آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۷

چکیده

نتایج پژوهش های قبلی راجع به عوامل تأثیرگذار بر عدم شفافیت اطلاعات و به موقع بودن گزارشگری مالی محدود و مبهم هستند. علاوه بر این، از توانایی به عنوان یکی از مؤلفه های یاد می شود که بسیار مورد بحث بوده و بر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی شرکت ها تأثیر بسزایی دارد. لذا، هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر عدم شفافیت اطلاعات و به موقع بودن گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای نمونه گیری در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک استفاده شده که طبق این روش، 143 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. داده های پژوهش حاضر از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده هست. نتایج نشان می دهد که توانایی مدیریت بر عدم شفافیت اطلاعات تأثیر معناداری ندارد ولی توانایی مدیریت بر گزارشگری مالی به موقع تأثیری مثبت و معنادار دارد؛ به عبارت دیگر می توان این گونه تفسیر کرد که با استفاده از مدیران توانمند می توان از تأخیر به وجود آمده در گزارشگری جلوگیری نمود و از این مؤلفه برای کاهش تأخیر در گزارشگری مالی استفاده نمود.

Investigating the impact of management ability on the lack of transparency of information and the timeliness of financial reporting in companies admitted to the Tehran Stock Exchange

The results of previous researches about the factors affecting the lack of transparency of information and the timeliness of financial reporting are limited and vague. In addition, ability is mentioned as one of the components that has been discussed a lot and has a significant impact on the internal and external factors of companies. Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of management ability on the lack of transparency of information and the timeliness of financial reporting in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. For sampling in this research, the systematic elimination method was used, and according to this method, 143 companies were selected as the research sample. The data of the current research was collected from Rahvard Navin software. The results show that the ability of management does not have a significant effect on the lack of transparency of information, but the ability of management has a positive and significant effect on timely financial reporting; In other words, it can be interpreted in this way that by using capable managers, the delay in reporting can be prevented and this component can be used to reduce the delay in financial reporting.

تبلیغات