مطالعات روانشناختی

مطالعات روانشناختی

مطالعات روانشناختی دوره هفتم زمستان 1390 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اهمال کاری تحصیلی و عوامل پیش بینی کننده آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جنسیت اضطراب کمال گرایی اهمال کاری تحصیلی رشته تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 384 تعداد دانلود : 953
هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط اضطراب و کمال گرایی با اهمال کاری تحصیلی و تعین توان پیش بینی این دو متغیر در تعامل با متغیر جنسیّت به منظور پیش بینی میزان اهمال کاری تحصیلی دانشجویان بود. همچنین مطالعه میزان اهمال کاری دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی در سال های تحصیلی متفاوت از اهداف دیگر پژوهش بود. نمونه مورد مطالعه 310 دانشجوی پسر(157) و دختر(153) دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان مشهد را شامل بود که به شیوه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند وبه طور همزمان به آزمون های اهمال کاری لی، کمال گرایی اهواز و اضطراب نجاریان و همکاران پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های آماری، میانگین، انحراف استاندارد، آزمون t، تحلیل رگرسیون چند متغیری، تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج، نشان دهنده این واقعیت بود که اضطراب پیش بینی کننده معناداری برای اهمال کاری تحصیلی است. همچنین بر طبق نتایج مشخص شد که کمال گرایی و سال تحصیلی دانشجویان پیش بینی کننده معنادار این متغیر به طور کلی نیست. به علاوه تفاوت های یافت شده بین میزان اهمال کاری تحصیلی دانشجویان پسر و دختر وگروه های مختلف بر اساس رشته تحصیلی آن ها معنادار نبود.
۲.

رابطه مدل پنج عامل بزرگ شخصیّت و کمال گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کمال گرایی دانشجویان دانشگاه شیراز پنج عامل بزرگ شخصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 415 تعداد دانلود : 749
هدف از این مطالعه، بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیّت و ابعاد مختلف کمال گرایی از دید فراست و همکاران بود. در این مطالعه 191 نفر (152 دختر و 39 پسر) از دانشجویان کارشناسی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه شیراز شرکت کردند که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند . شرکت کنندگان پرسش نامه پنج عامل بزرگ شخصیّت و مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد نگرانی در باره اشتباهات و شک درباره عمل توسط عامل روان رنجوری مدل پنج عامل بزرگ شخصیّت به طور مثبت پیش بینی می شود. بعد ادراک انتقادات زیاد والدین توسط عامل روان رنجوری این مدل به طور مثبت و توسط عامل همسازی آن به طور منفی پیش بینی می شود. همچنین، بعد تعیین معیارهای شخصی سطح بالا توسط عوامل وظیفه مداری و تجربه پذیری این مدل به طور مثبت پیش بینی می شود. علاوه بر این، بعد ترجیح نظم و ترتیب و سازمان دهی نیز توسط عامل وظیفه مداری به طور مثبت پیش بینی می شود. در این مطالعه درباره دلالت ها و کاربردهای این نتایج بحث شده است.
۳.

مقایسه نگرانی، وسواس فکری و نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار، اختلال افسردگی عمده و افراد بهنجار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختلال افسردگی عمده اختلال اضطراب فراگیر نگرانی وسواس فکری نشخوار فکری اختلال وسواس- اجبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 197 تعداد دانلود : 163
پژوهش حاضر با هدف مقایسه نگرانی، وسواس فکری و نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار، اختلال افسردگی عمده و افراد بهنجار انجام شد. بدین منظور، در یک پژوهش پس رویدادی (علی- مقایسه ای)، تعداد 28 فرد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، 28 فرد مبتلا به اختلال وسواس- اجبار، 28 فرد مبتلا به اختلال افسردگی عمده و 28 فرد بهنجار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه ها از نظر متغیرهای جمعیت شناختی با یکدیگر همتا شدند. پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا، وسواس- اجبار یل براون، پرسشنامه بازنگری شده وسواس اجبار و مقیاس پاسخ نشخواری در میان افراد شرکت کننده اجرا شد. داده های پژوهش به کمک نرم افزار آماری SPSS16 و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک متغیره (ANOVA) تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که: الف- تفاوت معناداری بین گروه مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر با گروه مبتلا به اختلال افسردگی عمده و بهنجار در شاخص کلی نگرانی آسیب شناختی وجود دارد. در حالی که، تفاوتی بین این گروه و گروه مبتلا به اختلال وسواس- اجبار وجود ندارد؛ ب- تفاوت معناداری بین گروه مبتلا به اختلال وسواس- اجبار با گروه مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، گروه مبتلا به اختلال افسردگی عمده و افراد بهنجار در وسواس فکری وجود دارد، و ج- تفاوت معناداری بین گروه مبتلا به اختلال افسردگی عمده با گروه مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و بهنجار در نشخوار فکری وجود دارد. در حالی که، تفاوتی بین این گروه و گروه مبتلا به اختلال وسواس- اجبار وجود ندارد. در مجموع، نتایج پژوهش نشان داد که عود افکار منفی ویژگی مهم اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار و اختلال افسردگی عمده است. به عبارت دیگر، نگرانی، وسواس و نشخوار فکری سازه های شناختی به هم پیوسته ای هستند که بر علائم افسردگی و اضطراب تأثیر می گذارند و سبب تشدید و تداوم اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار و اختلال افسردگی عمده می شوند.
۴.

بررسی مقایسه ای رابطه بین استرس زناشویی و سرد مزاجی زنان شاغل و غیر شاغل در رده های سنی 45-40 و25-20 سال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان شاغل استرس زناشویی غیرشاغل سرد مزاجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 849 تعداد دانلود : 935
هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه ای رابطه بین استرس زناشویی و سرد مزاجی زنان شاغل و عادی شهر اراک در رده های سنی 45-40 و 25-20 سال بود. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه ای و نمونه پژوهش، 240 نفر(128 نفرزن سردمزاج و 112 نفرزن عادی) را شامل بودکه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل 1-پرسش نامه ویس هاپس پاترسون، مقیاس نواحی تغییر(شامل دو فرم 34 سؤالی استرس وارد شده به همسر و استرس دریافت شده از همسر که در نهایت استرس زناشویی را می سنجند) 2-پرسش نامه اختلال عملکرد جنسی با 12 سؤال بود. تحلیل داده ها، با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و t مستقل و تحلیل واریانس دو راهه انجام شد. یافته های این پژوهش نشان داد که بین استرس زناشویی و سرد مزاجی زنان، ارتباط مثبت و معنا دار 01/0P< با 718/0=r وجود دارد و بین استرس زناشویی زنان سردمزاج 25-20 ساله و 45-40 ساله تفاوت وجود دارد، ولی بین سرد مزاجی آن ها تفاوتی وجود ندارد.
۵.

رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با رفتارهای غیر اجتماعی و اجتماعی کودکان پیش دبستانی در بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جنسیت شیوه های فرزندپروری رفتار کم گویی رفتار گوشه گیری فعال بازی اجتماعی و بازی خشن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 324 تعداد دانلود : 199
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با رفتارهای اجتماعی و غیر اجتماعی در بازی کودکان پیش دبستانی بود. بدین منظور از نمونه ای متشکل از 100 کودک 6 - 3 ساله شهر شیراز استفاده شد که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس تجدد در شیوه های فرزند پروری (شیفرن و اگارتون، 1985 ) و مقیاس رفتار بازی کودکان پیش دبستان (کوپلن و رابین، 1998) بود. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیری بیان کننده وجود قدرت پیش بینی کنندگی باورهای ترقی خواهانه والدین برای رفتارکم گویی، رفتار گوشه گیری فعال، بازی اجتماعی و بازی خشن کودکان بود. باورهای مستبدانه والدین، رفتارهای کم گویی کودکان را پیش بینی می کرد. نتایج نیز نشان دهنده تفاوت الگوی قدرت پیش بینی کنندگی شیوه های فرزند پروری والدین برای رفتارهای کودکان در بازی در گروه دختران نسبت به پسران بود.
۶.

بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیّت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عامل عمومی شخصیت ساختار شخصیت پرسشنامه پنج عاملی نئو دو عامل بزرگ شخصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 703 تعداد دانلود : 657
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیّت با استفاده از پرسش نامه پنج عاملی نئو(NEO-FFI) بود. این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی و جامعه آماری آن شامل همسران ساکن در شهر اصفهان بود. از جامعه، نمونه ای به حجم 522 نفر(261 زوج) به صورت در دسترس انتخاب و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه پنج عاملی نئو(NEO-FFI) استفاده شد. برای بررسی ساختار عاملی NEO-FFIتحلیل عاملی تأییدی با بهره گیری از نرم افزار Amos18 انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که NEO-FFIاز پایایی و روایی مقبولی برخوردار است. بررسی مدل اندازه گیری نشان داد پنج عامل بزرگ شخصیّت به دو عامل و سپس به یک عامل بزرگ شخصیّت منتهی می شوند. اولین عامل مرتبه دوم، یعنی ثبات، شامل وجدان گرایی، ثبات هیجانی، و توافق پذیری است. دومین عامل مرتبه دوم، یعنی انعطاف، شامل برون گرایی و تجربه گرایی است. GFP 61% واریانس ثبات، و 94% واریانس انعطاف را تبیین می کند. به طور کلی GFPدر رأس ساختار سلسله مراتبی شخصیّت قرار دارد.
۷.

بررسی رابطه بین اضطراب والدین با اضطراب و پیشرفت تحصیلی فرزندان آن ها در مقطع پیش دانشگاهی شهر کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشرفت تحصیلی اضطراب والدین اضطراب دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 913 تعداد دانلود : 658
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اضطراب والدین با اضطراب و پیشرفت تحصیلی فرزندان آن ها در مقطع پیش دانشگاهی شهر کرمان اجرا شد. افراد جامعه پژوهش دانش آموزان دختر و پسر به تعداد 3450 نفر بود. از این جامعه حجمی به اندازه 320 دانش آموز پیش دانشگاهی به عنوان نمونه انتخاب شد. داده های این پژوهش به وسیله پرسشنامه استاندارد شده کتل جمع آوری و پس از تصحیح و نمره گذاری با استفاده از نرم افزار (SPSS) تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین اضطراب والدین با اضطراب فرزندان آن ها و هم چنین اضطراب والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان آن ها رابطه معنا دار وجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد که بین اضطراب دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی با پیشرفت تحصیلی آن ها رابطه معنا دار وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰