان لیگ با میانگین وزن (167/0)، حامیان مالی با میانگین وزن (153/0)، باشگاه ها با میانگین وزن (146/0)، مدارس فوتبال با میانگین وزن (100/0)، مربیان با میانگین وزن (092/0)، طرفداران با میانگین وزن (081/0)، کنفدراسیون فوتبال آسیا با میانگین وزن (050/0)، فیفا با میانگین وزن (047/0) و بازیکنان با میانگین وزن (046/0) به عنوان ذی نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال در اولویت های یک تا نه قرار گرفتند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت و نقش هریک از ذی نفعان کلیدی در اجرا و پیشبرد برنامه های فدراسیون، سیاستگذاری و برنامه ریزی فدراسیون می بایست با تأکید و توجه به این ذی نفعان کلیدی باشد. فدراسیون با استفاده از راهبرد های مناسب باید در جهت رضایت این ذی نفعان کلیدی گام های اساسی بردارد و در نهایت از طریق ذی نفع مداری و رضایت ذی نفعان، عملکرد سازمانی و اثربخشی خود را بهبود بخشد.
۱۵۱.

شناسایی فرایند شکل گیری موانع ارتقای شغلی و مؤلفه های تأثیرگذار بر اکوسیستم کاری بانوان در سازمان های ورزشی ایران (رویکردی کیفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتقای شغلی فرهنگ فشار اجتماعی کنش و تعامل نگاه جنسیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 672 تعداد دانلود : 878
مقدمه: هدف تحقیق حاضر شناسایی فرایند شکل گیری موانع ارتقای شغلی و مؤلفه های تأثیرگذار بر اکوسیستم شغلی بانوان در سازمان های ورزشی ایران بود. روش پژوهش: این تحقیق با ماهیت اکتشافی و روش کیفی با استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد انجام گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد کلاسیک نظریه داده بنیاد که توسط گلیزر ارائه شده، استفاده شد. از روش نمونه گیری نظری- هدفمند و تکنیک نمونه گیری افراد شاخص و گلوله برفی برای انجام مصاحبه های عمیق استفاده شد. در مجموع 11 مصاحبه با خبرگان و متخصصان دارای پژوهش در حوزه زنان و نیز مدیران زن دارای مناصب مدیریتی انجام گرفت و پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد موانع ارتقای شغلی بانوان در سازمان های ورزشی ایران یک مدل زنجیره وار از اثرگذاری تعاملی چهار مقوله فرهنگ جامع شغلی، فشار اجتماعی، کنش ها و تعاملات فردی و سازمانی و اکوسیستم جنسیت زدگی هستند که هریک به اجزا و موانع کوچک تر تقسیم شده اند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود در راستای تسهیل ارتقای زنان به مناصب مدیریتی ورزش، متناسب با اسناد بالادستی و سیاستگذاری های اشتغال زنان، سیاستگذاران ورزش مسیر پیشرفت زنان به سطوح مدیریتی را در قالب یک مجموعه عوامل و فرایندمحور در نظر بگیرند و در راه حذف موانع و تقویت نقاط قوت زنان برنامه ریزی کنند.
۱۵۲.

رابطه بین فراهم سازهای رشد حرکتی در محیط خانه و کارکردهای اجرایی کودکان 8 تا 10 ساله روستایی (با رویکرد تاثیر بافت محیط زندگی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فراهم سازها کارکردهای اجرایی کودکان روستا محیط خانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 87 تعداد دانلود : 972
مقدمه: شواهد پژوهشی حاکی از آن است که محیط عاملی مهم در بهبود تحول کودکان است. با این حال تحقیقات اندکی در جامعه کودکان روستایی در زمینه تأثیر فراهم سازی حرکتی بر توانایی های شناختی انجام گرفته است. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط فراهم سازهای محیط رشدی کودکان روستایی در توانمندسازی کارکردهای اجرایی آنان بود. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع پس رویدادی به روش همبستگی بود که به صورت میدانی و با هدف کاربردی بودن انجام گرفت . جامعه آماری تحقیق، کودکان دبستانی 8 تا 10 ساله (با میانگین 9/10 سال) استان آذربایجان شرقی بودند و نمونه تحقیق، 93 نفر از این کودکان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و در تحقیق شرکت کردند. به منظور سنجش فراهم سازی رشد حرکتی در محیط خانه از پرسشنامه فراهم سازهای رشد حرکتی درشت و برای سنجش کارکردهای اجرایی از آزمون بریف استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های آزمون رگرسیون خطی چندگانه، بین فراهم سازهای رشد حرکتی و بازداری (0/042=P)  و نیز بین فراهم سازهای رشد حرکتی و آغازگری (0/008=P) در کودکان 8 تا 10 ساله، رابطه مثبت و معنا داری مشاهده شد. همچنین بر اساس یافته ها، بین فراهم سازهای رشد حرکتی اعم از تحریک کننده ها، محیط خانه و اسباب بازی های حرکتی و سایر مؤلفه های کارکردهای اجرایی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق حاضر، محیط زندگی کودکان عاملی مهم در پیش بینی مؤلفه هایی از کارکردهای اجرایی آنان است. بر همین اساس، پیشنهاد می شود که در دوران کودکی، به منظور بهبود کارکردهای اجرایی، کودکان در محیط های غنی تری (از لحاظ وجود فراهم سازهایی همچون اسباب بازی های حرکتی) قرار گیرند.
۱۵۳.

بررسی نقش کارگزارها در نقل و انتقال بازیکنان فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار نقل و انتقالات فوتبالیست ها کارگزارهای بازیکن نقل و انتقالات فوتبالیست ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 258 تعداد دانلود : 915
مقدمه: هدف از این تحقیق تحلیلی بر نقش کارگزار بازیکنان فوتبال در نقل و انتقالات داخلی بود. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی بود که به روش میدانی اجرا شد و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازیکنان فوتبال حاضر در لیگ برتر خلیج فارس بودند که با استفاده از فرمول کوکران، 226 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی محتوای آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، با نظرخواهی از متخصصان آشنا با حوزه تحقیق (8 نفر) تأیید شد. سایر شاخص های همسانی درونی مانند پایایی مرکب، متوسط واریانس استخراجی، حداکثر واریانس مشترک و متوسط واریانس مشترک بررسی و تأیید شد. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم) استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که مهم ترین نقش کارگزاران در نقل و انتقال داخلی بازیکنان فوتبال به ترتیب شامل نقش مذاکره کننده (90/0)، نقش بازاریاب (86/0)، نقش حقوقدان (84/0)، سازماندهی کننده (79/0)، حسابدار (75/0) و نقش پشتیبان (65/0) بود. نتیجه گیری: در مجموع باید اذعان کرد که مطابق با نظرهای نمونه آماری فعالیت کارگزارهای بازیکنان فوتبال کاملاً مشابه نیست و تجربه کارهای قبلی و متنوع آنها اغلب به آنها امکان می دهد نقش های مختلفی را ایفا کنند.
۱۵۴.

مقایسه نگرش والدین، معلمان ورزش و دانش آموزان به درس تربیت بدنی

کلید واژه ها: درس تربیت بدنی والدین معلمان ورزش دانش آموزان مقطع متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 751
هدف از اجرای این تحقیق مقایسه نگرش والدین، معلمان ورزش و دانش آموزان به درس تربیت بدنی بود. روش این تحقیق توصیفی از نوع مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان، والدین و معلمان تربیت بدنی استان یزد بودند. که از این جامعه تعداد 240 دانش آموز و ۲۴۰ نفر از والدین آنها با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی و 17 نفر از معلمان تربیت بدنی به صورت تمام شمار به عنوان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و تعداد ۲۴۰ پرسشنامه بین دانش آموزان و والدین آن ها و 18 پرسشنامه بین معلمان ورزش مرد توزیع گردید. لازم به ذکر است، روایی محتوایی ابزار توسط جمعی از متخصصان و پایایی آن نیز در یک مطالعه تحقیقاتی محاسبه شد. در نهایت داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر خی دو و یومن ویتنی با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین نگرش والدین، معلمان ورزش مرد و دانش آموزان پسر مقطع متوسطه نسبت به درس تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود داشت (p≤0.05). بنابراین با فراهم نمودن برنامه های ورزشی برای والدین و دانش آموزان می توان نگرش آن ها را به تربیت بدنی بهبود بخشیده تا آن ها نیز حمایت های لازم را جهت اجرای بهتر برنامه های درس تربیت بدنی مبذول دارند.
۱۵۵.

بررسی اثربخشی تمرینات منتخب بر مهارت های بنیادی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

کلید واژه ها: تمرینات منتخب مهارت های جابجایی مهارت های دستکاری رشد حرکتی رشد اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 369 تعداد دانلود : 518
هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثربخشی تمرینات منتخب بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان بود. روش ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است که به صورت میدانی و با استفاده از گروه آزمایش و کنترل انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی دانش آموزان پایه سوم مقطع ابتدایی شهر مشهد بود که از این میان تعداد 40 نفر به صورت تصادفی (خوشه ای مرحله ای) انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه تمرینات منتخب را انجام دادند. از آزمون رشد حرکتی درشت (TGMD-2) اولریخ (2002) برای اندازه گیری مهارت های بنیادی و هم چنین از مقیاس رشد اجتماعی واینلند (1989) برای اندازه گیری رشد اجتماعی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از t مستقل و وابسته در سطح معنی داری 0/05> p استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش در رشد مهارت های جابجایی (8.433, p<0.001) و مهارت های دستکاری (10.951 , p<0.001) و به طور کلی در رشد حرکتی (13.203 , p<0.001) تفاوت معنادار وجود دارد. هم چنین یافته ها نشان دادند که بین دو گروه کنترل و آزمایش در رشد اجتماعی (2.469 , p<0.022) تفاوت معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاضر می توان نتیجه گیری کرد که از تمرینات منتخب می توان به عنوان برنامه ای مناسب برای بهبود رشد حرکتی و اجتماعی دانش آموزان دختر دبستانی استفاده نمود.
۱۵۶.

Designing a Model of Barriers to the Advancement of Sports Justice in Schools of Deprived Areas(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Economic infrastructure Management Manpower motivation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 58 تعداد دانلود : 20
The present study was conducted with the aim of designing a model of barriers to the advancement of sports justice in  schools of deprived areas with a mixed method. The present study was a sequential exploratory research and a survey one. The research population in the qualitative section included sports teachers in deprived areas that were purposefully selected for qualitative interviews (interviews with 15 participants until reaching the theoretical saturation). The research population of the quantitative section consisted of 181 sports teachers . The data collection tool in the present study was a semi-structured interview and a researcher-developed questionnaire. In order to analyze the research data, coding in the qualitative part and structural equation method in the quantitative part were conducted. In the qualitative part, 25 concept codes and 5 main categories were extracted. In the quantitative part, all 5 main extracted categories (economic, manpower, management, infrastructure, motivation) had a proper fitness.
۱۵۷.

Developing Sports Diplomacy Paradigm of Foreign Policy in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: International Relations Policy Soft power Sport

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 391 تعداد دانلود : 609
Sports diplomacy is regarded as one of the most important communicative components among nations in their international relations. Regarding the mentioned fact, the main objective of this study was to provide a paradigm of sport diplomacy in the foreign policy of Iran. This is a qualitative study with exploratory nature by applying the Strauss and Corbin grounded theory approach. The data collection tool was semi-structured interviews with 14 elites including sports experts and policymakers. Findings demonstrated 133 initial concepts in open coding, reduced into 27 categories, and categorized into six main themes to support the initial development of the model. The results showed that adopting appropriate strategies like managerial evolution, developing indigenous models, national brand-making through sports, educating and empowering human resources, legal and structural development of sports diplomacy, and cultural changes in Iranian professional sports could bring greater consequences that encourage governing bodies to alter attitudes toward the role of sports diplomacy, and to empowers foreign policy for strengthening mutual relations worldwide.     
۱۵۸.

طراحی الگوی برند سازی مشترک در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی مشترک تبلیغات تحلیل کیفی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 705 تعداد دانلود : 326
مقدمه: هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برندسازی مشترک در ورزش ایران بود. روش تحقیق به صورت کیفی و از نوع نظریه پردازی داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، کارشناسان و خبرگان و فروشندگان برندهای معتبر بود که سابقه آنها به عنوان افرادی که تجربه زیسته کافی دارند، انتخاب شدند. روش پژوهش: روش نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس بود و نمونه آماری تا اشباع نظری محقق ادامه پیدا کرد (3+23). روش گردآوری داده ها به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری، گزینشی) و برای سازماندهی متن مصاحبه ها و تحلیل از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ان ویوو نسخه 10 استفاده شد. یافته ها: یافته ها طبق الگوی 6c (شرایط علی، زمینه، شرایط مداخله گر، راهبردها، پیامدها) استخراج شد. تئوری سیگنالینگ جهتی را برای ارزیابی مبادلات تجاری ورزشی در میان فرایندهای تصمیم گیری مصرف کنندگان ارائه می دهد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تناسب برند و تبلیغات و نقش رسانه ها عامل هایی تعیین کننده هستند که برایند این اعمال به جذب مشتری می رسد.
۱۵۹.

ارزیابی طراحی وب سایت های باشگاه های ورزشی خصوصی ایران بر اساس WEB-QEM(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزیابی وب سایت باشگاه خصوصی ایران وب کیو ای ام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 957 تعداد دانلود : 564
هدف تحقیق حاضر ارزیابی طراحی وب سایت های باشگاه های ورزشی خصوصی ایران براساس روش WEB-QEM بود. روش تحقیق حاضر توصیفی بود. جامعه آماری شامل وب سایت های باشگاه های ورزشی خصوصی ایران به تعداد مجموعا 20 وب سایت بود. از سیاهه وارسی مدل وب کیو ای ام توسط اولسینا و همکاران (1999) به عنوان ابزار تحقیق استفاده گردید. برای پیاده سازی و تحلیل مولفه های این سیاهه وارسی از نرم افزارهای آفلاین و آنلاین استفاده گردید. نتایج نشان داد که معیار قابلیت استفاده پذیری با میانگین (0.2215) نشان می دهد که 45 درصد از وب سایت ها در وضعیت متوسط هستند، معیار قابلیت عملکرد با میانگین (0.0656) نشان می دهد که 55 درصد از وب سایت ها در وضعیت بسیار نامطلوب قرار دارند. معیار قابلیت اطمینان با میانگین (0.0620) نشان می دهد که 25 درصد از وب سایت ها در وضعیت متوسط و 25 درصد هم در وضعیت مطلوب قرار دارند و معیار کارآیی با میانگین (0.1260) نشان می دهد که 50 درصد از وب سایت ها در وضعیت مطلوب قرار دارند. در نهایت روش وب کیو ای ام در ارزیابی وب سایت های باشگاه های ورزشی خصوصی ایران با میانگین (0.1188) بطور مشترک 35 درصد در وضعیت نامطلوب و 35 درصد را نیز در وضعیت متوسط نشان داد. کمترین امتیاز را وب سایت باشگاه سینرژی (0.02 امتیاز) و بیشترین امتیاز را دو وب سایت باشگاه آینده سازان (0.74 امتیاز) در روش وب کیو ای ام کسب کردند. با توجه به شناسایی نقاط قوت و ضعف این وب سایت ها در طراحی، پیشنهاد می گردد نسبت به بروزرسانی و رفع مشکلات فعلی اقدام نمایند.
۱۶۰.

نقش متغیر میانجی پیوند شغلی در ارتباط تاب آوری سازمانی با عملکرد کارکنان ادارات ورزش شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: تاب آوری عملکرد سازمانی پیوند شغلی سازمان ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 158
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش متغیر میانجی پیوند شغلی در ارتباط تاب آوری سازمانی با عملکرد کارکنان ادارات ورزش شهر تهران انجام گرفت. روش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش، از نوع توصیفی-همبستگی است. گردآوری داده ها به صورت میدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 1000 نفر کارکنان ادارات ورزش شهر تهران بود. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 274 نفر ارزیابی شد که با توجه به جامعه آماری، نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای ، به منظور همگن کردن گروه ها، از میان کارکنان و مدیران انجام شد. به منظور مطالعه و بررسی اهداف این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد تاب آوری سازمانی کریمی (1399)، عملکرد سازمانی امیری (1392) و پیوند شغلی سید علی (1393) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با روش نظر سنجی دلفی توسط اساتید راهنما، مشاور و نیز 10 نفر از متخصصین (اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی) تأیید گردید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بیش تر از 7/0 تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنف و معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده شد. نرم افزار SPSS و نرم افزار Smart PLS در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که مولفه های تاب آوری سازمانی و پیوند شغلی قابلیت پیش بینی عملکرد سازمانی در کارکنان این ادارات را داشته و پیوند شغلی میانجی معناداری در ارتباط بین تاب آوری و عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش شهر تهران است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان