علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی سال شانزدهم تابستان 1399 شماره 52 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه هویت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان سازمان های نظامی (مورد مطالعه: کارکنان یک دانشگاه نظامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت سازمانی عملکردشغلی سازمان های نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۱۴
هویت سازمانی یکی از عوامل مهمی است که می تواند در بهبود عملکرد شغلی کارکنان نقش مهمی داشته باشد. این موضوع در سازمان های نظامی به دلیل نقش محوری نیروی انسانی و پیچیدگی و سختی ذاتی موجود در مأموریت آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و دانشگاه های نظامی به دلیل تأثیری که در تربیت و آموزش کارکنان و بدنه اصلی این سازمان ها دارند، نقشی حیاتی در این مسیر ایفا می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان پایور دریکی از دانشگاه های نظامی است. لذا این تحقیق برحسب هدف کاربردی و از منظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 110 نفر از کارکنان پایور یک دانشگاه نظامی بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه استاندارد هویت سازمانی چنی[1] و عملکرد شغلی پاترسون[2] است. جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرون باخ و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تحلیل واریانس در نرم افزار SPSS18 استفاده شده است. نتایج فرضیات پژوهش نشان می دهد که بین هویت سازمانی و مؤلفه های آن با عملکرد شغلی کارکنان پایور دانشگاه رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. <br clear="all" /> [1]. Cheney [2]. Paterson
۲.

بهبود امنیت سیگنالی رادار ثانویه با استفاده از فناوری طیف گسترده دنباله مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رادار ثانویه طیف گسترده دنباله مستقیم بهره پردازش احتمال شنود پایین(LPI)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۱۲
رادارهای ثانویه ازجمله تجهیزات مهم در صنعت هوانوردی هستند. اساس کار این سامانه ها استفاده از سیستم پرسش و پاسخ در فرکانس باند L جهت شناسایی هواپیما است. در این مقاله طراحی یک سامانه رادار ثانویه، بر اساس معماری طیف گسترده دنباله مستقیم پیشنهاد می شود که هدف اصلی از ارائه این طرح افزایش مقاومت سامانه در برابر اختلال های نویزی و تجهیز سامانه رادار ثانویه به سیگنال های LPI است. بدین منظور در طرح پیشنهادی دو مد مختلف کاری تحت عنوان مد Z1 و Z2 ارائه می شود. روش اجرای عملی طرح بر اساس معماری طیف گسترده دنباله مستقیم بر پایه مدولاسیون BPSK است که سنکرون سازی اولیه آن بر اساس پالایه منطبق و سنکرون سازی نهایی به روش Split Bit (همانند لینک 16) انجام می شود. در مد Z1 (به عنوان مد نرمال سامانه) با ارسال یک کلمه 32 بیتی بهره پردازشی dB 9/14 حاصل می شود. همچنین در طراحی مد Z2 (که به عنوان مد ذخیره) با ارسال کلمه 16 بیتی، بهره پردازشی dB 03/21 حاصل شده است. مد Z2 جهت استفاده در محیط نویزی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل سامانه نشان می دهد که در مد Z2 اثر اختلال به میزان 39/9 برابر نسبت به سامانه های مشابه موجود کاهش می یابد. نوآوری طرح پیشنهادی تبدیل رادار ثانویه به یک رادار با احتمال شنود پایین و مقاوم در برابر اختلال نویزی است.
۳.

تأثیر عملکرد سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا ایران بر صورت بندی باورهای دفاعی کارکنان ارتش ج.ا ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: باورهای دفاعی عملکرد سازمانی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۳۹۹
پژوهش حاضر، با هدف تبیین تأثیر عملکرد سازمان عقیدتی سیاسی بر باورهای دفاعی کارکنان ارتش ج.ا.ا انجام شده است. نوع پژوهش، توصیفی و موردی زمینه ای است و برای جمع آوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی و ابزارهای اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب نظران و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه موردمطالعه این تحقیق ارتش ج.ا.ایران و جامعه آماری آن، صاحب نظران و متخصصان حوزه فرهنگی و مدیریتی در ارتش ج.ا.ا ایران است. تعداد جامعه آماری 250 نفر برآورد شد و تعداد جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر تعیین شد. روایی پرسشنامه به روش صوری و با تأیید متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرون باخ (872/0) تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی به روش تحلیل محتوا و در بخش کمی با آمارهای استنباطی انجام شد. یافته ها و نتایج نشان داد که عملکرد سازمان عقیدتی سیاسی با تقویت انگیزه دینی کارکنان، موجب تقویت ایمان و اعتقادات دینی-اسلامی شده و بر باورهای دفاعی کارکنان ارتش ج.ا.ا تأثیرگذار است.
۴.

نقش روحیه جهادی در واسطه گری دانش در یکی از مراکز تولیدات نظامی دفاعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واسطه گری دانش دانش نگرش جهادی صنعت دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۲۶۸
واسطه گران دانش، در مجموعه ای از فعالیت های رابطه ای، تحلیلی و فن وارد می شوند تا توسعه و تسهیل روابط را به وجود آورند و گروه ها و افراد را در خلق، جستجو و کاربرد دانش در عملیات کاری برای تجاری سازی آن یاری دهند. بنابراین، واسطه گری دانش در بخش های مختلف کشور با هدف پیوند علم و عمل، صنعت و دانشگاه و محقق و کارگزار باید با یک نگرش و رفتار جهادی، آغاز شود تا امکان ارتباط صنعت و دانشگاه محقق شود. در پژوهش حاضر، از واسطه گری دانش، به عنوان الگویی جدید برای تحلیل تعامل بین دانشگاه و صنایع نظامی، بهره گیری شده است. به همین منظور با توزیع و جمع آوری تعداد 165پرسشنامه مربوط به دو متغیر تحقیق، ابتدا ابعاد واسطه گری دانش و نگرش جهادی در یکی از مراکز تولیدات نظامی- دفاعی از طریق آزمون تی بررسی شد و سپس تأثیر روحیه جهادی کارکنان این مرکز نیز در واسطه گری دانش بین این مرکز و سازمان های تحقیقاتی از طریق مدل سازی معادلات ساختاری بررسی شد. بر اساس یافته های تحقیق، میزان تأثیر نگرش جهادی بر واسطه گری دانش، 35 درصد، و بر اساس آزمون تی تک نمونه ای، سطح نگرش جهادی در این مرکز مناسب و سطح واسطه گری دانش نامناسب بود.
۵.

آسیب شناسی نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش( مطالعه موردی دانشگاه افسری امام علی(ع))(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزشیابی تضمین کیفیت مدیریت برنامه ریزی آموزش دانشگاه افسری امام علی (ع)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۹۸
در راستای اهمیت نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت درآموزشعالی، این پژوهش باهدف آسیب شناسی این سامانه در دانشگاه افسری امام علی (ع)درسه سازه اعضای هیئت علمی، دانشجویان و مدیریت برنامه ریزی انجام شده است. روش تحقیق، مطالعه موردی و توصیفی است که با رویکرد ترکیبی انجام شده است. در این پژوهش نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت، اسناد و مدارک و آسیب های مرتبط با آن جامعه موردمطالعه است. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان و صاحب نظران در سطح دانشگاه افسری است که دارای سابقه خدمت قابل قبول (15 سال)، حداقل 5 سال خدمت مستمر در دانشگاه، سابقه داشتن مسئولیت های آموزشی و معروفیت به صاحب نظر بودن در دانشگاه افسری هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 50 نفر تعیین شد. تعداد 74 مورد از آسیب های این سامانه از طریق مصاحبه اکتشافی با خبرگان در جامعه هدف و بررسی اسناد و مدارک مرتبط به صورت موضوعی شناسایی شد. آسیب های به دست آمده در قالب گویه های پرسشنامه ی محقق - ساخته تنظیم و به جامعه نمونه ارائه شد. آزمون مدل اندازه گیری (تحلیل تائیدی) به منظور بررسی اعتبار افتراقی گویه های پرسشنامه با نرم افزار ایموس انجام شد و گویه هایی که دارای بار عاملی کمتر از 1 بودند از مدل حذف شدند. در پایان، در مقوله اعضای هیئت علمی 19 آسیب، مقوله مدیریت برنامه ریزی آموزشی 21 و مقوله دانشجویان نیز 19 آسیب شناسایی شد.
۶.

بکارگیری بهینه بُعد فیزیکی سامانه فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بهینه سازی سامانه فرماندهی و کنترل نیروی زمینی ارتش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۶۷
فرماندهی و کنترل و دانش مربوط به آن از کلیدی ترین مفاهیم جنگ است. ایجاد و به کارگیری سامانه فرماندهی و کنترل بخشی از راهبرد تقویت نیروی زمینی ارتش است. اگرچه این سامانه در سطح نیروی زمینی وجود دارد، امّا با توجه به تغییرات محیط عملیاتی نیاز به بهینه سازی منطبق با سطح تهدیدات جدید دارد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات با مراجعه به اسناد و مدارک و به روش میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری، کلیه فرماندهان یگان های عمده، کارشناسان ارشد عملیاتی و اساتید گروه زمینی دافوس آجا با حداقل جایگاه سرهنگی است. نتیجه حاصله از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که جهت به کارگیری بهینه بُعد فیزیکی سامانه فرماندهی و کنترل در سطح نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بایستی تجهیزات، نیروی انسانی متخصص و تأسیسات را بهینه نمود.
۷.

نقش هدایت فرماندهان در ارتقاء مدیریت دانش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش فرماندهی هدایت و کنترل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۹۱
هدف کلی این پژوهش تبیین چگونگی نقش هدایت فرماندهان در ارتقاء مدیریت دانش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. نوع پژوهش کاربردی، و روش اجرای آن توصیفی در قالب تجزیه وتحلیل آمیخته (کیفی و کمی)، است. جامعه آماری شامل 50 نفر از کارکنان پایور، دارای حداقل 15 سال سابقه خدمت، مدرک کارشناسی به بالا هستند که در مشاغل فرماندهی، آموزشی و ستادی خدمت می کنند. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که مؤلفه ی هدایت فرماندهان، در ارتقاء مدیریت دانش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سطح  خیلی زیاد مؤثر و حمایت مدیران ارشد از طریق برانگیختن، ایجاد شبکه های دانش، راهنمایی و توسعه مهارت های یادگیری در کارکنان و یافتن راه های برطرف ساختن موانع از عوامل مهم برای موفقیت و ارتقاء طرح های مدیریت دانش در سازمان است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴