علی خاصه

علی خاصه

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

طراحی مدل مهارت های ارتباطی بازخورد شغلی ، قدرت منبع بازخورد و عزت دریافت کننده در بهبود عملکرد شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی بازخورد شغلی قدرت منبع بازخورد عزت دریافت کننده بازخورد عملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 422 تعداد دانلود : 520
هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل مهارت های ارتباطی بازخورد شغلی ، قدرت منبع بازخورد و عزت دریافت کننده در بهبود عملکرد شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور بود. پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نوع توصیفی و همبستگی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور(468 نفر) بود که 248 نفر به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شد.ابزار گردآوری اطلاعات شامل چهار پرسش نامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران (1989)، بازخورد شغلی آلدرز(2000)، قدرت منبع بازخورد هینکین و اسچریشیم (1989) و عملکرد شغلی فدور و همکاران(2001) بود. پایایی پرسشنامه ها بالای 75/0 بود . از آمار توصیفی برای توصیف داده ها و در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل مسیر و روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد بازخورد شغلی بر بهبود عملکرد شغلی، قدرت منبع بازخورد وعزت دریافت کننده ، تأثیر مثبت و معناداری دارد. قدرت منبع بازخورد بر بهبود عملکرد شغلی و همچنین عزت دریافت کننده نیز بر بهبود عملکرد شغلی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. قدرت منبع بازخورد و عزت دریافت کننده بازخورد در رابطه بازخورد شغلی و بهبود عملکرد شغلی، نقش میانجی دارد. بنابراین با توجه به تاثیر معناداری تمامی متغیرهای مربوط به مهارت های ارتباطی بر روی بهبود عملکرد شغلی، وبا توجه لازم به عوامل روانی(عزت نفس) و سازمانی (قدرت منبع) بازخورد شغلی ، ضمن اثربخش نمودن و افزایش احتمال پذیرش بازخورد ، می توان عملکرد شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه را بهبود بخشید.
۲.

تحلیل علم سنجانه ی مقالات پژوهشگران علوم ورزشی ایران در آی.اس.آی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علوم ورزشی علم سنجی تحلیل محتوا شاخص اچ ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 847 تعداد دانلود : 71
این پژوهش بر آن است تا با استفاده از فنون علم سنجی، جایگاه مطالعات علوم ورزشی ایران از سال 2000 تا 2016 را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. این تحقیق از نوع مطالعات علم سنجی است. جامعه پژوهش را تولیدات علمی ایران در حوزه ی علوم ورزشی در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی تشکیل می دهد. نتایج بررسی نشان داد که تولید علمی علوم ورزشی ایران در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی در فاصله زمانی 2016-2000 تعداد 615 مدرک است. در بازه زمانی مذکور، Rahnama N پر تولیدترین پژوهشگر، Sadeghi H پر استنادترین پژوهشگر و Sadeghi H دارای بیشترین شاخص اچ بوده اند. پژوهشگران تربیت بدنی ایران بیشترین همکاری را با همتایان خود در کشورهای ایالات متحده، کانادا و انگلستان داشته اند. همچنین واژه های Exercise، Training و Muscle به عنوان پربسامدترین واژگان در پژوهش های علوم ورزشی ایران بوده اند. به طورکلی، تولیدات علمی پژوهشگران علوم ورزشی ایران از سال 2000 تاکنون روندی رو به رشد داشته است. همچنین تحلیل محتوای پژوهش های علوم ورزشی نشان داد که غالب مقالات در خصوص تأثیر تمرین بر سیستم های مختلف بدن، مباحث توان بخشی و همچنین تجزیه وتحلیل حرکتی است.
۳.

بررسی پژوهش های بین المللی در حوزه ی رسانه های ورزشی به روش تحلیل شبکه و مصورسازی نرم افزاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های ورزشی متن کاوی علم سنجی تحلیل شبکه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 210
هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی وضعیت مطالعات انجام گرفته در حوزه ی رسانه های ورزشی در عرصه ی بین المللی است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی مقالات حوزه ی رسانه های ورزشی شامل 1360 مقاله است که از سال 1983 تا 2016 در پایگاه استنادی وب او ساینس (آی.اس.آی) نمایه شده است  که با بهره گیری از تکنیک های علم سنجی، متن کاوی، تحلیل شبکه ای و نرم افزاری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. تحلیل ها شامل شناسایی روند کمی پژوهش ها در طول زمان، مجلات برتر ازنظر تعداد مقاله، توزیع جغرافیایی پژوهش های مرتبط، شبکه همکاری کشورها و پربسامدترین واژه های به کاررفته در عنوان، چکیده و کلیدواژه است. نتایج نشان داد که از سال 1983 تا 2016 تعداد پژوهش های انجام شده در حوزه رسانه های ورزشی رشد نسبی داشته است و از نه مقاله در سال 1983 به 92 مقاله در سال 2016 رسیده است. بیشترین سهم چاپ مقاله در حوزه رسانه های ورزشی را مجلهMEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE  با چاپ 133 مقاله داشته است. همچنین کشور ایالات متحده با چاپ 670 مقاله و مشارکت در 49 درصد مقالات چاپ شده، نسبت به سایر کشورها با اختلاف زیاد، بیشترین سهم تولید مقالات حوزه رسانه های ورزشی را دارد. واژه های «sport»، «medium» و «performance» به ترتیب با 138، 129 و 124 بیشترین تکرار در عنوان و چکیده مقالات منتشرشده را از آن خودکرده اند و کلیدواژه های rehabilitation، community و internet بیشترین تکرار را در کلیدواژه های مقالات داشته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان