لیلا نظری

لیلا نظری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

بررسی عوامل موثر بر افزایش توانمندسازی کارکنان بر اساس اطلاعات جدید(مطالعه موردی ادارات ورزش و جوانان استان های غرب کشور)

کلید واژه ها: منابع انسانی فناوری و اطلاعات مدیریت ورزشی ادارات ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۰
پژوهش حاضر با هدف ارائه بررسی عوامل موثر بر افزایش توانمندسازی کارکنان بر اساس اطلاعات جدید(مطالعه موردی ادارات ورزش و جوانان استان های غرب کشور)اجرا گردید.پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود که از دو روش کمی و کیفی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید برجسته در حوضه مدیریت ورزشی بوده که با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری از 25 نفر مصاحبه گرفته شد و در بخش کمی پزوهش جامعه اماری کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بوده اند که بر اساس امار تعداد انان 800 نفر بوده که از این تعداد بر اساس دول مورگان تعداد 300 نفر به عنوان نمونه مشخص شد.ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تحلیل یافتههای پژوهش حاضر از کدگذاری باز، محوری و انتخابی و همچنین استفاده از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزارهای پیالاس استفاده گردید.نتایج حاصل از مدل اندازهگیری حاکی از تأثیر غیرمعنادار زیرساخت فناوری بر توانمندسازی بود. ارزش زیرساخت فناوری اطلاعات امروزه برای کسی پوشیده نیست.در نتیحه زیرا زیرساخت فناوری اطلاعات با ارائه مبنای مشترک جهت ایجاد کاربردهای تجاری نقش اساسی در عملیاتی کردن سایر عناصر فناوری اطلاعات دارد و همچنین نتایج پژوهش همچنین نشان داد که محیط های با اطلاعات و فناوری بالا بر توانمندسازی تأثیرمعناداری ندارد. نتایج حاصل از مدل اندازهگیری حاکی از تأثیر غیر معنادار در نظامهای اطلاعاتی بر توانمندسازی بود. نتایج حاصل از مدل اندازهگیری حاکی از تأثیر غیر معنادار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی بود.
۲.

بررسی رابطه تعهد و جو سازمانی با سلامت عمومی افراد (مطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه)

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۰
هدف: جو سازمانی مناسب می تواند در انگیزش و بهبود روحیه و مشارکت افراد در تصمیم گیری ها و خلاقیت و نوآوری آنان موثر بوده و به عنوان یک منبع در تامین سلامت روانی کارکنان به حساب آید، با وجود این جو سازی نامناسب می تواند منبع عمده فشار روانی نیز باشد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و جو سازمانی با سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه بود. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری پژوهش حاضر 1200 نفر از معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه بودند، که بر اساس جدول مورگان 291 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرها، از چهار پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه میر وآلن (1996)، پرسشنامه (OCDQ-RS) و پرسشنامه گلدبرگ و هیلر (2012) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی با نظرخواهی از اساتید مرتبط مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ 0.79، 0.87 و 0.79 گزارش شد. از روش های آمار توصیفی برای توصیف متغیرها و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق در سطح معناداری 05/0 ≥ αاستفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین ابعاد تعهد سازمانی (008/0P =)، جوسازمانی (001/0P =) و سلامت عمومی (001/0P =) معلمان تفاوت معناداری وجود دارد. بین تعهد سازمانی با سطوح مختلف سلامت عمومی تفاوت معناداری مشاهده شد (024/0P =)، اما بین جو سازمانی با سطوح مختلف سلامت عمومی تفاوت معنا داری مشاهده نشد (152/0P =). اصالت/ارزش افزوده علمی: قابل ذکر است که بخش تربیت بدنی از مقوله تعلیم و تربیت نیازمند افراد متخصص و توانمند در رشته تربیت بدنی است تا بتوانند آموخته های خود را به مرحله بهر ه برداری در بیاورند، هر اندازه جو سازمانی و تعهد سازمانی در بین معلمان تربیت بدنی در شرایط بهتری باشد، آنها سلامت عمومی بیشتری خواهند داشت و می توانند با انگیزه بیشتر به سمت هدف های سازمان مربوطه گام بردارند.
۳.

تأثیر عوامل زیبایی شناختی و کیفیت خدمات بر ارزش ادراک شده وفاداری و رضایت مشتریان (مطالعه موردی استخرهای استان کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماکن آبی زیبایی شناختی مدیریت اماکن رضایت مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۶
هدف پژوهش حاضر، تأثیر عوامل زیبایی شناختی و کیفیت خدمات بر ارزش ادراک شده، وفاداری و رضایت مشتریان استخرهای استان کرمانشاه بود. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را مشتریان استخرهای استان کرمانشاه تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از توزیع پرسشنامه ها درنهایت 274 پرسشنامه عودت گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه های زیبایی شناختی سلیمانی (1391)، کیفیت خدمات لیو (2008)، ارزش ادراک شده کیم و همکاران (2009)، وفاداری لیم (2006)، رضایت مشتری ویکتور (2002) استفاده گردید که روایی آن ها توسط استاد راهنما و صاحب نظران دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن ها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Amos و نیز نرم افزار آماری Spss استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد زیباشناختی بر ارزش ادراک شده و وفاداری مشتریان تأثیر معنادار دارد، همچنین اثر مستقیم کیفیت خدمات بر وفاداری، کیفیت خدمات بر ارزش ادراک شده، ارزش ادراک شده بر رضایت مشتریان و رضایت مشتری بر وفاداری مثبت و معنادار بود. با توجه به مؤثربودن ابعاد زیبایی شناختی در جذب افراد به استخر ورزشی و تأثیر به سزای کیفیت خدمات در حفظ مشتریان، مدیران و برنامه ریزان استخرها با ارتقاء کیفیت خدمات و ارائه خدمات جانبی به مشتریان می توانند وفاداری آنها را حفظ و ارتقاء دهند تا خود مشتریان به عنوان تبلیغ کننده استخرها و جذب کننده مشتریان جدید به صورت ناخودآگاه عمل کنند.
۴.

تحلیل پیشران های کلیدی اثرگذاری عملکرد مدیریت روستایی بر تحولات کالبدی سکونتگاه های پیراشهری با رویکرد آینده پژوهی(مورد: شهرستان علی آباد کتول)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی مدیریت روستایی تحولات کالبدی سکونتگاه های پیراشهری علی آبادکتول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۶
ساختار توسعه سکونتگاه های روستایی بیشتر در جهت حمایت از تهیدستان روستایی و کاهش آسیب پذیری مناطق روستایی توجه ویژه به توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی می باشد. لذا هدف پژوهش حاضر این است که، آینده نگری اثرگذاری مدیریت روستایی بر تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی پیراشهری در شهرستان علی آبادکتول در افق 1410 ارزیابی و تحلیل شود. روش تحقیق این پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی- تحلیلی است، جمع آوری اطلاعات به روش اسنادی و میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق روستاهای با درجه دهیاری 5 و 6  در پیرامون شهر علی آبادکتول است که تعداد 35 پرسشنامه برای کارشناسان حوزه روستایی، ارگان های مربوطه درنظر گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار میک مک کمک گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد، با توجّه به امتیاز بالای اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم، عوامل5 گانه در 3 گروه اصلی پیشران های کلیدی در آینده توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی ناشی از فعالیت مدیران روستایی در منطقه مورد مطالعه شناسایی شدند که عوامل تلاش برای تملک اراضی و استفاده از اراضی خالی در داخل محدوده بافت فیزیکی جهت توسعه و گسترش بافت روستا مستقیم (4+) غیرمستقیم (1609+)، تلاش برای استقرار کارگاه های تولیدی و واحدهای دامی و باغی مستقیم (4+) غیرمستقیم (1608+)، ترویج استفاده از مصالح بومی در واحدهای مسکونی و الگوهای معماری سنتی مستقیم (3+) غیرمستقیم (1224+)، تلاش برای بهسازی و بهبود وضعیت معابر عمومی درون روستا (3+) غیرمستقیم (832+)، افزایش و بهبود تاسیسات و فضاهای آموزشی و فرهنگی (2+) غیرمستقیم (869+) از مهمترین عوامل به شمار می رود.
۵.

The effect of media tourism and sports diplomacy on product brands

کلید واژه ها: sports tourism sports management Media brand

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۳
Objective: The purpose of this research is The effect of media tourism and sports diplomacy on product brands. Methodology: This is a correlational study and the statistical population of this study is PhD students in sports in Iran. Based on Morgan's table, 150 Individuals were selected by random method. In order to achieve the research goals, a comprehensive list of sports indicators was prepared and adjusted and a researcher - made questionnaire was developed. The validity of the questionnaire was confirmed by 15 sports management professors and their reliability was in a preliminary study with 30 subjects and Cronbach's alpha was calculated to be 0.909 . Descriptive and inferential statistical methods such as exploratory factor analysis, and confirmatory factor analysis were used to analyze the data using SPSS and LISREL software. Results: The results showed that the main variables have eight general dimensions of sport tourism, sport diplomacy, sports investment, sporting-cultural, sports exports, sports people-sports, sports achievements and media sports, and has a total of 50 indicators. Conclusion: According to the results of the research and the identified indicators, the proposed model is a suitable theoretical model for sport indicators affecting the brand of the country.
۶.

The Impact of New Information and Technologies on Attracting Customers to Sports Venues(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Customer acquisition New Technologies Sports Marketing sports management Sports Venues

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۷
Purpose : The purpose of conducting research was the effect of information and new technologies in attracting customers to sports venues in Kermanshah province. Method : According to the official statistics of the medical board, about 40,000 people are mentioned in the province's sports statistics community. The present research is applied research that is descriptive in terms of strategy and survey in terms of implementation. Data collection was done by field method and through a questionnaire. The statistical population was all customers of sports facilities in Kermanshah province. Based on Cochran's formula, 560 people were selected as a statistical sample. To collect information, Moghimi's (2010) mixed marketing questionnaires were adapted, and information technology and attracting research-made customers were used. The structural equation path analysis method was used to analyze the findings. Findings : Findings indicate that the fit of the structural model of t-coefficients for all research relationships greater than 1.96 can be confirmed by the appropriateness of the fit of the structural equation model. Conclusion : In general, it can be acknowledged that the combination of marketing and the use of information technology directly affects the process of attracting customers to sports venues, so it is recommended that managers use these strategies to highlight the competitive advantages of sports venues through the use of space. Put physical and virtual on the agenda.
۷.

بررسی انتظارات مشتریان در ابعاد ایمنی و بهداشتی از اماکن ورزشی به منظور افزایش وفاداری و حضور مجدد

کلید واژه ها: انتظارات مشتریان ایمنی اماکن ورزشی وفاداری مشتری حضور مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف پژوهش حاضر، تحلیل و بررسی انتظارات مشتریان در ابعاد ایمنی و بهداشتی از اماکن ورزشی به منظور افزایش وفاداری و حضور مجدد می باشد.جامعه آماری این پژوهش را مشتریان اماکن ورزشی شهر نیشابور تشکیل می دهند. به توجه به جدول مورگان 384 به عنوان نمونه به صورت تصادفی از بین مشتریان اماکن ورزشی چند منظوره انتخاب شدند. روش نمونه گیری تحقیق حاضر، تصادفی و به روش خوشه ای انجام پذیرفت، که از هر منطقه یک سالن به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه در آن سالن توزیع شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه حضور مجدد مشتری لیم(2006)، پرسشنامه وفاداری مشتریان آلن (1990) و پرسشنامه محقق ساخته شناخت انتطارات مشتریان ورزشی بود. از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار، رسم نمودارها). از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی توزیع داده ها استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، با توجه به بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. برای فرضیه های پیش بینی از آزمون رگرسیون ساده استفاده شد. سطح معنی داری در این پژوهش 05/0 ≥ P تعیین شد. محاسبات آماری به وسیله نرم افزار آماری SPSS(نسخه 22) انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین انتظارات مشتریان در دو بعد ایمنی و بهداشتی با وفاداری و قصد حضور مجدد از نظرآماری رابطه مستقیم و معنی داری مشاهده گردید. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که آمیخته انتظارات مشتریان ، 8/20 درصد از متغیر وفاداری مشتریان در اماکن ورزشی را پیش بینی می کند و همچنین آمیخته انتظارات مشتریان ، 1/24 درصد از متغیر حضور مجدد مشتریان در اماکن ورزشی را پیش بینی می کند.
۸.

تاثیر استرس شغلی بر رضایت کارکنان باشگاه های ورزشی در دوران همه گیری کووید۱۹(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرس شغلی رضایت شغلی کارکنان باشگاه ویروس کرونا مدیریت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۸۸
امروزه جهان در حال مقابله با بحران کرونا و تغییرات ایجاد شده توسط آن است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر استرس و رضایت شغلی کارکنان باشگاههای ورزشی ایران در دوران پاندمی کووید 19 انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان باشگاه-های ورزشی است که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونهگیری در دسترس (با توجه به محدودیت و رعایت پروتکلهای بهداشتی) انتخاب شد. در نهایت تعداد 304 پرسشنامه در تحلیل آماری استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از اجرای ابزار پژوهش، از مدل معادلات ساختاری، نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافتهها نشان داد استرس شغلی بر رضایت شغلی اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین نتایج حاصل نشاندهنده نیاز به مدیریت مناسب در جهت کاهش خطر ابتلا و کاهش استرس شغلی کارکنان و همچنین افزایش رضایت کارکنان است. در دوران کرونا و با انبوه مشکلات اقتصادی و بهداشتی حال حاضر و همچنین عدم توانایی پیشبینی در مورد از بین رفتن این بیماری باید هرچه سریعتر تدابیر مناسبتری را با توجه به فعالیت بازگشایی اماکن ورزشی اندیشید.
۹.

The impact of service quality on improving loyal behaviors (Case study of customers of wrestling sports complexes in Kermanshah province)

کلید واژه ها: Ship lounges Customer loyalty Communication word of mouth Reliability

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۹۰
Today, competition to improve the quality of services is recognized as a critical strategic issue for sports venues. The purpose of this study is to determine the impact of service quality on improving loyal behaviors. (A case study of customers of wrestling sports complexes in Kermanshah province). The research method was descriptive-correlational and was conducted in the field. The study's statistical population was the customers of wrestling halls in Kermanshah province. In this study, 450 people were considered as the statistical sample of the study by random cluster sampling. Bonajsui's (2012) Research Work Questionnaire was used to measure research variables. Univariate and multivariate regression and the Friedman test were used to analyze the data. The regression test results showed that the service quality variable has a predictive power of about 18% of the variance of communication quality. Furthermore, the results showed that the variables of personnel responsiveness, reliability, and trust in personnel could be significant predictors of the communication quality component. Also, the results showed that the variable of communication quality could be a significant predictor for the components of loyal behavior, word of mouth, purchasing desire, and dissatisfaction. The study's results showed that the quality of services affects the quality of communication. According to the results, the responsiveness of the complex staff, reliability, and trust in the personnel have a positive effect on the quality. At the same time, no relationship was found between the tangibles and empathy components with the relationship's quality. According to the results, improving the quality of services in sports complexes and the quality of customer relations are the main factors in the occurrence of loyal customer behaviors and their reappearance in the future.
۱۰.

The Strategic Model of Sports Leisure Management and its Function in Human Life(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۶۲
SUBJECT AND OBJECTIVES : The current research was carried out with the aim of designing a strategic model of sports leisure management and its function in the human life with a combined approach. METHOD AND FINDING : In terms of practical purpose, the present research was a combination of sequential exploratory and survey collection methods. The statistical community in the qualitative section includes members of the scientific team of sports sciences and specialists in leisure time and strategic planning; these people were selected for qualitative interviews in the research topic (22 interviews with 22 people and continued until theoretical saturation). The statistical population of the quantitative part includes the experts of the Ministry of Sports and the youth of Iran. The results of the analysis of the qualitative data obtained from the interview, the paradigmatic model of the strategic plan of sports leisure with an emphasis on the Iranian model in the form of six dimensions.In the designed model, the support of managers, acceptance of employees, team participation and organizational culture are considered as causal factors in the strategic plan of sports leisure time with an emphasis on the Iranian model, which provide the reasons for the success of the strategic plan. In the quantitative part, it was also determined that all 6 main components of the research have a suitable fit, so the research model has a sufficient fit. CONCLUSION : Considering that the basic problem of youth and teenagers is the identity gap and its product is fascination and self-loss in front of the invading western culture, this determines their lifestyle, which is far from the Islamic lifestyle. Therefore, the basic strategy in Leisure Time is to create an identity; Because, cultural invasion attacks values in a special way and puts them under its influence.
۱۱.

مقایسه ویژگی های آنتروپومتریک، بیومکانیک و روانی دانش آموزان و دانشجویان دختر غیر ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آنتروپومتریک بیومکانیک روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۹۹
یکی از مهم ترین مسائل هر جامعه بهداشت و رشد افراد آن جامعه است زیرا استواری و دوام یک جامعه پویا درگرو سلامت هریک از افراد جامعه است. تحقیق حاضر با هدف مقایسه ویژگی های آنتروپومتریک، بیومکانیک و روانی دانش آموزان و دانشجویان دختر غیرورزشکار انجام شد. آزمودنی های این تحقیق را 86 دختر 17-15 ساله و 113 دانشجوی 24-18 ساله تشکیل دادند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق ویژگیهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و ویژگی های روانی مانند سلامت عمومی (GHQ-28) و تیپ شخصیتی (NEO-FFI) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد بین درصد چربی و جرم بدون چربی از ویژگی های آنتروپومتریکی، بین تعادل (ایستا) و استقامت عضلانی از بین پارامترهای آمادگی جسمانی و تمام زیر فاکتورهای سلامت عمومی در دو گروه اختلاف معناداری وجود دارد. به طور کلی باتوجه به قرار گیری آزمودنی ها در مرز ابتلا به چاقی شکمی و نیز رده بالای خطرات مرتبط با سلامتی، اجرای برنامه های پیشگیرانه بسیار ضروری به نظر می رسد. برای بهبود فاکتورهای بررسی شده در این تحقیق لزوم انجام فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی و داشتن برنامه های ورزش منظم یکی از مهم ترین اقدامات برای این گروه ها می باشد.
۱۲.

رفتارهای دوستدار محیط زیست شهری در فضاهای عمومی فرهنگی- ورزشی در استان های کشور

کلید واژه ها: آگاهی زیست محیطی ادراک اثرات زیست محیطی رویدادهای ورزشی رفتار دوستدار محیط زیست استان های کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۹۷
محیط زیست بشری از قرن بیستم بدین سو در معرض بی سابقه ترین آسیب ها به دلیل سرعت توسعه صنعتی در سراسر جهان بوده است. هدف از پژوهش حاضر، تحقق رفتارهای دوستدار محیط زیست شهری در ورزش از نظر مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی است. .محقق در این تحقیق به دنبال طراحی الگویی برای برگزاری رویدادهای ورزشی دوستدار محیط زیست در ایران است.  به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 4بخشی مشتمل بر 40 سؤال استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی با نظرخواهی از اساتید مرتبط مورد تأیید قرار گرفت و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0 گزارش شد. نمونه آماری تحقیق را مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی در ده استان (تهران، البرز، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، خراسان رضوی، کردستان، لرستان وکرمانشاه)تشکیل می دادند. پس از توزیع پرسشنامه ها درنهایت 254 پرسشنامه عودت گردید. تحلیل داده های پژوهش بااستفاده از نرم افزارهای  AMOS  و  SPSS-19 انجام گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و جهت آزمودن روابط غیرمستقیم (واسطه ای) نیز از روش بوت استراپ استفاده شد. نتایج نشان داد که سه عامل آگاهی زیست محیطی، ادراک اثرات زیست محیطی و قصد حمایت از رویدادهای ورزشی سبز بر رفتار واقعی دوستدار محیط زیست اثرگذار هستند. نتایج همچنین نشان داد که متغیر قصد حمایت از رویدادهای ورزشی سبز بعنوان متغیر میانجی ایفای نقش  می کند و میزانی از تأثیر آگاهی و ادراک زیست محیطی بر رفتار واقعی دوستدار محیط زیست ناشی از قصد حمایت از رویدادهای ورزشی سبز است. براساس مدل پیشنهادی پژوهش، رفتارهای دوستدار محیط زیست برگزارکنندگان و مدیران رویدادهای ورزشی و قصد حمایت آنان از رویدادهای ورزشی سبز تاحد زیادی تحت تأثیر آگاهی و ادراک آنها از مسائل زیست محیطی است. به نظر می رسد که درک عوامل اساسی اثرگذار بر رفتارهای واقعی و حمایتگرانه افراد از ورزش سبز برای ارتقای رفتار زیست محیطی ضروری است.
۱۳.

تاثیر مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش بر بهینه سازی اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب اجتماعی اوقات فراغت دبیران ورزش مسئولیت اجتماعی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش بر بهینه سازی اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه مقطع دوم منطقه هفت شهر تهران به تعداد 2950 نفر بودند. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول کرجسی و مورگان 370 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد بارتون گاف (2012)، پرسشنامه محقق ساخته کاشفی و نظری (1397) و پرسشنامه آقایی و تیمورتاش (1389) بود. روایی پرسشنامه ها را به لحاظ صوری و محتوایی، استادان مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آن ها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار آماری Spss استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش بر بهینه سازی اوقات فراغت دانش آموزان و آسیب های اجتماعی اثرگذار است، همچنین اوقات فراغت نیز بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان اثرگذار است. گذران مطلوب اوقات فراغت به شکل جامع و اصولی خود می تواند جوانان و نوجوانان را برای ورود به عرصه های زندگی، تجربه کارگروهی، مهارت آموزی و ترسیم آینده ای روشن و امیدبخش یاری رساند.
۱۴.

بررسی حضور فارغ التحصیلان تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش

کلید واژه ها: متخضصان ورزشی منابع انسانی مدیران تربیت بدنی متخصصان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
هدف:این تحقیق با هدف بررسی حضور فارغ التحصیلان تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش استان کرمانشاه انجام شده است.روش شناسی: این تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل:مدیران اجرایی، متخصصان ورزشی و روسای هیئت های ورزشی،کارکنان اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه می باشند.برای نمونه گیری با توجه به کوچک بودن حجم جامعه از روش کل شمار استفاده و 87 پرسشنامه توزیع شد.ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته دو بُعدی وضع موجود و مطلوب حضور متخصصان بود که روایی آن به وسیله متخصصان تأیید شد و برای پایایی درونی از ضریب آلفای کرونباخ وضع موجود (8/0=α) و وضع مطلوب (9/0=α) استفاده شد.یافته ها:برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه بین گروه ها استفاده شد. وضع موجود حضور متخصصان در مشاغل مدیریتی از وضع مناسب و مطلوبی برخوردار نیست و بین وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معنادار است.بحث و نتیجه گیری:نتایج تحقیق نشان داد که وضع موجود حضور متخصصان تحصیل کرده تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش استان کرمانشاه از وضع مناسب و مطلوبی برخوردار نیست.به عبارت دیگر از نظر پاسخ دهندگان متخصصان تحصیل کرده کمی در مشاغل مدیریتی ورزش استان حضور دارند و وضع مطلوب حضور متخصصان تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش بایستی در حد بالایی باشد.به عبارتی در مشاغل مدیریتی ورزش از متخصصان تحصیل کرده بایستی استفاده بیشتری شود،یعنی در بیشتر مشاغل مدیریتی ورزش حضور متخصصان پررنگ تر باشد
۱۵.

رهبری زنان: رویکردی به سوی شکستن سقف شیشه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رهبری جنسیت زنان و سقف شیشه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۵
هدف پژوهش حاضر رهبری زنان: رویکردی به سوی شکستن سقف شیشه ای است. زنان یکی از سرمایه های با ارزش هر کشور به خصوص در کشورهای در حال توسعه هستند. در حقیقت مشارکت جدی زنان کلید رشد و ترقی این کشورها محسوب می شود. شکاف جنسیتی به تدریج در چند دهه گذشته کاهش داشته است اما نابرابری های قابل توجهی بخصوص در امر رهبری زنان همچنان وجود دارد. درک ما از رهبران زن به ویژه اینکه چگونه آن ها رهبر می شوند به دلیل کمبود فعالیت های انتقادی بر رهبری زنان، عدم برابری دائمی برای زنان در محل کار و انگیزه شخصی برای کمک به پیشرفت زنان و کمبود تحقیقات تجربی محدود گردیده است. ازآنجایی که بررسی انتقادی به منظور درک بهتر از هدایت رهبری، چگونگی درک یادگیری رهبری و چگونگی توسعه رهبران زن هدفمند و مهم است؛ ما قصد داریم بحث رهبری زنان را از دیدگاه کلیشه ای به طرف دیدگاهی ظریف تر و دقیق تر از اینکه چگونه زنان رهبری می کنند؛ سوق دهیم. یافته ها نشان می دهد شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان علائمی را در سطح جامعه به نمایش می گذارد که مانع ارزش گذاری واقعی فعالیت زنان در جامعه می شود. نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهد، با وجود تمامی تلاش هایی که در سرتا سر دنیا بر کسب شرایط مساوی و رفع نابرابری های اجتماعی میان مردان و زنان صورت گرفته ولی مشکلات زنان در اموری مانند نابرابری، خشونت و… همچنان ادامه دارد.
۱۶.

تأثیر ادراک زیست محیطی بر توسعه پایدار در ورزش

کلید واژه ها: ادراک محیط زیست رفتار ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۵۰۴
هدف از پژوهش حاضر، تأثیر ادراک زیست محیطی بر توسعه پایدار در ورزش بود. پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی و به روش میدانی انجام شده است. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته دارای 40 سؤال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از اساتید مرتبط با موضوع پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0 گزارش شد. جامعه آماری تحقیق را مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی در ده استان کشور تشکیل می دادند. با توجه به وسعت، تعداد و نیز، دشواری دسترسی؛ از روش نمونه گیری دردسترس برای جمع آوری نمونه ها استفاده شد که درنهایت 254 پرسشنامه عودت گردید. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS-19 انجام گرفت. نتایج نشان داد بین سطح ادراک از تأثیرات زیست محیطی با رفتار واقعی مصرف کننده در رویدادهای ورزشی ضریب همبستگی 34/0 وجود دارد که این همبستگی در سطح 001/0>P معنادار است، این نتایج بیانگر رابطه بین سطح ادراک از تأثیرات زیست محیطی با رفتار واقعی مصرف کننده در رویدادهای ورزشی ست. بنابراین به منظور افزایش درک اثرات زیست محیطی، که بر رفتارهای مسئولانه زیست-محیطی اثرگذار است؛ باید درک مردم درباره محیط زیست افزایش یابد. با توجه به اهمیت نقش رسانه در دنیای امروز می تواند اقداماتی در این زمینه صورت پذیرد.
۱۷.

Investigating the relationship between group and individual competition anxiety and its relationship with perfectionism(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: perfectionism Competitive urgency Athletes Individual sports Group sports

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۷۰
The aim of this study was to investigate the relationship between perfectionism and competitive anxiety of group and individual athletes.For this purpose,400 group and individual athletes who according to the coaches were or are able to participate in competitions were selected by stratified random sampling and the demographic characteristics questionnaire,perfectionism scale in the athlete Dan et al correlation results showed that in group athletes there was a positive and significant correlation between excessive worry about mistakes with competitive anxiety (r = 0.19),a positive and significant correlation between perceived coach pressure and competitive anxiety (= 0.24). r)and there is a positive and significant correlation between perfectionism and competitive anxiety (r = 0.26).But there was nosignificant correlation between personal standards and perceived parental pressure with competitive anxiety. Also,the correlation results showed that in individual athletes, there was a positive correlation between personal standards and competitive anxiety (r = 0.22),between excessive concern about Mistakes with competitive anxiety positive and significant correlation (r = 0.17),positive and significant correlation between perceived coach pressure with competitive anxiety (r=0.205) and positive and significant correlation between perfectionism with competitive anxiety (21 /0 = r) exists. But there was no significant correlation between perceived parental pressure and competitive anxiety.
۱۸.

بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت شخصی- اجتماعی(TPSR) بر اشتیاق ورزشی و خودکارآمدی ورزشی در ورزشکاران نوجوان

کلید واژه ها: مسئولیت شخصی اجتماعی اشتیاق ورزشی خودکارآمدی ورزشی وررش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
هدف این مقاله بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت شخصی- اجتماعی بر اشتیاق ورزشی و خودکارآمدی ورزشی در ورزشکاران نوجوان است. روش تحقیق به صورت نیمه تجربی و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری را کلیه ورزشکاران نوجوان تیم های ورزشی گروهی شهر کرمانشاه تشکیل دادند. در این پژوهش بر اساس پژوهش نورایندری و همکاران(2018) ورزشکاران نوجوان تحت برنامه آموزشی مسئولیت شخصی و اجتماعی (TPSR)طی 10 جلسه آموزش 90 دقیقه ای قرار گرفتند. برای سنجش شور و اشتیاق به فعالیت ورزشی از پرسشنامه شور و اشتیاق به فعالیت والرند (2003) و برای سنجش خودکارآمدی از پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و جهت ازمون داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد: آموزش مسئولیت شخصی- اجتماعی بر اشتیاق ورزشی و خودکارآمدی ورزشی در ورزشکاران نوجوان اثر معنی داری دارد. آموزش مسئولیت شخصی- اجتماعی بر خودکارآمدی ورزشی در ورزشکاران نوجوان اثر معنی داری دارد
۱۹.

Investigating the Relationship between Cost, Benefit and Attachment to the Environment by Mediating Behavioral Attitudes among Sports Tourists

کلید واژه ها: sports events tourism Environmentally-responsible behavior responsible tourism sports event

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۹
Purpose: The examination, investigating and relationship between costs, benefit and attachment to the environment by mediating behavioral attitudes among sports tourists. Method: The population of the study consisted of all sports spectators of 27th Fajr Open and Esteghlal vs. Tractor rematch from 15th Persian Gulf Pro League. According to Kukran formula sample size was equal to 722 persons. 920 questionnaires distributed among population that 722 questionnaires were analyzed. In order to collect data a self-made questionnaire was used which it's validity confirmed by 5 sports teachers of Razi and Tehran university and variables reliability was calculated by using Cronbach's alpha coefficient which was equal to 0.89. Data analysis done by using the descriptive and inferential statistics include Kolmogorov–Smirnov, Pearson correlation, path analysis of structural equations, Regression and also AMOS-21 and SPSS-22. The results showed that environmental communication should be formed within the right framework, encourage people to Environmentally Responsible Behavior through a bonus is not necessarily effective and doesn't encourage sports spectator. Results: Result showed that spectators display more cooperation through targeting for enjoyment and are sensitive toward any perceived cost in the implementation of Environmentally Responsible Behavior. The result also showed if cooperation with Environmental Management System doesn't take too much time and totally doesn't interfere with their enjoyment of watching match, they will support it automatically. The results also suggest the need to design efficient equipment to ensure ease of use and as a result reducing the perceived cost associated with Environmentally Responsible Behavior. Conclusions: Sports event owners can encourage spectators to do the Environmentally Responsible Behavior by connecting with them and also induce this fact to spectators that associate with the event can assist them to experience higher quality events in the future.
۲۰.

نقش خانه های دوم در توسعه کالبدی - فضایی سکونتگاه های روستایی بر مبنای رویکرد معیشت پایدار (مطالعه موردی روستاهای کوهستانی شهرستان علی آباد کتول)

کلید واژه ها: معیشت پایدار خانه های دوم توسعه کالبدی - فیزیکی دهستان استرآباد علی آباد کتول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۷
رویکرد معیشت پایدار یکی از رویکردهای نوین در زمینه توسعه روستایی است که با توجه به ناکارآمدی رویکردهای کلاسیک به منظور توسعه روستایی و کاهش فقر جامعه روستایی مطرح شده است. از جمله راهبردهای معیشتی، گردشگری روستایی و نمود آن ساخت خانه های دوم برای گردشگری در این نواحی می باشد. با توجه به اینکه خانه های دوم خود جنبه کالبدی داشته و به صورت فیزیکی بر روستا تاثیر می گذارند لذا منظره آن ها در نواحی روستایی در نخستین نگاه، توجه انسان را به خود جلب می کند. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش خانه های دوم در توسعه کالبدی - فضایی سکونتگاه های روستایی بر مبنای رویکرد معیشت پایدار در نواحی روستایی کوهستانی دهستان استرآباد شهرستان علی آباد کتول می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و بدین منظور برای دستیابی به اهداف پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. جامعه آماری شامل 6 روستا با جمعیت 815 خانوار که در قالب 158 پرسشنامه مورد مطالعه و سنجش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. بر اساس فرضیات این پژوهش در قالب مولفه های کالبدی - زیست محیطی، آزمون های ناپارامتریک کروسکال والیس، فریدمن، مان وایتنی، فای/کرامر و آزمون پارامتریک f مستقل انجام گرفت که نتایج حاصل از آزمون ها، بیانگر آن است که آثار کالبدی - فیزیکی خانه های دوم در نواحی روستایی از دید جامعه محلی مثبت و مناسب است. همچنین میل به مشارکت در میان روستاییان در حد مطلوبی است. از طرفی دیگر گسترش گردشگری، زمینه های آسیب پذیری جدیدی هم در روستاها ایجاد نموده است که مهم ترین آنها تضاد و ناهمگونی در بافت قدیمی روستا و بافت جدید خانه های دوم، افزایش میزان ساخت و سازهای کنترل نشده و بی رویه در سطح روستاهای گردشگرپذیر منطقه و تخریب محیط طبیعی و حرکت به سمت شهری شدن چشم انداز روستایی به ویژه در ساخت و ساز خانه های دوم می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان