شهناز روزبهانی

شهناز روزبهانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای موفق واحد عمومی درس تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی عمومی مدل کارآمدی راهبردها پیامدهای موثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 634 تعداد دانلود : 564
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای موفق واحد عمومی درس تربیت بدنی اجرا شد. روش تحقیق به صورت کیفی و با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های عمیق و باز استفاده شد. آماری پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران ورزش و تربیت بدنی دانشگاه ها، مدیران ارشد تربیت بدنی وزارت علوم و روسای دانشکده های تربیت بدنی، اساتید درس تربیت بدنی و هم چنین اعضای هیئت علمی که مقالات و تحقیقاتی در خصوص موضوع تحقیق داشته اند، بود. تعداد 18 نفر برای انجام مصاحبه با بهره گیری از تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده گردید. برای تضمین معتبر بودن، یافته های این مطالعه به اساتید ارائه شد تا نظرات خود درباره هماهنگی یافته ها با تجربیات خود را به محققان ابراز نمایند. همچنین تعمق مشارکتی بیشتری توسط گروه پژوهش در مراحل مختلف مطالعه، پیرامون مضمون های شناسایی شده انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه، شاخص های مؤثر بر اجرای موفق واحد عمومی درس تربیت بدنی، شامل عوامل علی (آموزش فعال)، چالش ها (چالش های آموزشی، زیرساخت)، بسترها (تفکر مدیریتی)، راهبردها (ساختارمندی، بهسازی)، پیامدها (سلامت، رضایت از زندگی) بود. از این رو، پیشنهاد می شود در خصوص کارآمدی الگوی اجرای واحد تربیت بدنی با استفاده از راهبردهای رهبری، ساختارمندی و بهسازی، چالش های موجود را مرتفع ساخت تا از این طریق سلامت و رضایت از زندگی را برای دانشجویان به وجود آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان