مطالعات روانشناختی

مطالعات روانشناختی

مطالعات روانشناختی 1384 شماره 2 و 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی اضطراب کامپیوتر و رابطه ی آن با ویژگی های فردی در دانش جویان دانشگاه های اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی تأثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: هوش هیجانی روابط اجتماعی مشکلات بین شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 951 تعداد دانلود : 211
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی در یک نمونه ی دانش جویی است. سی صد داوطلب (150 دختر و 150 پسر) از دانش جویان رشته های مختلف دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد به پرسش های هوش هیجانی و مشکلات بین شخصی پاسخ دهند. برای تحلیل داده های پژوهش، شاخص ها و روش های آماری، مانند فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون t، ضریب هم بسته گی، و تحلیل رگرسیون به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد که بین هوش هیجانی و مشکلات بین شخصی دانش جویان هم بسته گی منفی معنادار وجود دارد. هوش هیجانی، هم چنین با زمینه های مختلف مشکلات بین شخصی دانش جویان، هم چون قاطعیت، مردم آمیزی، صمیمیت، و مسئولیت پذیری، هم بسته گی منفی معنادار دارد. هوش هیجانی، با تقویت سلامت روانی، توان هم دلی با دیگران، سازش اجتماعی، بهزیستی هیجانی، و رضایت از زنده گی، مشکلات بین شخصی را کاهش می دهد و زمینه ی بهبود روابط اجتماعی را فراهم می سازد. هوش هیجانی، هم چنین از راه ویژگی های ادراک هیجانی، آسان سازی هیجانی، شناخت هیجانی، و مدیریت هیجان ها، و با سازوکارهای پیش بینی، افزایش توان کنترل، و تقویت راهبردهای رویارویی کارآمد، به فرد کمک می کند تا کیفیت روابط اجتماعی را بهتر سازد.
۳.

بررسی رابطه میان سبک های هویت، ابزار وجود، و سبک های مقابله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت ابراز وجود مهارت های مقابله با فشار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی رشد و تحول دوره نوجوانی
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی سلامت
تعداد بازدید : 352 تعداد دانلود : 854
"این پژوهش، رابطه ی بین سبک های هویت، ابراز وجود، و سبک های مقابله با فشار روانی را بررسی می کند. بدین رو، از میان دانش آموزان دختر رشته ی تجربی که در سال تحصیلی 83-82 در مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران مشغول به تحصیل بودند 327 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه یی، به عنوان گروه آزمون انتخاب شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش (سبک هویت، ابراز وجود، و سبک مقابله با فشار روانی) پرسش نامه های سبک هویت برزنسکی( 1991)، ابراز وجود گمبریل و ریکی (1975)، و سبک مقابله اندلر و پارکر (1990) به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد که: 1- دانش آموزان دارای سبک هویت داده ئی و هنجاری، بیش تر با سبک مقابله ئی مسئله مدار، و دانش آموزان دارای سبک هویت سردرگم/پرهیزی، بیش تر با سبک مقابله ئی پرهیزی با فشار روانی برخورد می کنند. 2- سبک هویت داده ئی، با ابراز وجود بنیادی و ابراز وجود مقابله ئی، به ترتیب 0.25 و 0.11 هم بسته گی مثبت و معنادار دارد. 3- سبک هویت سردرگم/ پرهیزی، با ابراز وجود بنیادی به میزان -15/0هم بسته گی منفی معنادار دارد. 4- سبک هویت سردرگم/ پرهیزی، هم بسته گی معنادار با ابراز وجود مقابله ئی ندارد. 5- سبک هویت هنجاری، رابطه ئی معنادار با ابراز وجود ندارد."
۴.

تحول توانایی های راهبردی حساب در کودکان ایرانی: تأثیر شرایط اقتصادی - اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش آموز اجتماعی شرایط اقتصادی توانایی راه بردری راه بردهای حل مسئله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 318 تعداد دانلود : 86
تفاوت پیش رفت تحصیلی کودکان در شرایط اقتصادی – اجتماعی مختلف ثابت شده است. در این پژوهش، تاثیر شرایط اقتصادی – اجتماعی بر تحول توانایی راه بردی کودکان بررسی شده است. نمونه ی پژوهش، 192 دانش آموز پسر و دختر پایه های تحصیلی اول تا سوم ابتدایی در دو منطقه ی آموزشی شمال و جنوب شهر تهران بود که به تصادف گزیده و بر پایه ی یک طرح تحقیق مقطعی با «آزمون تفاوت های فردی در انتخاب های راه برد جمع» ارزیابی شدند. نتایج تحلیلی، با تایید انگاره های اساسی مدل انتخاب راه برد سازش یافته نشان داد که الگوی انتخاب راه برد در دانش آموزان با شرایط اقتصادی – اجتماعی مختلف با یک دیگر تفاوت ندارد و کودکان طبقه ی برخوردار و نابرخوردار برای حل مسئله ها راه بردهایی همانند به کار می بندند. یافته ها هم چنین آشکار ساخت که میزان درستی پاسخ های بازیابی شده در کودکان طبقه ی برخوردار از کودکان طبقه ی نابرخوردار بیش تر است، اما سرعت اجرای راه بردها در دانش آموزان با شرایط اقتصادی – اجتماعی مختلف با هم تفاوت معنادار ندارد.
۵.

تحول توانایی های راهبردی حساب در کودکان ایرانی: تأثیر شرایط اقتصادی - اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نوجوانان خودپنداره گریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 65 تعداد دانلود : 102
"این پژوهش، برای بررسی و مقایسه ی خودپنداره ی نوجوانان دختر و پسر گریزان و عادی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش، دانش آموزان پایه یکم تا سوم دبیرستان در مناطق 18، 19 و 20 تهران، و نوجوانان پسر و دختر گریزان در «مرکز نگه داری ری»، و «کانون اصلاح و تربیت» است. از بین این دو جامعه ی آماری، 60 دختر و پسر گریزان، و 60 دختر و پسر عادی با روش نمونه گیری تصادفی در سال 82-1381 گزینش شدند. برای گرد آوری داده ها، پرسش نامه ی خود پنداره ی راجرز به کار گرفته شد. در تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (تجزیه و تحلیل واریانس یک سویه، و آزمون پس معنا داری توکی) استفاده گردید. یافته ها نشان داد که میان خودپنداره ی نوجوانان دختر و پسر گریزان، با خودپنداره ی نوجوانان دختر و پسر عادی تفاوت معنادار وجود دارد. این تحقیق موید این نظر است که نوجوانان دختر و پسر عادی خود پنداره ئی مثبت تر از نوجوانان دختر و پسر گریزان دارند "
۶.

مقایسه ی خود گردانی مذهبی دانش آموزان مدارس تیزهوشان با دانش آموزان مدارس عادی در شهرستان شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باورهای مذهبی خودگردانی مذهبی تیزهوشان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 951 تعداد دانلود : 824
"سطح درونی سازی ارزش ها و باورهای دینی، تعیین کننده ی انگیزه یا قصد فرد در گزاردن کنش های مذهبی است. چنین عوامل و انگیزه هایی، امروزه با نام خود گردانی مذهبی به بوته ی کند و کاو گذاشته شده است. پژوهش کنونی، برای بررسی تاثیر شرایط تحصیلی (تیز هوش و عادی) بر سبک های خود گردانی مذهبی، با استفاده از پرسش نامه ی خود گردانی مذهبی ریان و هم کاران (1993) انجام گرفت. این پرسش نامه، دارای زیر سنجه های خود گردانی درون فکنی شده ی مذهبی و خود گردانی همانند سازی شده ی مذهبی می باشد. پایایی و روایی این ابزار در پژوهشی دیگری تایید شده است. گروه نمونه ی پژوهش، 119 دانش آموز از مدارس تیزهوشان، و 149 دانش آموز از مدارس عادی بود که از مدارس راهنمایی شهر شیراز انتخاب شدند. بنا بر یافته های آماری، در زیر سنجه ی همانند سازی مذهبی بین دو گروه تفاوت معنادار دیده نشد؛ ولی در زیر سنجه ی درون فکنی مذهبی، تفاوت دو گروه معنادار بود، بدین گونه که گروه تیزهوشان نسبت به گروه عادی نمرات بالاتری داشتند. این یافته ها بیان گر تاثیر شرایط تحصیلی متفاوت بر شیوه ی درون سازی باورها و ارزش های مذهبی بود "
۷.

شیوه های دلبستگی و رضایت از ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دلبستگی ایمن دانشجو رضایت از ازدواج شیوه های دلبستگی دلبستگی اضطرابی دوسوگرا دلبستگی پرهیزی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مشاوره مشاوره بعد از ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی بزرگسالان
تعداد بازدید : 170 تعداد دانلود : 660
رضایت از ازدواج و مفاهیم مرتبط با آن ، بیش از هر مفهوم دیگری در روان‌شناسی بررسی شده است. این پژوهش نیز برای ارزیابی رابطه‌ی شیوه‌های دلبستگی با رضایت از ازدواج شده است. هدف اصلی این پژوهش ، شناخت یکی از عوامل مؤثر بر میزان رضایت از ازدواج ، برای کاهش نرخ طلاق بود. برای دستیابی به این هدف ، 100 دانشجوی زن و مرد همراه با همسران‌شان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به عنوان نمونه‌ی در دسترس گزیده شدند. تمامی آزمودنی‌ها به دو پرسش‌نامه‌ی شیوه‌ی دلبستگی هازان و شیور ، و رضایت از ازدواج اولسن (این ریخ) پاسخ دادند. یافته‌ها نشان داد که شیوه‌ی دلبستگی اضطرابی دوسوگرا ، با رضایت از ازدواج ،‌همبستگی منفی معنادار دارد ؛ در حالی که بین شیوه‌های دلبستگی ایمن و پرهیزی ، با رضایت از ازدواج همبستگی معنادار به دست نیامد
۸.

مقایسه و تعیین میزان هم خوانی اولویت های ارزشی دانش آموزان دبیرستانی استان لرستان، و والدین و آموزگار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقایسه ی ارزش ها ارزش های دانش آموزان ارزش های والدین ارزش های آموزگاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 426
"هدف از این پژوهش مقایسه ی اولویت های ارزشی دانش آموزان دوره ی متوسطه ی استان لرستان، و والدین و آموزگاران آن ها، و هم چنین میزان هم خوانی و توافق پاسخ گویان در اولویت بندی ارزش ها است. بدین منظور، با نمونه گیری خوشه یی چند مرحله یی، 1474 دانش آموز از دبیرستان های استان لرستان به هم راه والدین و آموزگاران آن ها گزیده شدند و به آزمون ارزش سنج منصور پاسخ دادند یافته ها نشان داد میان نسل جدید (دانش آموزان)، نسل میانه (آموزگاران)، و نسل گذشته (والدین)، جز در ارزش های «شاگرد خوب بودن» (P=0.229)، «هم دردی با دیگران» (P=0.115)، و «دفاع از منافع خود» (P=0.289)، در دیگر ارزش های بررسی شده تفاوتی معنادار در سطح P?0.01 دیده شد.میان دانش آموزان دختر و پسر، جز در ارزش های «دلیری»، «خوش سیمایی»، «ورزیدگی دست ها»، «حرف شنوی»، «دفاع از منافع خود»، در دیگر ارزش های بررسی شده تفاوتی معنادار در سطح P?0.05 دیده شد.دانش آموزان و والدین آن ها بیش ترین میزان هم خوانی را در اولویت بندی ارزش ها داشتند هر سه گروه پاسخ گویان، «اعتقاد به خدا» را مهم ترین ارزش و اولویت نخست، و «پول داری» را کم اهمیت ترین ارزش و آخرین اولویت از ارزش های بیست گانه دانستند.پنج اولویت نخست همه ی پاسخ گویان چنین بود: «اعتقاد به خدا»، «تربیت و فرهنگ»، «راست گویی»، «هم دلی با پدر و مادر»، و «نظم و ترتیب». پنج اولویت آخر پاسخ گویان نیز چنین بود: «ورزیدگی دست ها»، «خوش سیمایی»، «نیرومندی»، «سرزبان داشتن»، «پول داری». "
۹.

بررسی و مقایسه ی تأثیر کنکور بر وضعیت روانی و شخصیتی راه یافته گان و راه نیافته گان به دانشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فشارهای روانی راه یافته گان و راه نیافته گان به دانشگاه کنکور عاطفه ی مثبت و منفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی اجتماعی عوامل اجتماعی، فرهنگی موثر در شخصیت
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی سلامت
تعداد بازدید : 254
"هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مقایسه ی تاثیر کنکور بر وضعیت روانی و شخصیتی راه یافته گان و راه نیافته گان به دانشگاه و خانواده ی آنان در شهر شیراز بوده است. برای دست یابی به اهداف تحقیق، 600 شرکت کننده (300 پسر و 300 دختر) به صورت نمونه گیری تصادفی منظم گزیده شدند. ابزارهای پژوهش پرسش نامه ی PANAS برای سنجش عاطفه ی مثبت و منفی، و فرم کوتاه پرسش نامه ی DASS برای ارزیابی سازه های روانی تنش، افسرده گی، و اضطراب بوده است.پس از بررسی های آماری یا آزمون t مستقل و تحلیل واریانس، نتایج نشان داد عاطفه ی مثبت و منفی دو گروه دانش جو و پشت کنکوری تفاوت معناداری با هم دارد (P<0.001). هم چنین نتایج، از لحاظ فشارهای روانی (تنش، اضطراب، و افسرده گی) تفاوت معناداری بین دو گروه نشان داد؛ یعنی فشارهای روانی بیش تری بر پذیرفته نشدگان در کنکور می آید (P<0.001). خانواده ی دانش جویان نیز به گونه یی معنادار بیش تر از والدین پذیرفته شدگان دارای عاطفه ی مثبت بودند (P<0.001)، اما در عاطفه ی منفی و فشارهای روانی تفاوتی معنادار دیده نشد (P>0.05). نتایج پژوهش تفاوتی معنادار میان تفاوت های جنسیتی در ارتباط با تاثیر کنکور بر عاطفه ی مثبت و فشارهای روانی، جز عاطفه ی منفی نشان نداد (P>0.05) و این بیانگر این است که امروزه تفاوت ناچیزی در نقش های اجتماعی، انتظارات خانواده، آمال و آرزوهای شخصی میان دختر و پسر وجود دارد.سرانجام، بررسی میان دانش جویان 28 رشته از دانشکده های علوم انسانی، علوم تربیتی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، و دام پزشکی، نشان داد که همه گی در سطحی یکسان، از عاطفه ی مثبت و منفی، و فشارهای روانی برخوردار اند (P>0.05)."

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰