فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۸٬۳۲۵ مورد.
۸۱.

تأثیر هشت هفته مکمل چیتوزان و تمرین ترکیبی بر فشار خون و پروفایل لیپیدی در زنان مبتلا به فشار خون بالا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پروفایل لیپیدی تمرین ترکیبی چیتوزان فشار خون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 15 تعداد دانلود : 813
مقدمه:   فشار خون بالا و دیس لیپیدمی از عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی از علل اصلی مرگ ومیرند. با این حال، مصرف مکمل های گیاهی و انجام فعالیت های بدنی می تواند به پیشگیری از این بیماری کمک کند. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی تأثیر مکمل چیتوزان و ورزش ترکیبی بر فشار خون و پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به فشار خون بالا پرداخت. روش پژوهش: تحقیق به صورت کارآزمایی بالینی روی 40 زن مبتلا به فشار خون بالا انجام گرفت. شرکت کنندگان به طور تصادفی در چهار گروه (10 نفر مکمل چیتوزان-10 نفر تمرین ترکیبی-10 نفر مکمل چیتوزان به همراه تمرین ترکیبی و 10 نفر کنترل) قرار گرفتند. شرکت کنندگان در گروه تمرین ترکیبی به مدت هشت هفته (سه روز در هفته) تمرین هوازی و پس از آن تمرینات مقاومتی و گروه مکمل و مکمل  با تمرین روزانه 4 گرم چیتوزان (8 کپسول 500 میلی گرمی) مصرف کردند. نمونه گیری خونی و اندازه گیری فشار خون پیش از هشت هفته و دوباره 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و مکمل دهی انجام گرفت. اندازه گیری ها ثبت شد. یافته ها: تجزیه وتحلیل آماری داده ها با spss نسخه 23 با استفاده از آزمون تحلیل واریانس آنوا و کوواریانس در سطح معناداری (05/0P≤) انجام گرفت. بیشترین مقدار میانگین فشار خون سیستولیک پس از آزمون (8/9±9/141)، کلسترول کل پس از آزمون (9/3±28/213) در افراد شرکت کننده در گروه تمرینات ترکیبی مشاهده شد و نتایج مقایسه بین گروهی حاکی از بهبود معنا دار شاخص های فشار خون سیتولیک و کلسترول کل، تری گلیسیرید،  VLDL,LDL بود و در شاخص های فشار خون دیاستولیک و HDL نتایج نزدیک به سطح معناداری مشاهده شد. نتیجه گیری: در مجموع نتایج نشان داد که مصرف مکمل چیتوزان و تمرین ترکیبی تأثیرات مفیدی بر فشار خون و پروفایل لیپیدی در زنان مبتلا به فشار خون بالا دارد.
۸۲.

Effect of the Affective and Cognitive Benefits of Exercise in Instagram on Users' Physical Activity(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Affective benefits Cognitive benefits Health Instagram Physical activity

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 681 تعداد دانلود : 23
The present research examined the effects of the affective and cognitive benefits of exercise in Instagram on users' physical activity through two consecutive studies. The results of the first study showed that the designed content provided sufficient cognitive and affective benefits. Similarly, the second study found that after adjusting the basic PA level, the affective and cognitive groups had more PA than the control group, and the cognitive group had more than the control group. Consecutively, 45.75% of subjects who were inactive were turned into active after one week of being taught of the benefits of exercise, with 71.43% in the affective group and 28.57% in the cognitive group. In terms of gender, 84.12% were women and 15.78% were men. As a result, visual exposure to sports participation might have led to an increase in positive feelings among users, especially women, which may have led to increased PA levels. The results of this study are useful for health professionals who are trying to communicate information about the benefits of exercise to their target audience based on a combination of evidence, gender, and PA level.
۸۳.

تاثیر بازاریابی شبکه ای بر وفاداری به برند تکنیک در مصرف کنندگان شهر بوشهر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازاریابی شبکه ای وفاداری برند شهر بوشهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 950
هدف: هدف این پژوهش تاثیر بازاریابی شبکه ای بر وفاداری به برند تکنیک در مصرف کنندگان شهر بوشهر می باشد.روش پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی، با توجه به نحوه گردآوری داده ها میدانی و از نوع تحقیقات توصیفی-همسبتگی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه مصرف کنندگان ورزشی برند ایرانی تکنیک در شهر بوشهر به تعداد نامشخص بود. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و با توجه به حجم جامعه آماری به تعداد ۳۸5 نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی در دسترس و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های بازاریابی شبکه ای (زرافشان، 1393) و وفاداری برند راندل تیل (2005) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی، از آزمون همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون و با کمک نرم افزار آماری SPSS26 استفاده گردید.یافته ها: نتایج آزمون ها نشان داد که بین متغیرهای بازاریابی شبکه ای و وفاداری به برند ایرانی تکنیک در مصرف کنندگان شهر بوشهر رابطه وجود دارد و بازاریابی شبکه ای و مولفه های آن در پیش بینی وفاداری به برند ایرانی تکنیک در مصرف کنندگان شهر بوشهر نقش داشته است. نتیجه گیری: برند تکنیک بعنوان تولیدکننده محصولات ورزشی مورد قبول مصرف کنندگان بوده و مولفه های بازاریابی شبکه ای در معرفی این محصول عملکرد مناسبی دارند. اما میبایست در نظر داشت که برندها و سازمان های ورزشی باید پویا باشند و همواره خود را با تغییرات جامعه و نیازهای مردم وفق دهند تا بتوانند از مزیتهای بازاریابی شبکه ای بهره مند گردند.
۸۴.

نقش بازارگرایی در رابطه بین فرهنگ نوآوری و توسعه استراتژی بازاریابى برند نایک در شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ نوآوری بازارگرایی استراتژی بازاریابى برند نایک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 317 تعداد دانلود : 108
هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش بازارگرایی در رابطه بین فرهنگ نوآوری و توسعه استراتژی بازاریابى برند نایک در شهر شیراز می باشد. این پژوهش از نظر روش و شیوه پژوهش، توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری و از نظر هدف، کاربردی است و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان برند نایک شهر شیراز به تعداد نامعلوم می باشد. که با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر به روش غیرتصادفی در دسترس نمونه گیری به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد بازارگرایی نارول و سارتل (1990) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری کارملی(2005) و پرسشنامه استراتژی های بازاریابی شولینگ لی (2000) بوده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار اس پی اس اس نسخه 25 و اسمارت پی ال اس نسخه 3، یافته های پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنادار فرهنگ نوآوری بر توسعه استراتژی بازاریابی (180/6T-Value= و 333/0-= ß)، تاثیر مثبت و معنادار بین فرهنگ نوآوری و بازارگرایی(661/23T-Value= و 011/1= ß) و تاثیر مثبت و معنادار بین بازارگرایی و توسعه استراتژی بازاریابی برند بود. علاوه براین نقش میانجی بازارگرایی دررابطه بین فرهنگ نوآوری و توسعه استراتژی بازاریابی مورد تأیید قرار گرفت. توسعه استراتژی های بازاریابی برای مدیران سازمان های ورزشی و تولیدکنندگان برندهای ورزشی ضروری است. لذا ارائه دهندگان محصولات نایک در ایران با ایجاد و نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در فروشگاه های ورزشی و همچنین بازارگرایی نسبت به توسعه استراتژی های بازار مبادرت ورزند.
۸۵.

اندازه گیری روایی و پایایی مقیاس کنجکاوی هواداران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حس کنجکاوی مقیاس هواداران ورزشی روایی و پایایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 244 تعداد دانلود : 35
تحقیق حاضر روی دو بعد از کنجکاوی تمرکز دارد و هدف این پژوهش ایجاد مقیاس اندازه گیری معتبر و قابل اعتماد برای کنجکاوی های خاص هواداران ورزشی است. بنابراین از دو مطالعه، مطالعه شماره یک (شامل چهار مرحله) و مطالعه شماره دو (شامل دو مرحله) برای ایجاد مقیاس حس کنجکاوی خاص هواداران ورزشی استفاده شده است. داده های تحقیق از میان دو نمونه داده (نمونه شماره یک شامل 303 نفر و نمونه شماره دو 250 نفر) و از میان دانشجویان، دانش آموخته ها، کارشناسان و دبیران تربیت بدنی استان کردستان جمع آوری شد. از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار ایموس استفاده شد. در نهایت سه عامل که شامل 15 سؤال بود برای مقیاس نهایی به دست آمد. عامل یک (اطلاعات خاص، 9 سؤال)، عامل دو (اطلاعات عمومی، 3 سؤال) و عامل سه (اطلاعات اماکن و تأسیسات ورزشی، 3 سؤال). کنجکاوی خاص هوادار ورزشی پتانسیل این را دارد تا کمک کند بهتر درک کنیم چرا و چگونه هواداران به هواداران وفادار ورزشی تبدیل می شوند. همچنین می تواند بر هواداران و غیر هواداران مختلف تأثیر بگذارد و با تحقیق های قبلی ترکیب شود و کمک کند تا رفتار هواداران ورزشی را بهتر درک شود. مطالعه موجود یک گام مهم برای درک بهتر حس کنجکاوی خاص هوادار و تأثیر آن است، اما هنوز برای رسیدن به فهم و درک کامل، کار بیشتری مورد نیاز است.
۸۶.

تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح لپتین گردشی در افراد با و بدون بیماری های مزمن: مروری نظام مند و فراتحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرین تناوبی تمرین تداومی چاقی لپتین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 856 تعداد دانلود : 199
مقدمه: هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین با شدت بالا (HIIT) بر سطح سرمی لپتین افراد با و بدون بیماری های مزمن بود. روش پژوهش: در این تحقیق از جست وجوی نظام مند در مقالات فارسی و انگلیسی منتشرشده تا دسامبر 2022، در پایگاه های اطلاعاتی وب آف ساینس، اسکاپوس، پابمد، مرکز جهاد دانشگاهی و مگیران با استفاده از کلیدواژه های مربوط استفاده شده است. پس از انتخاب مقالات موردنظر و بر اساس معیارهای ورود به تحقیق، فراتحلیل نتایج انجام گرفت. اندازه اثر (SMD) و فاصله اطمینان 95 درصد، با استفاده از نرم افزار CMA2 محاسبه شد. برای بررسی ناهمگونی، از آزمون I 2 و برای سوگیری انتشار از آزمون فونل پلات و تست Egger استفاده شد. تمامی تحلیل ها با استفاده نرم افزار CMA2 انجام گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که HIIT به کاهش معنا دار لپتین [008/0P= ،(07/0- تا 48/0CI: -) 28/0-] منجر شد. همچنین آنالیز داده های 9 مداخله نشان داد که تفاوت معنا داری بین HIIT و تمرین تداومی (MICT) بر مقادیر گردشی لپتین وجود نداشت [82/0P= ،(27/0 تا 34/0CI: -) 03/0-]. نتایج تحلیل زیرگروهی بر اساس وضعیت سلامتی آزمودنی ها نشان داد که HIIT به کاهش معنا دار لپتین در افراد با بیماری های مزمن منجر می شود. بحث: HIIT به کاهش مقادیر گردش خونی لپتین، به ویژه در افراد با بیماری های مزمن منجر می شود. با وجود عدم تفاوت معنا دار بین HIIT و MICT، HIIT مداخله مقرون به صرفه از لحاظ زمانی برای کاهش لپتین است.
۸۷.

طراحی مدل بازاریابی ورزشی جهت پیشبرد اهداف اقتصادی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه فوتبال درآمدزایی باشگاه ها مدل بازاریابی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 802 تعداد دانلود : 773
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل بازاریابی ورزشی جهت توسعه اقتصادی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش پژوهش: از نظر نوع، همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. در دو مرحله مصاحبه با کدگذاری باز (کیفی) توسط نخبگان که به روش گلوله برفی 10 نفر بودند و سپس مدلسازی (کمی) که جامعه آماری در مجموع 81 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و به شکل میدانی انجام گرفت. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، از نمونه گیری تمام شمار استفاده شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با پنج مؤلفه در زمینه بازاریابی ورزشی در توسعه اقتصادی باشگاه های فوتبال شامل متغیر ساختار مدیریتی، شرایط تبلیغاتی، مشوق های حمایت، بسترسازی حرفه ای و رسانه ها استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران (کارشناسان بازاریابی ورزشی) (14 نفر) انجام گرفت؛ پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 83/0 شد. به منظور تجزیه وتحلیل آماری از آمار توصیفی و روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای Spss و PLS استفاده شد. یافته ها: تمامی مؤلفه های بازاریابی بر توسعه اقتصادی تأثیر مثبت و معنا داری داشتند و از بین مؤلفه های بازاریابی مؤلفه بسترسازی حرفه ای با 76 درصد همبستگی و شاخص بسترسازی برای سرمایه گذاری با اطمینان با میانگین 87/4 دارای بیشترین امتیاز در بین شاخص ها بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاضر به منظور توسعه اقتصادی باشگاه ها شاخص هایی همچون اجرای طرح خصوصی سازی باشگاه و ورود باشگاه ها به بازار بورس و سرمایه گذاری بخش خصوصی در تیم های ورزشی جزو شاخص های نوین در این زمینه است.
۸۸.

طراحی مدل بین المللی سازی برند باشگاه های لیگ برتر والیبال با رویکرد ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران برندسازی فدراسیون والیبال هوادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 267
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بین المللی سازی برند باشگاه های لیگ برتر والیبال با رویکرد ترکیبی اجرا شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری داده ها پیمایشی بود. روش پژوهش در بخش کیفی، تحلیل کیفی تم و در بخش کمی، مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری در بخش کیفی را اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با تخصص والیبال، مدیران ورزش و استادان حوزه برند شامل می شوند که این افراد، به صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند (19 مصاحبه با 19 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). جامعه آماری بخش کمی شامل همان گروه بخش کیفی با تعداد بیشتر است. از بین 137 نمونه پژوهش، 116 پرسشنامه صحیح تحلیل شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده شد. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش مشخص شد که مقوله ها در قالب 36 کد مفهومی و 11 مقوله اصلی استخراج شد. در بخش کمی نیز مشخص شد که هر 11 مقوله پژوهش (جایگاه والیبال، هوادار، مدیران، برنامه ریزی، رسانه، آموزش، لیگ والیبال، مسابقات، اقتصادی، نیروی انسانی و عوامل فرهنگی اجتماعی) از برازش مناسبی برخوردار است. نتیجه گیری: به مدیران مربوط، پیشنهاد می شود تا با ایجاد برنامه های مدون و راهبردی، شرایط بین المللی سازی برند باشگاه های والیبال کشور را مهیا کنند.
۸۹.

 بررسی توصیفی الگوی راه رفتن کودکان و نقش حرکات اصلاحی منتخب در تکامل آن

کلید واژه ها: راه رفتن رشد تکامل تمرینات منتخب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 482 تعداد دانلود : 978
بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه رشد و تکامل حرکتی انسان، الگوی راه رفتن مستقل کودکان با بزرگسالان متفاوت است. الگوهای راه رفتن با بلوغ عصبی عضلانی مرتبط است و تغییرات در الگوی راه رفتن به سن بستگی دارد. بنابراین، لازم است پزشکان اطفال ویژگی ها و مراحل رشد طبیعی یا غیر طبیعی راه رفتن را درک کنند. کنترل عصبی حرکتی رشد نشان می دهد که شناسایی و مداخله زودهنگام ممکن است درمان ناهنجاری های راه رفتن را تسریع کرده و الگوی رشد و تکامل آن را در مسیر صحیح هدایت کند. هدف از مطالعه حاضر مروری بر الگوی راه رفتن کودکان و نقش حرکات منتخب در تکامل آن بود. در این مرور با استفاده از منابع اینترنتی در دسترس به زبان فارسی و انگلیسی، مطالب مرتبط جمع آوری شده و در ابتدا خلاصه ای از مبانی نطری تحقیق ارائه می شود و در ادامه به نقش حرکات اصلاحی بر الگوی راه رفتن پرداخته خواهد شد.
۹۰.

تاثیر مصرف مکمل اسپیرولینا همراه با تمرین هوازی بر تغییرات مایوستاتین، فولیستاتین و توده چربی افراد میانسال دارای اضافه وزن

نویسنده:

کلید واژه ها: تمرین هوازی مکمل اسپیرولینا فولیستاتین مایوستاتین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 479 تعداد دانلود : 24
مقدمه: اضافه وزن و چاقی به عنوان یکی از مشکلات اساسی در دنیای امروز می باشد که می تواند با افزایش سن می تواند پیشرفت کرده و سبب بروز بیماری های مختلف گردد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مصرف مکمل اسپیرولینا همراه با تمرین هوازی بر تغییرات مایوستاتین، فولیستاتین و توده چربی افراد میانسال دارای اضافه وزن بود. مواد و روش ها: 35 نفر در سه گروه کنترل (11 نفر)، گروه مکمل (اسپیرولینا+تمرین هوازی) (12 نفر)، گروه دارونما (دارونما+تمرین هوازی) (12 نفر) بصورت تصادفی تقسیم بندی شدند. تمرین هوازی با شدت 60 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت هشت هفته و تواتر سه جلسه در هفته انجام گرفت. همچنین روزانه چهار گرم مکمل اسپیرولینا مصرف گردید. متغیرهای تن سنجی، فولیستاتین و مایوستاتین قبل و بعد از دوره اندازه گیری شد. برای آنالیز داده ها آزمون آنالیز واریانس اندازه های مکرر استفاده شد و سطح معنی داری 05/0> در نظر گرفته شد. یافته ها: اختلاف معنی دار بین گروه ها سطح سرمی فولیستاتین (250/0=p)، مایوستاتین (099/0=p) و چربی بدنی (564/0=p) مشاهده نگردید. با این حال تغییرات درون گروهی نشان داد که چربی بدنی در گروه های مکمل و دارونما بطور معنی داری کاهش یافته است (001/0=p). نتیجه گیری: استفاده از تمرین هوازی و مکمل اسپیرولینا بنظر می رسد علیرغم عدم تاثیر روی فولیستاتین و مایوستاتین می تواند روی بهبود ترکیبی بدنی اثر مثبت داشته باشد.
۹۱.

اثر توجه درونی و بیرونی مهارت دریبل فوتسال بر سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از سلول های گلیال مغز و عملکرد شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دریبل فوتسال عملکرد شناختی سلول های گلیال مغز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 405 تعداد دانلود : 192
مقدمه: ورزش بر ارتقای سلامت تأثیر زیادی دارد و اخیراً تأثیر آن بر بهبود عملکرد سیستم عصبی و فرایندهای شناختی مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر توجه درونی و بیرونی طی تمرین مهارت دریبل فوتسال بر سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از سلول های گلیال (GDNF) و عملکرد شناختی است. روش پژوهش: 42 دانشجوی دختر تمرین نکرده به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه کنترل بدون تمرین، کنترل با تمرین، توجه درونی و توجه بیرونی با تمرین قرار گرفتند. آزمودنی های گروه های تمرینی طی 15جلسه، هر جلسه با انجام پنج کوشش به فعالیت دریبل فوتسال طبق آزمون دریبل پرداختند. 48 ساعت پیش و پس از پیش آزمون و پس آزمون خون گیری و عملکرد شناختی به صورت آزمون استروپ انجام گرفت. عامل خونی GDNF به روش الایزا سنجیده شد. تحلیل آماری در سطح معناداری 0/05 ≥P انجام گرفت. یافته ها: توجه درونی طی تمرین دریبل بر سطح سرمی GDNF (P=0/12) و عملکرد شناختی (0/07=P) تأثیر معناداری نداشت. توجه بیرونی طی تمرین دریبل بر سطح سرمی GDNF تأثیر معناداری داشت (0/01=P)، اما بر عملکرد شناختی تأثیر معناداری نداشت (0/16=P). نتیجه گیری: نوع توجه درونی یا بیرونی حین دریبل فوتسال تفاوت خاصی در عملکرد شناختی و افزایش سطح سرمی پروتئین مشتق از سلول های گلیال ایجاد نمی کند. اما تأثیرات توجه بیرونی بر سطح سرمی GDNF قابل توجه بوده است.
۹۲.

The Factors Affecting the Gender Equality in Iraqi Football Setting(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Gender equality football Iraq

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 173 تعداد دانلود : 918
This research aims to study the factors affecting gender equality in Iraqi football setting. The current research is based on a quantitative approach. The research population consisted of the employees of the football federation, players, and football coaches in Iraq. Based on Morgan's table, 384 people completed a researcher-developed questionnaire through random sampling. The content validity of the questionnaire was confirmed by eight professors of sports management. Convergent and divergent validity and composite reliability were checked and confirmed by the PLS software. Findings showed patriarchal culture, gender stereotypes, the variable of gender inequality in broadcasts, the biased performance of social media in gender equality, gender inequality in budgeting and financial support, the variable of public support for men's football, and inequality in accessing to sports facilities and equipment have significant effects on gender equality in Iraqi football setting. However, the findings reveal that family restrictions do not have significant effect on gender equality in Iraqi football setting.
۹۳.

اثر شدت و حجم تمرینات ورزشی بر سطوح سرمی سرولوپلاسمین و مالون دی آلدهید در دختران هندبالیست نخبه

کلید واژه ها: سرولوپلاسمین مالون دی آلدهید تمرینات تناوبی شدید تمرینات هوازی هندبالیست نخبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 378 تعداد دانلود : 101
مقدمه: ع دم تع ادل بی ن تولی د رادیکاله ای آزاد و سیس تم دفاع ی ضداکسایشی ب دن منج ر ب ه فشار اکسایشی می-ش ود. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر چهار هفته تمرینات تناوبی شدید در مقایسه با چهار هفته تمرینات هوازی بر سطوح سرمی سرولوپلاسمین و مالون دی آلدهید (MDA) در دختران هندبالیست نخبه بود. روش ها: 30 نفر از دختران نوجوان هندبالیست (میانگین سنی 4/1 85/16 سال)، با سابقه چهار سال عضویت در تیم هندبال استان خراسان شمالی، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تمرینی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. آزمودنی ها در گروه های تجربی در چهار هفته تمرینات تناوبی شدید (تناوب های دویدن در شدت 95-90 درصد ضربان قلب بیشینه با تناوب های استراحت 3-1 دقیقه ای دویدن در شدت 60-50 درصد ضربان قلب بیشینه، 30 دقیقه در هر جلسه) و تمرینات هوازی (دویدن با شدت 70-50 درصد ضربان قلب بیشینه، 60-45 دقیقه در هر جلسه)، سه جلسه در هفته، شرکت کردند. خون گیری به منظور اندازه گیری فاکتورهای خونی قبل و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین انجام شد. سطوح سرمی MDA پس از تمرینات هوازی کاهشی معنی دار داشت. علاوه بر این، ارزش های وزن، شاخص توده بدنی و درصد چربی بدن پس از تمرینات تناوبی شدید با کاهش معنی دار همراه بودند. هم چنین، در گروه تمرین هوازی نیز کاهش معنی دار وزن ، شاخص توده بدنی و درصد چربی بدن مشاهده شد.چنین به نظر می رسد که حجم تمرین بر سطوح MDA سرم در دختران هندبالیست نخبه اثر دارد اما سطوح سرولوپلاسمین از حجم و شدت تمرین تاثیر نمی پذیرد.
۹۴.

اثر استراحت های مغزی بر پیشرفت تحصیلی، خودکارامدی و علاقه به فعالیت بدنی دانش آموزان ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وقفه مغزی پیشرفت تحصیلی خودکارآمدی روش نوین تدریس فعالیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 382
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراحت های مغزی بر پیشرفت تحصیلی، خودکارامدی و علاقه به فعالیت بدنی دانش آموزان ابتدایی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری آن شامل دانش آموزان دختر پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 127 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به روش تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودکارامدی کودکان و نوجوانان موریس (2001) و فعالیت بدنی برای کودکان رز و همکاران (2009) و پیشرفت تحصیلی شرکت کنندگان استفاده شد. گروه مداخله به مدت چهار ماه، دو بار در روز و سه بار در هفته مجموعه فعالیت های بدنی استراحت مغزی را انجام دادند، درحالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل ارزیابی شدند. یافته ها تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که پس از مداخله (استراحت مغزی) میانگین گروه آزمایش در سه متغیر پیشرفت تحصیلی (57/3F= ، 001/0 P=)، خودکارامدی (65/7F= ، 001/0 P=) و علاقه به فعالیت بدنی (72/10F= ، 001/0 P=) نسبت به گروه کنترل تفاوت معنا داری دارد. نتیجه گیری: این یافته ها می تواند ضرورت توجه برنامه ریزان و مسئولان آموزشی را به اهمیت نقش فعالیت های استراحت مغزی در بهبود پیشرفت تحصیلی، خودکارامدی و تأثیر آن بر میزان علاقه به فعالیت بدنی دانش آموزان دختر ابتدایی به دنبال داشته باشد.
۹۵.

 بازشناسایی و اولویت بندی مولفه های اثرگذار بر توسعه سوارکاری تفریحی در دامغان

کلید واژه ها: توسعه ورزش سوارکاری اولویت بندی مولفه های اثرگذار دامغان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 950 تعداد دانلود : 241
هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی از نوع سوارکاری در دامغان بود. این تحقیق از نوع کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 20 نفر از خبرگان و صاحب نظران شامل (مالکین باشگاه های سوارکاری، مسئولان، کارشناسان، سوارکاران، مربیان و داوران حوزه ورزش سوارکاری استان سمنان) بودند. روش نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی می باشد. ابزار پژوهش که پرسشنامه براساس روش تصمیم گیری سلسله مراتبی (AHP) بوده است، براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ (0.79=α) تأیید گردید. از طریق تکنیک دلفی و با استفاده از روش وزن دهی (9 عاملی) اقدام به اولویت بندی معیارهای پژوهش گردید. بر این اساس، 5 معیار اصلی شامل برنامه ریزی و مدیریت، زیرساخت ها و تجهیزات، فرهنگی – اجتماعی، بازاریابی و تبلیغات، قوانین و مقررات و 36 معیار فرعی تنظیم گردید. وزن نهایی معیارها براساس هدف پژوهش بدین شکل تعیین گردید که معیار «برنامه ریزی و مدیریت» با بیشترین وزن (24.288) حایز رتبه اول شده است. پس از آن معیار «قوانین و مقررات» با وزن 11.04 قرار دارد. در رتبه سوم، معیار «زیرساخت ها و تجهیزات» قرار دارد با وزن 5.577 و سپس، معیار «فرهنگی و اجتماعی» با وزن 5.577 و در نهایت معیار «بازاریابی و تبلیغات» با وزن 2.378 قرار دارد
۹۶.

اثر چهار هفته تمرینات پلایومتریک و تناوبی شدید بهمراه مکمل دهی روی بر مقادیر سرمی هورمون رشد و عامل شبه رشدی در نوجوانان پسر والیبالیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مکمل دهی روی تمرین پلایومتریک GH سرم IGF-1 سرم پسران والیبالیست نوجوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 744 تعداد دانلود : 782
هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه دو شیوه تمرین پلایومتریک و تناوبی شدید طی چهار هفته مکمل دهی روی بر دو عامل رشدی هورمون رشد و عامل شبه رشدی سرم پسران والیبالیست نوجوان در سن جهش سرعت رشد اسکلتی بود. بدین منظور تعداد 57 نفر از بازیکنان والیبالیست نوجوان فعال و سالم (سن: 94/0±81/13 سال، قد: 08/0±77/1 متر، وزن: 04/28±10/59 کیلوگرم و BMI: 13/76±2/18 کیلوگرم بر متر مربع) به عنوان شرکت کننده انتخاب و به طور تصادفی در شش گروه شامل: 1-تمرین پلایومتریک و مصرف مکمل روی (10 نفر)، 2-تمرین پلایومتریک و مصرف دارونما (8 نفر)، 3- تمرین والیبال و مصرف مکمل روی (9 نفر)، 4-گروه کنترل تمرین والیبال و مصرف دارونما (11 نفر)، 5- گروه تمرین بسیار شدید تناوبی و مصرف مکمل روی (10 نفر) و 6- گروه تمرین بسیار شدید تناوبی و دارونما (9 نفر) تقسیم بندی شدند. برنامه تمرینات سه جلسه در هفته بود. گروه های مکمل نیز قرص 15 میلی گرم گلوکونات روی تولید شرکت Nature made انگلستان و گروه های شبه دارو قرص حاوی نشاسته و فروکتوز برای مصرف روزانه دریافت کردند. نتایج بین گروهی افزایش معنی داری در مقادیر هورمون رشد و عامل شبه رشدی پس از چهار هفته در گروه های تحقیقی را نشان داد (001/0P<). نتایج آزمون تعقیبی تفاوت بین گروه کنترل با سایر گروه های مطالعه را نشان داد (05/0P<). تفاوت معنی داری بین گروه های تمرینی بر مقادیر رشدی مشاهده نشد (05/0P>). با توجه به افزایش محتوای عوامل رشدی در ورزشکاران نوجوان والیبالیست هر دو شیوه تمرینات پلایومتریکی و تناوبی شدید و مصرف مکمل روی توصیه می شود.
۹۷.

تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و مصرف کورکومین بر سطوح پلاسمایی IL-6، TNF آلفا و CRP در مردان مبتلا به دیابت نوع دو با چربی خون بالا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرین تناوبی کورکومین نشانگرهای التهابی دیابت نوع دو سندرم متابولیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 81
زمینه و هدف : تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) همراه با مصرف کورکومین بر شاخص های التهابی در افراد با سندرم متابولیک هنوز به طور دقیق مشخص نیست. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تعاملی 12 هفته HIIT همراه با مصرف کورکومین بر سطوح پلاسمایی اینترلوکین-6 (IL-6)، عامل نکروز دهنده تومور-آلفا (TNF آلفا) و پروتئین واکنشگر C (CRP) در مردان مبتلا به دیابت نوع دو با چربی خون بالا بود. روش تحقیق : بدین منظور، 60 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با چربی خون بالا (شاخص توده بدن 51/1±31/09 کیلوگرم/مترمربع) به صورت تصادفی در چهار گروه 15 نفره شامل گروه HIIT، HIIT+ مصرف کورکومین، مصرف کورکومین، و کنترل-دارونما قرار گرفتند. مداخله HIIT و مصرف 2100 میلی گرم کورکومین سه نوبت در روز، به مدت 12 هفته انجام شد. نمونه گیری با فاصله زمانی 24 ساعت در پیش آزمون و 48 ساعت پس از آخرین جلسه صورت گرفت. شاخص های IL-6، TNF آلفا و CRP به روش الایزا سنجش شدند. نتایج با استفاده از روش تحلیل کوواریانس دو راهه  و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری 0/05>p استخراج گردید. یافته ها : بیشترین تغییرات معنی دار در شاخص توده بدن با 78/5 درصد کاهش (0001/0=p)، چربی بدن با 20/62 درصد کاهش (0/002=p) و حداکثر اکسیژن مصرفی با 11/74 درصد افزایش (0/04=p) در گروه HIIT + مصرف کورکومین مشاهده شد. اثر تعاملی HIIT و مصرف کورکومین سبب کاهش معنی دار TNF آلفا (0/01=p)، IL-6 (p=0/01) و CRP (p=0/02) شد. اثر اصلی HIIT به طور معنی داری TNF آلفا (0/01=p)، IL-6 (p=0/02) و CRP (p=0/03) را کاهش داد و کورکومین باعث کاهش معنی دار TNF آلفا (04/0=p)، IL-6 (0/03=p) و CRP (0/03=p) گردید. بیشترین کاهش معنی داری از پیش آزمون تا پس آزمون در TNF آلفا (87/7 درصد، 0/0001=p)، IL-6 (23/09 درصد، 0/0001=p) و CRP (53/75 درصد، 0/0001=p) در گروه HIIT + مصرف کورکومین مشاهده شد. نتیجه گیری : مداخله HIIT همراه با مصرف کورکومین در مقایسه با اثر هر کدام به تنهایی، باعث بهبودی بیشتر در نشانگرهای التهابی مردان مبتلا به دیابت نوع دو با چربی خون بالا می شود. 
۹۸.

ارائه مدل بهبود مزیت رقابتی، اعتماد و نیات رفتاری نسبت به محصولات ورزشی در فروشگاه های ورزشی پیشرو در حوزه فناوری واقعیت افزوده (نمونه موردی: نسل Z)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اطلاعات دیجیتال محیط واقعی گروه های نسلی اطمینان ادراک مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 28 تعداد دانلود : 117
تحقیق حاضر با ارائه مدل بهبود مزیت رقابتی، اعتماد و نیات رفتاری به محصولات ورزشی در فروشگاه های ورزشی فعال و پیشرو در حوزه فناوری واقعیت افزوده (نمونه موردی: نسل Z) طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل گروه نوجوانان و جوانان مراجعه کننده به فروشگاه های ورزشی فعال در حوزه فناوری واقعیت افزوده بودند. این فروشگاه ها به عنوان فروشگاه های ورزشی مدرن سعی در پیاده سازی فناوری واقعیت افزوده بودند و مشتریان را با توجه به این فناوری با محصولات آشنا نمایند. بر اساس فرمول کوکران در شرایط نامشخص بودن جامعه؛ تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. نتایج نشان داد که سودمندی ادراک شده بر مزیت رقابتی (581/0)، اعتماد (392/0) و نیات رفتاری (379/0) تأثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که نگرش به استفاده از محصولات ورزشی بر اعتماد (584/0) و نیات رفتاری (439/0) تأثیر معناداری دارد. با این توجه مشخص گردید که سودمندی، اطلاعات و لذت ادراک شده مشتریان از مواجهه با فناوری واقعیت افزوده به عنوان مسائل مهمی می باشند که می تواند بستری در جهت تمایل به محصولات ورزشی در فروشگاه های ورزشی پیشرو در حوزه فناوری واقعیت افزوده ایجاد گردد.
۹۹.

ارائه مدل بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی با استفاده از روش DEMATEL(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی تعلیم و تربیت مدارس منابع مالی نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 651 تعداد دانلود : 895
مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی اجرا شد. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) بود که بخش کیفی آن به صورت تحلیل مضامین انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه آماری شامل افراد آگاه به موضوع پژوهش بودند که برحسب انتخاب هدفمند، 13 نفر به عنوان نمونه مشخص شدند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان بررسی شد. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شد (81/0= α). در قسمت تجزیه وتحلیل کمی تحقیق، از روش دیمتل استفاده شد. تمامی فرایند تجزیه وتحلیل داده های تحقیق در نرم افزار EXCEL انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که 8 عامل کلی شامل مسائل اجتماعی، مسائل انگیزشی، جنبه های نظارتی، زیرساخت ها، دانش تخصصی، حمایت های دولتی، قوانین و مقررات حمایتی و مسائل مدیریتی در جهت بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی مهم است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مشخص شد که دانش تخصصی، حمایت های دولتی و زیرساخت ها به عنوان عوامل علی و قوانین و مقررات حمایتی، مسائل مدیریتی، جنبه های نظارتی، مسائل اجتماعی و مسائل انگیزشی به عنوان عوامل معلولی مشخص شد. به عبارتی سرمایه گذاری در خصوص بهبود دانش تخصصی، حمایت های دولتی و زیرساخت ها سبب ارتقای نوآوری آموزشی می شود.
۱۰۰.

توسعه و کاربست نظریه ظرفیت های جذب در کسب و کارهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت ورزش مدیریت دانش مزیت رقابتی نظریه ظرفیت های جذب نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 653
مقدمه: یکی از نظریه های مهم و کاربردی در زمینه یادگیری سازمان، نظریه ظرفیت جذب  است. هدف از این پژوهش توسعه و کاربست نظریه ظرفیت های جذب در کسب وکارهای ورزشی بود. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به روش کیفی انجام گرفت. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۲۴ نفر از مدیران و کارآفرینان صنعت ورزش جمع آوری شد. فرایند انجام مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای اعتباربخشی به فرایند تحقیق از راهبردهای همسوسازی، اعتباریابی پاسخ دهنده، و بررسی همتایان استفاده شد. داده ها در دو مرحله کدگذاری شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد الگوی بسط یافته ظرفیت های جاذب شامل سه تم اصلی ۱. منابع کسب دانش، ۲. درک، تبدیل و به کارگیری دانش و ۳. عواید و پیامدهای توسعه دانش در کسب وکارهای ورزشی است.  نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد یک شرکت یا کسب وکار ورزشی می تواند توانایی های راهبرد، نوآورانه و بازاریابی خود را با ایجاد، ذخیره سازی و انتشار مؤثر دانش بهبود بخشد. بهره گیری از این نظریه به مدیران سازمان های ورزشی کمک می کند تا با جذب دانش جدید، ایده ها و ابداعات جدیدتری در خدمات و محصولات خود ارائه دهند و این امر از منظر برندسازی و اقتصادی به نفع سازمان و شرکت خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان