محمدحسین عباس نژاد

محمدحسین عباس نژاد

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

شناسایی موانع استفاده از سرمایه های راکد فرماندهی انتظامی استان همدان

کلید واژه ها: شرط غیرمنصفانه قرارداد تجارت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
در قوانین کشورهای اروپایی بر مبنای حمایت از مصرف کنندگان با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می شود. در حقوق داخلی، خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیک و با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای انجام پذیرفته است. بنابراین، شرط غیرمنصفانه تا قبل از تصویب قانون تجارت الکترونیک در نظام حقوقی ایران شناخته شده نبود. ولی از آنجایی که شرط غیرمنصفانه در مصوبه آنسیترال به صراحت ذکر شده است و قانون گذار ما قانون تجارت الکترونیک را از آنسیترال اقتباس نموده، بدون توجه به آثاری که ممکن است در نظام حقوقی ایجاد کند این شرط را در ماده46 قانون تجارت الکترونیک به این نحو بیان داشته است«استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست». این در حالی است که این شرط در دادگاه های ما مفهومی ندارد، ولی در نظام کامن لا و دادگاه ها به این موارد غالباً رأی می دهند و قرارداد تحمیلی را تعدیل یا باطل می کنند.  
۲.

تدوین الگوی پیشایندهای انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انضباط دانشگاه علوم انتظامی امین عدالت فرمانده آموزش نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۴۲۵
زمینه و هدف: انضباط شالوده و اساس کار نیروهای مسلح است و همواره در اذهان عمومی، دو مقوله انضباط و نیروهای مسلح با همدیگر تداعی معنی پیدا می کنند. از سوی دیگر سازمانی که متولی برقراری نظم در جامعه است، خود باید تجلی واقعی آن باشد. این پژوهش قصد دارد الگوی پیشایندهای انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین را ارایه نماید. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پژوهشی کیفی است که با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش خبرگان نظامی و علمی دانشگاه امین بوده و حجم نمونه به شیوه گلوله برفی33 نفر بود. داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA 10 تحلیل و 790 کد استخراج شده از مصاحبه ها در نهایت در قالب سه محور اصلی ساماندهی شدند. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که «توجیه و آموزش»، «تشویقات و تنبیهات» و «ویژگی ها و اقدامات فرمانده» در سطح اول، «بازدید و نظارت»، «عدالت سازمانی»، «فرهنگ انضباط خواهی و انضباط پذیری» و «حفظ منزلت» در سطح دوم و «نشاط سازمانی» و «وضعیت محیط کار» در سطح سوم، پیشایندهای انضباط سازمانی دانشگاه علوم انتظامی امین را تشکیل داده اند.
۳.

تأثیر عوامل مدیریتی بر توانمند سازی مدیران و فرماندهان ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی تفویض اختیار تسهیم اطلاعات سبک مدیریت آزادی عمل مدیران ناجا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سازمان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کار و شغل
تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۷۸۳
زمینه و هدف: توانمند سازی مدیران در جهان در حال رشد و غیر قابل پیش بینی امروز در حال تبدیل شدن به یک موضوع اساسی است که درجه خاصی از استقلال و مسئولیت پذیری را به مدیران اعطا می کند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل مدیریتی موثر بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا انجام شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه فرماندهان و مدیران لایه عالی، میانی و عملیاتی ناجا بوده که تعداد 401 نفر به عنوان حجم نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده برای مطالعه، از پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا(آلفای85/0) استفاده شده و داده ها با کمک تکنین تحلیل عاملی، پردازش شدند. یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤالات با سازه های نظری است. همچنین پاسخ افراد، از سنوات خدمت افراد، تحصیلات، جایگاه شغلی و دوره های گذرانده شده آن ها مستقل است. علاوه بر این نتایج حاکی از این است که هر چهار استراتژی عوامل مدیریتی(تفویض اختیار، آزادی عمل، سهیم شدن در اطلاعات و سبک مدیریتی) در توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا نقش مؤثری دارند.
۴.

تدوین الگوی رهبری منابع انسانی بر اساس رهبری 360 درجه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۵
پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی رهبری منابع انسانی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به دست آمد. جامعه آماری افسرانی هستند که مشغول به تحصیل در مقطح کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین بودند که از این بین 87 نفر به عنوان نمونه هدفمند )که حداقل یک مرحله خدمت مرزی را تجربه نموده اند( انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف لیکرت 24 سؤالی با تأ یید روایی و پایایی ) 81 / 0( جمع آوری، و برای تحلیل داده ها از آزمونهای خی دو، تی و فریدمن و تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد؛ الگوی رهبری منابع انسانی بر اساس رهبری 360 درجه الگوی مناسبی است که می تواند مدیران سطح عالی )بالاتر از خود(، مدیران میانی )همطراز( و مدیران سطح عملیاتی را رهبری کند و اولویت آنها در جامعه مورد بررسی به ترتیب در سطح عالی؛ وقت شناسی با بار عاملی 932 / 0، در نوع همطراز؛ دوست بودن با بار عاملی 901 / 0 و در زیردست؛ فوق العاده دیدن کارکنان با بار عاملی 929 / 0 بیشترین تأثیرگذاری را دارند.
۵.

سنجش سرمایه اجتماعی در سطح استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی توسعه اجتماعی جرایم پایبندی به ارزش ها اعتماد اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۸ تعداد دانلود : ۴۵۱
زمینه و هدف: ارتقای سرمایه اجتماعی و تلاش در راستای حفظ آن از  جمله اهدافی است که در تمامی کشورها مطرح بوده و دولت ها بیشترین توان خود را برای تحقق آن به کار می برند. چرا که این امر پیش نیاز هرگونه توسعه در زمینه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی بوده و تمامی کشورها در راستای رسیدن به این آرمان فعالیت می کنند. بر این اساس، در این تحقیق تلاش شده است تا سطح سرمایه اجتماعی شهروندان استان های مختلف کشور بر اساس سطح توسعه استانی آنها مورد سنجش قرار گیرد. در این تحقیق از رویکردهای متعدد جامعه شناسی شامل؛ نظریه بوردیو، کلمن، پاتنام و فوکویاما به منظور تبیین سرمایه اجتماعی و ابعاد تشکیل دهنده آن استفاده شده است. روش شناسی: این تحقیق با استفاده از روش کمی و پیمایش و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر روی 911 نفر از شهروندان چهار استان قزوین، سمنان، کرمانشاه و همدان انجام شده و از آزمون های آماری چون همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی 8.72 درصد از پاسخگویان در حد کم می باشد که نشان دهنده وضعیت بحرانی سرمایه اجتماعی می باشد. توزیع سرمایه اجتماعی بر اساس سطح توسعه استانی، حاکی از رابطه معکوس می باشد. به عبارت دیگر در استان های توسعه نیافته، میزان کمتری از سرمایه اجتماعی وجود دارد. نتایج: متغیر وقوع جرایم با بتای 33.0- دارای بیشترین میزان تأثیر بر سرمایه اجتماعی می باشد. کمترین میزان تأثیر مربوط به اعتماد اجتماعی و پایبندی به ارزش ها است که میزان بتای آن 22.0 می باشد و رابطه این متغیرها با سرمایه اجتماعی مستقیم است.
۶.

بررسی علل پایین بودن استقبال کارکنان واجدالشرایط جهت تحصیل دردوره مدیریت و فرماندهی انتظامی درسال 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دوره مدیریت و فرماندهی انتظامی آزمون تحصیلات تکمیلی اثربخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۴
زمینه و هدف: بدون شک ارتقای سطح علمی و تحصیلی می تواند سازمان ها رادررسیدن به چشم اندازهای تعیین شده یاری کند، درنیروی انتظامی این وظیفه برعهده دانشگاه علوم انتظامی امین است، این دانشگاه با فراهم نمودن ابزار های مورد نیاز درجهت رسیدن به این هدف متعالی گام برمی دارد. اما هم اکنون دغدغه ذهنی مسئولان امر و فرماندهان آن است که چرا علی رغم فراهم بودن شرایط تحصیل، بسیاری ازکارکنان واجد الشرایط (درجات افسرارشدی و بالاتر) تمایل چندانی به ادامه تحصیل در دوره مدیریت و فرماندهی انتظامی ندارند. روش: برای پاسخ گویی به سؤال تحقیق از روش پیمایشی تحلیلی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ناجا که شرایط شرکت در دوره مدیریت وفرماندهی انتظامی را دارند، است، که تعداد جامعه آماری توسط جدول مورگان133نفرمحاسبه گردید، روش نمونه گیری روش تصادفی ساده است، وروش تجزیه وتحلیل داده ها استفاده ازتحلیل تک متغیره (شاخص ها گرایش به مرکز و پراکندگی) و تحلیل دومتغیره (همبستگی پیرسون) وبکارگیری نرم افزارspss است. یافته ها: بین درک افراد از عدالت سازمانی، میزان رضایت شغلی دانشجویان، انگیزه پیشرفت افراد، میزان تمایل افراد به شرکت در آزمون، نگرش مثبت به شغل و مزایای جانبی موجود و میزان تمایل افراد به شرکت در آزمون دوره مدیریت وفرماندهی انتظامی رابطه معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد بسیاری ازعواملی که سبب عدم استقبال کارکنان واجد الشرایط برای شرکت دردوره فوق می شوند شامل عوامل درونی فرد مانند انگیزه، ادراک عدالت، تمایل فردی و رضایت شغلی است و با تقویت این عوامل می توان شاهد استقبال بیشترکارکنان بود.
۷.

تحلیل ارتباط عوامل مؤثر بر رضایت شغلی فرماندهان و مدیران دانشگاه علوم انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت شغل عوامل سازمانی رضایت شغلی فرماندهان غنی سازی شغل ارتقا دانشگاه علوم انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۹۴
زمینه و هدف : رضایت شغلی یکی از موضوعات بسیار مهم حوزه منابع انسانی در سازمان ها محسوب می شود وتابع تأثیر عوامل مختلفی در سازمان های گونا گون می باشد. به همین جهت این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی و ارائه الگوی مناسب برای بهبود آن می پردازد . روش: روش تحقیق مطالعه حاضر، توصیفی از نوع هبستگی به شمار می رود و از آنجا که به بررسی رضایت شغلی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی می پردازد و نتایج حاصل از این مطالعه قابل استفاده برای برنامه ریزی است در زمره تحقیقات کاربردی محسوب می شود. به همین منظور با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 100 نفر انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار آن (ضریب آلفای کرونباخ 72%) تأیید شده بود بین آنها توزیع وبا آزمون های آماری متناسب تحلیل گردید. نتیجه گیری : در پژوهش حاضر تأثیر عواملی مانند سطح تحصیلات، سابقه کاری، غنی سازی شغلی، میزان حقوق دریافتی، ایجاد و افزایش فرصت های پیشرفت و ارتقاء، نحوه مدیریت و سرپرستی در سازمان، رابطه با همکاران و میزان تعهد سازمانی فرماندهان صف بر میزان رضایت شغلی آن ها بررسی شد و نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین آن ها وجود دارد.در پایان برای افزایش رضایت شغلی فرماندهان صف در دانشگاه علوم انتظامی بر اساس الگویی به دست آمده پیشنهادهای کاربردی ارایه گردید .
۸.

کارآمدی حساسیت زدایی حرکت چشم ـ بازپردازش در کاهش احساسات ناخوشایند ناشی از تجربه زلزله(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۱
به ­منظور اثـربـخشـی حـساسیت­ زدایـی حرکت چشم ـ بازپردازش (EMDR) در کاهش اضطراب زلزله و احساس­های منفی ناشی از تجربه زلزله 41 نفر از کسانی­که زلزله بم را تجربه کرده بودند انتخاب شدند و به ­طور تصادفی به گروه آزمایشی یا گـروه گـواه فـهرست انتظار گمارده شدند. مشارکت کنندگان در گروه آزمایشـی در چـهار جـلسه (EMDR) بـا استفاده از برنامه نرم ­افزاری شرکت کردند و مورد ارزیابی چندگانه قبل ـ بعد و یک ماه پس از درمان قرار گرفتند. یافته ­های مقایسه بین گروه آزمایشی و گروه گواه از یک سو و مقایسه اندازه­ گیری­های قبل و بعد از درمان از سوی دیگر نشان داد که EMDR در کاهش اضطراب زلزله و هیجانهای منفی دیگر ناشی از تجربه زلزله مؤثر است. به ­علاوه نتایج نشان داد که بهبود ناشی از EDMR در پیگیری یک ماه پس از درمان باقی بود. همچنین استفاده از EDMR در گروه گواه فهرست انتظار حاکی از تأثیر این فن است. این یافته­ ها با یافته­ های سایر پژوهشهای مربوط به کارآیی و اثر بخشی EDMR در درمان اضطراب، ترس مرضی، PTSD، سوگ، و دیـگر احـساسات نـاخوشایند نـاشـی از تـجارب ضربه­ زا همخوانی دارند و نشان می­دهند که کار آزمایان بالینـی می­توانند به­ طور موفقیت ­آمیزی از نرم افزارهایی همچون نرم افزاری که در این مطالعه استفاده شده حتی به شکل گروهی برای درمان EDMR استفاده کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان