علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی سال دهم پاییز 1393 شماره 29 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدل انتخاب و تخصیص بهینه پروژه های آموزشی و پژوهشی آجا با استفاده از FAHP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتش جمهوری اسلامی ایران فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی تحلیل اهمیت- عملکرد انتخاب و تخصیص پروژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 969 تعداد دانلود : 718
ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سازمان نسبتاً بزرگ به طور مستمر در زمان صلح و یا جنگ پروژه هاپروژه ها و طرح های مختلفی را در حوزه هایحوزه های آموزشی و پژوهشی برنامه ریزیبرنامه ریزی و اجرا می نمایدمی نماید. این قبیل پروژه هاپروژه ها و طرح ها در قالب تحقیقات صنعتی، نظری، مطالعات گروهی، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها، در مراکز دانشگاهی و دفاتر مطالعاتی آجا برنامه ریزیبرنامه ریزی و اجرا می گردندمی گردند. از اهداف کلان ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مختلف آن تخصیص و اجرای بهینه طرح ها و پروژه هاپروژه ها به گونه ای است ککه ضمن تحقق اهداف سازمانی را به شیوه ای مطلوب و بدون صرف منابع اضافی و ییا نادییده گرفتن ساییر محدودیت ها برآورده سازد. در تخصیص و اجرایی پروژه هاپروژه ها باییستیی معییارهایی متعددیی همچون عوامل عملیاتی، پشتیبانی، مالیی، تککنیکییکی و فنی، مدییرییتیی، محییطیی و سازمانیی مدنظر قرار گییرند. در ایین مقاله به منظور استخراج مدل مناسب انتخاب، تخصیص و اجرایی طرح ها و پروژه هایپروژه های آموزشی و پژوهشی از نظرات ککارشناسان خبره و متخصص در سطح مراکز دانشگاهی آجا استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و استخراج مدل مناسب از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) استفاده گردید در این بخش مشخص گردید که عوامل و نیازمندی سازمانی بالاترین اهمیت را در تخصیص بهینه دارا می باشدمی باشد. به منظور تعیین روایی مدل استخراج شده از روش تحلیل اهمیت عملکرد (IPA) استفاده گردید در این قسمت نیز مشخص گردید که پروژهای که در ده سال گذشته عملکرد مناسب داشتند؛ عوامل معیارهای آن از اهمیت بالایی مطابق مدل برخوردار بودند. در پایان با تائیید پیشنهادهای برای اجرایی نمودن مدل استخراج شده ارائه گردیده است.
۲.

تحلیل شاخص های اقلیم دفاعی در نیمه غربی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقلیم شناسی دفاعی دفاع غیرعامل شاخص اقلیم دفاعی نیمه غربی کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 897 تعداد دانلود : 22
رعایت اصول دفاع غیرعامل در مکان گزینی تأسیسات زیر بنایی از قبیل نیروگاه ها، کارخانجات تولیدی مهم، صنایع نظامی، صنایع سنگین، تعیین مسیر خطوط انتقال نیرو، خطوط انتقال گاز، خطوط انتقال آب، خطوط ارتباطی، پالایشگاه ها، ایستگاه های پمپاژ و ... می تواند در شرایط بروز مخاطرات و هرگونه تهدید نظامی موجب کاهش و تقلیل خسارات شود. برای ارزیابی و پهنه بندی شرایط اقلیم دفاعی در نیمه غربی کشور، 45 ایستگاه سینوپتیک موجود در منطقه که دارای دوره آماری بالای 25 سال بودند، انتخاب و داده های اقلیمی مربوط به پارامترهای دما، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد، ابرناکی، میدان دید، بارش باران و برف در دوره روزانه و ماهانه از سازمان هواشناسی دریافت گردید. سپس آستانه های عناصر اقلیمی تأثیرگذار در عملیات نظامی تعیین و احتمالات وقوع پارامترهای تأثیرگذار بر عملیات نظامی محاسبه گردید. در ادامه به منظور وزن دهی و رتبه بندی پارامترها از روش AHP استفاده گردیده و شاخص اقلیم دفاعی (غیرعامل) به دست آمد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نیمه غربی کشور از بعد اقلیم دفاعی به سه بخش شمالی، میانی و جنوبی تقسیم می گردد.. در بخش شمالی یعنی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل، کردستان و همدان، در بین ماه های اردیبهشت تا آبان شرایط نامناسب اقلیمی از بعد دفاع غیرعامل (قابل قبول تا بسیار نامناسب) و در بین ماه های آذر تا فروردین شرایط مناسب از بعد اقلیم دفاع غیرعامل حاکم است. در بخش های میانی یعنی لرستان، کرمانشاه و شمال ایلام در ماه های تیر، مرداد، دی و بهمن شرایط مناسب و در بقیه ماه های سال شرایط نامناسب اقلیم دفاعی وجود دارد. در بخش های جنوبی یعنی در خوزستان و جنوب ایلام منطقه موردمطالعه در بین ماه های اردیبهشت تا مهر شرایط مناسب، در ماه های آذر، دی و بهمن شرایط قابل قبول و در ماه های آبان، اسفند و فروردین شرایط نامناسب ازلحاظ اقلیم دفاعی حاکم است.
۳.

نقش سامانه کنترلی نظارتی بر کاهش میانگین زمان تعمیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میانگین زمان تعمیر میانگین زمان بین دو خرابی میانگین زمان بروز ایراد سامانه کنترلی نظارتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 570 تعداد دانلود : 150
بکارگیری روش های نوین در امور کنترلی نظارتی که امروزه به نام سامانه های کنترلی نظارتی از آن هایاد می شود، ضمن ارتقاء قابلیت اطمینان و افزایش امکان برسر پا ماندن، باعث کاهش خطرات و هزینه های هنگفت ناشی از اعزام تیم های تخصصی و همچنین کاهش میزان خرابی ها و کاهش میانگین زمان تعمیر سامانه های پدافندی خواهد گردید. از آن جایی که بسترهای موجود در خصوص طراحی و بهره برداری از سامانه های بومی مشابه در این حوزه در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم می باشد لذا محققین سعی دارند تا با ارائه تعریفی از سامانه های کنترلی نظارتی، قابلیت اطمینان، قابلیت تعمیر، میانگین زمان تعمیر و معرفی یک مدل از سامانه های کنترلی نظارتی، با تهیه پرسش نامه و فرم مصاحبه با صاحب نظران نسبت به بررسی نقش سامانه کنترلی نظارتی بر کاهش میانگین زمان تعمیر که هدف اصلی این پژوهش می باشد بپردازند. در این راستا از جامعه آماری که شامل اسناد و مدارک و صاحب نظران مرتبط با موضوع می باشند و بصورت هدفمند نسبی تعیین گردیده اند، در خصوص "سامانه کنترلی نظارتی" به عنوان یک متغیر مستقل کلان و "کاهش میانگین زمان تعمیر" به عنوان یک متغیر تابع، تحقیقی از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد کیفی با روش های میدانی (مصاحبه و پرسش نامه) و کتابخانه ای (اسناد و مدارک و سایت های اینترنتی) صورت پذیرفته و نتایج حاصله به روش آمیخته (کمی/کیفی) مورد تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته و نهایتاً مشخص گردید که بهره گیری از روش های نوین و سیستم های کنترلی نظارتی روز دنیا همانند SCADA امری بسیار ضروری می باشد.
۴.

نقش عملیات تاکتیکی گروهان های سوارزرهی نزاجا در رزم ناهمتراز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پوشش فریب جنگ ناهمتراز گروهان سوارزرهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 526
 هر کشوری برای مقابله با تهدیدات باید دارای تدابیر، خط مشی ها و تمهیدات خاص باشد تا بتواند تلاش های دفاعی و امنیتی خود را در قالب دکترین و سیاست های کلی هم جهت نموده و به مورد اجراء گذارد، تحقیق حاضر ارتقاء عملیات گروهان های سوارزرهی نزاجا در رزم ناهمتراز پرداخته و هدف این تحقیق مطالعه موردی گروهان های سوارزرهی نزاجا در رزم ناهمتراز می باشد. روش تحقیق توصیفی با رویکرد تحلیل آمیخته می باشد. جامعه مورد مطالعه گروهان های سوار زرهی نزاجا می باشند. به علت نداشتن سابقه ی نبرد در برابر نیروهای فرامنطقه ای در کشور، محقق با توزیع پرسشنامه، مصاحبه با صاحب نظران، اسناد و مدارک از ابزار و روش جمع آوری اطّلاعات در این تحقیق استفاده می نماید. یافته های این تحقیق اختصاص یک گروه سازمانی تولید دود و رسد خمپاره انداز نزاجا جهت پرتاب گلوله های دودانگیز، اختصاص انواع دیدکورکن های بصری و چند طیفی، اختصاص ژنراتورهای سبک و قابل حمل که بوسیله خودروهای چرخدار و یا حمل توسط نفر تهیه تا بتوان از آن استفاده بعمل آید.
۵.

گسترش ورزش های رزمی مصوب در دانشگاه ها و آموزشگاه های آجا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ورزش های رزمی مصوب ارتش ساختار اجرایی آموزش و تربیت تجهیزات و امکانات شیوه مدیریت مناسب مربیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 664 تعداد دانلود : 816
بهره مندی نظامیان از مهارت های رزمی، در نبردهای آینده که از نوع ناهمطراز، نامنظم و تن به تن خواهد بود، قطعاً تاثیرات مثبتی در مواقع حساس متوجه کشور می نماید. علم به این موضوع منتج به این سوال عمده شد که «چگونه می توان ورزش های رزمی مصوب ارتش(تکواندو، کاراته و جودو) را در دانشگاه ها و آموزشگاه های آجا گسترش داد؟» در این پژوهش به بررسی وضع موجود و مطلوب سه متغیر مهمِ ساختار اجرایی تربیت و آموزش - تجهیزات و امکانات و شیوه مدیریت مناسب پرداخته شد. هدف از انجام این پژوهش تبیین چگونگی گسترش ورزشهای رزمی و تعیین راه کارهای سودمند برای از میان برداشتن فاصله مابین وضع موجود و وضع مطلوب می باشد. جامعه آماری پژوهش متشکل از کارکنان ستاد آجا و نیروها در جایگاه های مدیریتی و در سمت های اجرایی تخصصی ورزش رزمی است. نمونه آماری این پژوهش منطبق بر جامعه آماری شامل 43 نفر خبره از روسا، مدیران و مربیان مرتبط با موضوع بودند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی(زمینه یاب) و استنباطی و ابزارهای آماری مربوطه، محاسبه، تحلیل و با بهره گیری از نرم افزار SPSS19 پردازش شد. یافته های پژوهش موید این مطلب است که، ساختار اجرایی تربیت و آموزش موجود جهت گسترش ورزش های رزمی مناسب نبوده، اما می تواند از طریق گنجاندن رشته های رزمی در فعالیت های فوق برنامه دانشجویان و ریشه برنامه تفصیلی دانش آموزان، و عواملی دیگر به وضع مطلوب نزدیک شود. تجهیزات و امکانات لازم از قبیل کیفیت پایگاه های ورزش رزمی(مربی مجرب، فضا و تجهیزات مناسب و کافی)، از جمله عوامل مهم در توسعه آتی ورزش رزمی شناسایی شد. و نهایتاً اعمال شیوه مدیریت مناسب از طریق انتصاب متخصصین تربیت بدنی(مدیریت ورزشی) در تربیت بدنی نیروها و مراکز دانشگاهی و آموزشگاهی، و ... در گسترش ورزش رزمی تاثیر انکارناپذیری دارد.
۶.

بررسی ارتباط بین مهارتهای مدیریتی و توانمندسازی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی اجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی کارکنان مهارتهای مدیریتی دانشگاه نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 52 تعداد دانلود : 669
عصر جدید شرایط متفاوتی را برای سازمان ها رقم زده است. با گذر از دوران انقلاب صنعتی، نگرش ابزاری به نیروی انسانی جای خود را از دست داده است. کارکنان سازمانهای حرفه ای به گردانندگان اصلی جریان کار و شرکای سازمان تبدیل شده اند، بنابراین نه تنها مدیران باید از مهارت رهبری برخوردار باشند، بلکه کارکنان نیز باید روش هایی را بیاموزند که به سمت خودراهبری پیش روند. برای دستیابی به این ویژگی ها سازمان باید مهمترین منبع خود یعنی نیروی انسانی را توانمند سازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه ی گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از طریق دو پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهایSPSS  و LISREL تجزیه و تحلیل گردید. در خصوص ابعاد مهارتهای مدیریتی، مهارت ادراکی با میانگین 87/3 مناسب ترین مهارت، مهارت انسانی با میانگین 77/3 در رتبه دوم، مهارت فنی با میانگین 50/3 در رتبه سوم مطلوبیت قرار داشت و در رابطه با توانمندسازی کارکنان، شاخص احساس معنی داری با میانگین 03/5 در رتبه اول و احساس اعتماد با میانگین 77/4 در رتبه آخر قرار گرفت. نتایج پژوهش از تأیید تمامی فرضیات حکایت دارد که این به معنی ارتباط قوی مهارتهای مدیریتی و توانمندسازی کارکنان است.
۷.

طراحی بهینه ماژول کلید رمز AES برای ارتباطات رادیویی بلادرنگ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استاندارد رمزنگاری AES سخت افزار FPGA گیرنده و فرستنده رادیویی RTX- زبان توصیف سخت افزار VHDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 272 تعداد دانلود : 268
با گسترش ارتباطات رادیویی، امینت اطلاعات در معرض تهدید قرار گرفت. رمزکننده ها برای کاهش خطرات ناشی از استفاده نادرست از ارتباطات رادیویی بکار گرفته شدند. البته رمزکننده هایی که سابقاً در این حوزه مورد استفاده قرار می گرفتند بسیار ضعیف بودند و به راحتی شکسته می شدند. یکی از الگوریتم های رمز که اخیراً در سامانه های ارتباط رادیویی مورد استفاده قرار می گیرد، الگوریتم رمزAES  است. البته استفاده از این  الگوریتم در ارتباطات رادیویی به تازگی متداول شده است و سابقه طولانی ندارد. در این مقاله روش پیاده سازی معماری تکراری الگوریتم AES  مورد بررسی قرار می گیرد و یک روش جدید برای اجرای کدر و دیکدر الگوریتم AES بر روی سخت افزار واحد FPGA  پیشنهاد می گردد. برای بررسی نتایج پیاده سازی هر دو روش، از سه نوع سخت افزار مختلف FPGA  در دو حالت بهینه شده برای سرعت و حجم استفاده شده است. نتیجه پیاده سازی الگوریتم رمز  AESبه روش پیشنهادی، افزایش گذر دهی، صرفه جویی در سخت افزار و انرژی مورد نیاز است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴