مجتبی رجبی

مجتبی رجبی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

بررسی تجربۀ چشایی برندهای متفاوت ماءالشعیر در بین ورزشکاران دونده دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه بازاریابی عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی عصبی برند حس چشایی دونده سیگنال مغزی ماءالشعیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 626 تعداد دانلود : 125
باتوجه به این موضوع که انواع مختلفی از نام های تجاری ماءالشعیر در کشور ایران وجود دارد و هر کدام علاقه مندان و دوستداران مخصوص به خود را به ویژه در بین ورزشکاران دارد و همچنین، با اشاره به اینکه به طور دائم بین این نام های تجاری برای جلب توجه مشتری رقابت وجود دارد، روش های بازاریابی عصبی می تواند اطلاعات مفیدی را در این حوزه به افراد ارائه دهد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات توان امواج مغزی ورزشکاران دونده در پاسخ به انواع نام های تجاری ماءالشعیر به روش الکتروآنسفالوگرافی از دیدگاه بازاریابی عصبی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، اکتشافی است که به روش تجربی انجام شده است. در پژوهش حاضر فعالیت امواج مغزی 14 داوطلب در مناطق پیش پیشانی، پیشانی و پس سری به روش الکتروآنسفالوگرافی ضبط و تجزیه و تحلیل و سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی وابسته و تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که در میان افراد استفاده کننده از برند های جوجو و ایستک در امواج تتا، آلفا و بتا و نیز در میان افراد استفاده کننده از برند عالیس، دلستر و هی دی در امواج تتا تفاوت معناداری وجو ندارد (sig>0.05)؛ اما در میان افراد استفاده کننده از برند عالیس، دلستر و هی دی در امواج آلفا و تتا تفاوت معناداری وجود دارد (sig<0.05). به طور کلی، افزایش فعالیت موج آلفا و بتا به معنای افزایش فعّال شدن مدارهای عصبی برای توجه، حافظه کاری و یکپارچگی حسی-حرکتی است. در پژوهش حاضر ایجاد تفاوت معنادار در امواج آلفا و بتا استفاده کنندگان از برند عالیس، دلستر و هی دی نشان دهنده ترجیح بیشتر مصرف کنندگان به این برندهاست؛ بنابراین از طرفی، برندهای جوجو و آیستک برای تأثیرگذاری بیشتر بر مصرف کنندگان باید طعم و مزه را بیشتر جذاب کنند و از طرف دیگر، بهتر است که شرکت ها و تولیدکنندگان ماءالشعیر از روش های نوین برای بررسی ترجیحات مصرف کنندگان استفاده کنند تا بدین طریق طعمی به یادماندنی برای مصرف کنندگان ایجاد شود.  
۲.

Iranian EFL Learners' Narratives in a Pandemic Pedagogy: Appreciative Inquiry-Based Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: appreciative inquiry COVID 19 Narrative Inquiry online learning pandemic pedagogy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 73 تعداد دانلود : 337
There is dearth of research on disclosing the ethos of Appreciative Inquiry (AI)-based pedagogy application in language education settings (Johnson, 2014), especially amid the Covid-19 pandemic era. To disclose the ethos in AI-based pedagogy as an appropriate pandemic pedagogy, the present study attempts to uncover the Iranian EFL learners' narratives on their lived experiences of a pedagogical shift in an English language school in northern Iran when dealing with an online class during the pandemic. Embedded in 4-D ethos of AI-based pedagogy, namely Discovery, Dream, Design, and Destiny, this study utilizes data from observational field notes and interviews in shaping narratives. It was shown that the online language lesson agenda is a dynamic resource that emerges from content development and can be planned to confirm the learner's knowledge. More creative ways of learners' assessment are also yearned for to neutralize cheating possibilities. In addition, new modes of meaning in language education are envisaged to be designed. Learners position themselves as enriched multimodal text repertoires in a dynamic not static language community of practice. The c urrent study has some implications for online language practice, especially in periods of crisis such as a pandemic.
۳.

تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر بهزیستی شغلی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی تسهیل کار- خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهزیستی شغلی تسهیل کار - خانواده فرد اخلاقی مدیر اخلاقی معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 829 تعداد دانلود : 372
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر بهزیستی شغلی با نقش میانجی تسهیل کار- خانواده بود. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان تربیت بدنی شهر ساری تشکیل دادند (190=N). نمونه آماری با استفاده از نرم افزار جی پاور 118 نفر تعیین شد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها پس از تأیید روایی و پایایی از پرسش نامه های بهزیستی شغلی پارکر و هیت (2011)، رهبری اخلاقی براون، تورینو هریسون (2005) و تسهیل کار- خانواده هالبروک (2005) استفاده گردید. داده ها به کمک روش حداقل مربعات جزئی تحلیل شد. نتایج نشان داد که رهبری اخلاقی بر تسهیل کار- خانواده و بهزیستی شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سبک رهبری اخلاقی به طور غیر مستقیم و از طریق تسهیل کار- خانواده بر بهزیستی شغلی تأثیرگذار است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر به مسئولان ادارات آموزش و پرورش و مدیران مدارس توصیه می شود با بکارگیری رویکردهای جدید رهبری زمینه بهبود سطح بهزیستی معلمان، مقابله با مشکلات زندگی و حفظ تعادل زندگی خانوادگی و شغلی آنها را فراهم آورند.
۴.

تأثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر رقابت پذیری فروشگاه های ورزشی با نقش میانجی نوآوری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 439 تعداد دانلود : 194
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر رقابت پذیری فروشگاه های ورزشی با نقش میانجی نوآوری اجتماعی بود. این پژوهش به لحاظ هدفْ کاربردی و ازنظر روشْ توصیفی و از نوع پیمایشی است. ازنظر ارتباط بین متغیرها نیز از نوع همبستگی و به لحاظ زمانی مقطعی است. جامعه آماری موردمطالعه تمامی فروشنده های فروشگاه های ورزشی محله منیریه تهران در سال ۱۴۰۰ بودند. تعداد جامعه آماری بررسی شده نامعلوم بود که ازطریق نرم افزار جی پاور، ۱۲۷ نفر برآورد شد. روش نمونه گیری، غیراحتمالی دردَسترس و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود. روایی و پایایی پرسشنامه های استفاده شده، بررسی و تأیید شده است. درمجموع، ۱۲7 پاسخ دهنده به صورت بی نقص به پرسشنامه های توزیع شده پاسخ دادند. از مدل سازی معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نرم افزارهای استفاده شده برای تجزیه وتحلیل داده ها SPSS و SMART PLS بود. نتایج نشان داد نوآوری اجتماعی نقش میانجی در رابطه قابلیت های فناوری اطلاعات با رقابت پذیری فروشگاه های ورزشی دارد؛ ازاین رو، استفاده از فناوری اطلاعات و نوآوری اجتماعی توسط فروشندگان فروشگاه های ورزشی برای دست یابی به موقعیت بهتر نسبت به رقبا امری اساسی است
۵.

On The Effect of Religious Tourism on Spiritual Health and Culture(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Pilgrimage religious tourism culture spirituality

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 348 تعداد دانلود : 565
Pilgrimage can be considered as one of the oldest manifestations of religious tourism history and it is coupled with the formation of religions among human beings. On the one hand, the shrines of the religious personalities enjoy a special place in religious convergence, and on the other hand, it is considered a suitable platform for cultural and spiritual awareness among pilgrims. Nowadays, proper management of pilgrimage and recognition of the capacity to convert these centers into cultural hubs of the country, especially with the geographical distribution of their influence, is very important. Accordingly, it is necessary to describe and analyze religious propositions and pay attention to the potential facilities and talents of religious tourism. This research uses the descriptive-analytical method based on library documents to investigate the impact of pilgrimage institutions as an effective mechanism on spirituality and cultural life.
۶.

تحلیل گفتمان انتقادی کتب انگلیسی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه با رویکرد لاکلاو و موفه (مطالعه موردی: کتب انگلیسی دوره اول متوسطه پیش حرفه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش آموزان با نیازهای ویژه کتب درسی زبان انگلیسی بدن های مثالی مساوات طلبی نمایشی تحلیل گفتمان انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 446
هدف پژوهش حاضر، تحلیل گفتمان انتقادی کتاب های آموزش زبان انگلیسی مربوط به دانش آموزان با نیازهای ویژه است. مسئله اصلیِ پژوهش حاضر این است که تا چه حد در تصاویر و تمرین سازی ها و مکالمات این کتاب ها، از قرائنی استفاده می شود که مصداق عینی در زندگی هر روزه مخاطبان با نیازهای ویژه دارد. پژوهش حاضر به تحلیل محتوای کتاب های انگلیسی دوره اول متوسطه پیش حرفه ای (پایه های هفت، هشت و نه) در چارچوب رویکرد لاکلاو و موفه پرداخته است. یافته ها نشان داد که در گفتمان مسلط این کتاب ها، هیچ نشانی از بازنمایی بدن ها و سبک های زندگیِ این افراد دیده نمی شود یا به شکل مثالی و آرمانی و یا به شکل گزینشی و نمایشی از آن ها روایت شده است (مساوات طلبی نمایشی). مضامین و تصاویر این کتاب ها نتوانسته از دوقطبی سازی های گفتمان هژمونیکِ جامعه (امر عادی امر غیرعادی) فراتر رود و روابط قدرتِ جامعه عادی را بازتولید کرده اند. امر عادی یک مقوله گفتمانی است نه طبیعی. بازنمایی های گفتمانی و روابط قدرتِ حاکم بر الگوهای درسیِ این کتب به واقعیت و سبک های زندگیِ افراد با نیازهای ویژه شکل می دهند. لذا، غیبت تصاویر و چالش های افراد با نیازهای ویژه در این کتب به مثابه غیبت های آن ها از قلمروی عمومی و حذف سبک های زندگیِ متکثر ادراک می شود. یافته های مقاله حاضر می تواند در بازنگری تألیف این کتب درسی مطابق با سند برنامه درسی ملی و کمک به توانمندسازی و جامعه پذیریِ مخاطبان این کتب راهگشا باشد.
۷.

بررسی تأثیر ابعاد تفکر استراتژیک بر پیاده سازی مدل تعالی سازمان EFQM(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفکر استراتژیک مدل تعالی سازمانEFQM چشم انداز سازمانی خلاقیت تفکر سیستمی جهت گیری با ز ا ر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 426 تعداد دانلود : 155
امروزه همگام با تغییرات شگرفی که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک رخ می دهد، تحولات عمیقی نیز در روش ها و سیستم های نوین مدیریت ایجاد شده است. مدل های تعالی سازمانی، بعنوان ابزارهای قوی برای سنجش میزان موفقیت استقرار سیستم ها در سازمان های مختلف به کار گرفته می شوند. از این رو در این تحقیق سعی شده است تأثیر ابعاد تفکر استراتژیک بر مدل تعالی سازمان EFQM بررسی شود. در مدل ارایه شده اثر عناصر تفکر استراتژیک شامل تفکر سیستمی، چشم انداز و خلاقیت بر توانمندسازها و نتایج مدل EFQM مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین جهت گیری بازار نیز به عنوان بعدی از تفکر استراتژیک مطرح و اثرات آن بر توانمندسازها و نتایج مدل EFQM مطالعه شده است. این مطالعه در یک شرکت فولادسازی که مدل تعالی EFQM در حال پیاده سازی و اجرا است انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دو متغیر چشم انداز و جهت گیری بازار در پیاده سازی مدل تعالی EFQM در این سازمان تاثیر زیادی دارد یعنی با تقویت این دو موضوع از طریق اموزش و طرح های عملی می توان پیاده سازی مدل تعالی EFQM را در دو قسمت توانمندسازها و نتایج تقویت نمود. اثر تفکر سیستمی و خلاقیت بر پیاده سازی مدل تعالی EFQM در هر دو بخش توانمندسازها و نتایج در این تحقیق تایید نشده است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به مدیران در طراحی و برنامه ریزی اقدامات عملی جهت موفقیت در پیاده سازی صحیح مدل تعالی EFQM کمک کند.
۸.

بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان (مطالعة موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نهادینه سازی دانشجویان ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
تعداد بازدید : 271 تعداد دانلود : 599
هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان بود. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است که به صورت میدانی انجام شده است. به منظور دستیابی به هدف اصلی پژوهش، همة دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان جامعة آماری در نظر گرفته شدند که تعداد آنها 24078 نفر بود. بر اساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن خطای 05/0=α، 380 نفر به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامة جامی الاحمدی (1393) بود که از پنج عامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، مدیریتی، زیرساخت ها و اماکن ورزشی و انگیزاننده ها تشکیل شده است. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه را صاحبنظران تأیید کردند و همچنین متوسط پایایی درونی برای پنج عامل پرسشنامه 812/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (شامل درصد، میانگین، انحراف استاندارد و منحنی احتمال نرمال) و آمار استنباطی (شامل آزمون استودنت تک نمونه ای، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، آزمون تعقیبی بونفرونی) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان هر پنج عامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، مدیریتی، زیرساخت ها و اماکن ورزشی و انگیزاننده ها می توانند بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان مؤثر باشند. از این روی، لازم است مسئولان به این موضوعات توجه کافی داشته باشند.
۹.

مقایسة کیفیت خدمات با رضایت مندی مشتریان مرد و زن باشگاه های بدن سازی خصوصی شهرستان شاهرود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات رضایت مشتری باشگاه بدن سازی خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 14 تعداد دانلود : 134
هدف این پژوهش، مقایسة کیفیت خدمات با رضایت مندی مشتریان باشگاه های بدن سازی خصوصی شهرستان شاهرود است. جامعة آماری پژوهش، 1500 نفر از مشتریان باشگاه های بدن سازی خصوصی شهرستان شاهرود بود که 330 نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامة محقق ساخته و دارای شش خرده مقیاس بود که روایی آن توسط متخصصان این رشته بررسی شد و اعتبار آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 75/0 و 73/0 به دست آمد. بررسی یافته های پژوهش نشان داد بین میانگین رتبه ها در عامل تجهیزات فیزیکی و محیطی و عامل دسترسی به خدمات در زنان و مردان تفاوت معنیداری وجود ندارد. در سایر متغیرها یعنی رفتار کارکنان، قابلیت اطمینان کارکنان، برنامه های تمرینی و قیمت بین میانگین رتبه های زنان و مردان تفاوت معنیداری وجود دارد؛ بدین معنی که زنان نمرات بیشتری در این متغیرها گزارش کرده اند؛ در نتیجه مدیران باشگاه برای افزایش مشتریان زن باید توجه ویژه ای به چهار عامل رفتار کارکنان، قابلیت اطمینان کارکنان، برنامه های تمرینی و قیمت داشته باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان