محمدحسین علیزاده

محمدحسین علیزاده

مدرک تحصیلی: استاد بهداشت و طب ورزشی، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲ مورد.
۱.

اثر تغییر الگوی فعالیت عضلات در اکستنشن ران در حالت درازکشیده به شکم بر فاکتورهای کینماتیکی موثر بر آسیب همسترینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب همسترینگ اکستنشن ران به حالت دراز کشیده به شکم کینماتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 978 تعداد دانلود : 721
آزمون باز کردن ران به صورت دمر جهت ارزیابی کیفیت کنترل حرکتی در ناحیه لومبوپلویک استفاده می شود. به نظر می رسد تعامل عضلات در این آزمون با توجه به اینکه شباهت بسیار زیادی به الگوی راه رفتن و دویدن دارد، در آسیب همسترینگ مهم باشد. لذا هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تغییر الگوی فعالیت عضلات در اکستنشن ران به صورت دمر بر فاکتورهای کینماتیکی موثر بر آسیب همسترینگ است. تعداد 28 نفر فوتبالیست مرد در تحقیق حاضر شرکت کردند. جهت ارزیابی و تقسیم بندی آزمودنی ها از آزمون باز کردن ران به صورت دمر استفاده شد و بر اساس الگوی فعالیت به دو گروه الگوی نرمال (14 نفر) و الگوی تغییریافته (14 نفر) تقسیم بندی شدند. برای ارزیابی آزمون باز کردن ران به صورت دمر، از دستگاه الکترومایوگرافی وایرلس برند مایون مورد استفاده شد. همچنین ارزیابی کینماتیکی دویدن، بر روی تردمیل و با سرعت 20 کیلومتر بر ساعت انجام گرفت. از آنالیز دو بعدی و سه بعدی برای استخراج داده های کینماتیکی (تیلت لگن، فلکشن جانبی تنه و فلکشن تنه) استفاده شد. دامنه حرکتی در یک سیکل دویدن و میزان هر یک از متغیرها در لحظه برخورد پا با زمین مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان فلکشن جانبی تنه (002/0 p=) و فلکشن تنه (024/0 p=) در لحظه برخورد پا با زمین و دامنه حرکتی فلکشن جانبی تنه (019/0 p=)، فلکشن تنه (035/0 p=) و دامنه تیلت لگن در یک سیکل دویدن (008/0 p=)، در یک سیکل دویدن در بین گروه الگوی تغییریافته و گروه نرمال تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان که تغییر در الگوی فعالیت عضلات در آزمون اکستنشن ران به حالت دمر می تواند ریسک آسیب همسترینگ را افزایش دهد.
۲.

کینتیک ورزشکاران با بازسازی رباط صلیبی قدامی در فرود با چالش عصبی-شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عصبی-شناختی آسیب بازسازی رباط صلیبی قدامی فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 846 تعداد دانلود : 220
وظایف حرکتی عصبی-شناختی، ارتباط موثری بر هماهنگی عملکرد ورزشی و آسیب های اسکلتی عضلانی دارد. بقایای تغییرات شناختی پس از جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی موجب تغییرات بیومکانیکی زانو شده و می تواند ریسک آسیب ثانویه را افزایش می دهد. هدف مطالعه ی حاضر بررسی و مقایسه کینتیکی ورزشکاران با سابقه بازسازی رباط صلیبی قدامی و ورزشکاران بدون آسیب بود. در مطالعه ی پیش رو در مجموع 30 فوتبالیست مرد حرفه ایشامل15 ورزشکار با سابقه بازسازی رباط صلیبی قدامی بعد از بازگشت به بازی و 15 ورزشکار سالم، شرکت کردند. آزمودنی ها حداقل 5 فرود قطره ای با مداخله شناختی در تصمیم گیری نقطه فرود برروی صفحه نیرو انجام دادند. حداکثر نیروی عکس العمل زمین، زمان رسیدن به ثبات و مرکز فشار با شاخص طول مسیر در لحظه فرود محاسبه شد. برای مقایسه ی متغیرها از آزمون یو من ویتنی استفاده شد. ازنظر آماری ، تفاوت معناداری در چهار متغیر: میانگین حداکثر مسیر حرکت مرکز فشار (04/ 0 = p)، حداکثر میانگین نیروی عمودی عکس العمل زمین در بهترین فرودها (01/ 0 = p )، حداکثر میانگین نیروی عمودی عکس العمل زمین در کل فرودها (01/ 0 = p ) و حداکثر میانگین نیروی داخلی-خارجی عکس العمل زمین در بهترین فرودها (03/ 0 = p ) وجود داشت، اما در متغیر حداکثر زمان رسیدن به ثبات در همه کلاس های فرود (05/ 0 > p ) از نظر آماری معناداری مشاهده نشد. به نظر می رسد اختلال در تصمیم گیری با مداخله ی شناختی در طول مرحله پرواز، ریسک آسیب دیدگی مجدد را در افراد باسابقه بازسازی رباط صلیبی افزایش می دهد.
۳.

The effect of an 8-week corrective exercise program on the body image of women with hyper kyphosis(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Body image corrective exercise Deformity hyper Kyphosis Posture

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 991
Background: Hyper kyphosis is a common postural issue that affects many women, often leading to negative body image. Aim: The purpose of this research was to investigate the impact of an 8-week corrective exercise program on the body image of women with hyper kyphosis. Materials and Methods: The research method used in this study was quasi-experimental. The study population consisted of female students aged 18 to 26 years with hyper kyphosis at Shahid Rajaee University. Participants were randomly assigned to either the experimental group (n=20) or the control group (n=20). Hyper kyphosis was measured using a flexible ruler, while body image was assessed using the Body-esteem Scale for Adolescents and Adults. The questionnaire had a reliability coefficient of 0.83 as measured by Cronbach's alpha. After 8 weeks of corrective exercise, both the experimental and control groups completed the questionnaire again. The control group did not receive any training during this time. The data were analyzed using the mixed ANOVA method with SPSS-26 software at a significance level of 95%. Results: The results of the mixed ANOVA analysis showed that the main effect of the training group and the interaction between the group and test stages were significant in the post-test stage for the dependent variable of total body image (F=6.82, P =0.013), appearance (F=6.72, P =0.014), attitude (F=8.81, P =0.005), and kyphosis angle (F=18.91, P =0.000). However, there was no significant effect of training on weight satisfaction. Conclusion: The results of this study indicate that eight weeks of corrective exercise significantly reduced the hyper kyphosis angle ( P =0.01), resulting in an improvement in the subjects' posture and a decrease in deformity. This improvement in appearance led to an increase in satisfaction with their appearance, as demonstrated by improvements in their body image.
۴.

Physical fitness and body composition profile of young people with mild intellectual impairment: a cross-sectional study among Iranian population

کلید واژه ها: Eurofit BMI Intelligence Test intellectual disability IQ level

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 416 تعداد دانلود : 377
The current study aimed to investigate that whether young people with mild intellectual impairments (II) having various levels of IQ have different physical fitness and body composition. Moreover, this study aims to answer this question that is there any association among IQ level, Body Mass Index, and physical fitness factors? A number of 1200 students from all Tehran’s special high schools were screened, and finally, 355 of them with mean age 24.6 ± 3.0 years, height 173.5 ± 6.8 cm, weight 78.6 ± 8.5 kg, and body mass index (BMI) 23.3 ± 2.8 kg/m2 were chosen to be included in the study based on including criteria. All participants had a mild II with the IQ range of 50 to 75 based on the Wechsler Intelligence Test. Participants' physical fitness was assessed by Eurofit special battery test. Body composition evaluation measured by Body Composition Scale. The results showed that there were significant differences in most physical fitness factors between males and females, except in dynamic balance and flexibility (P ≤ 0.05). There was a significant association between IQ levels with all physical fitness factors (P ≤ 0.05) except for flexibility. Different IQ levels were associated with physical fitness factors, so that II students with low IQ had lower physical fitness than those who had higher IQ. Practitioners should consider these differences when working with II people of different gender and different level of IQ.
۵.

تاثیر هشت هفته تمرینات عملکردی بر تعادل آتش نشانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعادل تمرین عملکردی آتش نشان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 542 تعداد دانلود : 489
حفظ تعادل یکی از اساسی ترین عملکردهای سیستم عصبی-عضلانی در انجام تمامی فعالیت های ساده و پیچیده، به ویژه در مشاغل مختلف است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات عملکردی بر تعادل آتش نشانان بود. در پژوهش حاضر 30 آتش نشان به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش جای گذاری شدند. پیش و پس از هشت هفته مداخله تمرینی، از آزمون تعادل عملکردی استفاده شد که برای آتش نشانان طراحی شده است. در گروه آزمایش، تمرینات عملکردی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و به مدت 90 دقیقه در هر جلسه انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل تجزیه وتحلیل شدند. خطاهای بزرگ گروه آزمایش در پس آزمون کاهش معناداری را نشان داد و زمان اجرای آزمون تعادل عملکردی گروه آزمایش نیز به طور معناداری کاهش یافت. نتایج نشان داد تأثیر تمرینات عملکردی بر تعادل آتش نشانان مثبت است؛ بنابراین پیشنهاد می شود برای ارتقای عملکرد آتش نشانان برنامه تمرینی آن ها بر اساس مهم ترین نیازهای حرکتی مانند تعادل ایستا و پویا تدوین و اجرا شود واژگان کلیدی: تعادل ، تمرین عملکردی، آتش نشان
۶.

The relationship of functional movement screen scores with flexibility, speed and agility in 17-15- year- old male students(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Agility flexibility Functional movement screening Power speed

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 37 تعداد دانلود : 823
Background: Functional Movement Screening (FMS) is a tool to determine the individual's potential for the possibility of sports injury. Aim: The purpose of this study was to determine the relationship between functional movement screening scores with flexibility factors, speed and agility in male students in Lorestan province. Materials and Methods: 370 male volunteer students aged 15 to 17 years participated in this study. Spearman correlation coefficient was used to determine the relationship among flexibility, power, speed and agility. Results: The present study showed that there were significant relation between scoring screen for functional movement and flexibility of the left leg, long jumping, high jumping in 15- year- old students. There were significant relations between scoring screen for functional movement and flexibility, flexibility of the right leg, flexibility of the left leg, long jumping, high jumping in 16- year- old students. In addition, in the 17- year- old students, there were significant relation between scoring screen for functional movement and flexibility of left leg, flexibility of the right leg and height jumping. Conclusion: In general, there were significant relation between FMS scores and flexibility and power in three groups of students. The probable cause of this connection can be attributed to in- line lunge tests, Hurdle step, active straight-leg-raise and deep squat, which are directly related to flexibility and power. Therefore, in order to improve the FMS scores of students, it is recommended that students be flexible and able to include in their training program
۷.

مقایسه اثر تمرینات حس عمقی و تمرینات ترکیبی (حس عمقی و تصویرسازی ذهنی) بر درد، ناتوانی عملکردی و حس عمقی کمر در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

کلید واژه ها: حس عمقی تصویرسازی ذهنی کمردرد مزمن غیر اختصاصی ناتوانی عملکردی درد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 92 تعداد دانلود : 182
هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر تمرینات حس عمقی و تمرینات ترکیبی (حس عمقی + تصویرسازی ذهنی) بر درد، ناتوانی عملکردی و حس عمقی کمر در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود. جامعه آماری، زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی ۳۰ تا ۵۰ سال شهر تهران بودند. که به طور تصادفی به سه گروه تمرینات حس عمقی، تمرینات ترکیبی (حس عمقی و تصویرسازی ذهنی)، و گروه کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه تمرینی به مدت شش هفته تمرینات را انجام دادند و گروه گنترل هیچ تمرینی در این مدت انجام ندادند. کمردرد، ناتوانی عملکرد و حس عمقی کمر آزمودنی ها در پیش آزمون و پس آزمون(پس از شش هفته) اندازه گیری شد. جهت اندازه گیری کمردرد، ناتوانی عملکردی و حس عمقی کمر به ترتیب از مقیاس بصری شدت درد ( VAS)، پرسشنامه شاخص ناتوانی اسوستری و بازسازی زاویه ی ۳۰ درجه فلکشن کمر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که تمرینات حسی عمقی و نیز تمرینات ترکیبی بر کمردرد و ناتوانی عملکرد و حس عمقی کمر زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی تاثیر معنی داری دارد و موجب کاهش آنها می گردد (۰/۰۵>P). اما بین تاثیر آنها بر کمردرد و ناتوانی عملکرد تفاوت معنی داری وجود ندارد (۰/۰۵<P). نتایج پژوهش حاضر بیان داشت که، تمرینات ترکیبی (تمرین فعال با تصویرسازی ذهنی) در مقایسه با تمرینات فعال، بر درد و ناتوانی عملکردی و حس عمقی کمر اثرگذاری یکسان دارند.
۸.

همه گیر شناسی آسیب های ورزشی کراس فیت در باشگاه های تهران: مطالعه گذشته نگر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همه گیرشناسی آسیب مکانیسم کراس فیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 415 تعداد دانلود : 94
هدف پژوهش بررسی همه گیرشناسی آسیب های ورزش کراس فیت در باشگاه های تهران بود. این تحقیق توصیفی و از نوع گذشته نگر بود. مردان و زنان شرکت کننده در تمرینات کراس فیت باشگاه های تهران مورد بررسی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 18 و از آزمون خیدو (X2) در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد میزان بروز آسیب در 1000 ساعت تمرین در مردان و زنان به ترتیب برابر 421/4 و 336/5 آسیب و شایع ترین نواحی آسیب دیده در مردان و زنان شانه و زانو بود. در مردان 22٪ و در زنان 7/29٪ آسیب ها از نوع پارگی عضلانی بود. با توجه به یافته ها که بیان کننده شیوع بالای آسیب در کراس فیت است، به کادر پزشکی تیم ها، مربیان و ورزشکاران این رشته توصیه می شود تا با در نظر گرفتن عوامل خطرزای بالقوه مرتبط با بروز آسیب، اقدامات لازم را جهت پیش گیری از آن ها انجام دهند.
۹.

مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات دوقلو داخلی و خارجی در ورزشکاران با و بدون سابقه پارگی رباط صلیبی قدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رباط صلیبی قدامی مفصل زانو عضله دوقلو فعالیت واکنشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 847
عضله دوقلو یکی از عضلات اصلی مفصل زانو است اما تغییرات آن بعد از آسیب ACL کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه فعالیت عضلات دوقلو داخلی و خارجی در ورزشکاران با و بدون سابقه پارگی رباط صلیبی قدامی حین حرکت افت-فرود بوده است. نمونه پژوهش حاضر شامل 15 نفر با عمل بازسازی ACL ، 15 نفر با پارگی ACL بدون عمل بازسازی و 15 نفر به عنوان گروه کنترل بودند. فعالیت واکنشی عضله دوقلو خارجی در آزمودنی های گروه آسیب دیده به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود. با توجه به اینکه عضله ی دوقلو آنتاگونیست ACL بوده و فعالیت آن می تواند باعث افزایش استرین به ACL شود بنابراین به نظر می رسد کمتر بودن فعالیت عضله دوقلو خارجی در افراد آسیب دیده نسبت به افراد سالم، یک مکانیسم جبرانی است تا از طریق آن استرین وارد بر ACL را کاهش دهند.
۱۰.

مقایسه الگوی حرکتی اندام تحتانی بازیکنان فوتبال نخبه سالم و آسیب دیده پس از عمل جراحی بازسازی ACL هنگام اجرای ضربه کاشته شوت فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضربه کاشته شوت فوتبال آنالیز حرکت الگوی حرکتی جراحی بازسازی .ACL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 306 تعداد دانلود : 714
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی الگوی حرکتی اندام تحتانی در ضربه شوت کاشته فوتبال بود. شرکت کنندگان در این پژوهش 24 بازیکن نخبه فوتبال بودند که همگی آن ها برتری پای راست داشتند و در شش ماه گذشته هیچ گونه آسیب و جراحت جدی نداشتند. 12 نفر از آن ها سالم بودند (سن: 2/1 ± 87/25 سال وقد: 6/4 ± 7/180 سانتی متر) و 12 نفر دیگر (سن: 39/1 ± 25/25 سال و قد: 0/5 ± 37/181 سانتی متر)بازیکنانی بودند که حداقل دو سال از عمل جراحی بازسازی لیگامان صلیبی قدامی (ACL) آن ها می گذشت. پس از 10 دقیقه گرم کردن و اجرای پنج ضربه شوت کاشته، 15 نشانگر منعکس کننده نور کروی شکل به قطر 14 میلی متر روی نقاط مشخص شده آناتومیکی در اندام تحتانی نصب شدند. آزمودنی ها ضربه کاشته شوت فوتبال را سه دفعه انجام دادند. برای اجرای هر ضربه آزمودنی سه قدم از توپ فاصله می گرفت و آن گاه با زاویه 30 درجه به توپ نزدیک می شد و به منطقه مشخص شده به ابعاد 5/1 × 5/1 متر که به فاصله پنج متری از توپ و فاصله نیم متری از سطح زمین قرار داشت، ضربه خود را روانه می کرد. ضربه ها با استفاده از سیستم آنالیز حرکتیبا پنج دوربین دیجیتال (viconvcam460) با فرکانس 200 هرتز ثبت شدند. و زوایا و دامنه حرکتی مفاصل ران، زانو و مچ پا و همچنین سرعت زاویه ای ساق پا و ران با استفاده از نرم افزارهای تحلیل حرکت وایکون و اکسل 2007 و با استفاده از روش دینامیک معکوس در محیط نرم افزار متلب محاسبه شدند. تحلیل داده ها در نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 18 با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و بین گروهی (مانوا) در سطح معناداری 05/0 انجام شد. نتایج پژوهش تفاوت معناداری را در زاویه هایپراکستنشن ران و نیز زوایای زانو و مچ پا نشان داد (P < 0.05)، ام ا در دام نه حرکتی ران و زاویه ران هنگام تماس پای ضربه زننده با توپ تفاوت معناداری مشاهده نشد (P > 0.05). هم چنین، تفاوت معناداری در س رعت زاوی ه ای ران ب ین دو گ روه م شاهده نشد (P = 0.63)؛ این درحالی است که ب رای س رعت زاوی ه ای س اق پا در دو گ روه تفاوت معناداری به دست آمد (P = 0.000). با توجه به تغییر پارامترهای حرکتی که موجب تغییر معنادار اندازه زوایای دو گروه شده است، می توان نتیجه گرفت بازسازی آسیب ACLمکانیسم کنترلی و برنامه حرکتی ضربه شوت کاشته را تغییر می دهد و بیشترین تأثیر را بر حرکت مچ و زانو و کمترین تأثیر را بر حرکت ران دارد؛ بنابراین، توصیه می شود مربیان و دست اندرکاران تیم های ورزشی به این موارد توجه کنند.
۱۱.

راهکارهای حفظ تعادل در ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا، کوپر و ورزشکاران سالم حین ایستادن تک پا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت الکترومیوگرافی بی ثباتی مزمن مچ پا کوپر ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 649 تعداد دانلود : 939
اسپرین مچ پا یکی از شایع ترین آسیب های اندام تحتانی است. بیشتر از 70 درصد افراد که دچار اسپرین مچ پا شده اند، به بی ثباتی مزمن مچ پا مبتلا می شوند. با وجود این، بعضی از افراد با این آسیب به خوبی سازگار می شوند ( افراد گروه کوپر) و بی ثباتی مزمن مچ پا را تجربه نمی کنند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان فعالیت الکترومیوگرافی عضلات درگیر در راهکار های حفظ تعادل حین ایستادن تک پا بین ورزشکاران با بی ثباتی مزمن مچ پا، کوپر و سالم است. 13 ورزشکار مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا ، 10 ورزشکار کوپر و 11 ورزشکار سالم در این تحقیق مشارکت داشتند. هر شرکت کننده به مدت 20 ثانیه تعادل تک پای خود را روی سطوح 3 و 12 دستگاه تعادلی بایودکس حفظ می کرد و فعالیت الکتریکی عضلات با دستگاه الکترومیوگرافی در این مدت ثبت می شد . نتایج نشان داد که فعالیت افراد با بی ثباتی مزمن مچ پا در مقایسه با افراد سالم در عضلات دوقلو داخلی و راست رانی (0/05 p≤ )، در مقایسه با گروه کوپر کاهش یافت که فعالیت عضلات درشت نی قدامی، دوقلو داخلی و راست شکمی (0/05 p≤ ) آنها کاهش یافته بود. افراد با بی ثباتی مزمن مچ پا کاهش فعالیت عضلات ناحیه دیستال و پروگزیمال را در طول ایستادن تک پا نشان دادند و نمی توان با قطعیت بیان کرد که کدام راهکار در این افراد بیشتر در حفظ تعادل در حالت ایستادن تک پا نقش دارد.
۱۲.

تأثیرخستگی بر پارامترهای مکانی و زمانی راه رفتن درافراد با کف پای صاف منعطف و طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خستگی راه رفتن کف پای صاف پارامتر مکانی پارامتر زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 426 تعداد دانلود : 632
پژوهش حاضر به بررسی تأثیرخستگی بر پارامترهای مکانی و زمانی راه رفتن درافراد با کف پای صاف منعطف و طبیعی پرداخت. در این پژوهش نیمه تجربی از بین دانش آموزان پسر 15تا18ساله شهر تهران، 10 نفر دارای ناهنجاری کف پای صاف و 10 نفر سالم به عنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت کردند. از تردمیل آنالیز گیت برای اندازه گیری پارامترهای راه رفتن استفاده شد. برای مقایسه درون گروهی و بین گروهی تأثیرخستگی بر پارامترهای مکانی و زمانی راه رفتن افراد دارای کف پای طبیعی و صاف از آزمون های تحلیل واریانس اندازه های تکراری و تی همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری در پس آزمون بین گروه ها در متغیر حمایت یگانه وجود داشت. اما اختلاف معناداری در متغیرهای زمان گام، زمان قدم، حمایت دوگانه، طول گام، طول قدم و عرض قدم وجود نداشت. همیچنین خستگی تاثیر معناداری بر متغیرهای زمان گام، زمان قدم، حمایت دوگانه، طول گام، طول قدم و عرض قدم داشت.
۱۳.

Comparing the Musculoskeletal Disorders of the Neck Between the Teachers of Physical Education and Other Majors in High Schools of Tehran City, Ira(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Musculoskeletal Disorders physical education teacher Teachers of other subjects High school

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 236 تعداد دانلود : 985
Introduction: Musculoskeletal Disorders (MDs) largely contribute to occupational diseases in the workplace. Prevention from these disorders requires their evaluation in different occupations. This study aimed to compare the MDs of the neck between the teachers of Physical Education (PE) and those of the other majors in the high schools of Tehran City, Iran. Methods: The study sample included 180 teachers of mathematics, PE, and the religion and lifestyle in the high schools of Tehran (with the Mean±SD age of 42.11±6.65 years, and the Mean±SD weight of 72.28±12.98 kg). The participants were selected from 19 districts of the Tehran Departments of Education using multistage cluster sampling. The standard Nordic questionnaire was administered to investigate MDs among the teachers. The obtained data were analyzed with the Chi-square test to compare the MDs of the neck between the three groups of teachers. Results: A significant relationship was observed between the neck problems of the female (P=0.016) and male (P=0.017) PE teachers and the other teachers. Moreover, the neck problems were associated with the teaching experience (P=0.024) and teaching major (P=0.004). Conclusion: Based on the results, it seems that regular exercise can reduce the developing risk of MDs in the neck. Thus, this study recommends the performance of regular exercise and the correction of job-related postures to all teachers.
۱۴.

همه گیرشناسی آسیب های ورزشی و افتادن دانش آموزان دختر و پسر ایرانی (با تأکید بر رشته، نقش معلم تربیت بدنی، سن، ظرفیت کلاس، سابقه ورزشی و ساعات زنگ ورزش)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب نقش معلم تربیت بدنی ظرفیت کلاس سن دانش آموز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 558 تعداد دانلود : 508
 پژوهش حاضر با هدف بررسی همهگیرشناسی آسیبهای ورزشی دانشآموزان ایران انجام شده است. در این پژوهش 6300 دانشآموز دختر وپسر 12-16 سال درحالتحصیل در مقطع راهنمایی، از شهرهای تهران، کرج، یزد، خرمآباد، ساری، شهرکرد، بندرعباس، مشهد و تبریز شرکت کردند. آنها بهمدت یک سال تحصیلی بررسی شدند و آسیبهایشان با استفاده از فرم جمعآوری اطالعات و به شیوه آیندهنگر ثبت شد. برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و از جدول متقاطع برای مقایسه متغیر ها با توجه به جنسیت استفاده شد. بیشتر آسیب دانشآموزان پسر در 14 سالگی )3/56 درصد( و دختران در 13 سالگی )4/32 درصد( بود. یافتهها نشان داد که 457 نفر از دانشآموزان )42/10 درصد( دچار آسیب شدند که از این میان بیشترین میزان آسیب در دانشآموزان دختر )4/62 درصد( در خارج از زنگ ورزش )4/35 درصد( و درزمان حضورنداشتنمعلم ورزش )67 درصد(روی دادهبود، اما در دانشآموزان پسر، 4/45 درصد از آسیبها در زنگ ورزش و در حضور معلم ورزش )6/61 درصد( اتفاق اتفاده بود. دختران در کالسهای با جمعیت باالتر در خطر آسیبدیدگی بیشتر بودند )49 درصد(؛ حالآنکه پسران در کالسهای با جمعیت کمتر آسیب بیشتر داشتند )6/39 درصد(. از میان رشتههای گوناگون ورزشی، بیشترین میزان آسیب در پسران در رشتههای فوتبال )69 درصد( وفوتسال )6/11 درصد( و در دختران در رشتههای والیبال )2/17 درصد( و هندبال )7/4 درصد( بود. بیشتر آسیبها در کالسهایی با جمعیت زیاد روی داده بود. دانشآموزان آسیبدیده هیچگونه سابقه فعالیت ورزشی نداشتند و با سابقه کمتر آسیبهای بیشتری داشتند. بیشتر آسیبهای پسران در زنگ ورزش و در دختران در هنگام فعالیتی غیر از ورزشکردن روی داده بود. بهنظر میرسد با تمرکز بر حضور معلمان ورزش در ساعات ورزش و رشتههای ورزشی موردعالقه آنان و افزایش زمان فعالیت به شکل برنامههای مناسب پیشگیری، در زمان فعالیت و غیرورزش بههمراه کنترل جمیت کالسها بتوان از آسیب دانشآموزان پیشگیری کرد. اجرای راهبردی جامع و مناسب شامل بهکارگیری فعالیتهای ورزشی مناسب برای هر گروه سنی، تعیین و کنترل خطرهای احتمالی فعالیتهای ورزشی برای پیشگیری از آسیب بسیار مهم است.
۱۵.

Comparing Biomechanical Risk Factors of Anterior Cruciate Ligament Injury of Elite Female Soccer Players During the Shearing Maneuver and Header on the Natural Grass and Artificial Turf(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: anterior cruciate ligament Artificial Turf Biomechanics cutting maneuver Heading

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 437
Introduction: Nowadays, the use of artificial turf fields has become widespread. Given the high prevalence of noncontact injuries among female soccer players and high contribution of the Anterior Cruciate Ligament (ACL) injury, this research was conducted to compare biomechanical risk factors in the incidence of ACL injury for elite female soccer players during shearing maneuver and header on the natural grass and artificial turf fields. Methods: Sixteen players were selected from U-14 women’s national team by the convenience sampling method and started to perform the skills. Knee joint information was calculated by a 3D imaging system and a force plate. Statistical differences were reported using the dependent t-test at a significant level of 0.05. Results: The findings showed that the biomechanical behavior of the lower extremity while performing soccer skills on the natural grass was affected differently from that on the artificial turf. Results also demonstrated that the torque applied to the knee joint on the natural grass was higher than that on the artificial turf (P=0.039). Angular velocity on the artificial turf was also higher than that on the natural grass (P=0.006). Conclusion: The higher knee joint torque and the lower angular velocity on natural grass may result in a higher risk of ACL injury on the natural grass than on the artificial turf. Therefore, the use of prevention programs for ACL injury is crucial to minimize the incidence of lower extremity injuries.
۱۶.

Relationship Between the History of Injury and Functional Movement Screening Scores in Iran National Team Wrestlers(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: National team wrestlers previous injury functional movement screen test Cut-off point risk factors

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 106 تعداد دانلود : 925
Introduction: Wrestling is one of the most popular Olympic sports in Iran. Therefore, preseason screening and the prevention of sports injuries are very important. This study aimed to investigate the relationship between the history of injury and Functional Movement Screen (FMS) scores of the national team wrestlers and determine the cut-off point. Methods: The statistical sample included 136 national team wrestlers. The obtained data were analyzed using the Pearson correlation coefficient, t-test, ROC curve, and contingency table. Results: The results showed that FMS scores were higher in the wrestlers without previous injury compared to the injured ones. The t-test results demonstrated no significant difference between deep squat, straight and active leg raise, trunk stability push-up, and rotatory stability. According to the results, there is a poor negative, but statistically significant, the relationship between the number of previous injuries and FMS scores. Based on the ROC curve for FMS, the cut-off point of 16.5 was reported with the sensitivity and specificity values of 0.587 and 0.658, respectively. Conclusion: The results indicated that FMS can be used for fast and accurate control of injury probability in wrestling athletes. Therefore, besides the medical tests, FMS tests should be employed by wrestling coaches as a valid tool for injury prevention and the identification of athletes prone to injury.
۱۷.

رابطه پیش بین قدرت و دامنه حرکتی چرخش مفصل شانه با اختلال حرکت کتف در ورزشکاران زن با الگوی پرتاب از بالای سر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دامنه حرکتی قدرت مفصل گلنوهومرال اختلال حرکت کتف ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 401 تعداد دانلود : 695
با توجه به نقش مهمی که کتف در حرکات مفصل شانه بر عهده دارد، موقعیت قرارگیری آن روی قفسه سینه می تواند بر عملکرد این مفصل اثرگذار باشد؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه پیش بین قدرت و دامنه حرکتی چرخش مفصل شانه با اختلال حرکت کتف در ورزشکاران زن با الگوی پرتاب از بالای سر است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی-همبستگی است که روی 60 نفر از بازیکنان زن والیبال، هندبال، بسکتبال و بدمینتون انجام شد. اختلال حرکت کتف از طریق آزمون لغزش جانبی کتف، اندازه گیری شد. برای اندازه گیری دامنه حرکتی و قدرت چرخش مفصل شانه به ترتیب از گونیامتر و قدرت سنج دستی استفاده گردید . داده ها با آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه آنالیز شدند. ضرایب همبستگی میان دامنه حرکتی چرخش داخلی شانه (0/734- r = ؛ 0/000 P= )، دامنه حرکتی چرخش خارجی شانه (0/693 r = ؛ 0/001 P= )، قدرت چرخش داخلی شانه (0/674 r= ؛ 0/005 P= ) و قدرت چرخش خارجی شانه (0/719- r = ؛ 0/001 P= ) با اختلال حرکت کتف معنی دار بود. تحلیل مدل پژوهش نشان داد که حدود یک سوم (30/1 درصد) از کل تغییرات در اختلال حرکت کتف، وابسته به متغیرهای مستقل ذکرشده در این مدل رگرسیونی می باشد؛ بنابراین، باید به غربالگری ورزشکاران با الگوی پرتاب از بالای سر، جهت تشخیص اختلال حرکت کتف و شرکت در تمرینات اصلاحی با هدف افزایش دامنه حرکتی چرخش داخلی شانه و قدرت عضلات چرخش دهنده خارجی شانه توجه کرد.
۱۸.

مقایسه میزان فعالیت فیدفورواردی منتخبی از عضلات مچ پا در دختران فعال دانشگاهی در معرض خطر آسیب اسپرین مچ پا با دختران سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسپرین مچ پا الکترومیوگرافی دختران فعال عضلات مچ پا فعالیت فیدفورواردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 30 تعداد دانلود : 391
 شیوع قابل توجه اسپرین مچ پا،کناره گیری زودهنگام از ورزش و ناتوانی ناشی از این آسیب، توجه محققان را به انجام پژوهش هایی در جهت شناسایی و کنترل عوامل اثرگذار در ابتلا به این آسیب جلب کرده است. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه میزان فعالیت فیدفورواردی منتخبی از عضلات مچ پا در دختران فعال دانشگاهی در معرض خطرآسیب اسپرین مچ پا با دختران سالم بود. بدین منظور، 32 دانشجوی دختر فعال رشته تربیت بدنی، بدون سابقه ی اسپرین مچ پا، به صورت هدفمند و بر اساس نمرات تعادل پویای ناشی از اجرای آزمون Y، به دو گروه 16 نفری، شامل گروه در معرض خطر اسپرین مچ پا (با تعادل کمتر) و گروه سالم، تقسیم شدند. فعالیت فیدفورواردی عضلات، توسط دستگاه الکترومیوگرافی در تکلیف پرش- فرود ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری، بررسی و 05/0≥p در نظر گرفته شد. درگروه در معرض خطر اسپرین مچ پا (تعادل کمتر)، میزان فعالیت فیدفورواردی کمتری در عضلات پرونئوس لانگوس و سولئوس نسبت به گروه کنترل، مشاهده شد (05/0p˂). احتمالا فعالیت کمتر این عضلات در افراد با تعادل کمتر، ثبات مچ پا را به خطر انداخته و آنها را در معرض خطر اسپرین مچ پا قرار می دهد.
۱۹.

تأثیر شش هفته تمرین ثبات مرکزی بر بیومکانیک پرش- فرود تک پا در کودکان فعال 10 تا 12 سال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرین ثبات مرکزی تکلیف پرش - فرود تک پا بیومکانیک کودکان فعال نابالغ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 168
کودکی دوره مهمی برای مداخله درراستای پیشگیری از آسیب ورزشی است. یکی از تمرین های پیشنهادی، تمرین ثبات مرکزی است؛ براین اساس، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیر شش هفته تمرین ثبات مرکزی بر بیومکانیک پرش- فرود تک پا در کودکان فعال 10 تا 12 سال بود. برای انجام پژوهش، 27 کودک فعال نابالغ 10 تا 12 سال که عضو باشگاه های شهر تهران بودند، به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. نتایج نشان داد که متغیرهای کینتیکی شامل نرخ بار و حداکثر نیروی عمودی عکس العمل زمین در بازیکنان گروه مداخله تغییری معنادار داشتند؛ اما در زاویه مچ پا در صفحه ساجیتال و فرونتال تغییری معنادار مشاهده نشد. با توجه به نتایج پژوهش، به نظر می رسد که تمرین های ثبات مرکزی تأثیر مثبتی بر برخی از عوامل خطرزای بیومکانیکی پرش- فرود کودکان نابالغ دارند و می توانند در پیشگیری از آسیب های این ورزشکاران مؤثر باشند.
۲۰.

روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه مشکلات سلامت مرکز تحقیقات آسیب های ورزشی اسلو (OSTRC)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب ورزشی پایایی پرسشنامه مشکلات سلامت روایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 970 تعداد دانلود : 715
پرسشنامه مشکلات سلامتOSTRC تاکنون به زبان های نروژی، دانمارکی و سوئدی ترجمه شده است و با توجه به نبود پرسشنامه ای مشابه در ایران و ضرورت استفاده از ابزارهای نوین و معتبر در حیطه همه گیرشناسی ورزشی، بومی سازی و بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی این پرسشنامه به عنوان هدف این تحقیق در نظر گرفته شد. با استفاده از روش ترجمه-بازترجمه، اصلاحات لازم انجام و فرم نهایی پرسشنامه تهیه شد. به منظور تعیین روایی محتوا، از دو روش CVI و CVR، برای تعیین میزان پایایی، از آزمون همسانی درونی (آلفا کرونباخ)، به منظور ارزیابی پایایی آزمون-آزمون مجدد استفاده شد. برای بررسی پایایی سؤال های دیگر تحقیق از آزمون ناپارامتریک ضریب توافق کاپا استفاده شد. نتایج CVI حاکی از آن بود که تمامی سؤالات دارای نمره CVI بالاتر از 79/0 (در مقیاس ارتباط 92/0، وضوح 98/0؛ سادگی 99/0 و ابهام 94/0) بودند. شایان ذکر است متوسط شاخص روایی محتوا (S-CVI/Ave) پرسشنامه 95/0 بود (1-85/0). آنالیز آماری نشان داد که همسانی درونی 4 سؤال ابتدایی پرسشنامه دارای آلفای کرونباخ برابر با 89/0 است. ضریب توافق کاپا (001/0P=) نیز 71/0 تا 81/0 به دست آمد. در نهایت با توجه به یافته های تحقیق حاضر، پرسشنامه مشکلات سلامت مرکز تحقیقات آسیب های ورزشی اسلو نشان از ظهور روشی جدید در ثبت انواع مشکلات سلامت در ورزش دارد، به طوری که این روش در پایش و ثبت آسیب های حاد، آسیب های مزمن و همچنین بیماری در جمعیت ورزشکار پایا و معتبر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان