رسانه

جایگاه ارتباطات در برنامه های توسعه ایران: بررسی اجمالی عملکرد کمی و کیفی بخش های ارتباطی برنامه های توسعه

نویسندگان: عباس قنبری
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۰۳
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۷