فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۸٬۳۰۰ مورد.
۱۲۱.

Providing a Model of Workplace Health along with an Approach to Staff’s Physical Activity Improvement (Case Study: Mobarakeh Steel Company)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: grounded theory Physical activity Mobarakeh steel company Workplace health

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 614 تعداد دانلود : 356
The present study brings forward a model of workplace health with an approach to staff’s physical activity improvement. this study was an applied and descriptive research that has been conducted with a mixed approach for data collection (qualitative and quantitative). The methodology is performed qualitatively on the basis of grounded theory of Glaser approach. The research participants in qualitative included 18 subjects selected through judgmental sampling method with snowball approach. In addition, the sample in quantitative section, 384 subjects were studied through convinience sampling based on  Krejcie and Morgan table. The analysis in the quantitative section is second-order confirmatory factor analysis. According to the results, components of workplace health comprising the physical environment with sub-components of preparing infrastructure along with strenuous company; the psycho-social environment with sub-components of education, culturalization, encouragement along with support; the health resources with the sub-components of evaluation, supervision and alignment of plans; and participation of the company which comprises management and planning.
۱۲۲.

The Role of Privatization in the Development of Public Sports Participation(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Participation Development Privatization Public Sports

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 63 تعداد دانلود : 356
Sport, and especially public sports, is very important because it increases life expectancy by promoting community health. The purpose of this study was to investigate the role of privatization in the development of participation in public sports in Alborz, Iran. This study was a mixed research (qualitative and quantitative). In the qualitative phase, the participants included 12 university faculty members and public sports administrators. In the quantitative section, 384 people were selected as a statistical sample based on Morgan table. Amiri et al.'s Privatization Questionnaire (2013) and a researcher-developed questionnaire were used to measure the research variables. Confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used to test the research hypotheses. The results showed that privatization has a critical role in the development of participation in public sports in Alborz province. Therefore, expansion of the role and position of the private sector is one of the actions that can be taken in this field. It is suggested that sports, health and well-being officials seriously consider privatization in order to facilitate and increase the participation in public sports. 
۱۲۳.

Developing the Strategic Sports Marketing Plan for the Lifeguard and Diving Federation in Islamic Republic of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: lifeguard and diving federation Marketing Sports Marketing strategic plan lSWOT analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 645
The purpose of this research is to develop a strategic marketing plan for the Lifeguard and Diving Federation of the Islamic Republic of Iran. The current research is a mixed study with the strategic approach. By conducting a combined method including expert opinion, review of valid documents, and using some matrices related to the formulation of a strategic plan, the formulation of a strategic plan for the marketing of the Lifeguard and Diving Federation has been discussed. The research participants included 15 members of the Board of Directors of the Lifeguard and Diving Federation, managers and sports marketing specialists. In quantitative phase, the measurement tool consisted of a researcher-developed questionnaire that was designed and adjusted using the Delphi method. According to the final score of the evaluation matrix of internal factors (2.47) and the evaluation matrix of external factors (2.44), it was determined that the strategic marketing position of Lifeguard and Diving Federation was in the WT position. The results of SWOT analysis have led to the formulation of 3 SO strategies, 3 ST strategies, 3 WO strategies, and 4 WT strategies. 13 strategies to fulfill the mission of the long-term marketing goals of the federation have been developed and an operational plan has been prepared for each of them. It was concluded that the lifeguard and diving federation needs to use defensive strategies and close to the competitive area (ST) in the field of action. 
۱۲۴.

مروری بر بررسی اثر تمرینات تعادلی بر کنترل پاسچر و تنش عضلانی کودکان دارای اختلال اتیسم: نقش اطلاعات حسی- پیکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 844 تعداد دانلود : 692
حفظ کنترل پاسچر عمودی بدن یک تکلیف پیچیده است که نیازمند یکپارچگی اطلاعات بینایی، دهلیزی و دروندادهای حسی-پیکری تمام بدن برای ارزیابی موقعیت بدن در فضا و تولید نیرو برای کنترل پاسچر می باشد. کنترل پاسچر نقش مهمی در انجام فعالیت های روزمره و استقلال حرکتی افراد دارد، از این رو شناسایی عوامل اثر گذار بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله این عوامل می توان به تمرینات تعادلی اشاره کرد که می توانند باعث بهبودی کنترل پاسچر شوند. از آنجایی که کودکان مبتلا به اختلال اتیسم بدلیل اختلال تأخیر رشدی و یا مشکلاتی در ساختار اعصاب مرکزی و همچنین ویژگی های بالینی دارای اختلال بیشتری در فرمان های اصلاحی هستند در نتیجه نوسان وضعیتی بیشتری نسبت به کودکان سالم دارند و به سختی قادر به حفظ تعادل ایستا هستند و ناپایداری وضعیتی بیشتری در مقایسه با گروه کودکان سالم دارند. مطالعات نشان داده که تمرینات تعادلی باعث بهبود کنترل پاسچر کودکان اتیسم می شود و به نظر می رسد تاثیر تمرینات تعادلی از طریق بهبود شرایط مرکز فشار (محور قدامی-خلفی، محور مرکزی-جانبی و سرعت) اعمال می شود. مطالعه حاضر به بررسی و ارائه ی خلاصه ای از مطالعات انجام شده در زمینه اثرات تمرین تعادلی بر کنترل پاسچر این کودکان و بررسی نقش اطلاعات حسی-پیکری در بهبود وضعیت تعادلی طیف اتیسم می پردازد.
۱۲۵.

Factors Affecting the Development of Sports Entrepreneurship (Case Study: Ardabil Province in Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Development Entrepreneurship Marketing Sports strategy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 570 تعداد دانلود : 335
Entrepreneurship plays a crucial role in the economic and sustainable development of all countries. The current research aimed to identify the opportunities and threats of the external environment of sports entrepreneurship in Ardabil, Iran based on the PESTLE model by examining the past and existing processes. A mixed approach was used to collect and analyze the research data. The research tool consisted of interviews and strategic council meetings. Theoretical and snowball sampling methods were used to reach the theoretical saturation (15 Experts). For analyzing the collected data in the qualitative section, a logical inductive method was used. The findings revealed that strategic environmental components of entrepreneurship in Ardabil province included: Ecological factors, Cultural and Social Factors, Political factors, Legal and juridical factors, Economic Factors, & Technological factors. According to the findings, considering the extracted factors in the process of spot entrepreneurship management can pave the way for developing entrepreneurship in sport setting. 
۱۲۶.

تأثیر مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران در چابکی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی هوش سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مهارت های مدیریت مدیریت کوانتومی هوش سازمانی چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 521 تعداد دانلود : 754
این پژوهش باهدف بررسی اثر مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران در چابکی سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با روش تحلیل معادلات ساختاری انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان، در سال 1398 می باشند که 279 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران وزارت ورزش و جوانان، به صورت مستقیم و هم به طور غیرمستقیم، از طریق متغیر میانجی هوش سازمانی می تواند بر قابلیت چابکی سازمانی تأثیرگذار باشد. بر این اساس، مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران به میزان 70/0 بر چابکی سازمانی و هوش سازمانی به میزان 21/0 بر چابکی سازمانی تأثیرگذار می باشد. همچنین نقش میانجی هوش سازمانی در اثر مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران بر چابکی سازمانی 15/0 تأیید گردید؛ بنابراین مدیران ورزش کشور با به کارگیری مهارت های کوانتومی در سازمان و استفاده از راه حل هوش سازمانی می تواند قدرت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان ها را متمایز نماید و با به کارگیری اطلاعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن بهره برداری نموده تا بتواند تغییرات مثبت یا منفی را حس کنند که این امر قابلیت چابکی وزارت ورزش و جوانان را ارتقا می بخشد.
۱۲۷.

تاثیر دو هفته مکمل یاری کورکومین بر شاخص های مالون دی آلدئید و سوپر اکسید دیسموتاز سرم پس از یک جلسه فعالیت تناوبی شدید در دختران دارای اضافه وزن و چاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت تناوبی شدید مالون دی آلدئید سوپراکسید دیسموتاز مکمل های ضد اکسایشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 503 تعداد دانلود : 593
زمینه و هدف : افزایش فشار اکسایشی ناشی از فعالیت ورزشی و همچنین قابلیت بدن برای مقابله با عوارض ناشی از آن، موجب سطوح مختلف سلامت و بیماری در افراد می شود. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر دو هفته مکمل یاری کورکومین بر میزان مالون دی آلدئید (MDA) و سوپر اکسید دیسمیوتاز (SOD) سرم پس از یک جلسه فعالیت تناوبی شدید در دختران دارای اضافه وزن و چاق به اجرا در آمد. روش تحقیق : تعداد 22 نفر دختر دارای اضافه وزن و چاق (میانگین سن: 79/1±21 سال؛ وزن: 81/7±80/68 کیلو گرم؛ شاخص توده بدن: 96/1± 18/31 کیلوگرم/متر مربع) به صورت هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی، به دو گروه همگن (تجربی و دارونما) از لحاظ سنی و شاخص توده بدنی تقسیم گردیدند. گروه تجربی، تحت مداخله فعالیت حاد تناوبی شدید (پروتکل فعالیت شاتل ران با 85 تا 95 درصد حداکثر ضربان قلب) و مکمل کورکومین (80 میلی گرم/روز بعد از ناهار) قرار گرفتند. نتایج با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی LSD در سطح 0/05>p استخراج گردید. یافته ها : فعالیت تناوبی شدید موجب افزایش معنی دار MDA (p=0/001) و کاهش معنی دار SOD (p=0/001) شد؛ در حالی که دو هفته مکمل گیری کورکومین موجب کاهش معنی دار MDA (p=0/009) و افزایش معنی دار SOD (p=0/01) گردید. از طرف دیگر، دو هفته مکمل گیری کورکومین قبل از فعالیت تناوبی شدید، موجب عدم تغییر معنی دار MDA (p=0/06) و SOD (p=0/21) شد. نتیجه گیری : دو هفته مکمل دهی کورکومین موجب مهار پراکسیداسیون لیپیدی می شود.
۱۲۸.

بررسی چالش های پیش روی ورزش شهروندی استان کردستان و ارائه مدل ارتقاء(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: استان کردستان ورزش ورزش شهروندی شتاب دهنده ها بازدارنده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 930 تعداد دانلود : 381
هدف این مطالعه بررسی چالش های پیش روی ورزش شهروندی استان کردستان و ارائه مدل ارتقاء بود. پژوهش حاضر کیفی و از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران تشکیل می دادند. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و مبتنی بر اشباع نظری با 17 نفر از صاحب نظران مصاحبه شد. برای جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جهت بررسی کیفیت و اعتباربخشی به نتایج از معیارهای لینکلن و گابا (1985) که شامل معیارهای اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری است استفاده شد. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون اتریداسترلینگ استفاده شد. یافته های این مطالعه نشان داد: چالش های پیشروی ورزش شهروندی استان کردستان کانون شبکه ای مضمونی است که در برگیرنده 3 مضمون فراگیر و 9 مضمون سازمان دهنده (1) چالش های زمینه ای (نامطلوب بودن زیرساخت های ورزشی، مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه، تهدیدات زیست محیطی)، (2) چالش های ساختاری (یکپارچه نبودن مدیریت ورزش شهروندی، ضعف مدیریتی و سیاست گذاری، ضعف شاخص و نظام آماری مدون، حکمرانی نامناسب شهری) و (3) چالش های رفتاری (حاکمیت نگاه سیاسی به ورزش، تغییر سبک زندگی شهروندان) است. همچنین ارتقاء ورزش شهروندی استان کردستان کانون شبکه ای مضمونی است که در برگیرنده 3 مضمون فراگیر و 8 مضمون سازمان دهنده (1) حمایت زمینه ای (مشوق های کارآمد و هدفمند، افزایش کیفیت و کمیت زیرساخت های ورزشی استان)، (2) حمایت ساختاری (پشتیبانی مالی، سلامت محوری: محور طراحی شهری، یکپارچه سازی و وحدت رویه در ورزش شهروندی و پی ریزی نظام آماری مدرن و مدون) و (3) حمایت رفتاری (توسعه فرهنگ عمومی ورزش و آگاه سازی جامعه و اهتمام به ورزش شهروندی در مدیریت شهری) است
۱۲۹.

تأثیر شاخص های کیفیت محیطی بر برندسازی گردشگری ورزشی دماوند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی برندسازی مقصد کیفیت محیطی گردشگری گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 763 تعداد دانلود : 29
مقدمه: برند گردشگری ورزشی هر کشور، به عنوان برند گردشگری مقصد، تأثیر انکارناپذیری در جذب گردشگران ورزشی دارد و می تواند گردشگران را در انتخاب مقصد راهنمایی و کمک کند و کمک شایانی به درآمدزایی یک کشور داشته باشد. باید گفت که عوامل بسیار زیادی می توانند بر برندسازی مقصد، تأثیرگذار باشند که در برخی مقالات و تحقیقات پراکنده به برخی از این شاخص ها اشاره شده است. هدف تحقیق حاضر، تعیین تأثیر شاخص های کیفیت محیطی بر برندسازی گردشگری ورزشی منطقه دماوند بود که از جاذبه های گردشگری محسوب می شود. روش پژوهش : تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از روش های آماری رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر به بررسی نظرهای 384 گردشگر ورزشی که با استفاده از جدول مورگان و به شکل نمونه در دسترس، به عنوان نمونه تحقیق به پرسشنامه های رضوانی (2018) و آکر (1991) پاسخ دادند، پرداخته است. یافته ها: نتایج نشان داد از بین مؤلفه های کیفیت محیطی، مؤلفه اقتصادی بیشترین و مؤلفه محیط طبیعی کمترین تأثیر مستقیم را بر برندسازی گردشگری ورزشی دماوند داشته اند. همچنین با احتساب تأثیرات غیرمستقیم، مؤلفه محیط نهادی تأثیر بیشتری داشته است. نتیجه گیری: برای برندسازی گردشگری ورزشی دماوند، نیاز به توجه بیشتر به عوامل اثرگذار بر محیط اقتصادی و نهادی و رفع مشکلات محیط طبیعی است. 
۱۳۰.

مطالعه کیفی اعتیاد به ورزش در بین زنان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتیاد به ورزش اعتیاد مثبت انگیزه های درونی سرخوشی سرحالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 92 تعداد دانلود : 77
مقدمه: اعتیاد به ورزش پدیده مهمی است که به تازگی در بین دختران و زنان ایرانی شیوع پیدا کرده است. از همین رو هدف تحقیق حاضر مطالعه کیفی اعتیاد به ورزش در بین زنان ایرانی با توجه به جنبه های مدیریتی، زیستی و روانی بود. روش پژوهش: روش تحقیق نظریه پردازی داده بنیاد، رویکرد نظام مند بود. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری نظری بود. روش تحلیل داده ها، «پرسش» و «مقایسه» مستمر بود. پس از انجام 159 مصاحبه نیمه ساختاریافته در طول یک سال و بررسی متون تخصصی مختلف، اشباع نظری حاصل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد چهار مقوله اصلی در رابطه با اعتیاد به ورزش زنانی ایرانی وجود دارد که عبارت اند از: 1. سوق دهنده های اولیه، 2. انگیزه های شخصی، 3. فعالیت بدنی و 4. فواید فعالیت بدنی. یافته ها نشان داد سه سطح از انگیزه های شخصی وجود دارند. سوق دهنده های اولیه محرک انگیزه های اولیه هستند و انگیزه های شخصی زنی که به طور مستمر فعالیت بدنی دارد و فواید زیستی، روانی و اجتماعی را شخصاً تجربه می کند، به مرور زمان تعدیل و درونی تر می شود و در نهایت به سطح سوم می رسد. نتیجه گیری: اگرچه برخی روان شناسان نسبت به اعتیاد به ورزش دیدگاهی منفی دارند، با توجه به فواید زیستی، روانی و اجتماعی فعالیت بدنی زنان ایرانی، مدیران ورزشی باید اعتیاد به ورزش را همچون «تعهدات مذهبی» مثبت بپندارند و به دنبال شیوع و توسعه آن در بین زنان ایرانی باشند.
۱۳۱.

راهبردهای بازاریابی در فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران مبتنی برمدل هفت پی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل هفت پی بازاریابی شمشیربازی سوات ترویج مکان توزیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 778 تعداد دانلود : 829
این تحقیق برمبنای راهبردکیفی، از نقطه نظر مسیر اجرا، مبتنی بر روش پژوهش مطالعات راهبردی و از نقطه نظر هدف، کاربردی است. دراین تحقیق، راهبردهای بازاریابی در هفت بعد، محصول یا خدمت (Product)، قیمت (Price)، تبلیغات یا ترویج (Promotion)، مکان توزیع (Place)، افراد و نیروی انسانی (People)، فرآیند (Process) و محیط فیزیکی (Physical Environment) تدوین شده است. جامعه آماری تحقیق بصورت هدفمند و در قالب تشکیل شورای خبرگان شامل افراد صاحب نظر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسشنامه. جهت تشخیص نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها از تحلیل محیط درونی و بیرونی استفاده شده است. براساس تحلیل SWOT در مجموع 19 راهبرد شامل 3 راهبرد در بعد محصول(کالا یا خدمات)، 3 راهبرد در بعد قیمت، 4 راهبرد در بعد تبلیغات، 2 راهبرد در بعد مکان، 2 راهبرد در بعد افراد و منابع انسانی، 3 راهبرد در بعد فرآیند ارائه کالا/خدمات، و 2 راهبرد برای بعد محیط فیزیکی تدوین شد. بازاریابی در یک سازمان ورزشی آن هم از نوع المپیکی به سبب ارزش هایی که بازی جوانمردانه و دوستی را ترویج میدهند، بیشتر به سوی جامعه تمایل دارد تا تجارت. به همین سبب نیازهای بازاریابی هر سازمان ورزشی ویژه و مختص به خود آن سازمان باید باشد و به همین سبب این پژوهش "بازاریابی راهبردی" را در مورد محیط سازمانی فدراسیون شمشیربازی، ذی نفعان این فدراسیون و ساختارهای موجود در محیط داخلی و بیرونی فدراسیون به کار گرفته است.
۱۳۲.

تاثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر مقادیر سرمی CTRP-12 وLCN-2 در زنان مبتلا به دیابت نوع 2(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرینات مقاومتی تمرینات هوازی دیابت نوع2 لیپوکالین-2 .CTRP-12

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 337 تعداد دانلود : 580
لیپوکالین 2 و CTRP-12 آدیپوکاینی است که با دیابت نوع دو ارتباط نزدیکی دارد و در بافت چربی بیان می شود. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر مقادیر سرمی CTRP-12 و LCN-2 در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد. روش پژوهش: مطالعه ی حاضر به صورت نیمه تجربی انجام شد.30 زن مبتلا به دیابت نوع 2 در محدوده ی سنی (40-45) سال انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی (سه ست با 10 تکرار و شدت 30 تا 70 درصد 1RM)، تمرین هوازی (15 تا 45 دقیقه با شدت 50 تا 70 درصد RHR) و گروه کنترل قرار گرفتند. گروه های تمرینی به مدت 12 هفته و هر هفته 3 جلسه به تمرین پرداختند. مقادیر سرمی CTRP-12 و LCN-2 با استفاده از کیت به روش ELISA اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تی همبسته و آنوا در سطح معنی داری کمتر از 5 درصد استفاده شد یافته ها: مقادیر CTRP-12 گروه های تمرین مقاومتی و هوازی به طور معنی داری افزایش یافت در حالی که مقادیر LCN-2 در این دو گروه نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری نشان داد. در بررسی بین گروهی، تمرین مقاومتی و هوازی تغییرات معنی داری را در CTRP-12 و LCN-2 نسبت به گروه کنترل ایجاد کرد نتیجه گیری: به نظر میرسد که انجام تمرینات مقاومتی و هوازی، تنظیم افزایشی آدیپوکاین های ضد التهابی (CTRP-12) و تنظیم کاهشی آدیپوکاین التهابی لیپوکالین-2 (LCN-2) دارد.
۱۳۳.

تاثیر شش هفته تمرین استقامتی با شدت پایین بر بیان پروتئین تروپومودولین-۲ و مالون دی آلدئید در بافت هیپوکمپ موش های صحرایی نژاد ویستار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرین استقامتی تروپومودولین-2 مالون دی آلدئید هیپوکمپ موش های صحرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 484 تعداد دانلود : 690
زمینه و هدف : تمرینات ورزشی می تواند به حفظ سلامت و شکل پذیری دستگاه عصبی کمک کند. تروپومودولین-۲ (Tmod2) نقش های مهمی در سیستم عصبی مرکزی داشته و با اعمال مختلفی همچون تشکیل سیناپس جدید و افزایش جوانه زنی عصبی، همراه است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر تمرین استقامتی با شدت پایین بر سطوح پروتئین Tmod2 و مالون دی آلدئید (MDA) در بافت هیپوکمپ موش های صحرائی نر ویستار بود. روش تحقیق : پژوهش حاضر تجربی است. برای این منظور تعداد 20 سر موش صحرایی به طور تصادفی به دو گروه شامل تمرین (10 موش) و کنترل (10 موش) تقسیم شدند. برنامه تمرین استقامتی به مدت شش هفته و با شدتی برابر با 20 تا 40 درصد حداکثر سرعت دویدن اجرا شد. زمان 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، موش ها تشریح و بافت هیپوکمپ استخراج شد. جهت سنجش بیان Tmod2 از روش ایمونوهیستوشیمی و برای ارزیابی غلظت MDA از روش الایزا استفاده گردید. برای مقایسه گروه ها از آزمون آماری t مستقل در سطح معنی داری 0/05>p استفاده شد. یافته ها : تمرین استقامتی، بیان Tmod2 را در گروه تمرین نسبت به کنترل به صورت معنی داری افزایش (0/01=p) و غلظت MDA را به صورت معنی داری کاهش داد (0/001=p). نتیجه گیری : تمرین استقامتی اثر سودمندی بر Tmod2 و سیستم عصبی دارد. با این حال، کاهش غلظت MDA می تواند نشانه شاخص استرس اکسایشی باشد؛ تغییری که خود نشان از اثرات محافظتی این شیوه تمرینی در برابر استرس اکسایشی دارد.
۱۳۴.

شناسایی و تحلیل چالش های استارتاپ ها در حوزه کسب و کارهای ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استارت آپ ها تحلیل مضمون کارآفرینی نرم افزار Nvivo ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 388 تعداد دانلود : 362
مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل چالش های استارت آپ ها در حوزه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون بود. روش پژوهش: روش پژوهش کیفی و بر اساس رویکرد تحلیل مضمون بود. خبرگان و صاحبان استارت آپ ها و کسب وکارهای ورزشی به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شدند. روش نمونه گیری هدفمند بود. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 13 نفر به عمل آمد. مصاحبه با خبرگان و استادان بیانگر روا بودن ابزار پژوهش (مصاحبه) بود. برای سنجش پایایی نیز از روش توافق درون موضوعی استفاده شد. داده های حاصل از این مطالعه با نرم افزار QSR Nvivo تحلیل شد. یافته ها: نتیجه تحلیل داده ها شش مضمون فرعی (مالی و اعتباری، قانونی و حقوقی، کسب وکار و بازاریابی، سازمانی و اداری، سخت افزاری و نرم افزاری و عدم آموزش مناسب) در قالب سه مضمون اصلی (عدم حمایت مالی از کسب وکارها، وجود قوانین و مقررات سخت و عدم وجود نیروی انسانی) در رابطه با چالش های استارت آپ ها در حوزه کسب وکارهای ورزشی بود که در قالب یک مدل ارائه شدند. نتیجه گیری: بنابراین ذی نفعان و فعالان حوزه کسب وکارهای ورزشی می توانند ضمن شناخت چالش ها و مشکلات شکل گیری استارت آپ های ورزشی، زمینه توسعه این پدیده نوظهور در حوزه ورزش را فراهم کنند.
۱۳۵.

بررسی نقش کارگزارها در نقل و انتقال بازیکنان فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار نقل و انتقالات فوتبالیست ها کارگزارهای بازیکن نقل و انتقالات فوتبالیست ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 854 تعداد دانلود : 190
مقدمه: هدف از این تحقیق تحلیلی بر نقش کارگزار بازیکنان فوتبال در نقل و انتقالات داخلی بود. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی بود که به روش میدانی اجرا شد و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازیکنان فوتبال حاضر در لیگ برتر خلیج فارس بودند که با استفاده از فرمول کوکران، 226 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی محتوای آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، با نظرخواهی از متخصصان آشنا با حوزه تحقیق (8 نفر) تأیید شد. سایر شاخص های همسانی درونی مانند پایایی مرکب، متوسط واریانس استخراجی، حداکثر واریانس مشترک و متوسط واریانس مشترک بررسی و تأیید شد. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم) استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که مهم ترین نقش کارگزاران در نقل و انتقال داخلی بازیکنان فوتبال به ترتیب شامل نقش مذاکره کننده (90/0)، نقش بازاریاب (86/0)، نقش حقوقدان (84/0)، سازماندهی کننده (79/0)، حسابدار (75/0) و نقش پشتیبان (65/0) بود. نتیجه گیری: در مجموع باید اذعان کرد که مطابق با نظرهای نمونه آماری فعالیت کارگزارهای بازیکنان فوتبال کاملاً مشابه نیست و تجربه کارهای قبلی و متنوع آنها اغلب به آنها امکان می دهد نقش های مختلفی را ایفا کنند.
۱۳۶.

شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه های فوتبال حامیان مالی راهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 517 تعداد دانلود : 508
مقدمه: هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال است.   روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بود و جامعه آماری پژوهش خبرگان و نخبگان حوزه فوتبال بودند که به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. برای بومی سازی ذی نفعان شناسایی شده از روش دلفی ساعتی و برای اولویت بندی ذی نفعان کلیدی از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که به ترتیب سازمان لیگ با میانگین وزن (167/0)، حامیان مالی با میانگین وزن (153/0)، باشگاه ها با میانگین وزن (146/0)، مدارس فوتبال با میانگین وزن (100/0)، مربیان با میانگین وزن (092/0)، طرفداران با میانگین وزن (081/0)، کنفدراسیون فوتبال آسیا با میانگین وزن (050/0)، فیفا با میانگین وزن (047/0) و بازیکنان با میانگین وزن (046/0) به عنوان ذی نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال در اولویت های یک تا نه قرار گرفتند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت و نقش هریک از ذی نفعان کلیدی در اجرا و پیشبرد برنامه های فدراسیون، سیاستگذاری و برنامه ریزی فدراسیون می بایست با تأکید و توجه به این ذی نفعان کلیدی باشد. فدراسیون با استفاده از راهبرد های مناسب باید در جهت رضایت این ذی نفعان کلیدی گام های اساسی بردارد و در نهایت از طریق ذی نفع مداری و رضایت ذی نفعان، عملکرد سازمانی و اثربخشی خود را بهبود بخشد.
۱۳۷.

بررسی و مقایسه سطوح پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا و نیم رخ لیپیدی سرم در سالمندان فعال و کم تحرک در پیک اول پاندمی کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا نیم رخ لیپیدی فعالیت بدنی سالمندی چاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 162 تعداد دانلود : 958
زمینه و هدف : شواهد نشان داده اند که پروتئین واکنشی C (CRP) تنها یک نشانگر بیولوژیکی التهابی نبوده، بلکه یک عامل خطر مهم مرتبط با بیماری های دوره سالمندی از جمله اختلالات قلبی- عروقی، متابولیکی و بیماری های کلیوی است. لذا هدف از این مطالعه سطوح CRP با حساسیت بالا (hs-CRP) و نیم رخ لیپیدی سرم در سالمندان فعال و کم تحرک در پیک اول پاندمی کرونا بود. روش تحقیق : تعداد 77 مرد و زن سالمند (با میانگین سنی 07/6±43/61 سال) بر مبنای شاخص توده بدن (BMI) به سه گروه شامل گروه سالم (BMI با 9/24–5/18 کیلوگرم/متر مربع)، گروه دارای اضافه وزن (BMI با 9/29–25 کیلوگرم/متر مربع)، و گروه چاق (BMI بالاتر از 30 کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند. نیم رخ لیپیدی و hs-CRP سرم و نسبت دور کمر به لگن (WHR) در گروه های مورد مطالعه اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس یک راهه، کای دو (χ2) و تحلیل رگرسیون؛ در سطح معنی داری 05/0≥p انجام شد. یافته ها : میانگین سطح hs-CRP سرم در سالمندان چاق نسبت به سالمندان دارای وزن طبیعی، به طور معنی داری بالاتر بود (0/01=p). همچنین سطوح hs-CRP و لیپوپوتئین کلسترول کم چگال (LDL-C) سرمی در سالمندان با سطح فعالیت بدنی پایین نسبت به سالمندان با سطح فعالیت بدنی متوسط، به طور معنی داری بالاتر بود (به ترتیب با 0/0001=p و 0/006=p). ضریب همبستگی منفی و معنی داری نیز بین سطح فعالیت بدنی با WHR (p=0/01) و BMI (p=0/006) مشاهده گردید. نتیجه گیری : سالمندان چاقی که کم تحرک هستند یا فعالیت بدنی کم در شرایط کووید-19 دارند، به دلیل داشتن hs-CRP و LDL-C بالا، بیشتر در معرض خطر التهاب و کاهش سیستم ایمنی بدن هستند.
۱۳۸.

مقایسه سواد جسمانی و عملکرد اندام فوقانی در دختران با و بدون سندروم متقاطع فوقانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دختران سندرم متقاطع فوقانی سواد جسمانی عملکرد اندام فوقانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 998 تعداد دانلود : 778
مقدمه: سندروم متقاطع فوقانی سبب ایجاد محدودیت حرکتی و ضعف در عملکردهای حرکتی افراد می شود. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سواد جسمانی و عملکرد اندام فوقانی در دختران با و بدون سندروم متقاطع فوقانی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای است و داده های آن به صورت میدانی جمع آوری شدند. جامعه آماری پژوهش، شامل دو گروه دانش آموزان دختر 10-12 ساله سالم و دانش آموزان مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی شهر خلخال در سال تحصیلی 1401-1402 بودند. با استفاده از نرم افزار جی پاور، تعداد نمونه آماری، 60 نفر تعیین شد. این تعداد با استفاده از صفحه شطرنجی غربالگری شدند و پس از ارزیابی های کمی قامتی در دو گروه سالم (30 نفر) و گروه مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی (30 نفر) قرار گرفتند. زاویه سر به جلو و شانه به جلو با استفاده از فتوگرافی، زاویه کایفوز با استفاده از Goniometer-pro app، سواد جسمانی با استفاده از آزمون سواد بدنی کانادا (2-CAPL) و عملکرد اندام فوقانی نیز با استفاده از آزمون Y اندام فوقانی ارزیابی شدند. داده ها از طریق آزمون t مستقل در محیط نرم افزار اس. پی. اس. اس نسخه 26 در سطح 0/05 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که دختران سالم در همه متغیرهای سواد جسمانی و عملکرد اندام فوقانی نسبت به دختران مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی به طور معناداری در وضعیت مطلوب تری قرار داشتند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود مربیان و متخصصان ورزشی و تندرستی از نتایج این تحقیق برای توسعه سواد حرکتی و عملکرد دانش آموزان دارای سندروم متقاطع فوقانی استفاده کنند.
۱۳۹.

چارچوب مفهومی راهبردهای پیشرفت و موفقیت مربیان بسکتبال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: استراتژی موفقیت ارتقاء مربی زمینه ایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 274
باتوجه به پیچیدگی مسئولیت مربیگری وابعاد گسترده ایی که این حرفه دارد، نیاز می باشد افراد علاقمند به این شغل جهت پیشرفت خود، و مسئولین ورزشی جهت کسب موفقیتهای ورزشی، تلاش کنند. این تحقیق کیفی و روش آن از نوع نظریه داده بنیاد رویکرد نظام مند بوده است. مشارکت کنندگان در تحقیق را 28 نفر از صاحب نظران بسکتبال تشکیل داده اند که به صورت هدفمند و مبتنی بر اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و جهت بررسی روایی از معیارهای اسکینر و جهت اطمینان از پایایی، از روش پایایی باز آزمون استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری وگزینشی استفاده شد، جهت ممیزی پژوهش از شاخص های اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری استفاده شد. یافته های این تحقیق در بخش کدگذاری باز 182 کد با فراوانی 424 واحد بود، در بخش کدگذاری محوری بیش از 50 مقوله فرعی و در مرحله بعد 11 کد احصاء شد که در سه مقوله اصلی  مفاهیم راهبردهای فردی، ومفاهیم راهبردهای مدیریتی و مفاهیم راهبردهای فرهنگی و اخلاقیات قرار داده شدند. با اقتباس از نتایج تحقیق، تلاش دوسویه مربی و فدراسیون، موجب ارتقاء عملکرد مربیان و حرکت آنها درجهت پیشرفت در حرفه مربیگری می شود لذا به مربیان پیشنهاد می شود راهبردهای فردی بدست آمده در تحقیق وهمچنین به مسئولین پیشبرد امور بسکتبال نیز توصیه می شود راهبردهای مدیریتی احصاء شده را در صدر فعالیتها و وظائف خود قرار دهند و هر دو، همسو و باهم برای ارتقاء راهبردهای فرهنگی و اخلاقی تلاش کنند تا در نهایت، موجبات پیشرفت و ارتقاء مربیگری در بسکتبال را موجب شوند.
۱۴۰.

Designing a Model of Barriers to the Advancement of Sports Justice in Schools of Deprived Areas(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Economic infrastructure Management Manpower motivation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 533
The present study was conducted with the aim of designing a model of barriers to the advancement of sports justice in  schools of deprived areas with a mixed method. The present study was a sequential exploratory research and a survey one. The research population in the qualitative section included sports teachers in deprived areas that were purposefully selected for qualitative interviews (interviews with 15 participants until reaching the theoretical saturation). The research population of the quantitative section consisted of 181 sports teachers . The data collection tool in the present study was a semi-structured interview and a researcher-developed questionnaire. In order to analyze the research data, coding in the qualitative part and structural equation method in the quantitative part were conducted. In the qualitative part, 25 concept codes and 5 main categories were extracted. In the quantitative part, all 5 main extracted categories (economic, manpower, management, infrastructure, motivation) had a proper fitness.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان