مطالعات روان شناسی ورزشی

مطالعات روان شناسی ورزشی

مطالعات روان شناسی ورزشی زمستان 1401 شماره 42 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود اوقات فراغت ورزشی با تأکید بر الگوی ایرانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت ورزش الگوی ایرانی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۰
پژوهش حاضر با هدف ارائه بررسی عوامل موثر بر بهبود اوقات فراغت ورزشی با تأکید بر الگوی ایرانی اسلامی طراحی گردید. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و برحسب شیوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی می باشد که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه شهروندان شهر شیراز بودند که به شکل مرتب در فعالیت های فیزیکی و ورزشی اوقات فراغت معمولی در اماکن عمومی، پارک ها، بوستان ها و ... شرکت داشتند که متاسفانه آمار دقیقی از تعداد آنان در دسترس نبود. لذا با توجه به فرمول کوکران در شرایط نامشخص بودن حجم جامعه، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. روش نمونه گیری در این پژوهش دردسترس و به صورت خوشه ای بر اساس مناطق جغرافیایی بود. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود. این پرسشنامه دارای 21 سؤال می باشد. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل تحلیل عاملی اکتشافی بود. جهت تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزار اس-پس اس اس نسخه 20 استفاده گردید. پژوهش حاضر نشان داد که پس از بررسی های انجام شده عوامل موثر بر بهبود بهبود اوقات فراغت ورزشی با تأکید بر الگوی ایرانی اسلامی در چهار دسته شامل عوامل فنی، عوامل اجتماعی، عوامل روانی-جسمی و عوامل انسان شناختی دسته بندی شدند.
۲.

بررسی صمیمیت و سازگاری اجتماعی بر امنیت روانی ورزشکاران حرفه ای فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: امنیت روانی سازگاری اجتماعی صمیمیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۶۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی صمیمیت و سازگاری اجتماعی بر امنیت روانی ورزشکاران حرفه ای فوتبال طراحی و اجرا گردید. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی، به لحاظ روش اجرا میدانی و به لحاظ نوع تحلیل، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را بازیکنان فوتبال حرفه ای ایران تشکیل دادند. ابزار پژوهش حاضر پرسش نامه استاندارد بود. جهت تحلیل داده های پژوهش حاضر از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید. در بخش آزمون استنباطی از آمار کلوموگراف-اسمیرنف جهت تعیین وضعیت توزیع داده های پژوهش استفاده گردید. همچنین از آزمون معادلات ساختاری جهت بررسی مدل پژوهش استفاده شد. کلیه روند تحلیل داده های پژوهش حاضر در نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس انجام گردید. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید که صمیمیت بر امنیت روانی (195/0= تأثیر، 001/0=سطح معناداری) تأثیر معناداری در جهت مثبت دارد. نتایج همچنین نشان داد که سازگاری اجتماعی بر امنیت روانی (723/0= تأثیر، 001/0=سطح معناداری) تأثیر معناداری در جهت مثبت دارد. بدین صورت صمیمیت و سازگاری اجتماعی نقش مهمی در جهت بهبود امنیت روانی ورزشکاران حرفه ای فوتبال دارد.
۳.

ارائه مدل عوامل موثر بر ایجاد رفتارهای پایدار مشارکت ورزشی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت ورزشی رفتار پایدار نهادینه سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۴
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر ایجاد رفتارهای پایدار در خصوص مشارکت ورزشی دانش آموزان طراحی گردید. پژوهش حاضر از جمله مطالعات آمیخته بود که به صورت روش های کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی نمونه آماری شامل 13 نفر از خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. جامعه آماری بخش کمی پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران بودند که با توجه به نامحدود بودن تعداد جامعه؛ تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته 31 سوالی بود. روایی این پرسش نامه توسط نظرات برخی اساتید دانشگاهی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی این پرسش نامه نیز میزان 88/0 مشخص شد. به منظور تحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد 31 ویژگی از طریق مصاحبه های انجام شده استخراج گردید که این ویژگی ها در پنج عامل شامل عوامل نگرشی، رفتاری، فنی، فرهنگی و محیطی دسته بندی شدند. به عبارتی در جهت ایجاد رفتارهای پایدار در خصوص مشارکت ورزشی می بایست به عوامل شناسایی شده توجه ویژه داشت.
۴.

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تنظیم هیجان و خودکنترلی ورزشکاران جودو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واقعیت درمانی تنظیم هیجان خودکنترلی جودو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۵۶
هدف از این مطالعه بررسی اثرات واقعیت درمانی بر روی تنظیم هیجان و خودکنترلی ورزشکاران جودو بود. پژوهش از نوع شبه آزمایشی و پیش آزمون– پس آزمون می باشد. به این منظور، 50 جودوکار با دامنه سنی 25-18 سال به به روش تمام شمار و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (25نفر) و گروه گواه (25 نفر) گمارده شدند. برای جمع آوری داده، پرسشنامه های تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) و کنترل هیجان تانجی و همکاران (2004) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه گیری های مکرر (MANOVA) نشا ن داد که گروه آزمایش در رابطه با تنظیم هیجان و خود کنترلی نسبت به گروه گواه به طور معناداری عملکرد بهتری داشت. یافته های تحقیق موثر بودن آموزش واقعیت درمانی را تصدیق کرد. با توجه به نتایج پژوهش، به نظر می رسد آموزش مفاهیم واقعیت درمانی می تواند موجب بهبود تنظیم هیجان و خودکنترلی برای دستیابی به موفقیت های ورزشی شود.
۵.

بررسی مسائل روانشناختی ورزشکاران حرفه ای در همه گیری کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کووید- 19 استرس اضطراب سلامت روان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۶
هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیامدهای روان شناختی بحران های سلامتی در سبک زندگی ورزشکاران (موردمطالعه: همه گیری ویروس کرونا) است. نوع تحقیق کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و بر اساس رویکرد تحقیق، آمیخته (کیفی- کمی) است. برای استخراج متغیرها، با استفاده از روش هفت مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو، پیامدها شناسایی شدند و در بخش بعدی، با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته (به صورت مقایسه دوبه دویی)، با نظرسنجی از خبرگان (13 نفر) و تحلیل در نرم افزار میک مک، داده ها تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که مهم ترین پیامد روان شناختی بحران های سلامتی مؤثر در سبک زندگی ورزشکاران در این پژوهش، به ترتیب مربوط به افسردگی، اضطراب، خشم، وسواس، بی-خوابی، استرس، بی حوصلگی، محدودیت در ارتباط با خانواده، هم تیمی ها و مربیان و ترس از سرایت بیماری به دیگران می باشد.
۶.

بررسی رابطه انگیزه های هواداری با شخصیت الکسیتایمیک در هواداران لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الکسیتایمیا انگیزه هواداری رفتار مصرف کننده فوتبال هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۹۵
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه انگیزه های هواداری با شخصیت الکسیتایمیک در هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بود. جامعه آماری، شامل هواداران باشگاه شهر خودروی خراسان بوده که در بازی هفته 28 لیگ برتر فوتبال کشور در مقابل تیم سایپا، به تشویق تیم شهر خودرو پرداخته اند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شد. به منظور تائید پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ و جهت تائید روایی از نظر متخصصین روانشناسی ورزشی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد نمره میانگین انگیزه هواداری و تمامی مؤلفه های آن نشانگر وضعیت نامطلوب و نمره میانگین الکسیتایمیا و تمامی مؤلفه های آن نشانگر وضعیت مطلوبی است. همچنین، مشخص شد که بین مؤلفه های انگیزه هواداری اولویت معناداری وجود دارد که مهم ترین اولویت مؤلفه های آن مربوط به "فرصت طلبی" بوده و مؤلفه های "تعامل با دیگران"، "حامی و پشتیبان" و "زیبایی پرستی" در اولویت های دوم تا چهارم قرار داشته و بین مؤلفه های الکسیتایمیا نیز اولویت معناداری وجود دارد که مهم ترین اولویت مؤلفه های آن مربوط به "مشکل در شناسایی احساسات" بوده و مؤلفه های "داشتن تفکر بیرونی" و "مشکل در بیان احساسات" در اولویت های دوم و سوم قرار دارند. همچنین، مشخص شد بین انگیزه های هواداری و مؤلفه های حامی و پشتیبان و فرصت طلبی با الکسیتایمیا رابطه مثبت و معنادار (05/0P<) و بین مؤلفه های زیبایی پرستی و تعامل با دیگران با الکسیتایمیا رابطه معناداری یافت نشد. در نهایت، مدل پژوهش مبنی بر اثر انگیزه های هواداری بر الکسیتایمیا تأیید گردید. نتایج پژوهش،بیانگر این است که انگیزه های هواداری جهت حضور هواداران در ورزشگاه ها می تواند بر رفتار الکسیتایمیک آن ها اثر گذاشته و این رفتارها را بهبود بخشد.
۷.

اثر هشت هفته اسب درمانی روی انواع پرخاشگری در نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با استفاده از مقیاس خصومت و پرخاشگری کودکان: کنشی/ واکنشی (سی شارپ)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختلال طیف اوتیسم اسب درمانی پرخاشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۴
نوجوانان مبتلا به اوتیسم انواع رفتارهای پرخاشگرانه مانند پرخاشگری فیزیکی و کلامی را از خود نشان می دهند. علیرغم شیوع رو به رشد این اختلال، تحقیقات مربوط به اسب درمانی برای این افراد محدود است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثربخشی هشت هفته اسب درمانی بر انواع پرخاشگری نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با استفاده از مقیاس خصومت و پرخاشگری کودکان: کنشی/ واکنشی( سی شارپ) می باشد. بدین منظور 24 نوجوان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با روش نمونه گیری در دسترس در تحقیق حاضر شرکت کردند سپس بر اساس متغیرهای سن، جنسیت و میزان اختلال در نشانگان اوتیسم، در یک گروه تجربی(12 نفر) و یک گروه کنترل(12 نفر) همسان شدند. هر شرکت کننده در گروه تجربی به صورت فردی توسط یک مربی در هشت هفته (پنج روز در هفته) تحت مداخله اسب درمانی قرار گرفت. تغییرات پرخاشگری از طریق مقیاس خصومت و پرخاشگری کودکان: کنشی/ واکنشی( سی شارپ) در پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد برنامه تمرینی اسب درمانی تأثیر معناداری بر بهبود و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه گ روه تجرب ی نسبت به گروه کنترل (05/0p</) داشت. مداخله اسب درمانی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم فرصتی ایجاد می کند تا این افراد احساسات و عواطف خویش را از طریق درمان مناسب، به صورتی اجتماعی بروز دهند که این امر موجب کاهش پرخاشگری می شود. در نتیجه مداخلات اسب درمانی می تواند به عنوان یک شیوه موثر بر کنترل رفتار پرخاشگرانه نوجوانان مبتلا به اوتیسم مورد استفاده قرار گیرد.
۸.

ارتباط سه گانه تاریک شخصیت با بازی های آنلاین آسیب زا نوجوانان در سطح ملی: نقش میانجی انگیزه و نوع بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه بازی بازی آنلاین آسیب زا سه گانه تاریک شخصیت نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سه گانه تاریک شخصیت با بازی های آنلاین آسیب زا نوجوانان در سطح ملی با نقش میانجی انگیزه و نوع بازی انجام شد. جامعه آماری از نوجوانان رده سنی 12 الی 17 سال کشور انتخاب شد. نمونه آماری 458 نفری (290 پسر و 168 دختر) با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه بازی های آنلاین مشکل ساز، سه گانه تاریک شخصیت، انگیزه بازی و نوع بازی بود. به منظور تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و مدلیابی با رویکرد تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد انگیزه بازی آنلاین در ارتباط بین سه گانه تاریک شخصیت با بازی های آنلاین آسیب زا در نوجوانان در سطح ملی نقش میانجی دارد. همچنین شاخص برازش مدل نیز حاکی از برازش مطلوب مدل پژوهش داشت. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود با توجه به اینکه بازی های آنلاین ابزاری مهم برای گذراندن اوقات فراغت نوجوانان بشمار می رود، والدین باید به رشد ویژگی های شخصیتی و انگیزه آنان با بازی های آنلاین آسیب زا را مدنظر قرار دهند.
۹.

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه هیجان های خودگاه مرتبط با آمادگی جسمانی و بدن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روایی پایایی شرم گناه غرور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۱
اهداف: هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه هیجان های خودآگاه مرتبط با آمادگی جسمانی و بدن بود. مواد وروش ها: جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه اراک تشکیل دادند. 473 شرکت کننده مرد از دانشگاه اراک به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه هیجان های خودگاه مرتبط با آمادگی جسمانی و بدن را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، پایایی ترکیبی، میانگین واریانس استخراج شده، روایی همگرا و واگرا تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که سؤال یک به عنوان شاخصی از متغیر شرم به دلیل بار عاملی پایین حذف گردید. پس از حذف، شاخص های برازش کافی برای چهار عامل پیشنهادی اولیه وجود دارد. این یافته ها شواهدی برای روایی و پایایی 15 سؤال این ابزار فراهم کرد.
۱۰.

شخصیت و انگیزه مشارکت ورزشی: نقش واسطه ای تنظیم هیجان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهزیستی تنظیم شناختی هیجان صفات شخصیتی کارکنان مشارکت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه صفات شخصیتی و انگیزه مشارکت ورزشی با واسطه گری تنظیم هیجان در کارکنان بود. در این پژوهش مقطعی، 261 کارمند شرکت نفت (98 مرد) شرکت و پرسشنامه های پنج عاملی بزرگ شخصیت (کاستا و مکگری، 1989)، تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و کرایج، 2006) و انگیزه مشارکت ورزشی (گیل و همکاران، 1983) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که برون گرایی و گشودگی علاوه بر اثر مستقیم بر انگیزه مشارکت ورزشی به طور غیرمستقیم و از طریق نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم هیجان بر انگیزه مشارکت ورزشی اثر دارند. توافق پذیری نیز از طریق افزایش تنظیم هیجان سازگار و کاهش تنظیم هیجان ناسازگار با انگیزه مشارکت ورزشی رابطه مثبتی داشت. در نهایت، روان رنجورخویی، با انگیزه مشارکت ورزشی از طریق افزایش تنظیم هیجان ناسازگار و کاهش تنظیم هیجان سازگار رابطه منفی داشت. براساس یافته های پژوهش، ویژگی های شخصیتی نقش مهمی بر انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان و راهبردهای تنظیم هیجان نیز نقش واسطه ای دارند.
۱۱.

پیش بینی سبک زندگی سلامت محور بر اساس سخت رویی روان شناختی با نقش میانجی تکانش گری در زنان ورزش کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک زندگی سلامت محور سخت رویی تکانشگری ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۸۲
برخورداری ورزشکاران از سبک زندگی سلامت محور در افزایش موفقیت آنها اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای تکانشگری در رابطه سخت رویی روانشناختی و سبک زندگی سلامت محور در زنان ورزشکار انجام شد. مطالعه حاضر، توصیفی-همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ورزشکاران زن باشگاه های ورزشی شهر سمنان در سال 1399 بود که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 182 نفر برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سخت رویی روان شناختی کوباسا (1982)، پرسشنامه تکانشگری بارات و همکاران (1997) و پرسشنامه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت والکر و همکاران (1995) بود. برای تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار اس.پی.اس.اس و ایموس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی بین سخت رویی روان شناختی و تکانشگری با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در سطح 01/0 معنادار بود. همچنین تکانشگری در رابطه بین سخت رویی روان شناختی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دارای نقش میانجی بود (05/0 >P). بر این اساس متخصصان حوزه ورزش می توانند به استناد یافته های این مطالعه، به طراحی مداخلات لازم به منظور اصلاح سخت رویی روان شناختی و تکانشگری در افراد ورزشکار بپردازند و بدین طریق آنها را در دستیابی به یک سبک زندگی سلامت محور یاری برسانند.
۱۲.

ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسش نامه نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی روانسنجی نگرش به دوپینگ آمادگی جسمانی داروها مکمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۷۰
هدف از اجرای پژوهش حاضر تعیین ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسش نامه نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی بود. بدین منظور 190 نفر از ورزشکاران زن (76 نفر) بامیانگین سنی 53/6± 92/26 و مرد (114 نفر) بامیانگین سنی 9/6± 72/28، نیمه ماهر درشهر سمنان به شکل آنلاین به تکمیل پرسشنامه پرداختند. بعد از تکنیک ترجمه- باز ترجمه و تآیید روایی صوری پرسش نامه توسط سه متخصص، پایلوت اولیه پرسش نامه جهت رفع اشکالات جزئی انجام شد. جهت تعیین روایی سازه پرسش نامه از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، همسانی درونی پرسش نامه از ضریب الفای کرونباخ و ثبات آن از ضریب همبستگی با استفاده از آزمون- آزمون مجدد استفاد شد. نتایج در برآورد پایایی عامل های پرسش نامه نشان داد که ضریب آلفا برای کل پرسش نامه با 16 سؤال 83/0 به دست آمد و همسانی درونی سایر خرده مقیاس های پرسش نامه که شامل مقاصد، نگرش ها، هنجارهای ذهنی و باورها می شود به ترتیب برابر با 82/0، 8/0، 84/0، 82/0 و 83/0 بود که در حد مطلوب و قابل قبولی است. در بررسی پایایی زمانی، نتایج ضریب همبستگی درون طبقه ای در تمامی خرده مقیاس ها و نمره کلی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است. لذا می توان چنین اظهار داشت که نسخه فارسی پرسش نامه نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی ابزاری روا و پایا جهت ارزیابی نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی ورزشکاران محسوب می شود. همچنین تأیید نسخه فارسی پرسش نامه نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی درجامعه ایرانی نشان دهنده ویژگی های روانسنجی مطلوب ابزار علی رغم تفاوت های بین فرهنگی گوناگون می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴