علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی سال نهم زمستان 1392 شماره 26 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه عزت نفس با توانمند سازی روانشناختی فرمانده هان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عزت نفس فرمانده هان توانمندسازی روانشناختی نزاجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 208
هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه عزت نفس با توانمندسازی روانشناختی فرمانده هان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش در دسته پژوهش های همبستگی قرار می گیرد. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه بود، با طیف پاسخگویی لیکرت صورت گرفت که سوالات آن با توجه به متغیرهای موجود در فرضیه ها از پرسشنامه های استاندارد (اسمیت و اسپرتیزر) استخراج شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل فرمانده هانی بود که در یگان های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مشغول انجام وظیفه می باشند. تعداد 384 پرسشنامه توزیع و مورد استفاده قرار گرفت. از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS19 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین دو متغیر عزت نفس و توانمندسازی روانشناختی فرمانده هان نزاجا رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
۲.

تأثیر سرمایه اجتماعی بر میزان عملکرد کارکنان سازمان های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تاکید براعتماد، مشارکت و شبکه روابط متقابل اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد کارکنان سرمایه اجتماعی مشارکت اجتماعی اعتماد اجتماعی روابط متقابل اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 584 تعداد دانلود : 957
با توجه به اهمیت روز افزون سرمایه اجتماعی، امروزه بیش از هر زمان دیگری لزوم شناخت این مفهوم و سنجش آن احساس می شود. بالا بردن میزان عملکرد کارکنان در سازمان ها و ادارات نیز همیشه از دغدغه های مدیران و برنامه ریزان بوده است که در نیروهای مسلح این مسئله بیشتر نمایان  بوده و حائز اهمیت است. در این تحقیق، هدف اصلی بررسی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان سازمان های نیروهای مسلح می باشد که اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان معرف بررسی گردیده است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی اجرا شده است. با پرسش نامه محقق ساخته سعی در گردآوری داده ها گردید و از روش کتابخانه ای و اسنادی  به عنوان روش های مکمل استفاده  شد. تجزیه و تحلیل داده ها در قالب ارائه آماره های توصیفی و استنباطی انجام شده است و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، آزمون تی بکار رفت. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، مولفه های سرمایه اجتماعی( مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و روابط متقابل اجتماعی) به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی کننده عملکرد کارکنان می باشند. مؤلفه اعتماد اجتماعی به عنوان مؤلفه اول و مؤلفه مشارکت اجتماعی به عنوان مؤلفه دوم و مؤلفه روابط متقابل اجتماعی به عنوان مؤلفه سوم  پیش بینی کننده قوی تر عملکرد کارکنان می باشند. همچنین متغیر سرمایه اجتماعی در مجموع 26 درصد عملکرد کارکنان در سازمان های نیروهای مسلح را تبیین می کنند.
۳.

بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و ارزش های اخلاقی در یک سازمان نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های اخلاقی رسمیت تمرکز پیچیدگی ساختار سازمانی سازمان نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 274 تعداد دانلود : 811
    هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و ارزش های اخلاقی در یک سازمان نظامی است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و به روش پیمایشی، از بین 87 نفر از کارکنان یک سازمان نظامی در سطح استان تهران با استفاده از پرسشنامه ساختار سازمانی(پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) و پرسشنامه ارزش های اخلاقی جمع آوری گردید. برابر نتایج پژوهش حاضر، مقدار میانگین میزان رعایت ارزش های اخلاقی برابر 287/6 گزارش گردید، که نشان دهنده بالا بودن میزان ارزش های اخلاقی در آن سازمان نظامی است. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین ابعاد ساختار سازمانی و میزان ارزش های اخلاقی رابطه مثبت و معنی دار و بین مولفه های رسمیت و تمرکز با ارزش های اخلاقی کارکنان موصوف نیز رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که بین ابعاد رسمیت و تمرکز رابطه قوی، مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون خطی نیز نشان داد که ابعاد ساختار سازمانی، به تنهایی حدود12% از کل واریانس متغیر ارزش های اخلاقی را تبیین می کند همچنین بین متغیر ارزش های اخلاقی با متغیر میزان سنوات خدمت و سطح تحصیلات رابطه ی قوی، مثبت و معنی داری وجود دارد.
۴.

بررسی عوامل مؤثر بر ترک خدمت پیش از موعد کارکنان مطالعه موردی، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترک خدمت پیش از موعد عوامل فردی ترک خدمت عوامل سازمانی عوامل محیطی رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 765 تعداد دانلود : 263
 نقش کارکنان ارزشی، مبتکر و باتجربه و نوآور در انجام مأموریت های قرارگاه فوق العاده مهم بوده و هست. بررسی های میدانی نشان می دهد روند ترک خدمت پیش از موعد کارکنان نگرانی هایی را در سطح قرارگاه در زمینه از دست دادن احتمالی نیروهای متخصص ایجاد نمود. از این رو، هدف این تحقیق، تعیین و اندازه گیری میزان تأثیر عوامل مؤثر (فردی، سازمانی و محیطی) بر ترک خدمت پیش از موعد کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) می باشد. نوع تحقیق، توصیفی (تحلیل کیفی) با رویکرد آمیخته می باشد. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، جامعه 2100 نفره کارکنان ستاد قرارگاه پدافند می باشند، که از طریق فرمول کوکران، نمونه 100 نفره از این جامعه آماری به گونه ای استخراج شد که  شامل سه طیف افسر، درجه دار و کارمند باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه با صاحبنظران و گروهی از جداشدگان از سازمان قرارگاه و همچنین پرسشنامه بوده که بعد از  تایید روایی _تأیید صاحبنظران_ به نمونه 100 نفره از جامعه آماری ارسال شد و پایایی پرسشنامه های جمع آوری شده، از طریق اجرای آزمون آلفای کرونباخ و روش تنصیف یا دو نیمه کردن، مورد تأیید قرارگرفت. سپس داده های جمع آوری شده، از طریق آزمون خی2 با استفاده از نرم افزار SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت، فرضیات تحقیق مورد قبول واقع شد و هر سه عامل فردی، سازمانی و محیطی در ترک زودتر از موعد کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) مؤثر شناخته شد. در پایان، محقق پیشنهادهای کاربردی را به ادارات ذی ربط ارائه نمود، تا بتوانند این پدیده خطرناک را از کارکنان این قرارگاه دور و یا حداقل از سرعت آن بکاهند.
۵.

بررسی اثربخشی خدمات مشاوران در کاهش مشکلات رفتاری و تحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع)در سال تحصیلی92-1391(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشاوره خدمات مشاورهای مشکلات رفتاری و تحصیلی دانشجویان اثر بخشی خدمات مشاوران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 880 تعداد دانلود : 151
امروزه تعلیم و تربیت باید چنان قابلیتی را در افراد پرورش دهد که بتوانند خود را با تحولات و دگرگونی های سریع اجتماعی همگام سازند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی خدمات مشاوران در کاهش مشکلات رفتاری و تحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) می باشد. برای نیل به این منظور نمونه 335 نفری از جامعه 2560 نفری از دانش آموزان و نیز نمونه 95 نفری از جامعه آماری 125نفری استادان دانشگاه افسری را از طریق جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب نمودیم. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد که شامل 22 سؤال و با تایید روایی و پایایی آن با استفاده از سوالات پنج گزینه ای از طیف لیکرت تهیه و به صورت فردی در دانشگاه افسری امام علی (ع) اجرا گردیده است. روش آماری برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای تحلیل داده ها در قسمت آمار استنباطی از آزمون های T گروه های مستقل، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون میانگین و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است.نتایج به دست آمده از آزمون سؤالات پژوهشی تحقیق نشانگر آن است که بین میزان اثربخشی کلی مشاوران از دیدگاه دانشجویان و استادان، بین میزان اثربخشی مشاوران از بعد حل مشکلات رفتاری دانشجویان از دیدگاه دانشجویان و استادان، بین میزان اثربخشی مشاوران از بعد کاهش مشکلات تحصیلی دانشجویان از دیدگاه دانشجویان و استادان و بین میزان اثربخشی مشاوران از بعد ارجاع دانشجویان به مراکز ذیربط از دیدگاه دانشجویان و استادان تفاوت وجود دارد. اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که میزان اثربخشی کلی از دیدگاه استادان بیشتر از دانشجویان است. بین میزان اثربخشی کلی مشاوران از دیدگاه دانشجویان سال اول، دوم و سوم تفاوت وجود دارد. 
۶.

بررسی راهکارهای مناسب برای جذب نیروی انسانی کیفی در ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیروی انسانی کیفی ویژگی ها جذب ارتش جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 180 تعداد دانلود : 557
وابستگی شدید کلیه سازمان ها به کیفیت نیروی انسانی استخدام شده ( نیروی کیفی) مدیران و مسئولین را بر آن داشته است به دنبال گزینش و پذیرش بهترین ها باشند. این تحقیق با این پرسش کار خود را آغاز نمود" مناسب ترین راهکارها برای جذب نیروی انسانی کیفی در ارتش جمهوری اسلامی ایران کدامند ؟" شناسایی خصوصیات نیروی انسانی کیفی و شناسایی عوامل موثر در جذب نیروی انسانی کیفی در ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف این پژوهش تعیین گردید. نوع این تحقیق کاربردی بوده و با روش توصیفی – تحلیلی با انتخاب جامعه 20 نفره خبرگی پژوهش ادامه یافت. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش را دو پرسشنامه محقق ساخته برای توزیع در بین دو حوزه مطالعاتی تشکیل داد. داده های حاصل از این تحقیق که با فن دلفی و با استفاده از اجماع نظر خبرگان جمع آوری شده است و نتایج آن اجماع نظر حداقل 95 درصد خبرگان تحقیق بوده به عنوان آورده های تحقیق قید گردیده است. مراحل روش علمی تحقیق به ترتیب طرح پرسش آغازی، مطالعات اکتشافی ، طرح نظری مسئله تحقیق، ساختن مدل تحلیلی، مشاهده، تحلیل اطلاعات و در نهایت، نتیجه گیری می باشد. به موجب این طرح ابتدا ویژگی های نیروی انسانی کیفی از کلیه منابع و مصاحبه های اکتشافی استخراج و از طریق ابزار پرسشنامه و مصاحبه حضوری با خبرگان اولویت رتبه ای هر یک از ویژگی ها  در پنج طبقه مشخص گردید. در تعیین راهکارهای جذب در گروه های مختلف رسته ای در خانواده رسته های بیست و هشت گانه چهار راهبرد R1 ، R2 ، R3 و R4 در مقابل آنهاقرار گرفته و راهکارهای جذب در اولویت های اول و دوم مشخص گردید .
۷.

بررسی و مقایسه و انواع روش های کد کذاری کانال در طراحی سامانه های دورسنجی فضایی بر اساس استاندارد CCSDS(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کدگذاری کدگشایی ارتباطات هوافضایی دورسنجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 451 تعداد دانلود : 14
     ارسال و دریافت داده ها در سامانه های دورسنجی و روش های اعمال شده برای کدگذاری و رمزنگاری آنها یکی از کاربردی ترین و پیشرفته ترین علوم روز دنیا است و همواره سعی می شود روشی موثر برای ارسال و دریافت اطلاعات ابداع گردد. کدگذاری کانال دورسنجی روشی برای پردازش داده های در حال ارسال از مبدا به مقصد است، به نحوی که پیام های مجزا طوری تولید شوند که به سادگی از یکدیگر قابل تمایز باشند. این امر باعث کاهش احتمال خطا و در نهایت افزایش بهره وری کانال می شود. طرح های کدگذاری کانال دورسنجی معرفی شده تنها کد هایی نیستند که در ماموریت های هوافضایی استفاده می شوند، لیکن بررسی بهترین طرح های ارائه شده توسط استاندارد CCSDS از اهداف مقاله است. کد کانولوشن  صلیبی  با نرخ  و کد کانولوشن حذفی  و همچنین کد رید سالامون که از مزایای خوبی در پهنای باند پایین و توان نمایش خطا برخوردار است، توصیف می شود. در انتها طرح کد های توربو و همچنین روش های همزمانی بلوک کدها معرفی می گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴