کلید واژه ها: مرکز اسناد مدیریت اسناد نگهداری اسناد

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۳ - ۲۶
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۷۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۷۶

چکیده

با توجه به اهمیت نگهداری اسناد، نویسنده در نوشتار حاضر تلاش کرده است به اختصار خواننده را با مرکز اسناد و وظایف آن، مدیریت اسناد و اهمیت آن، وظایف سازمان های آرشیوی در مدیریت اسناد، ویژگی های اسناد آرشیوی و نیز نارسای یهای نظام مدیریت اسنادی آشنا سازد

تبلیغات